27.07.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.3)