Aktualitātes
41. Par zemes nomas līgumu Nr. 3-36/105-2011; 3-36/106-2011 un B_6/2007 pagarināšanu ar J.B.

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

 

41.

Par zemes nomas līgumu Nr. 3-36/105-2011; 3-36/106-2011 un B_6/2007 pagarināšanu ar J.B.

___________________________________________________________________________

 

2016.gada 18.oktobrī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/1670) Priekules novada pašvaldībā saņemts  J.B., dzīvojoša [:], Priekules novadā, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr.3-36/105-2011 uz daļu no nekustamā īpašuma „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0156, 2,10 ha platībā, zemes nomas līgumu Nr. 3-36/106-2011 uz daļu no nekustamā īpašuma „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0122, 2,50 ha platībā un zemes nomas līgumu Nr. B_6/2007 uz zemes vienību „Suvorova 31-2”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0134, 1,50 ha platībā

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā palīgsaimniecības zeme.

Ar Bunkas pagasta padomes 20.08.2008. lēmumu, protokols Nr.10, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Suvorova31-2” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā lauksaimniecības zeme.

Nomas līgumi Nr. 3-36/105-2011 un 3-36/106-2011 ar Jāni Bunci slēgti 28.12.2011. Nomas līgumu beigu  termiņš 27.12.2016.

Nomas līgums Nr. B_6/2007 ar J.B. slēgts 14.02.2007. Nomas līguma beigu termiņš 30.12.2016.

Uz minēto zemes vienību J. B. nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

    Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 31.oktobra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem (protokols Nr.11, 5.§) 5. un 6. Punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Gražina Ķervija, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                         Slēgt papildus vienošanos par zemes nomas līgumu Nr.3-36/105-2011; 3-36/106-2011 pagarināšanu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0156  2,10 ha  platībā, “Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apz.6446 003 0122 2,50 ha platībā un nomas līguma Nr.B_6/2007, “Suvorovs 31-2”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apz. 6446 003 0134 ar J. B., personas kods[:], dzīv.[:], Priekules novads, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2016.gada 31.decembra līdz 2021.gada 30.decembrim,

                  - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.                         Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

3.                         Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums izsūtāms:                                         

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

  1 eks. J.B., S., [;]

Pielikums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Par daļu no zemes „Kūtiņas Saules” , Tadaiķi , Bunkas pag., Priekules nov. nomu M.Š.

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

 

42.

Par daļu no zemes „Kūtiņas Saules” , Tadaiķi , Bunkas pag., Priekules nov. nomu M.Š.

___________________________________________________________________________

 

2016.gada 10.novembrī (reģistrācijas Nr.2.1.4/1836) Priekules novada pašvaldībā saņemts  M.Š. dzīvojoša [:], Priekules novads, iesniegums, kurā lūgts iznomāt telpas 40,2 m2 platībā. Nomas telpas atrodas „Kūtiņas Saules”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Pēc Valsts zemes dienesta kadastra reģistra datiem nekustamajā īpašumā „Kūtiņas Saules”, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 003 0412, uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0412 atrodas ēkas – kūts ar šķūni ar kadastra apzīmējumiem: 6446 003 0412 002, ar kopējo platību 608,4 m2 un 6446 003 0412 003, ar kopējo platību 694,00 m2 platībā.

Ēkas- kūts ar šķūni ar kadastra apzīmējumiem 6446 003 0412 002 un 6446 003 0412 003  atrodas uz pašvaldībai piekritīgās zemes. Minētās ēkas neatrodas Priekules novada pašvaldības bilancē.

M.Š. izmanto divas kūtiņas 40,20 m2 kopplatībā, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0412, nomas līgums nav slēgts, nepieciešams slēgt zemes nomas līgumu ēku uzturēšanai.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Gražina Ķervija, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Iznomāt M.Š., personas kods [:], daļu no zemes ar nosaukumu Kūtiņas Saules , apzīmējums kadastrā 6446 003 0412  0.0402 ha platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.12.2016. līdz 30.11.2021. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.      Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.     Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

4.     Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 Lēmums izsūtāms:

 1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

 1 eks. M. Š., dzīvojošam [:].

Pielikums

43. Par daļu no zemes „Sandras” ar kadastra apzīmējumu 6482 002 0054 , Priekules pag., Priekules nov. iznomāšanu L.Ž.

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                               Nr.19

 

                                                                         43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Par daļu no zemes „Sandras” ar kadastra apzīmējumu 6482 002 0054  , Priekules pag., Priekules nov. iznomāšanu L.Ž.

___________________________________________________________________________

 

Priekules novada pašvaldība izskatījusi L.Ž. 11.11.2016. iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības „Sandras”, ar apzīmējumu kadastrā 6482 002 0054, Priekules pag. Priekules nov. 2,50 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6482 002 0054 Priekules pagastā, Priekules novadā nav apbūvēta un ar 17.09.2008. Priekules pagasta padomes lēmumu (prot.Nr.9) ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs. Zemes lietošanas mērķis –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir  lauksaimniecība –kods 0101.

Neviens cits pretendents uz minēto zemes vienību nav pieteicies.

Daļa no zemes „Sandras” , Priekules pag., Priekules nov., kadastra apz.6482 002 0054 iznomāta L.Ž., nomas līguma termiņš 01.01.2009.- 01.11.2017. Nomas līgums slēgts ar Priekules pagasta padomi.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

 Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 31.oktobra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem (protokols Nr.11, 5.§) 5. un 6. Punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Gražina Ķervija, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Ar 2016.gada 1.decembri iznomāt L.Ž., personas kods [:], daļu no zemes, kadastra apzīmējums 6482 002 0054 2,50 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām, nosakot:

1.1. nomas maksu  5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

 Nomas līguma termiņu līdz 2021.gada 31.decembrim saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

  1. Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.
  2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                          

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei,

1 eks. L. Ž.: [:].

 

Pielikums

44. Par 01.11.2011. zemes nomas līguma Nr.23-36/64-2011 termiņa pagarināšanu ZS “Sleiņi” par zemes „Kalnāres”, Virgas pag., Priekules nov., nomu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                                  Nr.19

 

44.

Par 01.11.2011. zemes nomas līguma Nr.23-36/64-2011 termiņa pagarināšanu ZS “Sleiņi” par zemes „Kalnāres”, Virgas pag., Priekules nov., nomu  ___________________________________________________________________________

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts zemnieku saimniecības “Sleiņi”, reģ. Nr. 42101012887, adrese: “Sleiņi”, Virgas pagastā, Priekules novadā, tās īpašnieces L. K., 07.11.2016. iesniegums, ar lūgumu pagarināt 01.11.2011.zemes nomas līguma ar Nr.23-36/64-2011 termiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2011.gada 01.novembrī starp Priekules novada pašvaldību un ZS “Sleiņi” tika noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.3-36/64-2011( turpmāk- Līgums) par zemes vienības ar nosaukumu „Kalnāres” 1,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0249, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš  noteikts līdz 31.12.2016.

ZS “Sleiņi” lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11,5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Gražina Ķervija, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Pagarināt 01.11.2011. zemes nomas līgumā Nr.3-36/64-2011, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un ZS “Sleiņi”, noteikto līguma termiņu par 5 gadiem.

2. Veikt grozījumus Līgumā:

2.1.  2.1. punktā – termiņš tiek noteikts līdz 31.12.2021.;

2.2.  3.1. punktā - noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

2.3.  papildināt līgumu ar 3.5. punktu- Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par valsts vai pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību vai pēc pašvaldības saistošo noteikumu izstrādāšanas, nosūtot Nomniekam attiecīgu rakstisku paziņojumu. Šādas iznomātāja noteiktas izmaiņas ir saistošas nomniekam ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot Vienošanos par grozījumiem zemes nomas līgumā atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz Vienošanās par grozījumiem. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu Vienošanās par grozījumiem slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. ZS “Sleiņi”, “Sleiņi”, Virgas pag., Priekules nov.,LV3433;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

45.Par zemes Celtnieku iela 10, ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0141, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov. iznomāšanu E.P

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

                                                                        45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Par zemes Celtnieku iela 10,  ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0141, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov. iznomāšanu E.P.

__________________________________________________________________________

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts E.P. 28.10.2016. iesniegumu ar lūgumu iznomāt  zemes vienību Celtnieku iela 10, Mazgramzda, Priekules pagasts Priekules nov ., ar apzīmējumu kadastrā 6482 009 0141, 1,16 ha platībā ēku uzturēšanas vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0141 Priekules pagastā, Priekules novadā ir apbūvēta un reģistrēta Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā uz Priekules novada pašvaldības vārda. Nr.192.

Uz augstākminētās zemes vienības atrodas dzīvojamā ēka un palīgēka.

2003.gada 3.jūlijā E.P. ar Priekules pagasta padomi noslēdzis Dzīvojamās telpas īres līgumu.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Gražina Ķervija, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                         Iznomāt E.P., personas kods [:], zemi ar nosaukumu Celtnieku iela 10, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6482 009 0141 1,16 ha platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.12.2016. līdz 30.12.2026., saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.      Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.     Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei  sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4.     Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                        

            1 eks. E.P.:[:];

            1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei.

Pielikums

 

46. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma ”Novadnieki”, Gramzdas pag., Priekules nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 002 0106 sadalīšanai

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

 

46.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma  ”Novadnieki”, Gramzdas pag., Priekules nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 002 0106 sadalīšanai

_____________________________________________________________________

 

Priekules novada pašvaldības domē saņemts SIA “Latvijasmernieks.lv”, Dienvidkurzemes biroja zemes ierīkotājas Aigas Samauskas 25.10.2016. elektronisko vēstuli, iereģistrēts ar Nr.2.1.7/1210, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Novadnieki”, Gramzdas pag., Priekules nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:] sadalīšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Novadnieki” 50 ha kopplatībā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6458 002 0104 (turpmāk- īpašums “Novadnieki”), kas sastāv no trim zemes vienībām, 1998.gada 09.oktobrī reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Gramzdas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.113 uz A. S. vārda.

A.S. vēlas sadalīt īpašuma “Novadnieki” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:] ha platībā divās zemes vienībās.

Īpašuma “Novadnieki” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:] zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības izsniegtajiem Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem (29.09.2016.Nr.2.1.7/1149). Zemes ierīcības projektu izstrādājusi SIA “Latvijasmernieks.lv” Dienvidkurzemes birojs.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu un tā grozījumus apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 22.pantu un uz Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6.,26.,28.2.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Gražina Ķervija, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt SIA “Latvijasmernieks.lv” Dienvidkurzemes biroja, izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ”Novadnieki”, kadastra Nr.[:], Gramzdas pagastā, Priekules novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:] sadalīšanai divās zemes vienībās saskaņā ar projekta grafiskās daļas kopiju (pielikums).

2. Projektētai zemes vienībai Nr.1, platība 10,5 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), saglabāt nosaukumu „Novadnieki” un noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

3. Projektētai zemes vienībai Nr.2, platība 19,5 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), apstiprināt nosaukumu „Lanka” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 Lēmums, elektroniski parakstīts, izsūtāms: 10 darbadienu laikā Valsts zemes dienestam, kac.liepaja@vzd.gov.lv un SIA “Latvijasmernieks.lv”, liepāja@latvijasmernieks.lv ;

1 eks. nek.īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

Pielikums

 

 

47. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar D.G. par zemes “Jeksti”, Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 24.novembrī                                                                                                            Nr.19

47.

Par zemes nomas līguma slēgšanu ar D.G. par zemes “Jeksti”, Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu

___________________________________________________________________________

 

            Izskatot jautājumu par zemes nomas līguma slēgšanu ar D. G. par zemes “Jeksti”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā iznomāšanu tika konstatēts, ka:

Zemes vienība “Jeksti” 4 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0154, Gramzdas pagastā, Priekules novadā ir pašvaldībai piekritīgā zeme. Statuss noteikts ar Priekules novada pašvaldības domes 29.05.2014.sēdes lēmumu, protokols Nr.10.

Uz zemes vienības atrodas ēku/būvju īpašums “Jeksti”, kadastra Nr.[:], kurš saskaņā ar 03.07.2015. ierakstu Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Gramzdas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000546180 pieder D. G.

            Saskaņā ar 30.10.2007. MK noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes noma” 4. pantu- zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, 7.pantu- apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Savukārt 7.2 pants nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 4.,7.,7.²pantu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Gražina Ķervija, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar D.G., personas kods[:],  par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Jeksti” 4,0 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu ēku uzturēšanai un lauksaimniecībai, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.

2. Noteikt:

2.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 31.12.2026.

2.2. gada nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M. Kokovihinai sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4.  Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu”  11. pantu- ja ēkas (būves) īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs atsakās noslēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības prasīt piespiedu nomas līguma noslēgšanu.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms1 eks.: D. G.,[:],  nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai

Pielikums

48. Par nekustamā īpašuma “Līči”, Gramzdas pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

 

48.

Par  nekustamā īpašuma “Līči”, Gramzdas pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda       

__________________________________________________________________________

 

            Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Līči”, kadastra Nr. 6458 001 0162, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0468- 1,53 ha lielā platībā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda tika konstatēts, ka:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.14, 47.§ 1.5.punktu, pielikumu Nr.1.5. “Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” zemes vienībai “Līči”, kadastra Nr. 6458 001 0162, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, noteikts statuss- pašvaldībai piekritīgā apbūvētā zeme.

2016.gada 26.maijā zemes vienība ir instrumentāli uzmērīta.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Gražina Ķervija, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Reģistrēt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu “Līči” 1,53 ha lielā platībā, kadastra Nr. 6458 001 0162, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 6458 001 0468.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai veikt visas nepieciešamās formalitātes nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3. Izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

 

 Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai;

1 eks. attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai;

1 eks. Finanšu nodaļai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Par nosaukuma maiņu nekustamajiem īpašumiem Uzvaras iela 4, 8.marta iela 4, Gramzdas pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

 

49.

Par nosaukuma maiņu nekustamajiem īpašumiem Uzvaras iela 4, 8.marta iela 4, Gramzdas pag., Priekules nov.

___________________________________________________________________________

 

Izskatot jautājumu par nosaukuma maiņu nekustamajiem īpašumiem “Uzvaras iela 4” un “8.marta iela 4”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā tika konstatēts, ka:

 

Ar 2016.gada 27.oktobra Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu, protokola noraksts Nr.18, 35., apbūvētām zemes vienībām:

·        Uzvaras iela 4, Gramzdas pagastā, kadastra apzīmējums 6458 001 0039, mainīta adrese uz Miera iela 2A;

·       8.marta iela 4, Gramzdas pagastā, kadastra apzīmējums 6458 001 0086, mainīta adrese uz “Cālīši”, Gramzdas pag., Priekules nov.

Augstāk minētās zemes vienības ir pašvaldībai piederošas.

            Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums. Saskaņā ar šā likuma 14.panta otro un trešo daļu īpašumu nosaukumus piešķir, maina vai apstiprina pašvaldības dome ar lēmumu, kuru pēc tam pašvaldība piecu darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas, nosūta Valsts zemes dienestam.

 Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14.panta otro un trešo daļu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Gražina Ķervija, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Mainīt nekustamajam īpašumam “Uzvaras iela 4”, kadastra Nr.6458 001 0039, Gramzdas pagastā nosaukumu uz “”Miera iela 2A”.

2. Mainīt nekustamajam īpašumam “8.marta iela 4”, kadastra Nr.6458 001 0086, Gramzdas pagastā nosaukumu uz “Cālīši”.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 vai elektroniski parakstītu uz adresi: kurzeme@vzd.gov.lv ;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Par adreses un nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam 8.marta iela 1, Gramzdas pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

50.

Par adreses un nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam 8.marta iela 1, Gramzdas pag., Priekules nov.

___________________________________________________________________________

 

2016.gada 14.septembrī Priekules novada pašvaldībā saņemta Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļas elektroniski sūtīta vēstule, iereģistrēta ar Nr.2.1.7/1041, Par adrešu datu sakārtošanu Gramzdas pagastā, kurā lūgts izvērtēt pielikumā pievienoto informāciju un aktualizēt to atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības 27.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (apstiprināti ar 27.08.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu, protokola noraksts Nr.13, 6.) Gramzdas pagastā ir apstiprināti ciemi un to robežas: Gramzda, Aizvīķi un Dāma.

Nekustamais īpašums “8.marta iela 1”, kadastra Nr.6458 001 0084, Gramzdas pagastā, sastāvošs no pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0084 un Z.B. piederošas ēkas (dzīvojamā māja), atrodas ārpus ciema robežas.

Atbilstoši 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” (turpmāk- Adresācijas noteikumi)15.punktam, kas nosaka, ka novadu un novadu pagastu apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, apbūvei paredzētai zemes vienībai, viensētai vai ēkai piešķir nosaukumu, neizmantojot ciparus.

Z.B. 2016.gada 07.oktobrī tika nosūtīta vēstule ar reģ.Nr.2.1.4/1194 ar lūgumu iesniegt priekšlikumus jaunajam nosaukumam. Atbilde līdz 14.novembrim netika saņemta.

Saskaņā ar Adresācijas noteikumu 9.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

             Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, 2.7.apakšpunktu 9., 15.,29.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Gražina Ķervija, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Atbilstoši adresācijas noteikumu 15.punktam mainīt adresi (viensētai) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0084 un ēkai no 8.marta iela 1, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., adreses kods 102213116, uz “Martas”, Gramzdas pag., Priekules nov.

2. Mainīt nekustamam īpašumam “8.marta iela 1”, kadastra Nr.6458 001 0084, Gramzdas pagastā nosaukumu uz “Martas”.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 vai elektroniski parakstītu uz adresi: kurzeme@vzd.gov.lv ;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai;

1 eks. Z. B.,[:].

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Par adreses maiņu adresācijas objektam Gramzdas evanģēliski luteriskā baznīca, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

 

51.

Par adreses maiņu adresācijas objektam  Gramzdas evanģēliski luteriskā baznīca, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

___________________________________________________________________________

 

Izskatot jautājumu par adreses maiņu adresācijas objektam Gramzdas evanģēliski luteriskā baznīca, Gramzdas pagastā, Priekules novadā tika konstatēts, ka:

Ar Priekules novada pašvaldības 27.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (apstiprināti ar 27.08.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu, protokola noraksts Nr.13, 6.) Gramzdas pagastā ir apstiprinātas ciema robežas.

Ar 2016.gada 27.oktobra Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu, protokola noraksts Nr.18, 33., tika apstiprināts Skolas ielas, Gramzdā, Gramzdas pagastā, grafiskais pielikums, kurā norādīta ielas  robeža.

Nekustamā īpašuma “Gramzdas mācītāja ferma” apbūvētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0225 un ēku (baznīca) ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0225 001 piekļaujas Skolas ielai Gramzdas ciema teritorijā.

  08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” (turpmāk- Adresācijas noteikumi) 14.punkts nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam.

Saskaņā ar Adresācijas noteikumu 9.punktu pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

             Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, 9., 14.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Gražina Ķervija, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0225 un ēkai (baznīca) ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0225 001 adresi no “Gramzdas evanģēliski luteriskā baznīca”, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., adreses kods 103793032, uz Skolas iela 11, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 vai elektroniski parakstītu uz adresi: kurzeme@vzd.gov.lv ;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai;

1 eks. Gramzdas evanģēliski luteriskai draudzei, Skolas iela 9, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., LV 3486.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Par projektu “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas liegumā “Ruņupes ieleja””

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

52.

Par projektu “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas liegumā “Ruņupes ieleja””

_________________________________________________________________________

 

            Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” ir izstrādāts īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāns (turpmāk plāns) dabas liegumam “Ruņupes ieleja”, kuru 2015.gada 20.aprīlī apstiprināja Priekules novada dome (protokols Nr.6, 3.§) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ministrs Kaspars Gerhards apstiprināja ar 2016.gada 19.aprīļa  rīkojumu Nr.91. Plāns izstrādāts Latvijas vides aizsardzības fonda un Priekules novada pašvaldības finansētā projekta „Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam „Ruņupes ieleja”” ietvaros un paredzēts laika posmam no 2016.-2026. gadam. 2004. gadā dabas liegumam 594 ha platībā piešķīra Natura 2000 vietas statusu (vietas kods LV0524500). Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izsludinājusi projektu iesniegumu atlasi darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1. pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" (turpmāk pasākums). Pašvaldībai ir iespēja saņemt finansējumu līdz 85% apmērā no attiecināmajām izmaksām. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2017.gada 6.janvāris.

            Saskaņā ar plānā noteikto teritorijas apsaimniekošanas īstermiņa mērķi, apsaimniekošanas periodam no 2016. - 2026.gadam, ir paredzēti informatīvie pasākumi un infrastruktūras apsaimniekošana, kā rezultātā sabiedrība būs informēta par dabas lieguma dabas vērtībām, to aizsardzību, atļautajām un aizliegtajām darbībām teritorijā, un tiks nodrošināta iespēja iepazīt dabas liegumu, tūristu plūsmu novirzot no jutīgākajām vietām.

Projektā “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas liegumā “Ruņupes ieleja”” tiek plānota tūrisma maršrutu- taku ierīkošana un labiekārtošana (divi skatu laukumi, pastaigu un velo takas, gājēju tiltiņa atjaunošana, norāžu izvietošana, taku marķēšana), labiekārtotas atpūtas vietas izveide (ugunskura vieta, galdi, soliņi, atkritumu urnas, tualete), auto stāvlaukuma ierīkošana un informatīvo materiālu izdošana un izvietošana. Pasākuma īstenošanas noteikumi nosaka, ka:

1.     Projekta iesniedzējs var būt pašvaldība vai tās izveidota institūcija.

2.     Specifiskā atbalsta ietvaros ieguldījumus var veikt savā nekustamajā īpašumā vai jebkurā citā īpašumā par  kuru ir panākta vienošanās ar īpašnieku vai tiesisko valdītāju (jāiesniedz kopā ar iesniegumu nomas līgums vai nodomu protokols par nomu, ja projekts tiks finansēts).

3.     Maksimālais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma apmērs ir 85% no kopējām attiecināmajām izmaksām, 15% ir pašvaldības līdzfinansējums.

4.     Tiešās attiecināmās izmaksas ir:

a.      būvniecības ieceres dokumentācijas, būvprojekta sagatavošanas un ar to saistītās normatīvajos aktos paredzētās būvekspertīzes izmaksas;

b.     jaunas infrastruktūras būvdarbu, esošās infrastruktūras pārbūves un atjaunošanas izmaksas;

c.      būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas;

d.     apmeklētāju skaitīšanas ierīču, informācijas stendu, norāžu un zīmju, iegādes, izgatavošanas, transportēšanas un uzstādīšanas izmaksas;

e.      ar projekta darbībām tieši saistīto publicitātes pasākumu izmaksas, kas veiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepārsniedzot vienu procentu no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām;

f.      atlīdzības izmaksas projekta vadības personālam, kas projektā tiek nodarbināts ne mazāk kā 30 procentu apmērā no kopējā darba laika, līdz 10 procentiem no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 24 426 euro gadā.

g.     “a” un “c” punkta izmaksas kopā ir attiecināmas līdz 10 procentiem no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.

5.     Projekta apstiprināšanas gadījumā pēc līguma par īstenošanu noslēgšanas ir iespēja pieprasīt avansa maksājumu līdz 50% no ERAF finansētās daļas, ko var izmaksāt vairākos maksājumos.

 

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Gražina Ķervija, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piedalīties 5.4.1.1. pasākumā "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" iesniedzot projekta “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas liegumā “Ruņupes ieleja”” pieteikumu.

2. Nepieciešamības gadījumā, lai nodrošinātu projekta realizēšanu, slēgt nekustamā īpašuma nomas līgumus ar to īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem.

 

Lēmumam pievienotie pielikumi:

1.                    Dabas lieguma “Ruņupes ieleja” apsaimniekošanas pasākumu kopsavilkums 2016.-2026.gadam.

2.                    Karte ar plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem dabas liegumā “Ruņupes ieleja”.

3.                    Zemes īpašnieku saraksts, kuru īpašumus skar projektā plānotās darbības.

 

Lēmums nosūtams- attīstības plānošanas nodaļas vadītājai, Finanšu nodaļai un tūrisma organizatoram.

 Pielikumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasākumu kalendārs