29.01.2015. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.1)
21.§ Par atbalstu projektam „Meža pūces skola”

 Priekules vidusskola vēlās organizēt nometni “Meža pūces skola”, sagatavojot pieteikumu finansējuma saņemšanai Latvijas vides aizsardzības fondam Valsts budžeta programmas ”Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammā “Vides aizsardzības projekti” atbilstoši aktivitātei “Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem”.

 

Projekta mērķauditorija 40 10-14 gadīgi Priekules vidusskolas audzēkņi. Nometnes laiks plānots no 8-11.jūnijam. Nometnes gaitā plānots skolēniem padziļināt zināšanas dabaszinību priekšmetos, izpētot meža ekosistēmu, tur mītošos augus un dzīvniekus. Mācīties orientēties pēc dabas pazīmēm, topogrāfiskiem apzīmējumiem, pazīt dzīvnieku pēdas, noteikt augu sugas un saturīgi pavadīt brīvo laiku.

 

Kopējās projekta izmaksas                                          2340 EUR

Vides aizsardzības fonda finansējums                        1800 EUR

Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums           300 EUR

Vecāku līdzfinansējums                                              240 EUR

 

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piedalīties projektā „Meža pūces skola”.

2.      Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 300 EUR.

22.§ Par atbalstu projektam „Zaļā ĀBECE”

 Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Dzirnaviņas” vēlās organizēt nometni “Zaļā ĀBECE” izglītības iestādes „Dzirnaviņas” un Priekules vidusskolas teritorijā  un tās apkārtnē laikā no 2015. gada 1.jūnija līdz 5.jūnijam. Šī mērķa sasniegšanai tiks iesniegts pieteikums finansējuma saņemšanai Latvijas vides aizsardzības fondam Valsts budžeta programmas ”Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” vadlīniju “Atbildīgs dzīves veids” aktivitātē “Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem” .

Piecās nometnes dienās jaunākā skolas vecuma bērni praktiski padziļinās savu pieredzi gan bērnudārza, gan skolas telpās un apkārtnē, gan arī vides izglītības nodarbībās atkritumu poligonā "Ķīvītes" Grobiņā un lauku sētā "Kanu atvari" Paplakā. Tā tiks nodrošināta ne tikai jaunākā skolas vecuma bērnu vides izglītības pieredzes papildināšana, bet arī sasaiste ar nākamo izglītības posmu - pamatskolu.”

Projekta mērķauditorija 40 6-9 gadīgi PII „Dzirnaviņas” un Priekules vidusskolas audzēkņi. Darbosies nometnes vadītājs un 9 pulciņu vadītāji.

 

Kopējās projekta izmaksas                              2 150 EUR

Vides aizsardzības fonda finansējums            1600 EUR

Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums 450 EUR

Dalībnieku līdzfinansējums                             100 EUR

 

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piedalīties projektā „Zaļā ĀBECE”.

2.      Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 450 EUR.

23.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem I.E. Virgas pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts I. E., dzīvojošas [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā, 12.01.2015. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/142, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:] un [adrese], kadastra Nr.[:], Virgas pagastā, Priekules novadā, kā politiski represētai personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.6400322 kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [adrese] 15,6 ha kopplatībā ar kadastra Nr.[:] un [adrese] 0,4936 ha platībā ar kadastra Nr.[:], saimnieciskā darbība netiek veikta.

Augstāk minētie nekustamie īpašumi I.E. ir īpašumā vairāk kā piecus gadus.          

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piemērot 2015.gadā I. E., personas kods [:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], zemes vienības kad. apz. [:]-0,5 ha, [:]- 6,9 ha, [:]- 8,2 ha un [adrese], kadastra Nr.[:], zemes vienības kad. apz. [:]- 0,4936 ha, Virgas pag., Priekules nov., nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

 

2.      Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

 

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. I. E., [adrese], Virga, Virgas pag., Priekules nov., LV 3433;

1 eks. Virgas pagasta pārvaldei.

 

24.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem G.M.K. Virgas pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts G. M. K., dzīvojošas [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā, 19.01.2015. iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par nekustamo īpašumu [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā, kā politiski represētai personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.6401180 kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [adrese] 8,2 ha platībā, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:],  saimnieciskā darbība netiek veikta.

Nekustamais īpašums [adrese], Virgas pagastā  G.M.K. ir īpašumā vairāk kā piecus gadus.

 Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un /vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piemērot 2015.gadā G. M. K., personas kods[:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [adrese], Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], zemes vienības kad.apz. [:]- 8,2 ha, nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

2.      Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. G. K., [adrese], Virgas pag., Priekules nov., LV 3433;

1 eks. Virgas pagasta pārvaldei.

25.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem I.G.A.Š. Virgas pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts I.G. A. Š.,dzīvojoša [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā, 19.01.2015. iesniegums, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:] un [adrese], kadastra nr. [:], Virgas pagastā, Priekules novadā, kā politiski represētai personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.6400913 kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [adrese] 3,1 ha platībā ar kadastra Nr.[:] un [adrese] 31,75 ha kopplatībā ar kadastra Nr.[:], Virgas pagastā, saimnieciskā darbība netiek veikta.

Augstāk minētie nekustamie īpašumi I.G.A.Š. ir īpašumā vairāk kā piecus gadus.   

 Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  1 deputāts- Arta Brauna; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piemērot 2015.gadā I.G. A. Š., personas kods [:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], zemes vienības kad.apz.[:]-3,1 ha un [adrese], kadastra Nr.[:], zemes vienības kad.apz.[:]-29,04 ha, [:]- 2,71 ha, Virgas pagastā, Priekules novadā, nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

2.      Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. I.Š.,[adrese], Virgas pag., Priekules nov., LV 3433

1 eks. Virgas pagasta pārvaldei

26.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem M.A.U., Virgas pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts M. A. U., dzīvojošas [adrese],  Grobiņas novadā, 22.12.2014. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/2150, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus par nekustamo īpašumu [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā, kā politiski represētai personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.6400873 kopija.

Nekustamais īpašums [adrese] 27,3 ha platībā ar kadastra Nr.[:], Virgas pag., Priekules nov., M.A.U. ir īpašumā vairāk par pieciem gadiem.  

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un /vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piemērot 2015.gadā M. A. U., personas kods [:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [adrese], Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], zemes vienības kad.apz.[:]-27,3 ha, nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

 

2.      Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

 

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. M.A.U., [adrese], Grobiņa, Grobiņas nov., LV 3430;

1 eks. Virgas pagasta pārvaldei.

27.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu par mājokli, kā represētai personai Ā. A. īpašumiem [adrese] un [adrese] Priekule, Priekules nov. par 2015 gadu

 Priekules novada dome izskatīja Ā. A., dzīvo [adrese], Priekulē,  Priekules nov. 22.12.2014. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā  ar reģistrācijas Nr. 2.1.4/2152 par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu mājoklim par 50%, kā represētai personai īpašumiem [adrese] un [adrese] Priekulē, Priekules nov. Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka Ā. A.  ir politiski represētā persona un dzīvoklis ir viņas īpašumā ir vismaz 5 gadus. Ārija Ansone ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumos  [adrese] un [:], Priekules  nov.      

Pamatojoties uz likumu „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu Ā.A. par 50%, kā represētai personai dzīvokļu īpašumiem[adrese], Priekulē, Priekules nov., kadastra Nr.[adrese] un  Liepājas iela [adrese], Priekulē, Priekules nov., kadastra Nr. [:].

2.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400). 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Ā.A.

1  eks. G.Briekmanei

28.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, kā represētai personai L. B. īpašumam [adrese], Priekule, Priekules nov. par 2015. gadu

 Priekules novada dome izskatīja L.B., dzīvojošas [adrese], Priekule, Priekules  novads iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā 18.12.2014. ar reģistrācijas Nr. 2.1.4/2143 par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese] Priekule, Priekules nov. Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka L. B. ir politiski represētā persona un dzīvoklis ir viņas īpašumā vismaz 5 gadus. L. B.ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā  [adrese], Priekule, Priekules nov.           

Pamatojoties uz likumu „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots, atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,  Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu L. B. par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese], Priekule, Priekules nov., kadastra Nr. [:] par 2015. gadu.

2.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400) 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks.L.B.

1 eks. G Briekmanei

29.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, kā represētai personai M. G. īpašumam [adrese] Gramzdas pag., Priekules nov. par 2015. gadu

 Priekules novada dome izskatīja M. G., adrese [dzīvesvieta] Gramzdas pag., Priekules novads 05.01.2015. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar reģistrācijas Nr. 2.1.4/4, par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese] Gramzdas pag. Priekules nov.

Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka M. G. ir politiski represētā persona un zeme ir viņas īpašumā vismaz 5 gadus. M.G.ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā [adrese] Gramzdas pag. Priekules nov.Pamatojoties uz likumu „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), atklāti balsojot PAR - 8 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde,  Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  1 deputāts –Arta Brauna; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu M. G. par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese], Gramzdas pag. Priekules nov., 3,2 ha platībā, apzīmējums kadastrā [:], par 2015. gadu. 

2.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400) 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks.M.G.

1 eks. G Briekmanei

30.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, kā represētai personai A.D. īpašumiem [adrese] un [adrese] Priekules pag., Priekules nov., par 2015. gadu

 Priekules novada dome izskatīja A. D., dzīvojoša [adrese], Durbes nov. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā 17.12.2014.g. ar reģistrācijas Nr. 2.1.4/2132 par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai daļai īpašuma [adrese] un īpašumam [adrese], Priekules pag. Priekules nov. Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka A.D. ir politiski represētā persona un zeme ir viņa īpašumā vismaz 5 gadus. A.D. ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību  daļā īpašuma  [adrese] 14,6 ha platībā  un īpašumā [adrese], Priekules pag. Priekules nov.         

Pamatojoties uz likumu „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,  Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu A. D. par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese] Priekules pag. Priekules nov., 2,9 ha platībā, kadastra Nr. [:]

2.      Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu A. D. par 50%, kā represētai personai daļai īpašumam [adrese] Priekules pag. Priekules nov., 14,6 ha platībā, kadastra Nr.[:](atvieglojuma summa 63.31 EUR).

      3.   Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā  spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400).

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. A.D.

1 eks. G.Briekmanei

31.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājuma piešķiršanu, kā represētai personai Ē. V. J. īpašumam [adrese], Priekule, Priekules nov. par 2015. gadu

 Priekules novada dome izskatīja Ē. V. J., dzīvojoša [adrese] Priekule, Priekules  novads 05.01.2015. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar reģistrācijas Nr.2.1.4/5, par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese], Priekule, Priekules nov. Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka Ē.V. J. ir politiski represētā persona un dzīvoklis ir viņa īpašumā vismaz 5 gadus. Ē.V. J. ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā [adrese], Priekule, Priekules nov.

Pamatojoties uz likumu „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu( kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots, atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu Ē. V. J. par 50%, kā represētai personai dzīvokļa īpašumam[adrese], Priekule, Priekules nov.,  kadastra Nr. [:], par 2015. gadu  

2.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400) 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks.E.V.J.

1  eks. G Briekmanei

 

32.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, kā represētai personai A. T. īpašumam [adrese], Priekules pag., Priekules nov. par 2015. gadu

 Priekules novada dome izskatīja A.T., dzīvojoša [adrese] Priekules pag., Priekules novads iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā 10.12.2014. ar reģistrācijas Nr. 2.1.4/2047 par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese] Priekules pag. Priekules nov. Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka A.T. ir politiski represētā persona un zeme ir viņas īpašumā vismaz 5 gadus. A.T. ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā [adrese], Priekules pag., Priekules nov.    

Pamatojoties uz likumu „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu A.T. par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese], Priekules pag. Priekules nov., 0,5570 ha platībā, kadastra Nr.[:] par 2015. gadu  

2.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400). 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks.A.T.

1 eks. G Briekmanei

 

33.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu E. C.

 1. Priekules novada pašvaldība izskatīja S. K. iesniegumu, kas saņemts 01.12.2014. Nr. 2.9.1/1942 par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu dzīvoklī [adrese], Priekule, Priekules nov., nedzīvojošo E. C., kurš minētāja adrese nedzīvo, īres un komunālos maksājumus nemaksā.

2. Izvērtējot Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

 

2.1. SIA “Priekules nami” ar S. K., dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts, 2014. gada 11. jūnijā (Nr. 303).

 

2.2. S. K. dzīvojamās telpas īres līgumu ar E. C. nav slēgusi.

 

2.3. Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrā daļa nosaka: 

„Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums.”

 

2.4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu ir noteikts:

“Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

 

2.5. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas E. C. minētajā īpašumā nedzīvo, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

 

2.6. E. C. ir deklarēta dzīvesvieta [adrese], Priekulē, Priekules novadā no 08.02.1993.

 

2.7. E. C. pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2015. gada 19. janvārim pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veicis.

 

2.8. E. C. 2014. gada 2. decembrī, reģ. Nr. 2.9.1/1551, Priekules novada pašvaldība nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas Pasts Priekules pasta nodaļas kvīts Nr. RR313817224LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgriezis atpakaļ nosūtītājam 08.01.2015.

 

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka E. C. būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

 

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. 06.06.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punkts nosaka:

 “Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu:

 „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

Atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Anulēt deklarēto dzīvesvietu [adrese], Priekulē, Priekules novadā E. C., personas kods [:], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, īres un komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar, un tai nav tiesisks pamats dzīvot deklarētajā adresē.

2.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

3.      Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt E. C., Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

34.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu P. C.

 1. Priekules novada pašvaldība izskatīja S. K. iesniegumu, kas saņemts 01.12.2014. Nr. 2.9.1/1942 par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu dzīvoklī [adrese], Priekule, Priekules nov., nedzīvojošo P. C., kura minētāja adrese nedzīvo gadu, īres un komunālos maksājumus nemaksā.

2. Izvērtējot Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

 

2.1. SIA “Priekules nami” ar S.K., dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts, 2014. gada 11. jūnijā (Nr. 303).

 

2.2. S. K. dzīvojamās telpas īres līgumu ar P. C. nav slēgusi.

 

2.3. Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrā daļa nosaka: 

„Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums.”

 

2.4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu ir noteikts:

“Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

 

2.5. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas P. C. minētajā īpašumā nedzīvo, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

 

2.6. P.C. ir deklarēta dzīvesvieta [adrese], Priekulē, Priekules novadā no 20.04.2001.

 

2.7. P. C. pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2015. gada 19. janvārim pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veikusi.

 

2.8. P. C. 2014. gada 2. decembrī, reģ. Nr. 2.9.1/1552, Priekules novada pašvaldība nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas Pasts Priekules pasta nodaļas kvīts Nr. RR313817238LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgriezis atpakaļ nosūtītājam 08.01.2015.

 

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka P. C. būtu deklarējusi dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

 

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. 06.06.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punkts nosaka:

 “Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu:

 „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

 

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu[adrese], Priekulē, Priekules novadā P.C., personas kods [:], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, īres un komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar, un tai nav tiesisks pamats dzīvot deklarētajā adresē.

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt P. C., Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

35.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu G. K.

 1. Priekules novada pašvaldība izskatīja I.S. iesniegumu, kas saņemts 20.11.2014. Nr. 2.9.1/1856 par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu dzīvoklī [adrese], Priekule, Priekules nov., nedzīvojošo G.K., kura minētāja adrese nedzīvo piecus gadus, īres un komunālos maksājumus nemaksā.

2. Izvērtējot Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

 

2.1. SIA “Priekules nami” ar I.S., dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts, 2011.gada 3. oktobrī (Nr. 229).

 

2.2. I. S. dzīvojamās telpas īres līgumu ar G. K. nav slēgusi.

 

2.3. Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrā daļa nosaka: 

„Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums.”

 

2.4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu ir noteikts:

“Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

 

2.5. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas G. K. minētajā īpašumā nedzīvo, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

 

2.6. G. K. ir deklarēta dzīvesvieta [adrese], Priekulē, Priekules novadā no 03.10.2007.

 

2.7. G. K. pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2015. gada 19. janvārim pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veikusi.

 

2.8. G. K. 2014. gada 20. novembrī, reģ. Nr. 2.9.1/1447, Priekules novada pašvaldība nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas Pasts Priekules pasta nodaļas kvīts Nr. RR332998317LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgriezis atpakaļ nosūtītājam 29.12.2014.

 

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka G. K. būtu deklarējusi dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

 

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. 06.06.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punkts nosaka:

 “Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu:

 „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu [adrese], Priekulē, Priekules novadā G. K., personas kods [:], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, īres un komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar, un tai nav tiesisks pamats dzīvot deklarētajā adresē.

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

  3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt G. K. un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

36.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu K. S. un nepilngadīgajam bērnam N. S.

 1. Priekules novada pašvaldība izskatīja I. S. iesniegumu, kas saņemts 20.11.2014. Nr. 2.9.1/1856 par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu dzīvoklī [adrese], Priekule, Priekules nov., nedzīvojošo K.S. un dēlu N. S., kuri minētāja adrese nedzīvo gadu, īres un komunālos maksājumus nemaksā.

2. Izvērtējot Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

 

2.1. SIA “Priekules nami” ar I. S., dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts, 2011.gada  3. oktobrī (Nr. 229).

 

2.2. I. S. dzīvojamās telpas īres līgumu ar K. S. nav slēgusi.

 

2.3. Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrā daļa nosaka: 

„Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums.”

 

2.4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu ir noteikts:

“Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

 

2.5. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas K. S. un dēls N. S. minētajā īpašumā nedzīvo, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

 

2.6. K. S. un dēlam N. S. ir deklarēta dzīvesvieta [adrese], Priekulē, Priekules novadā no 10.09.2002.

 

2.7. K. S. ar dēlu N. S. pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2015. gada 19. janvārim pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veikuši.

 

2.8. K. S. 2014. gada 20. novembrī, reģ. Nr. 2.9.1/1445, Priekules novada pašvaldība nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas Pasts Priekules pasta nodaļas kvīts Nr. RR3329998294LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgriezis atpakaļ nosūtītājam 29.12.2014.

 

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka K. S. ar dēlu N. S. būtu deklarējusi dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

 

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. 06.06.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punkts nosaka:

 “Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu:

 „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu [adrese], Priekulē, Priekules novadā K. S., personas kods [:], un viņas dēlam N. S., personas kods [:], jo minētās personas deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, īres un komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personas tiesiskajās attiecībās sastapt nevar, un tām nav tiesisks pamats dzīvot deklarētajā adresē.

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt K. S., Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai, Priekules novada pašvaldības bāriņtiesai.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

37.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu M. K.

 1. Priekules novada pašvaldība izskatīja I. S. iesniegumu, kas saņemts 20.11.2014. Nr. 2.9.1/1856 par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu dzīvoklī [adrese], Priekule, Priekules nov., nedzīvojošo M.K., kurš minētāja adrese nedzīvo piecus gadus, īres un komunālos maksājumus nemaksā.

2. Izvērtējot Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

 

2.1. SIA “Priekules nami” ar I. S., dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts, 2011.gada  3. oktobrī Nr. 229.

 

2.2. I. S. dzīvojamās telpas īres līgumu ar M. K. nav slēgusi.

 

2.3. Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrā daļa nosaka: 

„Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums.”

 

2.4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu ir noteikts:

“Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

 

2.5. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas M. K. minētajā īpašumā nedzīvo, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

 

2.6. M.K. ir deklarēta dzīvesvieta [adrese], Priekulē, Priekules novadā no 03.10.2007.

 

2.7. M.K. pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2015.gada 19. janvārim pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veicis.

 

2.8. M. K. 2014. gada 20. novembrī, reģ. Nr. 2.9.1/1448, Priekules novada pašvaldība nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas Pasts Priekules pasta nodaļas kvīts Nr. RR332998303LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgriezis atpakaļ nosūtītājam 29.12.2014.

 

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka M.K. būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

 

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. 06.06.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punkts nosaka:

 “Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu:

 „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu [adrese], Priekulē, Priekules novadā M. K., personas kods [:], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, īres un komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar, un tai nav tiesisks pamats dzīvot deklarētajā adresē.

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt M.K. un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

38.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu G. K.

 1. Priekules novada pašvaldība izskatīja I. S. iesniegumu, kas saņemts 20.11.2014. Nr. 2.9.1/1856 par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu dzīvoklī [adrese], Priekule, Priekules nov., nedzīvojošo G. K., kurš minētāja adrese nedzīvo piecus gadus, īres un komunālos maksājumus nemaksā.

2. Izvērtējot Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

 

2.1. SIA “Priekules nami” ar I. S., dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts, 2011.gada  3. oktobrī Nr. 229.

 

2.2. I. S. dzīvojamās telpas īres līgumu ar G. K. nav slēgusi.

 

2.3. Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrā daļa nosaka: 

„Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums.”

 

2.4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu ir noteikts:

“Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

 

2.5. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas G. K. minētajā īpašumā nedzīvo, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

 

2.6. G.K. ir deklarēta dzīvesvieta [adrese], Priekulē, Priekules novadā no 03.10.2007.

 

2.7. G. K. pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2015. gada 19. janvārim pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veicis.

 

2.8. G. K. 2014. gada 20. novembrī, reģ. Nr. 2.9.1/1448, Priekules novada pašvaldība nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas Pasts Priekules pasta nodaļas kvīts Nr. RR332998334LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgriezis atpakaļ nosūtītājam 29.12.2014.

 

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka G. K. būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

 

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. 06.06.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punkts nosaka:

 “Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu:

 „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

 

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu [adrese], Priekulē, Priekules novadā G. K., personas kods [:], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, īres un komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar, un tai nav tiesisks pamats dzīvot deklarētajā adresē.

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt G. K. un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

39.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu R. S.

 1. Priekules novada pašvaldība izskatīja I. S. iesniegumu, kas saņemts 20.11.2014. Nr. 2.9.1/1856 par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu dzīvoklī [adrese], Priekule, Priekules nov., nedzīvojošo R.S., kurš minētāja adrese nedzīvo gadu, īres un komunālos maksājumus nemaksā.

2. Izvērtējot Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

 

2.1. SIA “Priekules nami” ar I. S., dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts, 2011.gada  3. oktobrī (Nr. 229).

 

2.2. I.S. dzīvojamās telpas īres līgumu ar R. S. nav slēgusi.

 

2.3. Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrā daļa nosaka: 

„Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums.”

 

2.4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu ir noteikts:

“Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

 

2.5. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas R. S.minētajā īpašumā nedzīvo, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

 

2.6. R. S. ir deklarēta dzīvesvieta [adrese], Priekulē, Priekules novadā no 10.09.2012.

 

2.7. R. S. pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2015. gada 19. janvārim pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veicis.

 

2.8. R. S. 2014. gada 20. novembrī, reģ. Nr. 2.9.1/1444, Priekules novada pašvaldība nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas Pasts Priekules pasta nodaļas kvīts Nr. RR332998250LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgriezis atpakaļ nosūtītājam 29.12.2014.

 

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka R. S. būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

 

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. 06.06.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punkts nosaka:

 “Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu:

 „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu [adrese], Priekulē, Priekules novadā R. S., personas kods [:], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, īres un komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar, un tai nav tiesisks pamats dzīvot deklarētajā adresē.

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt R. S. un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

40.§ Par īpašuma tiesību atzīšanu Latvijas Evanģēliski luteriskai Baznīcai uz nekustamo īpašumu “Virgas baznīca”, Virgas pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldībā saņemta Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 05.01.2015. vēstule Nr.9-01/409857-3/1, iereģistrēta ar Nr.2.1.7/3, ar lūgumu izvērtēt vēstulē sniegto informāciju un pieņemt lēmumu par īpašuma tiesību atzīšanu vai zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Latvijas Evanģēliski luteriskai baznīcai uz nekustamo īpašumu “Virgas baznīca” 0,5 ha, kadastra Nr.6498 001 0257, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 001 0257, Virgas pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Virgas pagasta padomes 1994.gada 11.novembra sēdes lēmumu Nr.98 Evanģēliski luteriskās baznīcas konsistorijai piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 1,0 ha platībā saimniecības Virgas baznīca uzturēšanai, kadastra Nr. 6498 001 0257.

Virgas pagasta zemes komisijai tika iesniegta latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas konsistorijas 1996.gada 31.maija vēstule ar Nr.K/3-53 ar Latvijas valsts vēstures arhīva dokumentiem.

Saskaņā ar likuma Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām 8. pantu pilsētas dome vai pagasta padome pieteikumu izskata triju mēnešu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas un pieņem lēmumu par īpašuma objekta atdošanu natūrā vai par īpašuma kompensācijas piešķiršanu, vai par atteikumu atjaunot īpašuma tiesības. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu uzskatāmas par atjaunotām vai pārmantotām ar brīdi, kad likumā noteiktajā kārtībā tiek reģistrēts īpašuma tiesības apliecinošs dokuments.

            Līdz šim brīdim pašvaldībā netika pieņemts lēmums par īpašuma tiesību atzīšanu vai par atteikumu.

Atbilstoši  Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13. punktu- novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.

Pamatojoties uz likuma “Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām” 8. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atzīt īpašuma tiesības Latvijas Evaņģēliski luteriskai Baznīcai, reģ.nr.90000159994, uz nekustamo īpašumu „Virgas baznīca” 0,5 ha platībā, kadastra Nr.6498 001 0257, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 001 0257.

2.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401;

1 eks. Latvijas Evaņģēliski luteriskai Baznīcai, M.Pils iela 4, Rīga, LV-1050;

1 eks. Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

Pasākumu kalendārs
Oktobris, 2019
POTCPkSSv
141720
21222627
2831