27.02.2014. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 5)