24.04.2014. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 9)