Aktualitātes
41.§ Par zemes „Jaunlazdas”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu E.B[:].

Priekules novada dome izskatījusi E[:] B[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 30.01.2012. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes vienību „Jaunlazdas” 1.36 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64980020362, Virgas pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. lēmumu Nr.1.24.§, protokols Nr.10, augstāk minētā zemes vienība ir pašvaldībai piekrītošā zeme.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu, ir noteikts, ka, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz E.B[:] 30.01.2012. iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt E[:] B[:], personas kods [:], pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Jaunlazdas1,36 ha lielā platībā, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980020362, lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes vienības robežu skici.

 

2. Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

42.§ Par zemes „Attāli”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu SIA „LATLINA”.

Priekules novada dome izskatījusi SIA „LATLINA”, reģ. Nr.42103038700, adrese: Jaunatnes iela 14-29, Grobiņa, Grobiņas novads, 19.01.2012. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Attāli”, kadastra apzīmējums 64980020058, Virgas pagastā, Priekules novadā, 34,06 ha lielā platībā, lauksaimniecības produkcijas ražošanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 2010.gada 25.februāra lēmumu Nr.35, protokols Nr.3, zemes vienība „Attāli”, kadastra apzīmējums 64980020058, ieskaitīta rezerves zemes fondā.

Atbilstoši likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesības daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 12.pantu, kas nosaka, kalīdz Zemesgrāmatu likuma atjaunošanai un īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās nekustamās mantas nomas un īres līgumi, izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri, var tikt noslēgti uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, ja likumos nav paredzēti citi termiņi.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu, ir noteikts, ka neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.¹ punktu - nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Iznomāt SIA „LATLINA”, reģ.Nr.42103038700, zemi ar nosaukumu ”Attāli ” 34,06 ha lielā platībā, apzīmējums kadastrā 64980020058, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Zemes izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

 

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

43.§ Par zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu K.Š[:].

Priekules novada dome izskatījusi K[:] Š[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, 2.6 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0200, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā palīgsaimniecības zeme.

Zemi „ Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” 2.6 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0200,  Klāvs Štēbelis  izmanto kopš  2008.gada.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, ir noteikts, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt K[:] Š[:], personas kods [:], zemes gabalu 2.6 ha platībā ar nosaukumu Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, apzīmējums kadastrā 6446 005 0200, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

44.§ Par zemes „Pagasta jaunie Tiltiņi” Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu L. Š[:].

Priekules novada dome izskatījusi L[:] Š[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Pagasta jaunie Tiltiņi” 1,25 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0543, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Pagasta jaunie Tiltiņi” ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās zemēs.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, ir noteikts, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt L[:] Š[:], personas kods [:], zemes gabalu 1,25 ha platībā ar nosaukumu „Pagasta jaunie Tiltiņi”, apzīmējums kadastrā 6446 005 0543, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

45.§ Par zemes „Lāčplēši 4 ”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu L. Š[:].

Priekules novada dome izskatījusi L[:] Š[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Lāčplēši ” 0,80 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0134, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 20.08.2008. lēmumu, protokols Nr.10,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „ Lāčplēši 4 ” ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās zemēs.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, ir noteikts, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt L[:] Š[:], personas kods [:], zemes gabalu 0,8 ha platībā ar nosaukumu „Lāčplēši”, apzīmējums kadastrā 6446 005 0134, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

46.§ Par daļu no zemes „Izgāztuve”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu L. Š[:].

Priekules novada dome izskatījusi L[:] Š[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Izgāztuve” 0,3 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0220, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 20.08.2008. lēmumu, protokols Nr.10,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Izgāztuve ” ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās zemēs.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, ir noteikts, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt L[:] Š[:], personas kods [:], daļu no  zemes ar nosaukumu „Izgāztuve” 0,3 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0220, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

47.§ Par zemes „ Ziņģenieki ”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu U.J[:].

Priekules novada dome izskatījusi U[:] J[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 04.01.2012.  iesniegumu (reģ.Nr.3-13/18) ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar nosaukumu „Ziņģenieki”, 4,00 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 006 0106,  ganību   vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar kadastra Nr.6446 006 0106, ,.00 ha kopplatībā, ir ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās neapbūvētājās zemēs .

Ar  Priekules novada domes 22.06.2011.   lēmumu 46.§ (prot. Nr.10),  zemes vienībai „Ziņģenieki” mainīts zemes lietošanas mērķis uz zemi, kur galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - kods 0101.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, ir noteikts, ka, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt U[:] J[:], personas kods [:], zemes vienību 4,00 ha platībā ar nosaukumu Ziņģenieki, apzīmējums kadastrā 6446 006 0106, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas    maksai nomnieks maksā  pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

48.§ Par zemes „ Kalna Riekstiņi ”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu U.J[:].

Priekules novada dome izskatījusi U[:] J[:], [dzīvesvieta], 04.01.2012.  iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar nosaukumu „Kalna Riekstiņi”,  3,4  ha platībā, apzīmējums kadastrā  6446 006 0305, ganību   vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 20.08.2008. lēmumu, protokols Nr.10,  nekustamais īpašums ar kadastra Nr.6446 006 0305, 3,4 ha kopplatībā ir ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās neapbūvētājās zemēs .

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, ir noteikts, ka, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt U[:] J[:], personas kods [:], zemes vienību 3,4  ha platībā ar nosaukumu Kalna Riekstiņi ,  apzīmējums kadastrā 6446 006 0305, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas    maksai nomnieks maksā  pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

49.§ Par zemes „Darbnīcas laukums”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu I. K[:].

Priekules novada dome izskatījusi I[:] K[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 23.01.2012.  iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Darbnīcas laukums” 1.,2 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0205, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 20.08.2008. lēmumu, protokols Nr.10,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Darbnīcas laukums” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs.

 Daļu no zemes  „Darbnīcas laukums ” 1,2 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0205,  I[:] K[:]  izmanto kopš  2007.gada, nomas līgums beidzies 30.12.2011.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, kas nosaka, ka, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt I[:] K[:], personas kods  [:], zemes gabalu 1,2 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Darbnīcas laukums, apzīmējums kadastrā 6446 005 0205, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN.        Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

50.§ Par zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., nomas pagarināšanu V. K[:].

Priekules novada dome izskatījusi V[:] K[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 23.01.2012.  iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” 3,5 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0209, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā palīgsaimniecības zeme.

Daļu no zemes  „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” 3,5 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0209,  V[:]  K[:]  izmanto kopš  2007.gada. Nomas    līgums beidzies 30.12.2011.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, ir noteikts, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav (Gunta Jonauska, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

1. Iznomāt V[:] K[:], personas kods [:}, zemes gabalu 3,5 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, apzīmējums kadastrā 6446 005 0209, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

51.§ Par zemes „Bunkas Lāčplēši ”, Bunkas pag., Priekules nov., nomas līguma pagarināšanu D.P[:].

Priekules novada dome izskatījusi D[:] P[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 19.01.2012.  iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu „Bunkas Lāčplēši” 1,5 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0143, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības  vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta domes 18.02.2009. lēmumu, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Bunkas Lāčplēši ” ir ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās neapbūvētājās zemēs .

D[:] P[:] 13.09.2006.  noslēgts zemes nomas līgums ar Bunkas pagasta padomi, nomas līgums beidzies 30.12.2011., par šo zemes gabalu D[:] P[:] maksā NĪN nodokli.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, ir noteikts, ka, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt D[:] P[:], personas kods [:], zemes gabalu 1,5 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu „Bunkas Lāčplēši ”, apzīmējums kadastrā 6446 005 0143, personīgās palīgsaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN.  Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēnešu laikā no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

52.§ Par zemes Priekules pag., Priekules novadā, iznomāšanu z/s „Ozolbirzes”.

Priekules novada dome izskatīja z/s „Ozolbirzes” reģistrācijas Nr.52101024591,  adrese Ceriņu iela 8, Priekule, Priekules nov., 02.02.2012. iesniegumu Nr.3-13/158 par zemes gabala iznomāšanu 3,7 ha  platībā.  Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

Zemes vienība ar kadastra Nr.64820080131, 3,7 ha platībā ar Priekules pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu Nr.9,1.§ paredzēta zemes reformas pabeigšanai. Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumi par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12.2009., Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt z/s „Ozolbirzes” daļu no zemes reformas pabeigšanai nodota   zemes gabala ar kadastra Nr.6482 008 0131, 3,7 ha kopplatībā, saskaņā ar zemes robežu plānu, uz 1 gadu. Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.B[:].

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

53.§ Par zemes Priekules pag., Priekules novadā iznomāšanu A. D[:].

Priekules novada dome izskatīja A[:] D[:],  [dzīvesvieta], 16.01.2012. iesniegumu Nr.3-13/75 par zemes gabala iznomāšanu 7,4 ha  platībā.  Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

Zemes vienība ar kadastra Nr.64820030053,  8,4 ha platībā ar Priekules pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu Nr.9, 1.§ piekrīt pašvaldībai. Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumi par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12.2009.,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt A[:] D[:] daļu no pašvaldībai lietošanā esošā zemes gabala ar kadastra Nr. 64820030053, 6,4 ha kopplatībā saskaņā ar zemes robežu plānu, uz 5 gadiem. Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.B[:].

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

54.§ Par daļu no zemesgabala Tirgus iela 2 un Parka iela 19B, Priekule, Priekules nov., nomu V.B[:].

2012.gada 19.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts V[:] B[:], dzīvojoša [dzīvesvieta]  iesniegums, kurā lūgts iznomāt daļu no zemesgabala Tirgus iela 2, Priekule un Parka iela 19B, Priekule, ganību ierīkošanai 2000 m² platībā.

            2011.gada 11.martā starp Priekules novada domi un V[:] B[:], [dzīvesvieta], tika noslēgts zemes nomas līgums par  daļu no zemesgabala Parka iela 19B, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 003 0156 un Tirgus iela 2, Priekule, apzīmējums kadastrā 6415 003 0168,  2000 m² platībā nomu, ganību ierīkošanai. Nomas līguma termiņš ir līdz 2012.gada 28.februārim.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,otrās daļas 3.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību zemes nomu” 18.punktu un 18.2. apakšpunktu, 09.02.2012. Tautsaimniecības komitejas atzinumu, V.B[:] iesniegumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Pagarināt 2011.gada  11.martā starp Priekules novada domi un V[:] B[:], dzīvojošu [dzīvesvieta],    noslēgto  zemes nomas līgumu  Nr.3-36/8/2011 par  daļu no zemesgabala Parka iela 19B, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 003 0156 un Tirgus iela 2, Priekule, apzīmējums kadastrā 6415 003 0168,  2000 m² platībā nomu, ganību ierīkošanai līdz 2012.gada 31.decembrim.

 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei  V.Rubeze desmit dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot atbilstošu vienošanos (lēmuma 1.punkts).

 

3. Atbilstoši administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai un 79. panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3401 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

55.§ Par vienota nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam „Jasmiņi”, Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:] 25.01.2012. iesniegumu ar lūgumu piešķirt nekustamajam īpašumam „Jasmiņi”, kadastra Nr.64640010169, Kalētu pag., Priekules nov., vienotu nosaukumu „Jasmīni”.

Nekustamais īpašums ar nosaukumu „Jasmiņi”, kadastra Nr.64640010169, sastāv no 3 (trīs) zemes vienībām: kadastra apzīmējums 64640010122- 0,6 ha, 64640010139 – 0,4 ha, 64640010169- 0,3 ha.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64640010169 ir apbūvēta, uz tās atrodas dzīvojamā māja ar palīgēkām. Zemes vienības nosaukums ir „Jasmīni”. Šāds nosaukums minēts arī 20.09.1991.gada līgumā, kuru apstiprinājusi 2.Liepājas valsts notariāta kantora valsts notārs M.A[:], iereģistrēts ar Nr.2-1412 (dzīvojamo māju pirkuma līgums). 

Pārējām divām zemes vienībām ir nosaukums „Jasmiņi”.

Nekustamais īpašums ir pašvaldībai piekrītošs ar Kalētu pagasta padomes 15.09.2008. lēmumu Nr.5.§, protokols Nr.9.

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14) „nekustamāīpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese”.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Piešķirt nekustamajam īpašumam „Jasmiņi”, kadastra Nr. 64640010169, sastāvošam no 3 (trim) zemes vienībām: kadastra apzīmējums 64640010122- 0,6 ha, 64640010139 – 0,4 ha, 64640010169- 0,3 ha, vienotu nosaukumu „Jasmīni”, Kalētu pag., Priekules nov.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

56.§ Par adreses piešķiršanu un platības noteikšanu ēkas uzturēšanai [adrese].

Priekules novada dome izskatīja O[:] D[:], V[:] K[:] pilnvarotās personas (ģenerālpilnvara, izdota 06.02.2012., reģistra Nr.925) 01.02.2012. iesniegumu, reģ. Nr.3-13/173,  par adreses       piešķiršanu īpašumam saimniecības ēka Celtnieku iela 13 A, Priekules pag., Priekules nov.

 

Dome konstatēja:

Uz Priekules novada pašvaldībai piederošas  zemes vienības [adrese], kadastra Nr.[:], atrodas V[:] K[:] piederoša saimniecības ēka, pamatojoties uz  vienošanos par nodošanu īpašumā par pajām, noslēgtu Liepājā 1993.gada 29.martā. Zemes lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.2. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu,  un  Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija  noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība.” 36. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt adresi saimniecības ēkai ar kadastra Nr.[:], [adrese].

 

2. Noteikt V[:] K[:] piederošās ēkas (saimniecības ēka) uzturēšanai  nepieciešamo zemes platību  [adrese],            330 m2 .  Platība tiks precizēta pēc iemērīšanas dabā.

 

3.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas. 

 

57.§ Par nosaukuma [adrese] piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:].

 Priekules novada dome izskatījusi A[:] G[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 24.01.2012. iesniegumu (reģ. Nr.3-13/131), ar lūgumu piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:], 4,4 ha platībā nosaukumu [adrese], un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Saskaņā ar 16.01.2012. Centrālās zemes komisijas lēmumu (atzinumu) Nr.8484, A[:] G[:] atzītas īpašuma tiesības uz [adrese] zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu [:].

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktam nekustamāīpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] – 4,4 ha, nosaukumu [adrese].

 

2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

3 . Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

58.§ Par pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu „Pie Kalnbērziem”, Kalētu pag., Priekules nov., apvienošanu.

Priekules novada dome izskatījusi Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:] 25.01.2012. iesniegumu ar lūgumu apvienot vienā īpašumā pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Pie Kalnbērziem” 0,8 ha platībā, kadastra Nr.64640040170, zemes vienības kadastra apzīmējums 64640040170, un nekustamo īpašumu „Pie Kalnbērziem” 0,1 ha platībā, kadastra Nr.64640040328, zemes vienības kadastra apzīmējums 64640040328, Kalētu pag., Priekules nov., piešķirot nosaukumu  „Kalnbērziņi” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

Nekustamais īpašums „Pie Kalnbērziem”, kadastra Nr. 64640040170, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64640040170, ir pašvaldībai piekrītošs, apstiprināts ar Kalētu pagasta padomes 15.09.2008. lēmumu Nr.5.§, protokols Nr.9.

Nekustamais īpašums „Pie Kalnbērziem”, kadastra Nr. 64640040328, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64640040328, ir pašvaldībai piekrītošs, apstiprināts ar Priekules novada domes 26.11.2009.  lēmumu Nr.47.§, protokols Nr.14.

Zemes vienība 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 64640040170 un zemes vienība 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 64640040328 atrodas blakus viena otrai.

Zemes vienības nav apbūvētas.

Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punkts noteic, ka zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, kas nosaka, ka nekustamāīpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese, 19.panta 4.punktu,  kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, atbilstoši normatīvo aktu un šā likuma 34.panta nosacījumiem kadastra informācijas sistēmā drīkst  apvienot vairākus viena veida nekustamā īpašuma objektus vienā nekustamā īpašuma objektā, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apvienot nekustamo īpašumu „Pie Kalnbērziem” 0,8 ha platībā, kadastra Nr.64640040170, zemes vienības kadastra apzīmējums 64640040170, un nekustamo īpašumu „Pie Kalnbērziem” 0,1 ha platībā, kadastra Nr.64640040328, zemes vienības kadastra apzīmējums 64640040328, Kalētu pag., Priekules nov., vienā īpašumā. Apvienotajai zemes vienībai 0,9 ha kopplatībā, atstājot kadastra apzīmējumu 64640040170.

 

2. Apvienotajam zemes īpašumam piešķirt nosaukumu – „Kalnbērziņi”, Kalētu pag. Priekules nov.

 

3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

59.§ Par platības precizēšanu zemes vienībai „Ūsiņas”, Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:], 20.01.2012. iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par platības precizēšanu zemes vienībai „Ūsiņas”, Virgas pagastā, Priekules novadā, apzīmējums kadastrā 64980030099, no 5,0 ha uz 3,6 ha.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Atbilstoši Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas NINO datiem  zemes vienības „Ūsiņas”, apzīmējums kadastrā 64980030099, platība ir 5,0 ha. Dabā zemes platība ir 3,6 ha. 

Saskaņā ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. lēmumu Nr.1.24, protokols Nr.10, pielikums Nr.22, augstāk minētā zemes vienība ir pašvaldībai piekrītoša un tā ir iznomāta.

Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Precizēt zemes vienībai „Ūsiņas”, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980030099, platību no 5,0 ha uz 3,6 ha.

 

2. Zemes vienībām platība pēc kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizēta.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

60.§ Par zemes „Jaunkairi”, Virgas pag., Priekules nov., izmantošanas mērķa maiņu un grozījumu veikšanu Priekules novada Virgas pagasta teritorijas plānojumā.

Priekules novada dome izskatījusi J[:] K[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 18.01.2012. iesniegumu (reģ.Nr.3-13/84), ar lūgumu mainīt zemes vienībai [adrese], kadastra apzīmējums [:],  zemes izmantošanas mērķi no lauksaimniecībā izmantojamās zemes uz derīgo izrakteņu ieguves teritoriju, kā arī veikt grozījumus spēkā esošajā teritorijas plānojumā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Priekules novada domē 2011.gada 09.decembrī jau tika saņemts J[:] K[:] iesniegums (iereģistrēts ar Nr.3-13/877) par zemes izmantošanas mērķa maiņu un grozījumu veikšanu spēkā esošajā Priekules novada Virgas pagasta teritorijas plānojumā. Atbilde tika nosūtīta 20.12.2011.gadā vēstulē Nr.3-13/1258, kurā tika lūgts iesniegt Priekules novada domei pamatojumu zemes izmantošanas mērķa maiņai no lauksaimniecības uz derīgo izrakteņu ieguves teritoriju.

            2012.gada 18.janvārī Domē saņemts J.K[:] iesniegums (reģ.Nr.3-13/84), kurā norādīts zemes [adrese], izmantošanas mērķa maiņas pamatojums ir derīgo izrakteņu (smilts-grants) iegulas, kuras vēlas izmantot komercdarbībai. Iesniegumam nav pievienots dokuments, kurā ir informācija par derīgo izrakteņu daudzumu un kvalitāti. Teritorijai nav veikta ģeoloģiskā izpēte.

Saskaņā ar Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, kas sastāv no Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Virgas pagasta padomes 28.03.2007. gada saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Virgas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, zemes vienībai [adrese], kadastra apzīmējums [:], plānotā un atļautā izmantošana ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kā arī zemes vienība atrodas rajona un nacionālas nozīmes vērtīgā ainavu teritorijā - Vārtājas upes ieleja, kurā teritorijas transformācija pieļaujama, izstrādājot ainavas dizaina projektu.

Lauksaimniecības zemju transformācija par derīgo izrakteņu ieguves teritoriju Teritorijas plānojumā nav paredzēta.

Jebkura fiziskā persona, kā arī juridiskā persona, kurai pieder vai tās lietojumā ir nekustamais īpašums attiecīgās pašvaldības teritorijā, iesniedzot pašvaldībai motivētu pieteikumu, var būt grozījumu veikšanas ierosinātājs vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā. Lēmumu par šo grozījumu izstrādāšanu pieņem pašvaldība, rēķinoties ar pārējo iedzīvotāju interesēm un pašvaldības attīstības plānu (programmu).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta otrās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 49.1.punktu, kas nosaka, ka vietējās pašvaldības dome pieņem lēmumu par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījuma izstrādi, 09.02.2012.Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Neuzsākt Priekules novada Virgas pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018.g.  grozījumu izstrādi un noraidīt J[:] K[:] iesniegumu par zemes vienības [adrese], kadastra apzīmējums [:], zemes izmantošanas mērķa maiņu.

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

Pasākumu kalendārs
Oktobris, 2019
POTCPkSSv
141720
21222627
2831