29.05.2014. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 10)