27.04.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.5)