Aktualitātes
60.§ Par telpu nomu biedrībai „Kalētu vietējā iniciatīvas grupa” Liepu alejā 6, Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi biedrības „Kalētu Vietējās iniciatīvas grupa”, (turpmāk – biedrība), vienotais reģistrācijas Nr.40008109282, adrese: Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., valdes locekles E[:] J[:] 09.05.2013. iesniegumu, kurā lūgts piešķirt uz 10 gadiem nomas tiesības uz telpu Nr.11 ar kopējo platību 11,6 m² Kalētu pagasta pārvaldes ēkā „Liepavoti”, adrese: Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., darbības paplašināšanai. Iesniegumam pievienots izkopējums no būves tehniskās inventarizācijas lietas.

Nekustamais īpašums „Liepavoti”, kadastra Nr.6464 001 1230, ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000069384. Īpašnieks- Kalētu pagasta pašvaldība.

Biedrībai darbības paplašināšanai nepieciešamas papildus telpas.

 

Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.¹ pants nosaka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.

 

     Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, biedrības „Kalētu Vietējās iniciatīvas grupa” valdes locekles E.Jaunzemes iesniegumu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt ar 2013.gada 01.jūniju biedrībai „Kalētu Vietējās iniciatīvas grupa”, vienotais reģistrācijas Nr.40008109282, adrese: Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., pašvaldībai piederošā ēkā „Liepavoti”, adrese: Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6464 001 1230 001, nedzīvojamo telpu Nr.11- 11,6 m² platībā, darbības paplašināšanai. Iznomājamo telpu plāns ir neatņemama sastāvdaļa šim lēmumam (pielikums Nr.1), nosakot:

     1.1. līguma termiņu līdz 2023. gada 31.maijam,

     1.2. nomas maksu 0,05 Ls/m² (nomas maksā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis).

Papildus nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei,  

     1.3. nomnieks patstāvīgi norēķinās par komunālajiem maksājumiem (ūdensapgādi, kanalizāciju, siltumapgādi u.tml.), elektroenerģiju un citiem pakalpojumiem.

 

2. Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M[:] K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par telpas iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt b-bai „Kalētu VIG”, Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pag., Priekules novads.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Pasākumu kalendārs