19.12.2019. domes sēde (protokols Nr. 16)

710. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu “Atkritumu izgāztuve”, kadastra apzīmējums 6482 003 0081, Priekules pagastā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.710           

          (protokols Nr.16,  19.punkts)

 

Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu “Atkritumu izgāztuve”, kadastra apzīmējums 6482 003 0081, Priekules pagastā

 

Priekules novada pašvaldībā saņemti divu personu iesniegumi ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības “Atkritumu izgāztuve” 2,50 ha platībā, Priekules pagastā:

1.      2019.gada 29.oktobrī Zs “Dāres”, Reģ. Nr. 42101025241, juridiskā adrese “Dāres”, Virgas pag., Priekules nov., iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/1934-S;

2.      2019.gada 22.novembrī  Zs “Zelmeņi-I”, Reģ.Nr. 42101012158  juridiskā adrese “Zelmeņi”, Priekules pagasts, Priekules nov., iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/2117-S;

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Sludinājums par iznomājamo zemes vienības daļu “Atkritumu izgāztuve” 2,50 ha platībā, kadastra apzīmējums 6482 003 0081, Priekules pagastā, tika ievietots pašvaldības mājaslapā. Pieteikšanās termiņš noteikts līdz 2019.gada 22.novembris. Nomas tiesības tiek nodotas līdz 31.08.2020., pēc tam pašvaldība zemes vienību nodos atsavināšanai.

Iesniegtie iesniegumi tiek izvērtēti saskaņā ar Priekules novada pašvaldības noteikumu “Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību” (apstiprināti ar pašvaldības domes 28.02.2019. sēdes lēmumu Nr.102, protokols Nr.2) (turpmāk-noteikumi) 13.punktu, kas nosaka, ka iznomājot zemesgabalu, ja pretendentam nav jebkādu parādsaistību pret pašvaldību, tiek ņemti vērā šādi nosacījumi prioritārā secībā:

13.1. persona, kurām Priekules novadā nav un nav bijusi zemes īpašumā, lietojumā vai nomā un kura savu pamata dzīvesvietu (deklarēto un faktisko) un juridisko adresi reģistrējusi Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

13.2. persona, kura iepriekš nomājusi zemesgabalu;

13.3. persona, kura ir zemesgabala pierobežnieks;

13.4. persona, kura savu pamata dzīvesvietu (deklarēto un faktisko) un juridisko adresi reģistrējusi Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

13.5. pretendents, kurš nav pārdevis lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

13.6. ja persona izmanto 13.1.punktā minētās priekšrocības, tad tās var izmantot, pretendējot uz vienu zemesgabalu.

Izvērtējot personu atbilstību noteikumu 13.punkta prasībām, dome konstatē, ka:

o   personām nav parādsaistību pret pašvaldību (13.p.);

o   Zs “Dāres” ir īpašumā lauksaimniecības zemes, nav iznomājamā zemesgabala pierobežnieks, juridiskā adrese reģistrēta Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (13.4.p.);

o   Zs “Zelmeņi-I” ir īpašumā un nomā lauksaimniecības zemes, nav iznomājamā zemesgabala pierobežnieks, juridiskā adrese reģistrēta Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (13.4.p.);

 

Zs “Dāres” un Zs “Zelmeņi I” - atbilst augstāk minētā noteikuma 13.4 apakšpunkta prasībām.

Zs “Dāres” un Zs “Zelmeņi I” ir vienādas prioritātes pretendenti atbilst noteikumu 13.1. apakšpunkta prasībām. Līdz ar to rīkojama nomas tiesību izsole starp šiem diviem pretendentiem.

Saskaņā ar 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu Neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru.

Ar 2019.gada 31.janvāra domes sēdes lēmumu Nr.8, protokols Nr.1, tika apstiprināts lauksaimniecības zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādis. Priekules pagastā lauksaimniecībā izmantojamai zemei vidējā nosacītā 1 ha tirgus nomas maksa gadā ir 76,00 EUR.

Zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība.

            Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.apakšpunktu un 32.punktu,  atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Noteikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas “Atkritumu izgāztuve” 2,50 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6482 003 0081, Priekules pagastā, nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli starp pretendentiem Zs “Dāres” un Zs “Zelmeņi I.

2.Noteikt izsoles dienu starp pretendentiem 2020.gada 22.janvārī plkst.11.15.

3. Apstiprināt 1 ha nosacīto izsoles sākumcenu 76,00 EUR bez PVN (septiņdesmit seši euro un 00 centi).

4. Noteikt nomas tiesību izsoles soli 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi).

5. Apstiprināt izsoles noteikumus un to pielikumus, līguma projektu.

6. Papildus izsolē nosolītai zemes nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

7. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt zemes vienības nomas tiesību izsoles procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

8. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

-Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- nekustamo īpašumu speciālistei M. Kokovihinai;

- zs “Dāres”: “Dāres”, Virgas pag., Priekules nov., LV-3433 ,lēmums ar pielikumu;

- Zs “Zelmeņi I” ingusegele@gmail.com ,lēmums ar pielikumu.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

IZSOLES NOTEIKUMI

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

1.grafiskais pielikums

 

711. Par 16.01.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/21 termiņa pagarināšanu SIA “BB AGRO”, Virgas pagastā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.711           

          (protokols Nr.16, 20 .punkts)

 

 

Par 16.01.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/21 termiņa pagarināšanu  SIA “BB AGRO”, Virgas pagastā

 

Deputāte Ruta Balode, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

2019.gada 13.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “BB Agro”, reģ.Nr.42103050436, adrese “Lielarāji”, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., valdes locekļa Arta Baloža (turpmāk tekstā- iesniedzējs), iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes “Paipaliņas” un “Brunci”, Virgas pagastā nomu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2015.gadā starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.3.4/121 (turpmāk tekstā-līgums) par zemes vienību “Paipaliņas” 1 ha platībā, kadastra apzīmējums 64980040515, “Brunci” 2,1390 ha platībā, kadastra apzīmējums 64980020129 un “Mazās Palejas” 0,5686 ha platībā, kadastra apzīmējums 64980040195, Virgas pagastā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš noteikts līdz 31.12.2019. 

Zemes vienība “Mazās Palejas” ir nodota atsavināšanai.

19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk-noteikumi) 53. punkts nosaka, ka Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, t.i., ne ilgāk kā uz 30 gadiem.

Noteikumu 56.punkts nosaka, ka pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību.[…].

Pagarinot līguma termiņu jāpārskata noteiktā zemes nomas maksa un jāprecizē iznomājamās zemes vienības “Brunči”, kadastra apzīmējums 6498 002 0129, platība atbilstoši faktiskai izmantošanai (lauksaimniecībā izmantojamā platība).

Ar 2019.gada 31.janvāra domes sēdes lēmumu Nr.8, protokols Nr.1, tika apstiprināts nomas maksas pakalpojuma cenrādis. Virgas pagastā lauksaimniecībā izmantojamai zemei vidējā nosacītā 1 ha tirgus nomas maksa gadā ir 68,00 EUR.

Zemes nomas līguma kopējais termiņš nepārsniedz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Pagarināt 16.01.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/21 termiņu uz pieciem gadiem, izsakot zemes nomas līgumu jaunā redakcijā.

2. Noteikt:

2.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 31.12.2024.

2.2. zemes nomas maksu par 1 ha gadā- 68,00 EUR. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Precizēt iznomājamās zemes vienības “Brunci”, kadastra apzīmējums 6498 002 0129, platību uz 1,8 ha, saskaņā ar grafisko pielikumu (  pielikums).

4. Nepagarināt zemes nomu uz zemes vienību “Mazās Palejas”, kadastra apzīmējums 6498 004 0195, Virgas pagastā.

5. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot vienošanos atbilstoši šim lēmumam.

6. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz zemes nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu zemes nomas līgumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: SIA “BB Agro”, “Lielarāji”, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

PIELIKUMS

 

712. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.712           

          (protokols Nr.16,  21.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem  XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

713. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.713           

          (protokols Nr.16, 22 .punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

714. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.714           

          (protokols Nr.16,  23.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

715. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.715           

          (protokols Nr.16,  24.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

716. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.716           

          (protokols Nr.16,  25.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

717. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.717           

          (protokols Nr.16,  26.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

718. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.718           

          (protokols Nr.16, 27 .punkts)

 

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

719. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.719           

          (protokols Nr.16,  28.punkts)

 

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

720. Par Priekules novada Priekules pilsētas zemes komisjas darbības izbeigšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.720           

          (protokols Nr.16,  29.punkts)

 

   Par Priekules novada Priekules pilsētas zemes komisjas darbības izbeigšanu 

 

Deputāte Vija Jablonska, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Priekules novada pašvaldība 2019.gada 25. novembrī (reģ. Nr. 2.1.7/19/2159-S) saņēmusi Latvijas Republikas Centrālās zemes komisijas 2019.gada 25. novembra lēmumu Nr.10743 „Par saskaņojumu Priekules novada  Priekules pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanai”.

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta otro daļu pilsētu zemes komisijas izbeidz savu darbību pēc tam, kad veikti likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 6.panta 4.punktā un 8.panta 1.punktā, kā arī šā likuma 2.pantā noteiktie pasākumi. Lēmumu par zemes komisijas darbības izbeigšanu pieņem pilsētas vai novada dome pēc Valsts zemes dienesta ierosinājuma un pēc saskaņošanas ar Centrālo zemes komisiju.

Priekules novada dome 2014.gada 28.novembrī pieņēma lēmumu 15.§ (prot.Nr.22,) „Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada Priekules pilsētā.”

Ar Ministru kabineta 2015.gada 9.septembra rīkojumu Nr.494 (prot. Nr. 45 9. §) „Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada Priekules pilsētā” noteikts pabeigt zemes reformu Priekules novada Priekules pilsētā.

Valsts zemes dienests informējis Centrālo zemes komisiju, ka Priekules novada Priekules pilsētas zemes komisija ar zemes reformu saistīto dokumentāciju 2019.gada 1.oktobrī ar aktu Nr.17-05.4-K/28 „Par  Priekules pilsētas zemes komisijas dokumentu nodošanu un pieņemšanu” nodevusi Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas arhīvā.

Latvijas Republikas Centrālā zemes komisija 2019.gada 25.novembra lēmumā Nr.    „Par saskaņojumu Priekules pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanai” atzinusi, ka Priekules pilsētas zemes komisija ir izpildījusi likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās 6.panta 4.punktā un 8.panta 1.punktā, kā arī šā likuma 2.pantā noteiktos pasākumus.

 Centrālā zemes komisija, pamatojoties uz likuma „Par zemes komisijām” 1.pantu, 4.2.1. pantu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta otro daļu nolēmusi saskaņot Priekules novada Priekules pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu un ierosinājusi Priekules novada domei pieņemt lēmumu par Priekules novada Priekules pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu.

Ņemot vērā Republikas Centrālās zemes komisijas 2019.gada 25. novembra lēmumu Nr.10743 „Par saskaņojumu Priekules novada Priekules pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanai”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  atklāti balsojot PAR – 10 (Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Ruta Balode); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Izbeigt Priekules novada Priekules pilsētas zemes komisijas darbību.   
  2. Izslēgts no zemes komisijas sastāva Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Viju Jablonsku un Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālas nodaļas biroja vadītāju Inetu Gustu.
  3. Šis lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

 

 Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 -  nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei,

 - Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, VZDKRN@90000030432

 - Centrālajai zemes komisijai , czk@inbox.lv

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

721. Par autorallija „ Eiropas rallija čempionāta posms Rally Liepāja” trases saskaņošanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.721           

          (protokols Nr.16,  30.punkts)

 

Par autorallija „  Eiropas rallija čempionāta posms Rally Liepāja” trases saskaņošanu

 

            Izskata SIA “ RA EVENTS” tehniskā direktora Kaspara Ērkuļa iesniegumu (reģ.Nr. 2.1.7/19/2076 - S no 14.11.2019.), kurā norādīts, ka no 2020. gada 29.-31.maijam Liepājā un tās apkārtnē notiks Eiropas rallija čempionāta posms Rally Liepāja un lūdz atļauju izmantot Priekules novada pašvaldībā esošos ceļa posmus Virgas un Gramzdas pagasta teritorijā izmantojot valsts un pašvaldības ceļus. Papildus lūdz atļauju veikt pārlidojumus sacensību filmēšanas nolūkos rallija ātrumposma ietvaros zem 500 pēdu augstuma.

 

            Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Ruta Balode); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut SIA „RA EVENTS” 2020.gada  no 29. – 31.maijam rīkot  ātrumposmu SS Priekule (Gramzdas un Virgas pagasta teritorijā), izmantojot pašavaldības ceļus  C80 Trekņu alejas ceļš, B66 Trekņu kapu ceļu maršrutā  Paplaka -  Purmsāti – Gramzda  izpildot šādus nosacījumus:

1) garantēt ceļa greiderēšanu divu darbu dienu laikā un grants segas atjaunošanu pēc nepieciešamības desmit darba dienu laikā pēc autorallija sacensībām, pirms tam noslēdzut ar pašvaldību ceļu apsekošanas aktus un uzrādot noslēgto līgumu līdz 12.maijam ar darbuzņēmēju par ceļu sakārtošanu.

2) rakstiski saskaņot līdz 30.aprīlim rallija norisi ar zemju īpašniekiem, kuru zemes robežojas ar rallijā izmantojamiem ceļiem.

2. Piekrist, ka tiek veikt pārlidojumi sacensību filmēšanas nolūkos rallija ātrumposma ietvaros zem 500 pēdu augstuma.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

722. Par nekustamā īpašuma “Vītoli”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.722           

          (protokols Nr.16,  31.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma “Vītoli”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu 

 

Deputāte Gražina Ķervija,, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

2019.gada 09.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Ruģi” (turpmāk tekstā- iesniedzējs), adrese Galvenā iela 15, Priekule, Priekules nov., valdes locekles Irēnas Indriekienes iesniegums, ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Vītoli”, Kalētu pagastā, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0029.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Vītoli” (turpmāk tekstā- nekustamais īpašums), kadastra Nr.6464 004 0044, Kalētu pagastā, Priekules novadā, reģistrētas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā uz iesniedzēja vārda.

Nekustamais īpašums sastāv no divām atsevišķām zemes vienībām.

Iesniedzējs vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0029  un piešķirt jaunu nosaukumu “Vīti”.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.,32. un 33. pantiem, pēc tiesīgās personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos īpašumos vai grozot reģistrētu nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma objektus.

Saskaņā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu,          atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Ruta Balode); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Vītoli”, kadastra Nr.6464 004 0044, Kalētu pagastā, Priekules novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0029.

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0029 piešķirt jaunu nosaukumu “Vīti” un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms 1 eks. izsūtāms: SIA “Ruģi”, Galvenā iela 15, Priekule; Valsts zemes dienestam, VZDKRN@90000030432 ,nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

723. Par 05.01.2009.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.326 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.723           

          (protokols Nr.16,  32.punkts)

 

 

Par 05.01.2009.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.326 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā

 

2019.gada 11.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Priekules nov. (turpmāk tekstā- iesniedzējs), iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/2039-S, ar lūgumu pagarināt 05.01.2009. zemes nomas līguma Nr.326 termiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2009.gada 05.janvārī starp Kalētu pagasta padomi un iesniedzēju tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.326 par zemes vienības “Pie Mežsētām” 5,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 002 0052 un “Pie Līgotņiem” 6,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 002 0115, Kalētu pagastā, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš noteikts līdz 31.12.2019.

Zemes vienībai “Pie Karuļiem”, kadastra apzīmējums 6464 001 0198, jāprecizē iznomājamā platība no 0,9 ha uz 0,7916 ha.

Iesniedzējs lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

Iesniedzējam uz iesnieguma iesniegšanas dienu bija nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Parāds tika nomaksāts 2019.gada 02.decembrī.

            Pamatojoties uz 30.08.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Ruta Balode); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 05.01.2009. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.326 termiņu, izsakot zemes nomas līgumu jaunā redakcijā.

2. Noteikt  zemes nomas līguma termiņu līdz 2029.gada 31.decembrim.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz zemes nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu zemes nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, Priekules nov., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

724. Par 13.11.2014.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/126 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.724           

          (protokols Nr.16,  33.unkts)

 

Par 13.11.2014.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/126 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā

 

2019.gada 11.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules nov. (turpmāk tekstā- iesniedzēja), iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/2037-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes “Vizbulītes”, Virgas pagastā nomu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2014.gada 13.novembrī starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.3.4/126 (turpmāk tekstā-līgums) par daļu no zemes vienības “Vizbulītes” 6 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 003 0076, Virgas pagastā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš noteikts līdz 31.12.2019. 

19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk-noteikumi) 53. punkts nosaka, ka Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, t.i., ne ilgāk kā uz 30 gadiem.

Noteikumu 56.punkts nosaka, ka pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību.[…].

Pagarinot līguma termiņu jāpārskata noteiktā zemes nomas maksa.

Ar 2019.gada 31.janvāra domes sēdes lēmumu Nr.8, protokols Nr.1, tika apstiprināts nomas maksas pakalpojuma cenrādis. Virgas pagastā lauksaimniecībā izmantojamai zemei vidējā nosacītā 1 ha tirgus nomas maksa gadā ir 68,00 EUR.

Zemes nomas līguma kopējais termiņš nepārsniedz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu.

Iesniedzējai uz iesnieguma iesniegšanas dienu bija nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parāds. Parāds tika nomaksāts 2019.gada 09.decembrī.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Ruta Balode); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Pagarināt 13.11.2014.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/126 termiņu uz pieciem gadiem.

2. Noteikt:

2.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 31.12.2024.

2.2. zemes nomas maksu par 1 ha gadā- 68,00 EUR. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot vienošanos atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz vienošanās. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, Priekules nov., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

725. Par zemes nomas līguma Nr.74 termiņa pagarināšanu XX , Bunkas pagastā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.725           

          (protokols Nr.16,  34.punkts)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Par zemes nomas līguma Nr.74 termiņa pagarināšanu XX , Bunkas pagastā

 

              Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 28.11.2019. iesniegums Nr.2.1.4/19/2151-S ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes “Līviņi” nomu Bunkas pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2009.gada 29.jūlijā starp Bunkas pagasta padomi un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.74 par zemes vienībām “Līviņi”  2,50 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 007 0039, kā pirmnomas personai. Līguma termiņš noteikts līdz 2019.gada  29.jūlijam.

XX  lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Ar 30.12.2014. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu protokols Nr. 23, 53.§ „Par platības precizēšanu Priekules novada pašvaldības piekrītošām zemes vienībām” , zemes vienības ar nosaukumu „Līviņi”, Bunkas pag., Priekules nov., precizēta platība no 2,50 ha uz 2,8971 ha.

            Pamatojoties uz 30.08.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 5.punktu,, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Ruta Balode); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.         Pagarināt 29.07.2009. zemes nomas līguma Nr.74 termiņu, izsakot līgumu jaunā redakcijā.

2.         Noteikt:

2.1.  nomas līguma termiņu līdz 2029.gada 31.decembrim;

2.2.  iznomājamā platība 2,8971 ha;

2.3.  nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3.         Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4.         Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                     

-    Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

-   XX, Priekules novads, LV-3446;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

726. Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 20, Priekule, Priekules nov., XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.726           

          (protokols Nr.16, 35 .punkts)

 

Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 20, Priekule, Priekules nov., XX

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, deklarētā dzīvesvietas adrese-XX, Priekule , iesniegumu (reģistrācijas Nr.2.1.4/19/2147-S), ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela 20, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0083, mazdārziņa vajadzībām 342,4 m2 platībā.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 20, Priekule, Priekules novads ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

 Ar XX mazdārziņa nomas līgums nav slēgts, iepriekš zeme iznomāta XX.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

            Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir mazāka  par  400 m² , ne mazāk kā 4,00 EUR gadā.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Ruta Balode); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.                              Slēgt zemes nomas līgumu uz zemi sakņu dārza vajadzībām no pašvaldībai piekritīgās zemes, kadastra apzīmējums 6415 001 0083, zemes vienības adrese: Liepājas iela 20, Priekule, Priekule novads, ar XX, dzīvojošu XX, Priekule , 342,4 m² platībā, (pielikums ), nosakot:

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāku kā 4,00 EUR gadā, neieskaitot PVN.

- nomas līguma termiņu no 2019.gada 1.decembra  līdz 2024.gada  31.decembrim.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

-                                                                                                                                     XX, Priekule , LV-3434

-                                                                                                                                     nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

PIELIKUMS

 

727. Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, nomu S.Šēlei

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr. 727           

          (protokols Nr.16, 36 .punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts Sandras Šēles,  personas kods 200169-11908, 28.11.2019. iesniegumu Nr. 2.1.4/19/2147-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes  “Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0007, garāžas uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums  „Paplakas iela 28” , Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0007 ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr. 100000442973 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Minētā zemes vienība ir apbūvēta ,uz tās atrodas garāžas ar nenoskaidrotu piederību.              

Ar S.Šēli zemes nomas līgums nav slēgts, iepriekš zeme tika iznomāta A.Šēlim .

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi , ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350. “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi  17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Ruta Balode); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Iznomāt daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule , Priekules novadā, kadastra nr. 6415 001 0007, kadastra apzīmējums 130,56 m2  platībā,  Sandrai ŠĒLEI, nosakot (pielikums) :

-   nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.

-    nomas līguma termiņu no 2019.gada 1.decembra līdz 2029.gada  31. decembrim.

-   papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

2.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

3.      Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

-    Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

-   Sandrai Šēlei : Liepājas iela 3-28 , Priekule , Priekules novads, LV-3434

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

Pielikums

728. Par zemes vienības “Bērzi”, Gramzdas pagastā iznomāšanu XX ēku uzturēšanai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                             

Nr.728           

          (protokols Nr.16,  37.punkts)

 

 

Par zemes vienības “Bērzi”, Gramzdas pagastā iznomāšanu XX ēku uzturēšanai

 

2019.gada 05.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā- iesniedzējs), dzīvojoša “Bērzos”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/1991-S, ar lūgumu iznomāt zemes vienību “Bērzi”, Gramzdas pagastā, ēku uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka:

Zemes vienība “Bērzi” 0,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 003 0121, Gramzdas pagastā ir pašvaldībai piekrītošā zeme. Zemes vienība ir apbūvēta. Uz tās atrodas ēku/būvju īpašums “Bērzi”, kadastra Nr.64585030001. Īpašuma sastāvā ietilpst dzīvojamā māja un palīgēkas.

Īpašuma tiesības uz ēku/būvju īpašumu “Bērzi”, Gramzdas pagastā, reģistrētas zemesgrāmatā uz iesniedzēja vārda.

Uz iesnieguma iesniegšanas dienu iesniedzējam bija nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas parāds. Parāds nomaksāts 2019.gada 10.decembrī.

Saskaņā ar 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7. punktu, kas nosaka, ka apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tās esošās būves īpašniekiem, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam […] un 17.punktu, kas nosaka, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7. un 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Ruta Balode); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Iznomāt XX, personas kods XX, zemes vienību “Bērzi” 0,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 003 0121, Gramzdas pagastā, ēku uzturēšanai.

2. Noteikt:

2.1. nomas līguma termiņu līdz 31.12.2029.;

2.2. nomas maksu 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz zemes nomas līgums. Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „ Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi  10.punktu- […] ja attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs atsakās noslēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības prasīt tiesai piespiedu nomas tiesisko attiecību ietvaru.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, Priekules nov., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

  

 

Pielikums

729. Par daļu no zemes “Lāčavoti”, Priekules pag., Priekules nov., nomu Zs “Zelmeņi I”

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.729           

          (protokols Nr.16,  38.punkts)

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Priekules novada pašvaldībā saņemts zemnieku saimniecības “Zelmeņi I”  22.11.2019.iesniegumu Nr. 2.1.4/19/2118-S ar lūgumu iznomāt daļu no zemes “Bez adreses” , Priekules pagasts, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6482 003 0058  , lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums  „Bez adreses”, Priekules pagasts , Priekules novads, kadastra nr. 6482 003 0058 ar 28.11.2019. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu  (protokols Nr. 15, 63. punkts) ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs. Zemes vienībai piešķirts nosaukums “Lāčavoti”, Priekules pag., Priekules nov..

Sludinājums par iznomājamo zemes vienības daļu “Bez adrese” 2,00 ha platībā, kadastra apzīmējums 6482 003 0058, Priekules pagastā, tika ievietots pašvaldības mājaslapā. Pieteikšanās termiņš noteikts līdz 2019.gada 22.novembris. Nomas tiesības tiek nodotas līdz 31.08.2020., pēc tam pašvaldība zemes vienību nodos atsavināšanai.

Saņemts viens pretendenta iesniegums.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29. punktu un 30. punktu – ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, tad minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai

31.01.2019. Priekules novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr. 1,8. “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu ”.

Zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādī noteikts, ka Priekules novada Priekules pagastā 1 ha lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā ir 76 EUR (bez PVN).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.,30. punktiem, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Ruta Balode); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

   Iznomāt daļu no zemes vienības  „Lāčavoti”, Priekules pagasts , Priekules novads, kadastra nr. 6482 003 0057 , kadastra apzīmējums 6482 003 0058 2,0 ha platībā z/s “Zelmeņi I” nosakot (pielikums) :

-   nomas maksu 76 EUR/1 ha gadā.

-    nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.janvāra  līdz 2020.gada  31. augustam.

-   papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

1.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

2.      Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei, Z/s “Zelmeņi I” , ingusegle@gmail.com

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

Pielikums