Aktualitātes
21.§ Par nekustamo īpašumu Kalētu pag.,Priekules nov., nodokļa un nokavējumu naudas samaksas termiņa pagarināšanu G.G[:]

Priekules novada dome izskatīja G[:]G[:], personas kods [:], 31.01.2013. iesniegumu (reģistrēts Priekules novada pašvaldībā 31.01.2013. Nr.3-13/119). G[:] G[:] lūdz atļaut maksāt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumiem, kas atrodas [adrese], kopējā parāda summa sastāda 1115,38 lati, kurus G. G[:] sola atmaksāt četrās reizēs līdz 2013.gada 31.decembrim.

            Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka:

1. Saskaņā ar Priekules novada domes grāmatvedības uzskaites datiem  G[:] G[:] par Priekules novadā piederošajiem nekustamajiem īpašumiem 2013.gada 28.februārī izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 1134,32 apmērā. Parāda sadalījums ir sekojošs:

1.1. [adrese], kadastra numurs [:]:

pamatparāds (no 01.01.2005.)            Ls 393,99;

pamatparāda palielinājums                  Ls     1,02;

nokavējuma nauda                              Ls 178,12;

kopā                                                    Ls 573,13.

 

1.2. [adrese], kadastra numurs [:]:

pamatparāds (no 01.01.2005.)            Ls 364,42;

pamatparāda palielinājums                  Ls     0,54;

nokavējuma nauda                              Ls 132,72;

kopā                                                    Ls 497,68.

 

1.3. [adrese], kadastra numurs [:]:

pamatparāds (no 01.01.2009.)            Ls 41,89;

nokavējuma nauda                              Ls 14,05;

kopā                                                    Ls 55,94.

 

1.4. [adrese], kadastra numurs [:]:

pamatparāds (no 01.01.2009.)            Ls 5,78;

nokavējuma nauda                              Ls 1,79;

kopā                                                    Ls 7,57.

 

KOPĀ: pamatparāds                                    Ls 806,08;

             pamatparāda palielinājums Ls 1,56;

 nokavējuma nauda              Ls 326,68;

 pavisam kopā                                    Ls 1134,32.

 

2. Nodokļu administrācijas tiesības pagarināt nodokļa samaksas termiņu nosaka likums „Par nodokļiem un nodevām” 24.pants (turpmāk-likums).

3. Likuma 24.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka Nodokļu administrācijai, kura atbilstoši šā likuma 20.pantam administrē konkrētos nodokļus, uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata ir tiesības: 1) sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas, nodokļu maksājumu samaksu. Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai iesniedz ne vēlāk kā mēnesi pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Nodokļu administrācija rakstveidā vienojas ar nodokļu maksātāju par parāda samaksas grafiku;

4. Savukārt likuma 24.panta pirmās prim daļa (11) nosaka, ka „ Nodokļu administrācija, izskatot šā panta pirmās daļas 1. un 3.punktā, kā arī 1.4 daļā minēto iesniegumu, izvērtē nodokļu maksātāja faktisko finansiālo stāvokli, kā arī ņem vērā šādus faktorus:

1) vai nodokļu maksātājs ievēro konkrēto nodokli regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļu kārtējo maksājumu samaksas termiņus;

2) vai nodokļu maksātājam ar nodokļu administrācijas lēmumu agrāk ir piešķirti nodokļu maksājumu samaksas termiņu pagarinājumi un vai nodokļu maksātājs ir ievērojis tajos noteikto nodokļu maksājumu samaksas kārtību;

3) vai nodokļu maksātājs ievēro nodokļu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņus;

4) vai nodokļu maksātājs sadarbojas ar nodokļu administrāciju;

5) vai pēdējās nodokļu revīzijas (audita) laikā nodokļu maksātājam nav konstatēti pārkāpumi.

5. Likuma 24.panta septītā daļa nosaka, ka „Šā panta pirmās daļas 1. un 3., 7. un 8.punktā (izņemot gadījumu, kad palīdzības pieprasījums par piedziņu ir pamatots ar noslēgtu un Saeimā apstiprinātu starptautisko līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu), kā arī 1.3 daļā minētajos termiņa pagarināšanas (atlikšanas, sadalīšanas) gadījumos tiek aprēķināta nokavējuma nauda vienas ceturtās daļas apmērā no šā likuma 29.panta otrajā daļā noteiktās nokavējuma naudas par katru dienu visā kavējuma periodā, izņemot šā likuma 29.pantā paredzētos gadījumus. Ja, pagarinājuma termiņam beidzoties, nodokļu maksātājs nokavētos maksājumus nav pilnā apmērā samaksājis vai samaksas termiņus pagarinājis šajā pantā noteiktajā kārtībā, nokavējuma nauda par parāda nesamaksāto daļu visā kavējuma periodā tiek aprēķināta vispārējā kārtībā un parāds tiek piedzīts bezstrīda kārtībā.

6. Likuma 24.panta astotā daļa nosaka, ka Nokavēto nodokļu samaksas termiņu pagarinājums (atlikšana, sadalīšana) neatbrīvo maksātāju no pienākuma veikt kārtējos nodokļu maksājumus pilnā apmērā un nodokļu likumos noteiktajos termiņos.

7. Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par augstāk minētajiem nekustamajiem īpašumiem ir izveidojies no 2005.gada. No 2005.gada G[:] G[:] Nodokļa maksājumus nav veicis atbilstoši likumam „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem termiņiem.

 

8. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par iepriekš minētajiem nekustamajiem īpašumiem veikts 2004.gada 8.jūlijā Ls 76,04 apmērā;

 

9. G[:] G[:] iesniegums apliecina vēlēšanos veikt nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksu labprātīgi.

 

            Ņemot vērā iepriekš minētās tiesību normas, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un G[:]G[:] 2013.gada 31.janvāra iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Piedāvāt G[:] G[:] noslēgt vienošanos par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksu līdz 2013.gada 31.decembrim.

 

2.                  G[:] G[:]  piekrišanas gadījumā, vienošanos sagatavot un noslēgt līdz 2013.gada 15.martam.

 

3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Priekules novada domes Finanšu nodaļai (I.S[:]).

 

4. Lēmums nosūtāms :

            4.1. G[:] G[:] , [dzīvesvieta],

            4.2. Priekules novada domes Finanšu nodaļai.

 

5. Atbilstoši administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

22.§ Par Priekules novada domei piederošā traktora T-40 izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva, un realizēšanu metāllūžņos

Priekules novada domes īpašumā ir traktors T-40, kurš nav reģistrēts Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā.

            Traktors T-40 Priekules novada domes pamatlīdzekļu sastāvā ir ar vērtību LVL 0.

            Traktors T-40 netiek lietots jau vairāk kā septiņus gadus, tas nav vairs izmantojams saimnieciskajā darbībā un remontējams, līdz ar to tas ir realizējams metāllūžņos.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu un „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta 1.daļas 2.punktu, 6.panta 2.un 3.daļu, 37.panta 1.daļas 2.punktu,   Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1.                  Nodot traktoru T-40 licencētam metāla pārstrādes uzņēmumam par brīvu cenu.

2.                  Izslēgt no Priekules novada domes pamatlīdzekļu sastāva traktoru T-40, inventāra Nr.1231-800, kura uzskaites vērtība ir Ls 357.00, nolietojums Ls 357.00, atlikusī vērtība Ls 0.00

3.                  Saņemtos finanšu līdzekļus par traktora T – 40 realizēšanu ieskaitīt novada domes budžetā un izmantot traktora MTZ-80 rezerves daļu iegādei.

4.                  Par lēmuma izpildi atbildīgs Priekules vidusskolas direktors A[:]C[:]

23.§ Par Priekules novada domei piederošā transportlīdzekļa VW Transporter ar reģ. Nr.EM 1896 noņemšanu no uzskaites CSDD, izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un realizēšanu

Priekules novada domes īpašumā ir transportlīdzeklis VW Transporter ar reģ. Nr.EM 1896, šasijas Nr.WV2ZZZ70ZNH096285, izlaiduma gads 1992, par kura īpašnieku Ceļu satiksmes drošības direkcijā ir reģistrēta Priekules novada dome, transporta līdzekļa reģistrācijas apliecība AE 0978827, izdota 18.08.2009.

            Transportlīdzeklis atrodas Priekules novada domes īpašumā un reģistrēts tās bilancē ar vērtību LVL 5,00.

            Automašīna faktiski netiek lietota, tā nav vairs izmantojama saimnieciskajā darbībā un remontējama, līdz ar to tā ir noņemama CSDD no uzskaites un realizējama metāllūžņos.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu un „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta 1.daļas 2.punktu; 6.panta 2.un 3.daļu; 37.panta 1.daļas 2.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Noņemt no uzskaites transportlīdzekli VW Transporter ar reģ. Nr.EM 1896, 1992.gada izlaidums, kas reģistrēta CSDD uz Priekules novada domes vārda.

 

2.                  Pēc automašīnas noņemšanas no uzskaites nodot to licencētam metāla pārstrādes uzņēmumam par brīvu cenu.

3.                  Saņemtos finanšu līdzekļus par transportlīdzekļa VW Transporter realizēšanu ieskaitīt Priekules novada domes budžetā un izmantot autotransporta rezerves daļu iegādei.

4.                  Par lēmuma izpildi atbildīgs Priekules pilsētas un pagasta saimniecības vadītājs E[:] R[:].

 

 

 

24.§ Par Priekules novada domei piederošās universālās pašgājmašīnas PEA-1 ar reģ. Nr.T8436LA izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva, noņemšanu no uzskaites un realizēšanu

Priekules novada domes īpašumā ir universālā pašgājējmašīna PEA-1 ar reģ. Nr.T8436LA, par kuras īpašnieku Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā ir reģistrēta Priekules novada dome, universālās pašgājējmašīnas reģistrācijas apliecība A 343672, izdota 16.03.2010.

            Universālā pašgājējmašīna reģistrēta Priekules novada domes bilancē ar vērtību LVL 0.

            Universālā pašgājējmašīna netiek lietota jau vairāk kā piecus gadus, tā nav vairs izmantojama saimnieciskajā darbībā un remontējama, līdz ar to tā ir noņemama VTUI no uzskaites un realizējama metāllūžņos.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu un „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta 1.daļas 2.punktu; 6.panta 2.un 3.daļu; 37.panta 1.daļas 2.punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Noņemt no uzskaites VTUI universālo pašgājmašīnu PEA-1 ar reģ. Nr.T8436LA, kas atrodas uz Priekules novada domes vārda.

2.                  Pēc universālās pašgājmašīnas PEA-1 noņemšanas no uzskaites nodot to licencētam metāla pārstrādes uzņēmumam par brīvu cenu.

3.                  Izslēgt no Priekules novada domes pamatlīdzekļu sastāva universālo pašgājējmašīnu PEA-1, inventāra Nr.1231-818, kuras sākotnējā vērtība ir Ls 1729, nolietojums Ls 1729, atlikusī vērtība Ls 0,00

4.                  Saņemtos finanšu līdzekļus par universālās pašgājējmašīnas PEA-1 realizēšanu ieskaitīt Priekules novada domes budžetā un izmantot traktora MTZ-80 jaunas kabīnes iegādei.

5.                  Par lēmuma izpildi atbildīgs Priekules pilsētas un pagasta saimniecības vadītājs E[:] R[:].

 

 

25.§ Par Priekules novada domei piederošā autobusa Mersedes Benz 0614 izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu

Priekules novada domes īpašumā ir kustamā manta - autobuss Mersedes Benz 0614, kurš ir noņemts no uzskaites CSDD.

            Autobuss Mersedes Benz 0614 saskaņā ar Priekules novada domes grāmatvedības uzskaites datiem pamatlīdzekļu sastāvā pēc stāvokļa uz 2013.gada janvāri ir ar atlikušo bilances vērtību LVL 5.00.(pieci lati)

            Autobuss Mersedes Benz 0614 netiek lietots, tas nav vairs izmantojams saimnieciskajā darbībā un nav  remontējams, līdz ar to tas ir realizējams.

 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.pantu : 

 

«  37.pants. (1) Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja:

1) kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 500 latiem. Šajā gadījumā pārdošanas cena nedrīkst būt mazāka par atlikušo vērtību;

2) izsoles izmaksas ir lielākas par mantas vērtību;

3) sarīkotā izsole ir bijusi nesekmīga (32.panta ceturtā daļa);

4) nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants).

(2) Sludinājums par publiskas personas mantas pārdošanu publicējams institūcijas, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), mājaslapā internetā un attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotajā vietējā laikrakstā, ja tāds ir.

(3) Ja piecu dienu laikā pēc šā panta otrajā daļā minētā sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, rīkojama izsole starp šīm personām.

(4) Šā panta otrā un trešā daļa tiek piemērota gadījumos, kad saskaņā ar šā likuma noteikumiem tiek rīkota publiskas personas mantas izsole.”

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu un „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta 1.daļas 2.punktu; 6.panta 2.un 3.daļu; 37.panta 1.daļas 1.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izslēgt no Priekules novada domes pamatlīdzekļu sastāva autobusu Mersedes Benz 0614, inventāra Nr.1231-1409, kura sākotnējā uzskaites vērtība ir Ls 25730,97, nolietojums Ls 25725,97, atlikusī bilances vērtība ir Ls 5,00

2. Pārdot autobusu Mersedes Benz 0614 par brīvu cenu, publicējot informāciju par pārdošanu Priekules novada domes mājas lapā www.priekulesnovads.lv

3. Saņemtos finanšu līdzekļus par autobusa Mersedes Benz 0614 pārdošanu ieskaitīt Priekules novada domes budžetā un izmantot Kalētu pagasta pārvaldes skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai.

4. Par lēmuma izpildi atbildīga Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja A[:]D[:].

26.§ Par nedzīvojamās telpas (kūts) ēkā „Liepiņas 1”, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu A.S[:]

 Priekules novada dome izskatījusi A[:] S[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 04.02.2013. iesniegumu (reģ.Nr.3-13/136) ar lūgumu iznomāt kūtiņu, kas atrodas uz zemes vienības „Liepu aleja 3A”, kadastra apzīmējums 6464 001 1227, adrese - „Liepiņas 1”, Kalēti , Kalētu pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Liepu aleja 3A”, kadastra Nr.6464 001 1227, ir pašvaldībai piekrītošs. Īpašums sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6464 001 1227 – 1,22 ha platībā. Uz zemes gabala atrodas kūtis, saimniecības ēkas un šķūņi, kurus izmanto daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji.

Saskaņā ar saistošo noteikumu “Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”(apstiprināti ar 29.12.2009. lēmumu Nr.8.§, protokols Nr.17) 5.punktu – pašvaldība neapdzīvojamās telpas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas noteikts ar konkrētu juridiska fakta iestāšanos vai uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Priekules novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumu Nr.20.§ (prot.Nr.3) ”Par dzīvojamo un nedzīvojamo telpu īres un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Bunkas, Gramzdas un Kalētu pagastos” ar grozījumiem, kuri pieņemti 27.12.2012. sēdes lēmumā Nr.64.§ (prot.Nr.17) Kalētu pagastā ar 2013.gada 01.februāri nedzīvojamo telpu (kūts) nomas maksa ir 0,05 Ls/m².

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt A[:] S[:], personas kods [:], ar 2013.gada 01. martu, kūtiņas- telpas ar Nr.6- 24,4 m² un 11- 24,2 m²  platībā (ēkas kadastra apzīmējums 6464 001 1227 001), kas atrodas pēc adreses: „Liepiņas 1”, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., saskaņā ar pielikumu - izkopējumu no inventarizācijas lietas, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa (pielikums Nr.1), nosakot:

          1.1. līguma termiņu līdz 2018. gada 01.martam,

          1.2. nomas maksu 0,05 Ls/m² (nomas maksā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis).

            Papildus nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei.   

1.3. Nomnieks patstāvīgi norēķinās par komunālajiem maksājumiem (ūdensapgādi, kanalizāciju, siltumapgādi u.tml.), elektroenerģiju un citiem pakalpojumiem.

 

2. Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt A.S[:], [dzīvesvieta].

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

27.§ Par nedzīvojamās telpas (kūts) ēkā „Kanropakas”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu M.M[:]

Priekules novada dome izskatījusi M[:] M[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 04.02.2013. iesniegumu (reģ.Nr.3-13/137) ar lūgumu iznomāt kūtiņu, kas atrodas uz zemes vienības „Kanropakas”, kadastra apzīmējums 6464 001 0098, Kalētu pag., Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Kūtiņas, kuras atrodas uz zemes vienības „Kanropakas”, Kalētu pagastā, nav reģistrētas kadastrā un tām nav piešķirts kadastra apzīmējums. Nekustamais īpašums (zeme) „Kanropakas” ir privātīpašums.

Saskaņā ar saistošo noteikumu “Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”(apstiprināti ar 29.12.2009. lēmumu Nr.8.§, protokols Nr.17) 5.punktu – pašvaldība neapdzīvojamās telpas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas noteikts ar konkrētu juridiska fakta iestāšanos vai uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Priekules novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumu Nr.20.§ (prot.Nr.3) ”Par dzīvojamo un nedzīvojamo telpu īres un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Bunkas, Gramzdas un Kalētu pagastos” ar grozījumiem, kuri pieņemti 27.12.2012. sēdes lēmumā Nr.64.§ (prot.Nr.17), Kalētu pagastā ar 2013.gada 01.februāri nedzīvojamo telpu (kūts) nomas maksa ir 0,05 Ls/m².

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt M[:] M[:], personas kods [:], ar 2013.gada 01. martu, kūtiņu - telpu Nr.4 (celtnes Nr.4A, pēc plāna) -27,6 m²  platībā, kas atrodas uz zemesgabala „Kanropakas”, kadastra apzīmējums 6464 001 0098, Kalētu pag., Priekules nov., saskaņā ar pielikumu - izkopējumu no inventarizācijas lietas, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa (pielikums Nr.1) un zemes robeža plāna kopiju (pielikums Nr.2), nosakot:

            1.1. līguma termiņu līdz 2018. gada 01.martam,

            1.2. nomas maksu 0,05 Ls/m² (nomas maksā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis).

            Papildus nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei.   

            1.3. Nomnieks patstāvīgi norēķinās par komunālajiem maksājumiem (ūdensapgādi, kanalizāciju, siltumapgādi u.tml.), elektroenerģiju un citiem pakalpojumiem.

 

2. Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt M.M[:], [dzīvesvieta].

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

28.§ Par nekustama īpašuma [adrese] izsoles rezultātu apstiprināšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 34.panta otro daļu, ņemot vērā 2013.gada 8.janvārī notikušās izsoles rezultātus (prot. Nr.1) un to, ka L[:] R[:], personas kods [:], saskaņā ar Priekules novada domes 2012.gada 25.oktobra lēmumu (prot. Nr.14;15.§) apstiprināto izsoles noteikumu 6.punkta 6.1.apakšpunktu, 2013.gada 8.janvārī ir veicis pirmo iemaksu 1000 lati, ko apliecina Priekules novada domes, izsniegtā kvīts – Kases ieņēmumu orderim Nr.8, 2013.gada 9.janvārī L. R[:] ir veicis iemaksu 1800 lati ko apliecina Priekules novada domes izsniegtā kvīts – Kases ieņēmumu orderim Nr.10, 2013.gada 14.februārī L.R[:] ir veicis atlikto maksājumu 701 lati, ko apliecina 2013.gada 14.februāra Priekules novada domes, kvīts – Kases ieņēmumu orderim Nr.183, līdz ar to ir veikts viss maksājums LVL 3890, - (maksājuma summā ir ieskaitīts iemaksātais nodrošinājums LVL 389,-) par nekustama īpašuma – [adrese], pirkumu, 2013.gada 19.februāra Finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt, ka izsolē, kura notika 2013.gada 8.janvārī, Priekules novada pašvaldībai piederošu   nekustamo īpašumu, kadastra numurs  [:], [adrese], - ir nopircis  L[:] R[:],  personas kods  [:], par summu LVL 3890,- (trīs tūkstoši astoņi simti deviņdesmit lati).

2. Noslēgt pirkuma līgumu ar L[:] R[:], personas kods [:], par Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma, kadastra numurs [:], kas sastāv no viena zemesgabala ar kadastra apzīmējumu [:]; 1516 m² platībā, vienas būves, kadastra apzīmējums [:], [adrese], pirkumu, par summu LVL 3890,- (trīs tūkstoši astoņi simti deviņdesmit lati). 

 

3. Par lēmuma izpildi atbild Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciāliste V[:] R[:].

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

29.§ Par grozījumiem 31.01.2013. Priekules novada domes lēmumā (prot. Nr.1) 48.§ „Par atsavināšanai nodotās kustamas mantas –traktora T-150K izsoles atzīšanu par nenotikušu un domes lēmuma atcelšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu, 37.panta otro, trešo un ceturto daļu, 2013.gada 31.janvāra Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr.1) 48.§ ”Par atsavināšanai nodotās kustamas mantas – traktora T-150K izsoles atzīšanu par nenotikušu un domes lēmuma atcelšanu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Izdarīt 2013.gada 31.janvāra Priekules novada domes lēmumā (prot. Nr.1) 48.§ ”Par atsavināšanai nodotās kustamas mantas –traktora T-150K izsoles atzīšanu par nenotikušu un domes lēmuma atcelšanu”, Priekules novada pašvaldības kustamās mantas – Traktora T-150K Izsoles noteikumos šādus grozījumus:

 

1.1. 6. punkta 6.2.apakšpunktā aizstāt skaitli un vārdus „2013.gada 19.februārim” ar vārdiem un skaitli „2013.gada 25.martam”;

1.2. 6. punkta 6.3.apakšpunktā aizstāt skaitli un vārdus „2013.gada 20.februārī”  ar skaitli un vārdiem „2013.gada 26.martā”.

           Pielikumā : izsoles noteikumi.

 

2. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram A[:] R[:].

30.§ Par grozījumiem 31.01.2013. Priekules novada domes lēmuma (prot. Nr. 1) 45§

30.§ Par grozījumiem 31.01.2013. Priekules novada domes lēmuma (prot. Nr. 1) 45§ « Par nekustamā īpašuma ēkas (būves) – katlu māja, kadastra Nr.6415 507 0013, Vaiņodes iela 4A, Priekules nov., atsavināšanu, nosacītās cenas apstiprināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu »

 

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izdarīt Priekules novada domes 31.01.2013. 45.§ „Par nekustama īpašuma ēkas (būves) – katlu māja, kadastra numurs 6415 507 0013, Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov., atsavināšanu, nosacītās cenas apstiprināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” pielikumā Izsoles noteikumi šādus grozījumus:

 

1.1.      3.punkta 3.2.apakšpunktā aizstāt vārdus un skaitli „2013.gada 28.martam” ar vārdiem un skaitli „2013.gada 9.aprīlim”;

1.2.      5.punkta 5.1.apakšpunktā aizstāt vārdus un skaitli „2013.gada 29.martā” ar vārdiem un skaitli „2013.gada 10.aprīlī”;

1.3.      6.punkta 6.1.apakšpunktā aizstāt vārdus un skaitli „2013.ga 13.aprīlim” ar vārdiem un skaitli „2013.gada 25.aprīlim”.

 

pielikumā Izsoles noteikumi

31.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2010.gada 23.decembra lēmumā (protokols Nr.21; 2.§)

31.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2010.gada 23.decembra lēmumā (protokols Nr.21; 2.§) Noteikumi „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” un nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām apstiprināšanu

 

 

2013.gada 12.februārī Priekules novada domē saņemts Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktores A.Š[:] iesniegums ar lūgumu apstiprināt nomas maksas par Purmsātu speciālās internātpamatskolas telpu un kustamās mantas nomu.

 

Līdz ar to nepieciešams veikt grozījumus Priekules novada domes 2010.gada 23.decembra lēmuma (protokols Nr.21;2.§ Par Noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” un nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām apstiprināšanu Pielikumā Nr.2.

           

            Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un b) apakšpunktiem, kas nosaka, ka dome var noteikt pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu), un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izdarīt grozījumus 2010.gada 23.decembra (protokols Nr.21;2.§) Priekules novada domes Noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” un nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām apstiprināšanu Pielikumā Nr.2.

 

 

2. PAPILDINĀT Pielikumu Nr.2 ar sekojošu IV – 3 sadaļu:

 

IV – 3.

Purmsātu speciālās internātpamatskolas telpas un inventārs (latos)

 

N. p. k.

Objekts

Nomas maksa latos bez PVN

1.

Skolas aktu zāles, terapiju zāles noma

(cenā ietverta samaksa par apkuri, elektroenerģijas patēriņu, uzkopšanu un sanitāro mezglu izmantošanu).

2,00 stundā

2.

Skolas ēdnīcas, virtuves noma. Nomas cenā iekļauta virtuves aprīkojuma un trauku īre.

(tikai skolēnu brīvlaikos un nedēļas nogalēs).

3.00 stundā

 

3.

Gultas vietas noma internātā

(tikai skolēnu brīvlaikos un nedēļas nogalēs).

Cenā ietverta samaksa par gultas veļas izmantošanu, telpu uzkopšanu, elektroenerģijas patēriņu un sanitāro mezglu izmantošanu.

2.00 diennaktī

4.

Matraču noma

 

0.50

diennaktī par 1 gab.

 

5.

Skolas garāžas noma autotransporta remontam

 0.50 stundā

6.

Skolas garāžas noma autotransporta novietošanai uz laiku no 1 h līdz 24h

 0.10 stundā

 

2. Grozījumi stājas spēkā ar 2013.gada 1.martu.

 

 

32.§ Par nedzīvojamo telpu Vaiņodes ielā 3, Priekulē, nomas līguma izbeigšanu Ā.T[:]

2011.gada 1.novembrī starp Priekules novada pašvaldību (turpmāk - Iznomātājs) un Ā[:]T[:], dzīvojošu [dzīvesvieta]. (turpmāk Nomnieks), tika noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr.3-39/26-2011 (turpmāk- līgums) par  ēkas (bij. sūkņu māja), kuras adrese ir Vaiņodes iela 3, Priekule, Priekules nov., nomu – malkas uzglabāšanai.   Līguma darbības termiņš bija līdz 2012.gada 31.decembrim.

            2013.gada 2.janvārī Priekules novada pašvaldība (ierakstītā vēstulē) nosūtīja Ā[:] T[:] vēstuli  par to, ka ar 2012.gada 31.decembri ir izbeidzies  līguma termiņš un lūgts rakstiski līdz 2013.gada 14.janvārim sniegt atbildi vai turpināsies nomas attiecības vai  līgums netiks pagarināts. Līdz minētajam datuma (un arī pēc tā) Ā[:]T[:] iesniegums vai atteikums Priekules novada pašvaldībā nav reģistrēts.

            Pēc Priekules novada pašvaldības grāmatvedības datiem (uz 12.02.2013.), Ā[:] T[:] ir nomas maksas parāds LVL 29,96.

            Saskaņā ar līguma nosacījumiem Nomniekam (līguma 2.1.punkts) par iznomāto telpu jāmaksā iznomātājam nomas maksu 0,24 Ls/m²,  telpas ēka platība ir 34,32 m².   Sakarā ar pielīgto saistību neizpildi, uz 2013.gada 12.februāri  Ā[:] T[:]  ir izveidojies nekustamā īpašuma  Vaiņodes iela 3, Priekule,  nomas maksas parāds  Priekules novada pašvaldībai. Parāda kopējā summa ir LVL 29,96 (divdesmit deviņi lati un 96 santīmi).

            Civillikuma 2165. pants nosaka, ka nomas vai īres līgums, kas aprobežots ar tikai pārejošu mērķi vai ar noteiktu termiņu, izbeidzas, kad sasniegts mērķis vai notecējis termiņš. (Līdz ar to iestājies Civillikuma 2165.panta nosacījums, ka līgums izbeidzas, kad notecējis termiņš).

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2011.gada 2.novembra nedzīvojamo telpu nomas  līguma Nr.3-39/26-2011 -  2.1. un 52.4. apakšpunktu, 2013.gada 14.februāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas  atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pieņemt zināšanai, ka ar 2013.gada 1.janvāri izbeidzies 2011.gada 1.novembrī noslēgtais nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr.3-39/26-2011, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību (Iznomātājs) un Ā[:] T[:], par ēkas Vaiņodes ielā 3, Priekulē, nomu - malkas uzglabāšanai.

 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai (grāmatvede I.[:]) divu mēnešu laikā veikt nepieciešamās darbības nomas maksas parāda iekasēšanai. 

 

3. Lēmumu nosūtīt:

3.1. - 1.eks. Ā[:] T[:]: [dzīvesvieta],

3.2. - 1.eks. Priekules novada Finanšu nodaļai,

3.3. - 1.eks. Attīstības plānošanas nodaļai.

 

33.§ Par nedzīvojamo telpu „Garāžas”, Bunkas pag., Priekules nov., nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu Ģ.G[:]

2012.gada 12.decembrī (reģistrācijas Nr.3-13/1129) Priekules novada pašvaldībā saņemts Ģ[:] G[:] 10.12.2012. iesniegums, kurā lūgts pārtraukt noliktavas īres līgumu Nr.3-39/27-2011, par garāžas telpu nomu.

            2011.gada 1.novembrī starp Priekules novada pašvaldību (turpmāk - Iznomātājs) un Ģ[:] G[:], dzīvojošu [dzīvesvieta] (turpmāk - Nomnieks) tika noslēgts līgums „Par garāžas telpu nomu” Nr.3-39/27-2011 (turpmāk- līgums) par telpas Nr.6 nomu ar kopējo platību 45,5 m², kas atrodas ēkā „Garāžas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.. Līguma termiņš - 31.12.2015.

            Atbilstoši Līguma 5.punkta 5.5. apakšpunkta nosacījumiem Ģ.G[:] iesniegumam pievienojis 02.01.2013. pieņemšanas – nodošanas aktu, par to, ka Nomnieks (Ģ.G[:]) nodod un Iznomātājs ( Priekules novada pašvaldības vārdā Bunkas pagasta pārvaldes vadītājs E.D[:]) pieņem garāžas telpu, kas atrodas ēkā „Mehāniskās darbnīcas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov..

            Nomnieks un Iznomātājs ar saviem parakstiem uz pieņemšanas – nodošanas akta apliecinājuši, ka,  Nomnieks ir izpildījis Līguma nosacījumus – ir veicis nomas maksājumus (nav nomas parāda)  un telpu atbrīvojis.

            Civillikuma 2173. pants nosaka, ka „Visos gadījumos, kad vienai pusei ir tiesības atkāpties no līguma, viņai jāpaziņo par savu nodomu otrai pusei, lai dotu vajadzīgo laiku :iznomātājam vai izīrētājam pieņemt, bet nomniekam vai īrniekam atdot vai atbrīvot lietu.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā  Ģ[:] G[:] iesniegumu, 2013.gada 14.februāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas  atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pieņemt zināšanai Ģ[:] G[:] 10.12.2012. uzteikumu par 01.11.2012. Līguma (par garāžas telpu nomu) Nr.3-39/27-2011,  pirmstermiņa līguma izbeigšanu.

 

2. Uzdot Bunkas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei I[:]L[:] sagatavot  atbilstošu Vienošanos par   līguma  (lēmuma 1.punkts)  pirmstermiņa līguma izbeigšanu.

 

3. Lēmumu nosūtīt Bunkas pagasta pārvaldei.

 

34.§ Par zemes ”Māli”, Bunkas pag., Priekules nov., nomas izbeigšanu J.K[:]

 

            Priekules novada dome izskatījusi J[:] K[:] iesniegumu par atteikšanos no nomas zemes „Māli”, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 001 0167, 0,70 ha kopplatībā.

            Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Saskaņā ar Bunkas pagasta padomes 20.08.2008. sēdes protokola Nr.10, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Māli”, kadastra Nr.6446 001 0167,  ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās zemēs.

            Nekustamais īpašums „Māli” nav apbūvēts.

            Uz nekustamo īpašumu „Māli” nav  nodokļa parāda.

            Bunkas pagasta pārvaldē zemes nomas līgums ir reģistrēts ar Nr.40, 2007.gadā.

            Nomnieks savā iesniegumā min, ka labprātīgi atsakās no nomas zemes, jo zeme vairs nav nepieciešama.

           Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Izbeigt  zemes nomu J[:] K[:] uz nekustamā  īpašuma „Māli” zemi ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0167,    0,70  ha kopplatībā,  ar 2013.gada 1.martu.

 

2.                  Lēmuma izraksts nosūtāms J[:] K[:]: [dzīvesvieta].

 

3.                  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401,  viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

35.§ Par A.V[:]-V[:] atteikšanos no nomas zemes „Ābolīši”, Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi A[:] V[:]-V[:], personas kods[:], dzīvojoša [dzīvesvieta],  06.02.2013. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.3-13/150) par atteikšanos no zemes „Ābolīši”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6464 004 0067 - 12,8 ha platības, nomas.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2009.gada 05.janvārī starp Kalētu pagasta padomi un A[:] V[:]-V[:] noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.315 par zemes „Ābolīši”, Kalētu pagastā, 9,7 ha platībā, nomu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2019.

2009. gada 02.oktobrī starp Priekules novada domi un A[:] V[:]-V[:] noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.35/2009 par zemes „Ābolīši”, Kalētu pagastā 3,1 ha platībā, nomu. Līguma termiņš ir līdz 31.10.2014.

A.V[:]-V[:] labprātīgi atsakās no turpmākās zemes „Ābolīši”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6464 004 0067 - 12,8 ha platībā, nomas.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 14.02.2013. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigt ar 2013.gada 01.martu A[:] V[:]-V[:], personas kods [:], 05.01.2009. zemes nomas līgumu Nr.315 par zemes „Ābolīši”, Kalētu pag., Priekules nov.,  9,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0067, iznomāšanu.

 

2. Izbeigt ar 2013.gada 01.martu A[:]V[:]-V[:], personas kods [:], 02.10.2009. zemes nomas līgumu Nr.35/2009 par zemes „Ābolīši”, Kalētu pag., Priekules nov.,  3,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0067, iznomāšanu.

 

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi Kalētu pagasta zemes lietu speciāliste M.K[:].

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt A.V[:]-V[:], [dzīvesvieta].

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

36.§ Par E.I[:] atteikšanos no nomas zemēm „Tautieši” un “Centrs 2”, Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi E[ :] I[ :], personas kods [ :], dzīvojoša [dzīvesvieta], 06.02.2013. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.3-13/147) par atteikšanos no zemju „Tautieši”, kadastra apzīmējums 6464 001 0157 - 2,4 ha, 6464 002 0048 - 5,9 ha, “Centrs 2”, kadastra apzīmējums 6464 001 0269- 2,8 ha, Kalētu pagastā, Priekules novadā, nomas.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2007.gada 08.maijā starp Kalētu pagasta padomi un E[ :] I[ :] noslēgts zemes nomas līgums Nr.253 par zemes „Tautieši”, Kalētu pagastā, nomu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2016.

2007. gada 08.jūnijā starp Kalētu pagasta padomi un E[ :] I[ :] noslēgts  zemes nomas līgums ar Nr.274 par zemes “Centrs 2”, Kalētu pagastā nomu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2016.

E[ :] I[ :] labprātīgi atsakās no turpmākās zemju „Tautieši”, kadastra apzīmējums 6464 001 0157 - 2,4 ha, 6464 002 0048- 5,9 ha un “Centrs 2”, kadastra apzīmējums 6464 001 0269- 2,8 ha, Kalētu pagastā, Priekules novadā nomas.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 14.02.2013. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigt ar 2013.gada 01.martu E[:] I[ :], personas kods [:], 08.05.2007. zemes nomas līgumu Nr.253 par zemes “Tautieši”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6464 001 0157 - 2,4 ha, 6464 002 0048 - 5,9 ha platībā,  iznomāšanu.

 

2.  Izbeigt ar 2013.gada 01.martu E[:] I[:], personas kods [ :], 08.06.2007. zemes nomas līgumu Nr.274 par zemes “Centrs 2”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6464 001 0269- 2,8 ha platībā , iznomāšanu.

 

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi Kalētu pagasta zemes lietu speciāliste M.K[ :].

 

4. Lēmumu nosūtīt E.I[ :], “Tautieši”, Kalētu pag., Priekules nov.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

37.§ Par L.B[:] atteikšanos no nomas zemes ”Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi L[:] B[:] iesniegumu ar lūgumu izbeigt zemes  nomu uz zemi „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 003 0118,   1,00 ha platībā.

            Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā palīgsaimniecības zeme.

            Daļa no zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, kadastra apzīmējums  6446 003 0118, 1,00 ha platībā, L[:] B[:] piešķirta nomā ar Priekules novada domes 25.08.2011. lēmumu, protokols Nr.14,14.§. Nomas līgums slēgts 12.09.2011. uz pieciem gadiem.

            Uz nekustamo īpašumu „Personīgās palīgsaimniecības Bioznieki” L[:] B[:] nav  nodokļa parāda.

           Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigt  zemes nomu L[:] B[:]  uz nekustamo īpašumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” zemi ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0118,   1,00  ha kopplatībā, ar 2013.gada 1.martu.

 

2. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

4. Lēmuma izraksts nosūtāms L[:] B[:], [dzīvesvieta].

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401,  viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

38.§ Par zemes „Tautieši” un “Centrs 2”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu A.Ļ[:]

Priekules novada dome izskatījusi A[:]Ļ[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 06.02.2013. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.3-13/148)  ar lūgumu iznomāt zemi „Tautieši”, kadastra apzīmējums 6464 001 0157 - 2,4 ha, 6464 002 0048 - 5,9 ha un „Centrs 2”, kadastra apzīmējums 6464 001 0269 - 2,8 ha, Kalētu pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām.

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Kalētu pagasta padomes 24.11.2008. lēmumu, protokols Nr.11, zemes vienības “Tautieši” 8,3 ha kopplatībā un “Centrs 2” 9,4 ha kopplatībā, Kalētu pagastā, Priekules novadā  piekrīt pašvaldībai kā palīgsaimniecības zeme.

 

Atbilstoši Priekules novada domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprināti ar Priekules novada domes 29.12.2009.gada lēmumu Nr.7, protokols Nr.17,  11.punktam: – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktam – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

            Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.punktu, 14.02.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt ar 2013.gada 01.martu A[:]Ļ[:], personas kods [:],  zemes vienības :

1.1. „Tautieši”, kadastra apzīmējums 6464 001 0157 – 2,4 ha un 6464 002 0048 – 5,9 ha ;

1.2. „Centrs 2”, kadastra apzīmējums 6464 001 0269 – 2,8 ha, Kalētu pag., Priekules nov., lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu (pielikums Nr.1, Nr.2).

 

2. Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt A.Ļ[:], „Tautieši”, Kalētu pag., Priekules novads.

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

39.§ Par zemes ”Lauciņi” , Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu V.P[:]

Priekules novada dome izskatījusi V[:] P[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 01.02.2013. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu ”Lauciņi”, kadastra apzīmējums 6498 002 0499 – 1,35 ha lielā platībā, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Lauciņi”, Virgas pagastā, Priekules novadā, pieder pašvaldībai un ir reģistrēta zemesgrāmatā. Nodalījuma Nr.100000504096.

Uz augstāk minētā zemesgabala atrodas dzīvojamā ēka ar saimniecības ēkām, kuru piederība nav noskaidrota.

Par nekustamo īpašumu „Lauciņi”, Virgas pag., Priekules nov., ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu, ir noteikts, ka zemes nomas līgumu par privatizācijai vai atsavināšanai nenodotu apbūvētu valsts vai pašvaldības zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.2. apakšpunktu, ir noteikts, ka, no 2010.gada 1.janvāra apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.

Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2 punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa sākot ar 2013.gada 1.janvāri ir 20 latu gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 20 latu gadā.

             Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.,7.2., 7.2  punktu, 14.02.2013. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt ar 2013.gada 01.martu V[:]P[:], personas kods [:], kā ēku lietotājai, zemes vienību ar nosaukumu ”Lauciņi”, Virgas pag., Priekules nov., 1,35 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0499, ar apbūves tiesībām, slēdzot līgumu uz 10 (desmit) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu plānu (Pielikums Nr.1).

 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Ja aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 20 latu gadā, tad tiek noteikta nomas maksa 20 lati gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Līgumu slēgt tikai pēc parāda par nekustamo īpašumu „Lauciņi”, Virgas pag., Priekules nov., nomaksas.

 

4. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

5. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

6. Pieņemto lēmumu nosūtīt V.P[:],  [dzīvesvieta].

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

40.§ Par zemes „Ābolīši”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu SIA “Alberta saimniecība”

Priekules novada dome izskatījusi SIA “Alberta saimniecība”, reģ.Nr. 40103201824, adrese- “Stūri”, Gramzdas pag., Priekules nov., valdes locekles K[:] S[:], 06.02.2013. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.3-13/151) ar lūgumu iznomāt zemi „Ābolīši”, Kalētu pagastā, Priekules novadā,  12,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0067, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Kalētu pagasta padomes 24.11.2008. lēmumu, protokols Nr.11, zemes vienība “Ābolīši” 22,0 ha kopplatībā, Kalētu pagastā, piekrīt pašvaldībai kā palīgsaimniecības zeme.

Atbilstoši Priekules novada domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprināti ar Priekules novada domes 29.12.2009.gada lēmumu Nr.7, protokols Nr.17,  11.punktam – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktam – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.punktu, 14.02.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt ar 2013.gada 01.martu SIA „Alberta saimniecība”, reģ.Nr.40103201824, valdes locekle K[:]S[:], zemes vienību „Ābolīši”, Kalētu pag., Priekules nov., 12,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0067, lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu (pielikums Nr.1).

 

2. Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt SIA „Alberta saimniecība”, „Stūri”, Gramzdas pag., Priekules novads.

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Pasākumu kalendārs