26.10.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.7)