Aktualitātes
78. Par zemes “Veckalniņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads nomu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 22.februārī                                                                                                                              

Nr.78                 

          (protokols Nr.2,  19.punkts)

Par zemes “Veckalniņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads nomu XX

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX, dzīvojoša XX, Priekules novadā, iesniegums, reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/2749 -S, kurā lūgts iznomāt zemes vienību „Veckalniņi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 001 0205, 1,90 ha platībā .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.07.2012. lēmumu, protokols Nr.9, nekustamais īpašums ar nosaukumu  „Veckalniņi” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā lauksaimniecības zeme.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m² un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Iznomāt zemes vienību „Veckalniņi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 001 0205  1,90 ha  platībā, XX, personas kods  XX, dzīv.XX, (pielikums) nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.marta līdz 2023.gada 1.martam.

- papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.   Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

3.   Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:  Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei.

PIELIKUMS

79. Par daļu no zemes “Klēts”, Priekules pagasts, Priekules nov., iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 22.februārī                                                                                                                              

Nr.79                 

          (protokols Nr.2,  20.punkts)

 Par daļu no zemes  “Klēts”, Priekules pagasts,  Priekules nov., iznomāšanu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, deklarētā dzīvesvietas adrese XX, 15.01.218. iesniegums (Nr. 2.1.4/18/99-S) ar lūgumu iznomāt daļu no  zemes  “Klēts”, Priekules pagasts, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 006 0245,  0,1 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums  „Klēts”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr.6482 006 0254 ar 17.09.2008. Priekules pagasta padomes lēmumu nr.9 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Minētā zemes vienība ir apbūvēta, uz tās atrodas klēts-kalte un svari. Valsts zemes dienesta kadastra reģistra datos minētās ēkas nav reģistrētas

XX uzrādījis Liepājas rajona Priekules pagasta kooperatīvās sabiedrības “Ābeļnieki” 15.09.1998. izsoles protokola 25 un izsoles izziņas kopija, ka minētā persona ieguvusi īpašumā daļu klēti-kalti.

01.01.2009. ar XX noslēgts zemes nomas līgums Nr. Pr.p/16b ēku uzturēšanai, līguma beigu termiņš 31.08.2017.

Nomas un nekustamā īpašuma nodokļa parādu XX nav.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt XX, daļu no zemes ar nosaukumu “Klēts”, Priekules pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6482 006 0254  0,1 ha platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.03.2018. līdz 01.03.2028. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.       Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:                                         

XX,   nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei.

PIELIKUMS 

80. Par Kalētu pamatskolas apvienošanu ar Kalētu Mūzikas un mākslas skolu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 22.februārī                                                                                                                              

Nr.80                 

          (protokols Nr.2, 21.punkts)

 Par Kalētu pamatskolas apvienošanu ar Kalētu Mūzikas un mākslas skolu

Kalētu pamatskola un Kalētu Mūzikas un mākslas skola atrodas vienā ēkā. Kalētu pamatskolas direktore Inese Kuduma ir arī Kalētu Mūzikas un mākslas skolas direktores pienākumu izpildītāja. Jau kopš iepriekšējās direktores aiziešanas esam diskutējuši par abu skolu apvienošanu. Līdz šim ir bijušas bažas, vai profesionālās ievirzes izglītības programmas varēs turpināt saņemt valsts finansējumu. Ir iepazīta citu līdzīgi funkcionējošu izglītības iestāžu pieredze. 2017.gadā skolai bija jāveic divu profesionālās ievirzes programmu akreditācija. Akreditācijas komisiju ieteikumos tika norādīts, ka pašvaldībai jāveic abu skolu apvienošana vai jārisina jautājums par konkursa rīkošanu uz atsevišķa direktora amatu.

Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja, Kalētu pamatskolas direktore un izglītības vadītāja uzskata, ka, apvienojot abas skolas, būtu iespējams efektīvāk organizētu abu skolu pārvaldību. Taču, lai atbrīvotu skolas direktori un vietnieci no lietveža pienākumu veikšanas būtu nepieciešams palielināt esošās Kalētu pamatskolas lietvedes darba likmi.

 

Agrita Purviņa informē deputātus, ka ir veiktas sarunas ar skolotājiem un vecākiem.

 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30.panta otro daļu, attiecībā uz pastarpinātās pārvaldes iestādi piemērojami šā likuma 15.panta trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas un 17.panta pirmās un otrās daļas noteikumi.  Saskaņā ar likuma 15.panta trešās daļas 2.punktu - tiešās pārvaldes iestādi reorganizē,  apvienojot to ar citu iestādi vai vairākām citām iestādēm, - rezultātā uz reorganizējamo institūciju bāzes izveido jaunu iestādi.

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punkts paredz - Republikas pilsētas pašvaldība un novada pašvaldība, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un likvidē vispārējās izglītības iestādes Izglītības likuma 23.panta otrā un piektā daļa nosaka, ka pašvaldību izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē pašvaldības, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju,  par izglītības iestādes likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš.

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts, nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.).

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts paredz - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes.

Ņemot vērā iepriekšminēto, ir priekšlikums apvienot Kalētu pamatskolu un Kalētu Mūzikas un mākslas skolu, izveidojot jaunu izglītības iestādi Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolu.

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30.panta otro daļu, 15.panta trešās daļas 2.punktu,  Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, 23.panta otro un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Uzsākt izglītības iestāžu „Kalētu pamatskola” (izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4112901018, adrese: Liepu aleja 4, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads, LV-3484) un “Kalētu Mūzikas un mākslas skola” (izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4174902249, adrese: Liepu aleja 4, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads, LV-3484) reorganizāciju tās apvienojot un reorganizējamo izglītības iestāžu bāzes izveidojot jaunu izglītības iestādi “Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola” (juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads, LV-3484) pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu realizēšanai.

 

2.      Noteikt izglītības iestādes „Kalētu pamatskola” un “Kalētu Mūzikas un mākslas skola” reorganizācijas pabeigšanas datumu - 2018.gada 31.augusts.

 

3.      Noteikt, ka jaunā izglītības iestāde “Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola” ir reorganizējamo izglītības iestāžu “Kalētu pamatskola” un “Kalētu Mūzikas un mākslas skola” tiesību, saistību, t.sk., darba tiesisko attiecību, finanšu līdzekļu, darba tiesisko attiecību, krājumu un ilgtermiņa ieguldījumu, lietvedības un arhīva, mantas un nemateriālo vērtību, funkciju, t.sk. licencēto un akreditēto izglītības programmu un izglītības programmās uzņemto izglītojamo pārņēmēja.

 

4.      Uzdot reorganizējamās izglītības iestādes „Kalētu pamatskola” direktorei un “Kalētu Mūzikas un mākslas skola” direktores pienākumu izpildītājai Inesei Kudumai līdz 2018.gada 1.martam brīdināt iestāžu pedagoģiskos darbiniekus, izglītojamos un izglītojamo vecākus (vai personas, kuras viņus aizstāj) par iestāžu reorganizāciju.

 

5.      Uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam:

5.1.   informēt izglītības iestādes „Kalētu pamatskola” direktori un “Kalētu Mūzikas un mākslas skola” direktores pienākumu izpildītāju Inesi Kudumu un tehniskos darbiniekus par iestāžu „Kalētu pamatskola” un “Kalētu Mūzikas un mākslas skola” reorganizāciju;

5.2.   līdz 2018.gada 1.maijam, izveidot izglītības iestāžu „Kalētu pamatskola” un “Kalētu Mūzikas un mākslas skola” inventarizācijas komisiju, kuras uzdevums ir līdz 2018.gada 31.augustam nodrošināt materiālo vērtību un finanšu līdzekļu inventarizāciju, kā arī finanšu līdzekļu, mantas, saistību un lietvedības nodošanu jaunajai izglītības iestādei “Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola”.

 

6.      Uzdot izglītības vadītājai Agritai Purviņai:

6.1.   līdz 2018.gada 1.martam sagatavot un iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā un Kultūras ministrijā dokumentus saskaņojuma saņemšanai par izglītības iestādes „Kalētu pamatskola” un “Kalētu Mūzikas un mākslas skola” reorganizāciju un jaunas izglītības iestādes “Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola” izveidi;

6.2.   pēc saskaņojuma saņemšanas no Izglītības un zinātnes ministrijas 10 (desmit) darba dienu laikā paziņot Izglītības kvalitātes valsts dienestam par izglītības iestādes „Kalētu pamatskola” un “Kalētu Mūzikas un mākslas skola” izslēgšanu no Izglītības iestāžu reģistra no 2018.gada 1.septembra un sagatavot iesniegumu par jaunās izglītības iestādes “Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola” reģistrāciju Izglītības iestāžu reģistrā.

 

7.      Noteikt, ka ar izglītības iestāžu reorganizāciju saistītie izdevumi sedzami no pašvaldības finanšu līdzekļiem.

 

8.      Lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju.

81. Par Priekules novada pašvaldības izvirzītajiem mērķiem izglītības jomā

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 22.februārī                                                                                                                              

Nr.81                 

          (protokols Nr.2, 22.punkts)

 Par Priekules novada pašvaldības izvirzītajiem mērķiem izglītības jomā

 

            Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam ir izvirzīti valsts mērķi izglītībai:

Izglītības attīstības politikas virsmērķis - kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei

 

Pamatnostādņu apakšmērķi;

 

1. Izglītības vide: paaugstināt izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidi un attīstot atbilstošu infrastruktūru

Izglītības vides kvalitāti visos izglītības līmeņos nosaka: (1) izglītības saturs, kas veicina indivīdu zināšanu, kompetenču un prasmju attīstību un nostiprināšanu, (2) profesionāli un kompetenti mācībspēki, kas nodod šo izglītības saturu izglītojamiem, (3) mūsdienīga izglītības vide un izglītības process, kas veicina satura uztveri un apguvi, (4) iekļaujošās izglītības principa iedzīvināšana, kas paredz vienādu iespēju neatkarīgi no izglītojamo vajadzībām un spējām, mantiskā, sociālā stāvokļa, rases, tautības, dzimuma, reliģijas un politiskās pārliecības, veselības stāvokļa, dzīvesvietas un nodarbošanās pieejamā, cienošā un atbalstošā vidē.

 

2. Indivīdu prasmes: veicināt vērtībizglītībā balstītu indivīda profesionālo un sociālo prasmju attīstību dzīvei un konkurētspējai darba vidē

Profesionālās un sociālās prasmes vismērķtiecīgāk tiek pilnveidotas, indivīdam izvēloties atbilstošu turpmākās profesionālās attīstības ceļu, vienlaikus paredzot atbalsta mehānismus mācības pametušajiem un izglītību neieguvušajiem, tādējādi paaugstinot vispārējo Latvijas sabiedrības izglītības līmeni un sekmējot nodarbinātību, ar ārpus formālās izglītības pasākumiem sekmējot izglītojamo pilsonisko līdzatbildību un sabiedrisko aktivitāti, kā arī nostiprinot mūžizglītības principu.

 

3. Efektīva pārvaldība: uzlabot resursu pārvaldības efektivitāti, attīstot izglītības iestāžu institucionālo izcilību

Resursu pārvaldības efektivitātes uzlabošana nacionālajā, reģionālajā un vietējā līmenī, attīstot institucionālo izcilību, ietver sevī izglītības kvalitātes uzraudzības jeb monitoringa ieviešanu, kas visām ieinteresētajām pusēm dod iespēju izsekot, novērtēt un izrietoši ietekmēt ar izglītību saistītos procesus un rezultātus, finansēšanas modeļu pilnveidi, t.sk. resursu konsolidāciju, izglītības pieejamības nodrošināšanu un izglītības starptautiskās konkurētspējas sekmēšanu.

            Saskaņā ar 2016. gada 20. Decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību”  dibinātājs kopā ar izglītības iestādes vadītāju, ievērojot Izglītības attīstības pamatnostādnēs noteiktos mērķus, nosaka izglītības iestādes vadītāja individuālos darbības mērķus un uzdevumus konkrētajam vērtēšanas periodam, vērtējamās kompetences, mācību un attīstības vajadzības. Lai to izdarītu nepieciešams apstiprināt pašvaldības izvirzītos mērķus izglītības jomā.

Pamatojoties uz Saeimas paziņojumu “Par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam apstiprināšanu”, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            Apstiprināt Priekules novada pašvaldības izvirzītos mērķus izglītības jomā:

 

1.      Paaugstināt izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidi un attīstot atbilstošu infrastruktūru.

2.      Veicināt vērtībizglītībā balstītu indivīda profesionālo un sociālo prasmju attīstību dzīvei un konkurētspējai darba vidē.

3.      Uzlabot resursu pārvaldības efektivitāti.

 

Lēmumu izsniegt: Izglītības vadītājai, Priekules vidusskolai, Gramzdas pamatskolai, Kalētu pamatskolai, Krotes Kronvalda Ata pamatskolai, Virgas pamatskolai, Purmsātu speciālajai internātpamatskolai, Priekules pirmsskolas izglītības iestādei "Dzirnaviņas", Kalētu Mūzikas un mākslas skolai, Priekules Mūzikas un mākslas skolai.

 

82.Par pašvaldības pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas darbības izbeigšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 22.februārī                                                                                                                              

Nr.82                 

          (protokols Nr.2,  23.punkts)

 Par pašvaldības pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas darbības izbeigšanu

 

            Saskaņā ar 2017.gada 22.augusta MK noteikumiem Nr.501 “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība” nav paredzēts, ka pedagogu profesionālo kvalitāti vērtē pašvaldības izveidota komisija. Līdz ar to pašvaldības pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas darbība ir izbeidzama.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 24. punktu, dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Izbeigt pašvaldības pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas darbību ar 01.02.2018.

 

Lēmumu izsniegt: lietvedības nodaļai, personālspeciālistei, sabiedrisko attiecību speciālistei, Agritai Purviņai, Ainaram Cīrulim, Airitai Ešenvaldei, Gitai Spiģerei, Kristianai Cetrovskai

83. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 29.decembra lēmumā (protokols Nr.20, 3.§) „Par Purmsātu speciālās internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu”

  LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 22.februārī                                                                                                                              

Nr.83                 

          (protokols Nr.2, 24.punkts)

 Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 29.decembra lēmumā (protokols Nr.20, 3.§) „Par Purmsātu speciālās internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu”

 

Purmsātu speciālā internātpamatskola nerealizē visas nolikumā iekļautās programmas, t.i.:

-          speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods: 21015611);       

-          vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods: 01011111);

-          profesionālās pamatizglītības programma- mājturība (kods 2281401);

            Nepieciešams šīs programmas no nolikuma svītrot.

            Līdz ar to nolikuma 1.punktā neatbilstoši norādīts, ka skola realizē arī vispārējās pirmsskolas izglītības programmas. Arī to nepieciešams svītrot.

            Līdz ar grozījumiem 2011.gada 1.februāra MK noteikumos Nr.89 Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi, nepieciešams precizēt punktu par neattaisnoto kavējumu ziņošanas kārtību.

 

            Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 27.februāra lēmumā (protokols Nr.5, 9.§) „Par izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) pielikumos šādus grozījumus:

  1. No nolikuma 1.punkta un 10.1. apakšpunkta izslēgt vārdus “vispārējās un”.
  2. Izslēgt no nolikuma šādus apakšpunktus: 11.3, 11.5., 11.9.
  3. Nolikuma 38. punktu izteikt šādā redakcijā:

“Ja izglītojamais vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī nav apmeklējis skolu un skolai nav informācijas par kavējumu iemesliem vai iemesls uzskatāms par neattaisnotu, skola neattaisnoto kavējumu reģistrē VIIS sistēmā.”

 

Lēmums elektroniski nosūtāms Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktorei, lietvedības nodaļai.

84. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 22.februārī                                                                                                                              

Nr.84                 

          (protokols Nr.2, 25.punkts)

 Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

1. 2018.gada 25.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k.XX, iesniegums (ind.2.1.5/18/166-S) ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim Raiņa ielā 35 dz. Nr. 7, Priekule, Priekules novads.

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. XX deklarējis dzīvesvietu XX.

2.2. Dzīvoklis ir nepieciešams sakarā ar darba vietas maiņu.

2.3. XX ar dzīvokļa stāvokli ir iepazinies.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt īres tiesības XX uz 2 (divistabu) dzīvokli Raiņa ielā 35 dz. Nr. 7, Priekule, Priekules novads ar kopējo platību 26,40 m², tai skaitā dzīvojamā platība 19,80 m².

      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

 

4. Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

85. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 22.februārī                                                                                                                              

Nr.85                 

          (protokols Nr.2,  26.punkts)

 Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

2017.gada 19.decembrī reģ.Nr.2.1.5/17/3515-S Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k.XX, iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības pagasta īres mājai „Kalnenieki”, Purmsātos, Virgas pagastā, Priekules novadā,  LV-3433.

2017.gada 29.decembra sēdē tika pieņemts lēmums no Virgas pagasta īres mājas ‘’Kalnenieki’’ izlikt patreizējo īrnieci XX, kura īres mājai iekrājusi ap 700 eiro lielu parādu un tika noteikts izlikšanas datums līdz 2018.gada 2.februārim.

Virgas pagasta pārvalde atlika šo jautājumu par īres tiesību piešķiršanu janvārī uz februāra mēnesi un XX 2.1.5/18/138-N tika nosūtīts starpatbilde.

 

     2.  Ar  Virga pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

      2.1. XX ar dzīvesbiedri XX un trīs bērniem dzīvo XX mājās, kas ir citu personu privātīpašums. Uz XX ģimene ieradās 2016.gada vasarā no XX.

      2.2. Tagadējā dzīvesvieta XX atrodas 2 km attālumā no lielā ceļa, kas sagādā lielas problēmas lielajiem un mazajam bērniem nokļūt uz pašreiz izvēlēto skolu un PII Gramzdā. Tas arī ir galvenais iemesls, kāpēc ģimene vēlas īrēt XX māju, jo tur līdz lielajam ceļam ir tuvāk -  ap 300 metru.

       2.3. XX ir mājsaimniece, bet XX ir pašnodarbināta persona, un iesniegumā apņemas godprātīgi veikt īres un komunālos maksājumus.

 

3. Pamatojoties uz  30.11.2017. Priekules novada pašvaldības domes noteikumu “Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas  īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3. punktu dzīvoklis piešķirams īrē iesniedzējam,

            atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

        1. Piešķirt XX, p.k. XX, īres tiesības uz Virgas pagasta īres māju XX, Priekules nov., LV-3433 ar kopējo platību 58.6m².

      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir seši mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz  3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

      3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. Īres līgums ar Virgas pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā izīrētāja vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

      4. Lēmumu var pārsūdzēt vispārējās jurisdikcijas tiesā.

      5. Par lēmuma izpildi atbildīga Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle.

 

86. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Dārza iela 18, dz.Nr.73, Priekule, XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 22.februārī                                                                                                                              

Nr.86                 

          (protokols Nr.2,  27.punkts)

 Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Dārza iela 18, dz.Nr.73, Priekule, XX

 

1. 2018.gada 19.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. XX, iesniegums (ind.2.1.5/18/140-S) ar lūgumu piešķirt  īres tiesības dzīvoklim Dārza ielā 18 dz. Nr. 73, Priekule, Priekules novads.

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1.XX dzīvesvietu deklarējis XX.

2.2. XX faktiski kopš 2013.gada oktobra mēneša dzīvo XX un veic visus maksājumus.

2.3. XX nav parādsaistības pret SIA “Priekules nami”.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt īres tiesības XX uz trīsistabu dzīvokli Dārza ielā 18 dz. Nr.73, Priekule, Priekules novads ar kopējo platību 61,20 m², tai skaitā dzīvojamā platība 41,00 m².

      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

4. XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

5. Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

 

87. Par Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas amata savienošanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 22.februārī                                                                                                                              

Nr.87                 

          (protokols Nr.2,  28.punkts)

 Par Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas amata savienošanu

 

Deputāte Vija Jablonska, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Atbilstoši Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma un Ministru kabineta 2017. gada 26. septembra noteikumu Nr. 582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” (turpmāk – MK Nr. 582) prasībām 2017. gada 30. novembrī tika izveidota Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija.

Komisijas sastāvā ietilpst: Rucavas novada pašvaldība, Grobiņas novada pašvaldība, Nīcas novada pašvaldība, Priekules novada pašvaldība, Vaiņodes novada pašvaldība, Durbes novada pašvaldība, Aizputes novada pašvaldība un Pāvilostas novada pašvaldība.

Par Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāja vietnieci apstiprināta arī Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Vija Jablonska.

 

            Saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta 9.daļu, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 1.punktu, un Ministru kabineta 2017. gada 26. septembra noteikumu Nr.582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām”, atklāti balsojot PAR – 14 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Atļaut savienot Vijai Jablonskai pašvaldības domes priekšsēdētājas amatu ar Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāja vietnieces amatu.

 Izsūtams: V.Jablonska

88. Par Kurzemes plānošanas reģiona projekta ‘’Kurzeme visiem’’ ietvaros izstrādātā deinstitucionalizācijas plāna saskaņošanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 22.februārī                                                                                                                              

Nr.88                 

          (protokols Nr.2, 29.punkts)

 Par Kurzemes plānošanas reģiona projekta ‘’Kurzeme visiem’’ ietvaros izstrādātā deinstitucionalizācijas plāna saskaņošanu

          Priekules novada pašvaldība 2016.gada 22.aprīlī noslēdza sadarbības līgumu Nr.8-5/KV-DI/7/16 ar Kurzemes plānošanas reģionu par sadarbību projekta ‘’Kurzeme visiem’’ īstenošanā.

          2018.gada janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts saskaņošanai Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2022.gadam gala redakcija.

          Gala redakcijā iekļauti ar pašvaldībām līdz šim saskaņoti infrastruktūras risinājumi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībai tuvāko 5 gadu laikā. Priekules novadā- dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas, kas nepieciešami cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, lai integrētos sabiedrībā, pilnvērtīgi pavadītu laiku, apgūtu sociālās un darba prasmes, kā arī iesaistītos citos sociālās rehabilitācijas pasākumos.

Kopējās projekta izmaksas infrastruktūrai plānotas EUR 206 000, t.sk.:

1) 9.3.1.1. pasākuma ietvaros pieejams ERAF līdzfinansējums ar snieguma rezervi 175100 EUR un Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums 30900 EUR

Vai

2)9.3.1.1.pasākuma ietvaros pieejams ERAF līdzfinansējums bez snieguma rezerves 164435.90 EUR un Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums 41564.10 EUR

Atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  1 (Toms Šteins); ATTURAS – 2 (Inese Meļķe, Arnis Kvietkausks); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Saskaņot Kurzemes plānošanas reģiona projekta ‘’Kurzeme visiem’’ ietvaros izstrādāto deinstitucionalizācijas plānu (turpmāk KPR DI) ar tā pielikumiem un tajā iekļautajiem risinājumiem sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras izveidei, nosakot adresi Priekule, Aizputes ielā 5 (infekcijas nodaļas ēka).

2.      Apliecināt pašvaldības gatavību 9.3.1.1.pasākuma ietvaros veidot KPR DI plānā iekļauto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru.

3.      Priekules novada pašvaldības priekšsēdētājai parakstīt KPR saskaņojuma formu (pielikumā).

4.      Izveidot projekta vadības grupu līdz 2018.gada 1.maijam.

 

Lēmums nosūtāms:

Kurzemes plānošanas reģionam, Priekules novada pašvaldības sociālajam dienestam, Priekules novada pašvladības attīstības plānošanas nodaļai, Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļai.

 

89. Par atbrīvošanu no amata pienākumiem komisijās

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 22.februārī                                                                                                                              

Nr.89                 

          (protokols Nr.2, 30.punkts)

Par atbrīvošanu no amata pienākumiem komisijās

            Priekules novada pašvaldībā saņemts Priekules novada pašvaldības juristes Aijas Mickus iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no amata Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijā, iepirkumu komisijā un administratīvajā komisijā, kā arī atbrīvot no izpilddirektora pienākumu pildīšanas ar 2018.gada 9.martu, ja izpilddirektora prombūtne nebūs beigusies.

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Atbrīvot Priekules novada pašvaldības juristi Aiju Mickus no Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājas amata, iepirkumu komisijas priekšsēdētājas amata, administratīvās komisijas sekretāres un izpilddirektora amata pienākumu pildīšanas ar 2018.gada 9.martu.

2.      Noteikt, ka līdz brīdim, kamēr šā lēmuma 1.punktā minētajās komisijās netiek aizpildīta komisijas locekļa amata vakance, komisijas darbojas samazinātā komisijas locekļu skaitliskajā sastāvā, ja tas nav pretrunā ar komisiju nolikumu.

3.      Ja komisijas nolikums nepieļauj komisijas darbību samazinātā skaitliskajā sastāvā, tad komisijas locekli uz laiku, līdz grozījumu izdarīšanai komisijas sastāvā, norīko ar domes priekšsēdētājas rīkojumu.

4.      Noteikt, ka gadījumā, ja izpilddirektora prombūtne pēc 2018.gada 9.marta turpināsies, izpilddirektora pienākumus no 12.03.2018. pilda Priekules novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītāja.

 

90. Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0146, trešās rakstiskās izsoles ar lejupejošu soli atzīšana par nenotikušu un atsavināšanas procesa izbeigšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 22.februārī                                                                                                                              

Nr.90                 

          (protokols Nr.2, 31.punkts)

 Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0146, trešās rakstiskās izsoles ar lejupejošu soli atzīšana par nenotikušu un atsavināšanas procesa izbeigšanu

 

Ar 2017.gada 30.marta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.104 nekustamais īpašums Brīvības iela 41, Priekule, Priekules novads, (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai.

Saskaņā ar izsoles noteikumiem (apstiprināti ar 26.10.2017. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.501) 1.12. punktu, dalību trešajai rakstiskai izsolei ar lejupejošu soli pretendenti varēja pieteikt līdz 2017.gada 21.decembrim plkst.17:00.

Nekustamā īpašuma izsole izsludināta likumā noteiktajā kārtībā un termiņos oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Priekules novada pašvaldības informatīvajā izdevumā un informācija par izsoli ievietota Priekules novada mājas lapā, kā arī bija pieejama Priekules novada pašvaldībā.

Pretendentu pieteikumi dalībai izsolē netika saņemti. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu un izsoles noteikumu 8.1.1. punktu izsole  atzīstama par nenotikušu, jo noteiktajā termiņā nav reģistrējies neviens dalībnieks.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta trešo daļu, pēc trešās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu var:

1) veikt atkārtotu novērtēšanu;

2) citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants);

3) atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

 

Uz lēmuma pieņemšanas brīdi nav konstatējama iespēja nekustamo īpašumu atsavināt, piemērojot kādu no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantā minētajiem atsavināšanas veidiem.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta trešās daļas 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.    Atzīt nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0146, trešo rakstisko izsoli ar lejupejošu soli par nenotikušu.

2.    Atcelt 2017.gada 30.marta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.104 par nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai un atsavināšanas procesu izbeigt.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

91. Par nosaukuma „Jaunie Kārkliņi” piešķiršanu XX un XX mantotai zemes vienībai Bunkas pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 22.februārī                                                                                                                              

Nr.91                 

          (protokols Nr.2,  32.punkts)

Par nosaukuma „Jaunie Kārkliņi” piešķiršanu XX un XX mantotai zemes vienībai  Bunkas pag., Priekules nov.

 

  Priekules novada pašvaldībā saņemts XX un XX, iesniegums (reģistrācijas Nr.2.1.4/18/315-S) ar lūgumu piešķirt mantotām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6446 007 0011 un 6446 007 0060 vienotu nosaukumu „Jaunie Kārkliņi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar 21.02.1997. Bunkas pagasta zemes komisijas (atzinumu) Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu, XX un XX atzītas īpašuma tiesības uz Priekules novada Bunkas pagasta zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6446 007 0060 un  6446 007 0011.

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktam nekustamāīpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.        Piešķirt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6446 007 0060 un 6446 007 0011 vienotu nosaukumu „Jaunie Kārkliņi”, Bunkas pag., Priekules nov.

2.        Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv

XX; XX; nekustamo īpašumu speciālistei;

92. Par grozījumiem 31.03.2016. „Priekules novada pašvaldības projektu konkursu nolikumā”

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 22.februārī                                                                                                                              

Nr.92                 

          (protokols Nr.2, 33.punkts)

 

 

Par grozījumiem 31.03.2016. „Priekules novada pašvaldības projektu konkursu nolikumā”

 

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 31.marta lēmumu (prot.Nr.5,6.§) apstiprināts “Priekules novada pašvaldības projektu konkursu nolikums”, kas paredz, ka projektu vērtēšanas komisija izvērtē projektu konkursa ietvaros iesniegtos projektu iesniegumus, kurus Priekules novada pašvaldība līdzfinansēs.

Sakarā ar to, ka ir nepieciešams ieviest laika korekcijas, nolikumā nepieciešams izdarīt grozījumus.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.pantas pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Izdarīt 2016.gada 31.marta „Priekules novada pašvaldības projektu konkursu nolikumā” šādus grozījumus”:

 1.1.aizstāt 5.punktā vārdus “2017.gadā ir 9000 EUR” ar vārdiem “2018.gadā ir 9000 EUR”;

       1.2.aizstāt 8.punktā vārdus “2017.gada 2.oktobrim” ar vārdiem “2018.gada 5.oktobrim”;

       1.3.aizstāt 34.punktā vārdus “2017.gada 3.aprīlim” ar vārdiem “2018.gada 6.aprīlim”;

       1.4.aizstāt nolikuma 60.punktā vārdus “2017.gada 2.oktobrim” ar vārdiem “2018.gada 5.oktobrim”.

 

2.      Noteikt, ka grozījumi stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas dienu.

3.      Uzdot pašvaldības attīstības plānošanas nodaļai izstrādāt nolikuma konsolidēto redakciju.

4.      Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

Pasākumu kalendārs