Aktualitātes
41.§ Par Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Dārza iela 24, Priekule, kadastra numurs 6415 005 0016, grafiskā pielikuma precizēšanu

 1. Ar 2009.gada 26.novembra Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 14) 47 § „Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” Zemes vienība Dārza iela 24, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 005 0016 10,4105 m² platībā (turpmāk- zemes vienība), piekrīt pašvaldībai.

2.Ar 2012.gada 22.novembra Priekules novada lēmumu (prot. Nr. 15) 37§ ”Par īpašuma Parka iela 31, Priekule, Priekules nov., grafiskā pielikuma apstiprināšanu” uz daļu 34733 m² platībā no zemes vienības Dārza iela 24, Priekule atjaunotas īpašuma tiesības uz Priekules pilsētas īpašumu Parka iela 31(vēsturiskais nosaukums „Valta Birzs”), atdalītajai zemes vienībai noteikta adrese Dārza iela 24A, Priekule, Priekules nov. Līdz ar to zemes vienībai Dārza iela 24, Priekule, ir mainīts grafiskais pielikums, kāds bija apstiprināts ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu (prot. Nr. 14) 47 § „Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” 8.punkta pielikumā 104105 m² (platība var tikt precizēta veicot kadastrālo uzmērīšanu) .

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27 punktu, 2013.gada 12.decembra  Tautsaimniecības un attīstība komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt 2009.gada 26.novembra Priekules novada domes lēmuma (prot. Nr. 14) 47 § „Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” jaunu grafisko pielikumu zemes vienībai Dārza iela 24, Priekule, Priekules nov. saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.6.

2.      Priekules novada pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai Dārza iela 24, Priekule, Priekules nov., platība 104105 m²  var tik precizētā vairāk vai mazāk kā izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas.

 Lēmums izsūtāms :

 1 eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai

 1 eks. attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumus speciālistēm

 

Pielikumā: 6.pielikums - zemes robežu plāns zemes vienībai Dārza iela 24, Priekule, kad.Nr.6415 005 0016, uz 1 lp.

 

42.§ Par platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai „Šķūnis-Ēka”, Kalētu pag., Priekules nov.,

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes M.Kokovihinas, 04.12.2013. iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par platības precizēšanu zemes vienībai „Šķūnis-Ēka”, kadastra apzīmējums 6464 001 0265, Kalētu pagastā, no 0,27 ha uz 0,6 ha.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Atbilstoši Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas NINO datiem, zemes vienībai ar nosaukumu „Šķūnis-Ēka”, kadastra apzīmējums 6464 001 0265, Kalētu pagastā, Priekules novadā, ir uzrādīta platība 0,27 ha, bet dabā ir 0,6  ha.

Ar Kalētu pagasta padomes 15.09.2008. lēmumu, protokols Nr.9, zemes vienība “Šķūnis-Ēka” 0,27 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0265, Kalētu pag., piekrīt pašvaldībai.

Augstāk minētā zemes vienība ir apbūvēta.

            Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Precizēt platību zemes vienībai „ Šķūnis-Ēka”,  Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6464 001 0265, no 0,27 ha uz 0,6 ha.

2.      Zemes vienībai platība pēc kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizēta.

3.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

43.§ Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības Vaiņodes ielā 1,Priekulē robežu pārkārtošanai apstiprināšanu

 Izskatot SIA „Metrum” vienotais reģistrācijas Nr. 40003388748, Liepājas biroja klientu apkalpošanas vadītājas D.Baumanes 2013.gada 2.decembra iesniegumu Nr. 1254/a/34-2013 (saņemts Priekules novada pašvaldībā 05.12.2013. reģ. Nr. 3-06/1086) ar lūgumu izskatīt un pieņemt lēmumu par sagatavoto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Vaiņodes ielā 1, Priekules pilsētā sadalīšanai, Priekules novada pašvaldības dome konstatē: 

 

[1.] 2013.gada 25.jūlijā Priekules novada domes sēdē (prot. Nr. 3, 26§) tika pieņemts lēmums „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu robežu pārkārtošanai zemes vienībā Vaiņodes iela 1, Priekulē”.

[2.] Zemes ierīcības projektā plānots atdalīt no nekustama īpašumu Vaiņodes iela 1, Priekule, Priekules nov., vienu zemes vienību pēc zemes īpašnieka Priekules novada pašvaldības ieteikuma.  

[3.] Zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.

[4.] Zemes ierīcības projektu izstrādājusi licencētas firmas SIA „Metrum” vienotais reģistrācijas Nr. 40003388748, zemes ierīkotāja D. Baumane, Sertifikāts   sērija BA Nr. 284

[5.].Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 19.panta pirmai daļai par zemes ierīcības projektu ir 22.11.2013. saņemts Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas atzinums.

[6.] Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par adresēm un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa atbilst normatīvo aktu prasībām.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 9.panta pirmo daļu, 19.panta otro daļu, 12.04.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.punkta 9.8.apakšpunktu, 20.06.2006.Ministru kabineta noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punkta 16.1.apakšpunktu, 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, 2013.gada 12.decembra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „Metrum” vienotais reģistrācijas Nr. 40003388748 , izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam Vaiņodes iela 1, Priekule, Priekules novads (apzīmējums kadastrā 6415 006 0041 ), saskaņā ar pielikumu.

2.      Apstiprināt zemes vienības Vaiņodes iela 1, Priekule 0. 3788 ha (3788 m²) robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 0.0384 ha (384 m²) platībā pievienojot zemes vienībai Aizputes iela (kadastra numurs 6415 001 0303) paplašināšanai.

3.      Noteikt, ka projektējamā zemes vienība Nr. 1  Vaiņodes iela 1, Priekule, Priekules nov., platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 0.3404 ha (3404 m²), saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu pielikumā .

4.      Saglabāt projektējamai zemes vienībai Nr. 1 (Vaiņodes iela 1, Priekule) lietošanas mērķi –vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0701).

5.      Saglabāt projektējamai zemes vienībai Nr. 1 platību 0.3404 ha (3404m²) īpašuma Vaiņodes iela 1, Priekule, Priekules nov. sastāvā.

6.      Noteikt projektējamai zemes vienībai Nr. 2 (0.0384 ha) lietošanas mērķi, atbilstoši uzsāktai pašreizējai zemes vienības izmatošanai, -zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā - (kods 1101). saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu pielikumā .

7.      Projektētajai zemes vienībai Nr. 2 (0,0384 ha) piešķirt nosaukumu Aizputes iela , īpašuma Aizputes iela 1(kadastra numurs 6415 001 0303) paplašināšanai.

8.      Atbilstoši Priekules novada teritorijas plānojumam Priekules pilsētas apbūves noteikumi (Apstiprināti ar 2010.gada 28.janvāra lēmumu Prot. N 1 ,45§)

Projektētajai zemes vienībai Nr. 1 ( 0.3404 ha) Vaiņodes iela 1, Priekule, Priekules nov. noteikti šādi nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

8. 1. 14020102 - aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās;

8. 2. 110909- ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu;

8. 3. 120401- aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju ;

8.4.120502-  aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju ;

8.5.120103- aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu;

8.6 12010101- aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu ,kas atrodas 2 m dziļumā.

Projektētajai zemes vienībai Nr. 2(0.0384 ha) noteikti šādi nekustamā īpašuma objekta   apgrūtinājumi:

8. 7. 14020102 - aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās;

8. 8. 110909- ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu;

8. 9. 120401- aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju ;

8.10.120502-  aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju ;

8.11.120103- aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu;

8.12.120103- aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu;

Pamatojoties  uz 05.02.1995. Aizsargjoslu likums un  Priekules pilsētas teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma lietošanas apgrūtinājumu platības tiks noteiktas veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu un apgrūtinājumu plānu izgatavošanu.

9.      Lēmumu 2 nedēļu laikā pēc tā pieņemšanas nosūtīt VZD Kurzemes reģionālai nodaļai un SIA „Metrum” Liepājas birojam.

10.  Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189.panta pirmajai daļai šo lēmumu pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, šis lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, bet sūtot pa pastu –septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā.

 

Pielikumā: 7.pielikums – zemes robežu plāns zemes vienībai Vaiņodes ielā 1, Priekulē, kad apz.6415 006 0041, uz 1 lp.

 

44.§ Par adreses maiņu ēkai – daudzfunkcionālai sporta hallei, Aizputes iela 1, Priekule, Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatīja nekustamo īpašumu speciālistes G. Briekmanes 10.12.2013.ierosinājumu (reģ.Nr.3-24/1749), par adreses maiņu  ēkai – daudzfunkcionālai hallei, Aizputes iela 1, Priekule, Priekules nov.

Ņemot vērā pašvaldības rīcībā esošo informāciju, Priekules novada pašvaldības dome konstatēja:

Uz zemes vienības Aizputes iela 1, Priekule, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6415 008 0014 atrodas skola, darbmācības ēka, garāžas, 5 saimniecības ēkas, skatītāju tribīnes un daudzfunkcionālā halle.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 9. panta 2. daļu, kas nosaka, ka katrai nākamajai ēkai ( ar to funkcionāli saistītajām ēkām), kas tiek būvēta uz zemes vienības un kas nav funkcionāli saistīta ar pirmo ēku, piešķir jaunu adresi. un likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu, 03.11.2009., 2013.gada 12.decembra tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Mainīt adresi ēkai – daudzfunkcionālai sporta hallei, apzīmējums kadastrā 6415 008 00140013, kas atrodas uz zemes vienības Aizputes iela 1, Priekule, Priekules nov. kadastra apzīmējums 6415 008 0014 no Aizputes iela 1, Priekule, Priekules nov., uz Aizputes iela 1A, Priekule, Priekules nov.

2.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

           

Pielikumā: 8.pielikums –zemes robežu plāns zemes vienībai Aizputes ielā 1A, kad apz.6415 008 0014, uz 1 lp.

45.§ Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Staugu ceļš”, kad.apz. 6498 004 0212 pievienošanu nekustamajam īpašumam „Zundi Purmsātu skola Strujas”, nosaukuma maiņu, platības precizēšanu, Virgas pagastā, Priekules novadā

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes M.Kokovihinas 22.11.2013.iesniegumu par zemes vienības „Staugu ceļš”, kadastra apzīmējums 6498 004 0212, Virgas pagastā pievienošanu pašvaldībai piekrītošam nekustamajam īpašumam ar nosaukumu „Zundi Purmsātu skola Strujas”, Virgas pagastā, Priekules novadā, apstiprinot nosaukumu „Zundi Purmsātu skola Strujas”. Precizēt platību uz 6,1 ha.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Priekules novada pašvaldībai piekrīt nekustamie īpašumi ar nosaukumu „Staugu ceļš”, kadastra Nr.6498 004 0212, zemes vienības kad.apz. 6498 004 0212 un „Zundi Purmsātu skola Strujas”, kadastra Nr.6498 004 0175, sastāvošs no divām zemes vienībām ar kad.apz. 6498 004 0175, 6498 004 0213,Virgas pagastā, Priekules novadā. Augstāk minētās zemes vienības ir pašvaldības ceļi.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19., 24., 32., 33. un 34. pantiem, pēc tiesīgās personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams izveidot nekustamo īpašumu, apvienojot reģistrētus nekustamos īpašumus vienā nekustamajā īpašumā.

Atbilstoši 10.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 65. punktu- kadastra datus aktualizē, ja mainīts nekustamā īpašuma sastāvs, kadastra objektu raksturojošie dati vai personas dati.

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 24.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Pievienot pie pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma „Zundi Purmsātu skola Strujas”, kadastra Nr. 6498 004 0175, Virgas pag., Priekules nov., zemes vienību ar  kadastra apzīmējumu 6498 004 0212 0,5 ha platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, apstiprinot nosaukumu „Zundi Purmsātu skola Strujas”.

2.      Precizēt kopplatību uz 6,1 ha.

 

3.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

46.§ Par daļu no zemes „ Bunkas Dvīņi ” ,Bunkas pag., Priekules nov. iznomāšanu V. G. dzīvojamās ēkas uzturēšanai

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi V. G., dzīvojoša [adrese], Liepājā,  iesniegumu ar  lūgumu iznomāt daļu no zemes „Bunkas Dvīņi ”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, dzīvojamās ēkas uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Bunkas pagasta padomes 27.12.2006. sēdes lēmumu, protokols nr.15 zemes vienība „Bunkas Dvīņi”, kadastra apzīmējums 6446 004 0054, Bunkas pagastā, piekrīt pašvaldībai. Uz zemes vienības atrodas divu dzīvokļu dzīvojamā māja „Bunkas Dvīņi”.

Liepājas rajona paju sabiedrība „Bunka” 11.06.1998. noslēgusi vienošanos Nr.175  ar D. G. par nodošanu īpašumā par pajām atsavināto sabiedrības mantu, sastāvošu no objekta puses dzīvojamās mājas „Dvīņi” kas atrodas Liepājas rajonā, Bunkas pagastā.

D. G. mirusi 21.06.2009. , miršanas apliecības Nr. LV AD 0703334.

Mantinieks V. G., D. G. dēls , dzimšanas apliecības Nr.[:], tulkojuma noraksts Nr. 4868, mantojuma apliecība Nr.5506 (reģ. 20.09.2013. Liepājā pie zvērinātas notāres Jevgenijas Jaunģelžes), mantojis ½ domājamās daļas no ēkām, kas atrodas „Bunkas Dvīņos”, Bunkas pagastā, Priekules novadā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 4.punktu- zemes nomas līgumu par privatizācijai vai atsavināšanai nenodotu apbūvētu valsts vai pašvaldības zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku ( būvju ) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.2. punktu- apbūvēta zemes gabala nomas maksu gadā nosaka 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 7.²punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 20 latu gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 20 latu gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas  27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 4., 7.,7.2., 7.² punktiem, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt V.G., personas kods[:] , ½ no zemes gabala ar nosaukumu Bunkas Dvīņi, apzīmējums kadastrā 6446 004 0054, Bunkas pag., Priekules nov., ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu uz 10. (desmit) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.      Noteikt gada nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 20.00 LVL (28,46 EUR) gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā  pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3.      Uzdot Bunkas pagasta zemes lietu speciālistei I.Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4.      Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

5.      Pieņemto lēmumu nosūtīt V. G.,[adrese], Liepāja.

6.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401)     viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

47.§ Par zemesgabala nomas līgumu izbeigšanu

 Pamatojoties uz domes rīcībā esošo informāciju, Priekules novada pašvaldības dome konstatē:

1. 2008.gada 30.oktobrī starp Iznomātāju - Priekules pilsētas domi un Nomnieku –A. Beņušieni, personas kods [:], tika noslēgts Zemesgabala nomas līgums Nr. 30/2008 par daļu no zemesgabala Liepājas ielā 9B, Priekule, 79,88 m² platībā nomu, garāžas uzturēšanai.

Pēc Iedzīvotāju reģistra ziņām (06.12.2013.) Nomniece A. Beņušiene mirusi 05.01.2012.

2. 2008.gada 30.oktobrī starp Iznomātāju - Priekules pilsētas domi un Nomnieku –E. Jūrmali, personas kods[:], tika noslēgts Zemesgabala nomas līgums Nr. 43/2008 par daļu no zemesgabala Paplakas ielā 28 , Priekule, 65,28 m² platībā nomu, garāžas uzturēšanai.

Pēc Iedzīvotāju reģistra ziņām (06.12.2013.) Nomnieks E. Jūrmalis miris 01.12.2010.

3. 2008.gada 30.oktobrī starp Iznomātāju - Priekules pilsētas domi un Nomnieku –A. Runti, personas kods [:], tika noslēgts Zemesgabala nomas līgums Nr. 17/2008 par daļu no zemesgabala Liepājas  ielā 9B, Priekule, 79,88 m² platībā nomu, garāžas uzturēšanai.

Pēc Iedzīvotāju reģistra ziņām (06.12.2013.) Nomnieks A. Runts miris 29.08.2011.

4. 2008.gada 30.oktobrī starp Iznomātāju - Priekules pilsētas domi un Nomnieku –I. Gruntmani, personas kods [:], tika noslēgts Zemesgabala nomas līgums Nr.81/2008 par daļu no zemesgabala Paplakas ielā 28,  Priekule, 65,28  m² platībā nomu, garāžas uzturēšanai. Pēc Iedzīvotāju reģistra ziņām (09.12.2013.) Nomnieks I. Grundmanis miris 30.04.2012.

4. 2008.gada 30.oktobrī starp Iznomātāju - Priekules pilsētas domi un Nomnieku –T. Bušmu, personas kods [:], tika noslēgts Zemesgabala nomas līgums Nr.88/2008 par daļu no zemesgabala Paplakas ielā 28,  Priekule, 65,28  m² platībā nomu, garāžas uzturēšanai. Pēc Iedzīvotāju reģistra ziņām (09.12.2013.) Nomnieks T.Bušma  miris 14.02.2008.

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 2013.gada 12.decembra Tautsaimniecības un attīstība komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izbeigt 2008.gada 30.oktobrī noslēgto zemesgabala nomas līgumu Nr. 30/2008 ar A. Beņušieni, par Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes daļu no zemesgabala Liepājas iela 9B, Priekule, 79,88 m² nomu, sakarā ar nomnieka nāvi.

2. Izbeigt 2008.gada 30.oktobrī noslēgto zemesgabala nomas līgumu Nr. 43/2008 ar E.Jūrmali, par Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes daļu no zemesgabala Paplakas ielā 28, Priekule, 65,29 m² nomu, sakarā ar nomnieka nāvi.

 

3. Izbeigt 2008.gada 30.oktobrī noslēgto zemesgabala nomas līgumu Nr. 17/2008 ar A. Runtu, par Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes daļu no zemesgabala Liepājas iela 9B, Priekule, 79,88 m² nomu, sakarā ar nomnieka nāvi.

4. Izbeigt 2008.gada 30.oktobrī noslēgto zemesgabala nomas līgumu Nr. 81/2008 ar I. Grundmani, par Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes daļu no zemesgabala Paplakas  iela 28, Priekule, 65,28 m² nomu, sakarā ar nomnieka nāvi.

5. Izbeigt 2008.gada 30.oktobrī noslēgto zemesgabala nomas līgumu Nr. 88/2008 ar T. Bušmu, par Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes daļu no zemesgabala Paplakas  iela 28, Priekule, 65,28 m² nomu, sakarā ar nomnieka nāvi.

 

            Izsūtāms : 1 eks. Finanšu nodaļai –grāmatvedei Ilzei Sokolovskai

                             1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

48.§ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu SIA „Priekules Zviedru vārti”

  

            2013.gada 26.novembrī (reģistrācijas Nr. 3-13/1646) Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „Priekules Zviedru vārti” reģistrācijas Nr. 42103026792 valdes locekles S. K. iesniegums, kurā lūgts pagarināt telpu nomas līgumu no 2014.gada 1.janvāra veikalā „Zviedru vārti”, adrese: Zviedru vārtu ielā 2, Priekulē.

 

Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju, tiek konstatēts, ka:

 

[1.] 2005.gada 15.septembrī starp (Iznomātājs) Priekules pilsētas domi un ( Nomnieks) Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Priekules Zviedru vārti” ( turpmāk SIA” Priekules Zviedru vārti” ) tika noslēgts Nomas līgums Nr. 54 par telpu nomu Zviedru vārti 2, Priekule, 92 m² platībā iznomāšanu. Telpu lietošanas mērķis - tirdzniecībai ar rūpniecības precēm SIA „Priekules Zviedru vārti”. Noteikta maksa 0,35 Ls/² (neieskaitot PVN). Nomas maksa ir noteikta tikai par telpu nomu. Nomas maksā nav ietverta maksa par komunālajiem un u.tml. maksājumiem. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2013. (Iepriekš noslēgtās Vienošanās ar SIA „Priekules Zviedru vārti” par grozījumiem 15.09.2005. Nomas līgumā Nr. 54: 25.08.2008.;01.09.2009. Nr. 7/2007;01.09.2010. Nr. 23/2010; 01.09.2011. Nr. 39/22-2011).

 

[2.] 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas tipveida nosacījumiem” 9.punktu , kas nosaka, ka” Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus”.

 

[3.] Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6¹ panta pirmā daļas nosaka, (1) „Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem”.

 

[4.] Līdz šim ar nomnieku ir izveidojusies laba sadarbība. Nomnieks veic regulārus nomas maksas maksājumus un nav pārkāpis līguma noteikumus, kā arī Priekules novada iedzīvotājiem un citiem pircējiem ir iespēja saņemt SIA” Priekules Zviedru vārti” sniegtos pakalpojumus. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt augstāk minēto telpu. Līguma kopējais termiņš pagarinot uz 4 gadiem kopā nepārsniedz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” noteikto nomas līguma maksimālo termiņu. Šobrīd iznomātā telpa nav nepieciešama Priekules novada pašvaldībai normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 77.panta trešo daļu, SIA ”Priekules Zviedru vārti”, reģistrācijas Nr. 42103026792, valdes locekles. Sk. Kadaģes 26.11.2013. iesniegumu , 2013.gada 12.decembra tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Pagarināt 15.09.2009. Telpu nomas līgumu Nr. 54, kas noslēgts starp Priekules pilsētas domi (tagad Priekules novada pašvaldību ) un SIA” Priekules Zviedru vārti” ,reģistrācijas Nr. par telpas ēkā (kadastra numurs 6415 007 0010 002 ) Zviedru vārtu ielā 2, Priekulē 92 m² platībā nomu, nosakot:

1.1.nomas termiņu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2017. gada 31.decembrim;

1.2.nomas maksu mēnesī 0,50 EUR/m² (bez PVN) saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 8), 12§ ”Par noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” un nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim apstiprināšanu” pielikumu Nr. 1.

Papildus nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un nekustamā īpašuma nodoklis atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

2.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubezei) sagatavot atbilstošu vienošanos šī lēmuma 1.punktam desmit darba dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.

 

3.      Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam.

 

4.      Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

Lēmums izsūtāms:

 1 eks. SIA” Priekules Zviedru vārti”, valdes loceklei S. K., adrese : [:}, Priekule, Priekules nov., LV-3434;

 1 eks. Plānošanas un attīstības nodaļai, nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

49.§ Par pašvaldībai piekrītošās zemes „Virši”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu A.Š.

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi A. Š., dzīvojošas [adrese], Kalētu pagastā, Priekules novadā, 27.11.2013. iesniegumu ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Virši”, kadastra apzīmējums 6464 006 0023 – 18,5 ha platībā, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada pašvaldības domes 26.07.2012. lēmumu, protokols Nr.9, A. Š. tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību ar nosaukumu „Virši” 18,5 ha, kadastra apzīmējums 6464 006 0023, Kalētu pagastā, jo netika izpildīti Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punkta prasības, t.i., nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banku”.

Zemes vienībai noteikts statuss- pašvaldībai piekrītoša zeme.

Zemes vienības ir apbūvēta. Uz tās atrodas A.Š. piederošas ēkas (1998.gada 17.februāra līgums, ko apliecinājusi zvērināts notārs Milda Ancāne, iereģistrēts ar Nr.1716).

            Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punkts nosaka- lauku apvidus zemes nomas līgumu (turpmāk - nomas līgums) par visu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi vai par šīs zemes daļu var noslēgt persona, kas ieguvusi nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu (turpmāk - pirmtiesīgā persona).

            Pamatojoties uz Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”,  atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt A. Š., personas kods [:], pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ”Virši” 18,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 006 0023, Kalētu pagastā, Priekules novadā,  slēdzot zemes nomas līgumu uz 10.(desmit) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes robežu plānu (9.pielikums). Lietošanas mērķis- lauksaimniecība.

2.      Atbilstoši MK noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktam- gada nomas maksa nosakāma 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3.      Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

4.      Pieņemto lēmumu nosūtīt A.Š., [adrese], Kalētu pag., Priekules nov. 

 

Pielikumā: 9.pielikums –zemes robežu plāns zemes vienībai ‘’Virši’’, Kalētu pag.6464 006 0023.

 

50.§ Par zemes nomas līgumu pirmstermiņa izbeigšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi Kalētu pagastā, Priekules novadā

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas 02.12.2013. iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par 05.01.2009.zemes nomas līguma ar Nr.309 un 05.01.2009.zemes nomas līguma Nr.311pirmstermiņa izbeigšanu Kalētu pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Kalētu pagasta padomes 2008. gada 15.septembra lēmumu, protokols Nr.9, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6464 003 0035 un 6464 004 0411 ieskaitītas zemēs zemes reformas pabeigšanai.

Priekules novada pašvaldības domē no LR Centrālās zemes komisijas tika saņemti atzinumi „Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi” sekojošām personām:

 1. 26.08.2013. atzinums Nr.9181, kurā Dz. Z. atzītas īpašuma tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:], Kalētu pag., Priekules nov.;
 2. 26.08.2013.atzinums Nr. 9188, kurā I. B. atzītas īpašuma tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:], Kalētu pagastā, Priekules novadā.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6464 003 0035 tika iznomāta un noslēgts zemes nomas līgums ar SIA „Ruģi” uz laiku līdz tiek atjaunotas zemes īpašuma tiesības uz minēto zemes gabalu.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0411 tika iznomāta un noslēgts zemes nomas līgums ar J. M. uz laiku līdz tiek atjaunotas īpašuma tiesības uz minēto zemes gabalu.

Zemes ar kad.apz.6464 003 0035 nomniekam SIA „Ruģi” 22.07.2013. tika izsūtīts brīdinājums ar Nr.3-49/83 par 05.01.2009.zemes nomas līguma Nr.309 izbeigšanu pirms termiņa.

 Zemes ar kad.apz.6464 004 0411 nomniekam J.M. 31.07.2013.tika izsūtīts brīdinājums ar Nr.3-49/90 par 05.01.2009.zemes nomas līguma Nr.311 izbeigšanu pirms termiņa.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, deputāte Gražina Ķervija, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izbeigt ar 31.12.2013. zemes nomas līgumus par zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes vienību iznomāšanu Kalētu pagastā, Priekules novadā:

1.1.    05.01.2009. zemes nomas līgumu Nr. 309, par zemes ar kadastra apzīmējumu 6464 003 0035 iznomāšanu SIA „Ruģi”, reģ.Nr.42102012757;

1.2.    05.01.2009.zemes nomas līgumu Nr.311, par zemes ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0411 iznomāšanu J. M., personas kods [:].

2.      Pieņemto lēmumu nosūtīt SIA „Ruģi”, Galvenā iela 15, Priekule, Priekules nov. un J. M.,[adrese], Kalētu pag., Priekules nov.

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

51.§ Par zemes nomas līgumu pirmstermiņa izbeigšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi Virgas pagastā, Priekules novadā

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas 02.12.2013. iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par 01.02.2013.zemes nomas līguma ar Nr.3-36V/20-2013 un 01.03.2012.zemes nomas līguma Nr.3-36/17-2012 pirmstermiņa izbeigšanu Virgas pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Virgas pagasta padomes 2008. gada 03.septembra lēmumu Nr.23 (protokols Nr.10) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6498 003 0452 un 6498 003 0225 ieskaitītas zemēs zemes reformas pabeigšanai.

Priekules novada pašvaldības domē no LR Centrālās zemes komisijas tika saņemti atzinumi „Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi” sekojošām personām:

 1. 26.08.2013. atzinums Nr.9251, kurā M. S. atzītas īpašuma tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:], Virgas pag., Priekules nov.;
 2. 04.11.2013.atzinums Nr. 9350, kurā K. G. atzītas īpašuma tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0452 tika iznomāta un 01.02.2013.noslēgts zemes nomas līgums Nr. 3-36V/20-2013 ar J. D. uz laiku līdz tiek atjaunotas zemes īpašuma tiesības uz minēto zemes gabalu.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0225 tika iznomāta un 01.03.2012.noslēgts zemes nomas līgums Nr.3-36/17-2012 ar I. L. uz laiku līdz tiek atjaunotas īpašuma tiesības uz minēto zemes gabalu.

Zemes ar kad.apz.6498 003 0452 nomniekam J. D. 18.07.2013. tika izsūtīts brīdinājums ar Nr.74 par 01.02.2013.zemes nomas līguma Nr.3-36V/20-2013 izbeigšanu pirms termiņa.

 Zemes ar kad.apz.6498 003 0225 nomniekam I. L. 21.11.2013.tika izsūtīts brīdinājums ar Nr.92 par 01.03.2012.zemes nomas līguma Nr.3-36/17-2012 izbeigšanu pirms termiņa.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Izbeigt ar 31.12.2013. zemes nomas līgumus par zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes vienību iznomāšanu Virgas pagastā, Priekules novadā:

1.1.       01.02.2013. zemes nomas līgumu Nr. 3-36V/20-2013, par zemes ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0452 iznomāšanu J. D., personas kods [:];

1.2.       01.03.2012.zemes nomas līgumu Nr.3-36/17-2012, par zemes ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0225 iznomāšanu I. L., personas kods [:].

2.      Pieņemto lēmumu nosūtīt J. D.,[adrese], Priekule, Priekules nov. un I. L.,[adrese], Virgas pag., Priekules nov.

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

52.§ Par 03.02.2011. Zemes nomas līguma Nr. 3-38/2-2011 termiņa pagarināšanu N. Ķ.

 2013.gada 28.novembrī (reģistrācijas nr. 3-13/1661) Priekules novada pašvaldībā saņemts N. Ķ., dzīvojošas [adrese], Priekules pag., iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-38/2-2011 , Aizputes ielā 21.

 

Izvērtējot Priekules novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:

 

[1.] Ar Priekules novada domes 27.01.2011. lēmumu (prot. nr. 2) 48 § „Par daļu zemesgabala Aizputes ielā 21, Priekule, Priekules nov. iznomāšanu N. Ķ. 2011.gada 3.februārī tika noslēgts Zemes nomas līgums Nr. 3-38/2-2011 par daļu no zemesgabala Aizputes ielā 21, Priekulē, 32 m² nomu, mērķis- kioska uzturēšanai tirdzniecībai ar rūpniecības precēm.

 

[2.] Ar 22.12.2011. Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 22, 38§) 02.01.2012. starp Priekules novada domi un Neldu Ķikali tika noslēgta vienošanās Nr. 3-38/2-2011 par 03.02.2011. Zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu uz laiku līdz 2013.gada 31.decembrim.

 

[3.] Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums 6.1 panta pirmā daļa Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi nosaka, (1) „Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem”.

 

[4.] Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumi Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”9.punkts nosaka, ka „ Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā ""Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus”.

[5.] Pagarinot 2011.gada 3.februārī noslēgto Zemes nomas līgumu Nr. 3-38/2-2011 uz 3 gadiem nepārsniedz likumā Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” noteikto nomas līguma maksimālo termiņu.

 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2013.gada 12. decembra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Neldas Ķikales iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Pagarināt 03.02.2011. Zemes nomas līgumu Nr. 3-38/2-2011, kas noslēgts starp Priekules novada domi un N. Ķ. par daļu no pašvaldībai piederoša zemesgabala Aizputes iela 21, Priekule, Priekules nov., 32 m² nomu, kioska uzturēšanai –tirdzniecībai ar rūpniecības precēm, nosakot:

1.1. nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā;

1.2. nomas līguma termiņu līdz 2016. gada 31.decembrim.

2.      Nomnieks papildus nomas maksai maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam apmēram un nekustamā īpašuma nodokli.

3.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V. Rubeze) sagatavot atbilstošu vienošanos šī lēmuma 1.punktam 10 darba dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanas dienas. 

4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A. Razmam.

5.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta un 79 panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

53.§ Par grozījumu izdarīšanu 01.08.2013. Lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr. 33/2013

 Priekules novada pašvaldības dome konstatē:

[1.] 2013.gada 1.augustā starp (Iznomātājs) Priekules novada domi un (nomnieks) G. P., dzīvojošs [adrese], Priekule, Priekules nov., tika noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 33/2013 (turpmāk-līgums) par zemes vienības Bērzu iela 13, Saulaine, Priekules pag., nomu, 0,7 ha platībā. Zemes lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbību ir lauksaimniecība- kods 0101.

[2.] Ar Priekules novada domes 2009.gada 26.novembra lēmumu (prot. Nr. 14) 47§ „Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” zemes vienība Bērzu iela 13, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., 0,7 ha platībā piekrīt pašvaldībai. 

[3. ]Uz Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes atrodas G. P. piederošas ēkas saskaņā ar zvērinātas notāres Vinetas Novickas 16.07.2010.līgumu par mantojuma sadali Nr. 1942.

[4.] 2013.gada 4.oktobrī SIA „Metrum” reģistrācijas numurs 40003388748, veica zemes vienības kadastra apzīmējums 6482 006 0025 robežu uzmērīšanu, uzmērot kadastrāli zemes platība ir 0,5605 ha.

[5.] Atbilstoši Zemes robežu plānam, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0025 platība ir mazāka 0,5605 ha par līgumā iznomāto platību 0,7 ha .

 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmo daļu, 2013.gada 1.augustā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 33/2013 septītās daļas 7.2.apakšpunktu, 2013.gada 12.decembra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, deputāts Ainars Cīrulis, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Izdarīt 2013.gada 1.augustā starp (Iznomātājs) Priekules novada domi un (nomnieks) G. P., dzīvojošs [adrese], Priekule, Priekules nov., noslēgtajā Lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr. 33/2013 (turpmāk-līgums), par zemes vienības Bērzu iela 13, Saulaine, Priekules pag., nomu, 0,7 ha platībā šādus grozījumus:

1.1.Līguma 1.punkta 1.1.apakšpunktā aizstāt skaitli „0,7”ar skaitli „0.5605” ha.

2.      Pārējie līguma nosacījumi netiek grozīti.

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei (G.Briekmane) 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot vienošanos atbilstoši šim lēmumam.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.pantam šis lēmums stājas spēkā ,kad tas paziņots adresātam, 76.panta pirmajai daļai un 79 panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4,Liepājā.

54.§ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA „Priekules tekstils”

 2013.gada 19.novembrī (reģistrācijas Nr. 3-13/1591) Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „Priekules tekstils” reģistrācijas nr. 42103014365 ,valdes locekles I. K. iesniegums, kurā lūgts pagarināt telpu nomas līgumu Aizputes ielā 6,  saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

 

 Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju, tiek konstatēts, ka:

 

[1.] 2008.gada 2.janvārī starp Priekules pilsētas domi un SIA „Priekules tekstils” reģistrācijas nr. 42103014365, pilnvaroto personu I. K. tika noslēgts Telpu nomas līgums Nr. 6 par telpu 55,9 m² kopplatībā nomu. Telpu lietošanas mērķis- aušanas pakalpojumu sniegšanai. (Iepriekš noslēgtās Vienošanās ar SIA „Priekules tekstils” par grozījumiem 02.01.2008. Nomas līgumā Nr. 6 : 02.11.2009. Nr. 13/2009; 04.01.2010.; Nr. 3-39/2-1010; 18.-2.2011. ; Nr. 3-39/4/2011; 02.01.2012. ; Nr. 3-39/1-2012). 

[2.] Ar 22.10.2009. Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 12) 28§ ”Par telpu nomas līguma grozījumiem SIA „Priekules tekstils” un 24.09.2009. SIA „Priekules tekstils” paziņojumu (iesniegumu) tika izdarīti grozījumi 02.01.2008. noslēgtajā Telpu nomas līgumā Nr. 6 aizstājot platību „55,9” m² ar „42,3” m² , par ko atbilstoši 22.10.2009. Priekules novada domes lēmumam starp Priekules novada domi un SIA „Priekules tekstils” 02.11.2009. tika noslēgta vienošanās Nr. 13/2009.

[3.] Nomas maksa par telpu noteikta 0,35 Ls/² (neieskaitot PVN). Nomas maksā nav ietverta maksa par komunālajiem un u.tml. maksājumiem. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2013. Telpu lietošanas mērķis- aušanas pakalpojumu sniegšanai.  

[4.] 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas tipveida nosacījumiem” 9.punktu , kas nosaka, ka Iznomātājam, „ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus”.

[5.] Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6¹ panta pirmā daļas nosaka, (1) „Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem”.

[6.] Nomniece veic regulārus nomas maksas maksājumus un nav pārkāpusi līguma noteikumus. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt augstāk minēto telpu. Līguma kopējais termiņš pagarinot uz 3 gadiem kopā nepārsniedz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” noteikto nomas līguma maksimālo termiņu. Šobrīd iznomātā telpa nav nepieciešama Priekules novada pašvaldībai normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 77.panta trešo daļu, Zitas Važas 23.10.2013. iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Pagarināt 02.01.2008. Telpu nomas līgumu Nr. 6, kas noslēgts starp Priekules pilsētas domi (tagad Priekules novada  pašvaldība) un SIA „Priekules tekstils” par telpas ēkā (kadastra numurs 6415 506 0004 ) Aizputes ielā 6, Priekulē , 2.stāvā 42,3 m² platībā nomu, kas kadastrālās uzmērīšanas lietā apzīmēta ar Nr. 006, nosakot:

1.1. nomas termiņu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016. gada 31.decembrim;

1.2. nomas maksu mēnesī 0,50 EUR/m² (bez PVN) saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 8), 12§ ”Par noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” un nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim apstiprināšanu” pielikumu Nr. 1.

1.3.Papildus nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei .

 

2.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubezei) sagatavot atbilstošu vienošanos šī lēmuma 1.punktam desmit darba dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.

3.      Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam.

4.      Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Lēmums izsūtāms :

1 eks. SIA „Priekules tekstils” valdes loceklei I. K., adrese: Aizputes iela 6, Priekule, Priekules nov., LV-3434;

1 eks. Plānošanas un attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

 

 

55.§ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu I. F.

 2013.gada 5.decembrī (reģistrācijas Nr. 3-13/1712) Priekules novada pašvaldībā saņemts I. F. iesniegums, kurā lūgts ar 2014.gada 1.janvāri pagarināt telpu nomas līgumu Aizputes ielā 6, friziera pakalpojumu sniegšanai.

 

 Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju, tiek konstatēts, ka:

 

[1.] 2008.gada 2.janvārī starp Priekules pilsētas domi un I. F., personas kods [:], tika noslēgts Telpu nomas līgums Nr. 2 par telpu 18,35 m² kopplatībā nomu. Telpu lietošanas mērķis- friziera pakalpojumu sniegšanai (Iepriekš noslēgtās Vienošanās ar I. F. par grozījumiem 02.01.2008. Nomas līgumā Nr. 3 : 30.12.2008. Nr. 100; 01.02.2010. Nr. 5/2010; 18.02.2011 Nr. 3-39/6/2011). 

 

 [2.] Nomas maksa par telpu noteikta 0,35 Ls/² (neieskaitot PVN). Nomas maksā nav ietverta maksa par komunālajiem un u.tml. maksājumiem. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2013.

 

[3.] 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas tipveida nosacījumiem” 9.punktu, kas nosaka, ka Iznomātājam, „ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus”.

[4.] Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6¹ panta pirmā daļas nosaka, (1) „Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem”.

[5.] I. F. 05.12.2013. iesniegumā min, ka vēlas turpināt telpu nomu ēkā-Aizputes ielā 6, Priekulē. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt augstāk minēto telpu. Līguma kopējais termiņš pagarinot uz 3 gadiem kopā nepārsniedz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” noteikto nomas līguma maksimālo termiņu. Šobrīd iznomātā telpa nav nepieciešama Priekules novada pašvaldībai normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 77.panta trešo daļu, Intas Freidenfeldes 05.12.2013. iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Pagarināt 02.01.2008. Telpu nomas līgumu Nr. 2, kas noslēgts starp Priekules pilsētas domi (tagad Priekules novada pašvaldību ) un I. F. par telpas ēkā (kadastra numurs 6415 506 0004 ) Aizputes ielā 6, Priekulē , 1.stāvā 18,35 m² platībā un 4 m² palīgtelpas nomu, kas kadastrālās uzmērīšanas lietā apzīmēta ar Nr. 4 un Nr. 5, Nr. 6 (004), nosakot:

1.1.nomas termiņu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016. gada 31.decembrim;

1.2.nomas maksu mēnesī 0,50 EUR/m² (bez PVN) saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 8), 12§ ”Par noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” un nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim apstiprināšanu” pielikumu Nr. 1.

Papildus nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei.

2.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubezei) sagatavot atbilstošu vienošanos šī lēmuma 1.punktam desmit darba dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.

3.      Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam.

4.      Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

Lēmums izsūtāms:

 1 eks. I. F., adrese: Aizputes iela 6, Priekule, Priekules nov., LV-3434;

1 eks. Attīstības un plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

 

 

56.§ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Dz. K.

 2013.gada 5.decembrī (reģistrācijas Nr. 3-13/1713) Priekules novada pašvaldībā saņemts Dz. K.  iesniegums, kurā lūgts ar 2014.gada 1.janvāri pagarināt telpu nomas  līgumu Aizputes ielā 6,  friziera pakalpojumu sniegšanai.

 

 Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju, tiek konstatēts, ka:

[1.] 2008.gada 2.janvārī starp Priekules pilsētas domi un Dz. K., personas kods [:], tika noslēgts Telpu nomas līgums Nr. 3 par telpu 11,2m² kopplatībā nomu. Telpu lietošanas mērķis- friziera pakalpojumu sniegšanai (Iepriekš noslēgtās Vienošanās ar Dz. K. par grozījumiem 02.01.2008. Nomas līgumā Nr. 3 : 30.12.2008. Nr. 99; 01.02.2010.; Nr. 4/2010; Nr. 3-39/5/2011; 02.01.2012. ; Nr. 3-39/1-2012). 

 [2.] Nomas maksa par telpu bija noteikta 0,35 Ls/m² (neieskaitot PVN). Nomas maksā nav ietverta maksa par komunālajiem un u.tml. maksājumiem. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2013.

[3.] 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas tipveida nosacījumiem”  9.punktu , kas nosaka, ka Iznomātājam, „ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus”.

[4.] Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6¹ panta pirmā daļas nosaka, (1) „Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem”.

[5.] Dz. K. 05.12.2013. iesnieguma min, ka vēlas turpināt telpu nomu ēkā-Aizputes ielā 6, Priekulē. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt augstāk minēto telpu. Līguma kopējais termiņš pagarinot uz 3 gadiem kopā nepārsniedz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” noteikto nomas līguma maksimālo termiņu. Šobrīd iznomātā telpa nav nepieciešama Priekules novada pašvaldībai normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 77.panta trešo daļu, Dzintras Kanderes 05.12.2013. iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Pagarināt 02.01.2008. Telpu nomas līgumu Nr.3, kas noslēgts starp Priekules pilsētas domi(tagad Priekules novada pašvaldību ) un Dz. K. par telpas ēkā (kadastra numurs 6415 506 0004 ) Aizputes ielā 6, Priekulē , 1.stāvā 11 m² platībā un 4 m² palīgtelpas nomu, kas kadastrālās uzmērīšanas lietā apzīmēta ar Nr. 1 un Nr. 2 (004), nosakot:

1.1.nomas termiņu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016. gada 31.decembrim;

1.2.nomas maksu mēnesī 0,50 EUR/m² (bez PVN) saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 8), 12§ ”Par noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” un nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim apstiprināšanu” pielikumu Nr. 1.

Papildus nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei .

 

2.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubezei) sagatavot atbilstošu vienošanos šī lēmuma 1.punktam desmit darba dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.

3.      Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam.

4.      Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Lēmums izsūtāms:

 1 eks. Dz. K., adrese:  Aizputes iela 6, Priekule, Priekules nov., LV-3434;

 1 eks. Plānošanas un attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

57.§ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu G. T.

 2013.gada 5.decembrī (reģistrācijas Nr. 3-13/1714) Priekules novada pašvaldībā saņemts G. T. iesniegums, kurā lūgts ar 2014.gada 1.janvāri pagarināt telpu nomas līgumu Aizputes ielā 6, friziera pakalpojumu sniegšanai.

 

 Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju, tiek konstatēts, ka:

 

[1.] 2008.gada 2.janvārī starp Priekules pilsētas domi un G. T., personas kods [:], tika noslēgts Telpu nomas līgums Nr. 4 par telpu 18,35 m² kopplatībā nomu. Telpu lietošanas mērķis- friziera pakalpojumu sniegšanai (Iepriekš noslēgtās Vienošanās ar G. T. par grozījumiem 02.01.2008. Nomas līgumā Nr. 4 : 30.12.2008. Nr. 101; 01.02.2010. Nr. 3/2010; 18.02.2011 Nr. 3-39/7/2011). 

 [2.] Nomas maksa par telpu noteikta 0,35 Ls/² (neieskaitot PVN). Nomas maksā nav ietverta maksa par komunālajiem un u.tml. maksājumiem. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2013.

[3.]Pēc Priekules novada pašvaldības grāmatvedības datiem Nomniecei, G. T. uz 06.12.2013.ir nomas maksa parāds par 2013.gada novembra un decembra mēnesi - 18,92 Ls.

[4.] 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas tipveida nosacījumiem” 9.punktu, kas nosaka, ka Iznomātājam, „ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus”.

[5.] Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6¹ panta pirmā daļas nosaka, (1) „Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem”.

[6.] G. T. 05.12.2013. iesniegumā min, ka vēlas turpināt telpu nomu ēkā-Aizputes ielā 6, Priekulē. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt augstāk minēto telpu. Līguma kopējais termiņš pagarinot uz 3 gadiem kopā nepārsniedz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” noteikto nomas līguma maksimālo termiņu. Šobrīd iznomātā telpa nav nepieciešama Priekules novada pašvaldībai normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai.

            Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 77.panta trešo daļu, Guntas Trautmanes 05.12.2013. iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Pagarināt 02.01.2008. Telpu nomas līgumu Nr. 4, kas noslēgts starp Priekules pilsētas domi (tagad Priekules novada pašvaldību ) un G. T. par telpas ēkā (kadastra numurs 6415 506 0004 ) Aizputes ielā 6, Priekulē , 1.stāvā 18,35 m² platībā un 4 m² palīgtelpas nomu, kas kadastrālās uzmērīšanas lietā apzīmēta ar Nr. 4 un Nr. 5,Nr. 6 (004), nosakot:

1.1.nomas termiņu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016. gada 31.decembrim;

1.2.nomas maksu mēnesī 0,50 EUR/m² (bez PVN) saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 8), 12§ ”Par noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” un nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim apstiprināšanu” pielikumu Nr. 1.

Papildus nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei .

 

2.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubezei) sagatavot atbilstošu vienošanos šī lēmuma 1.punktam desmit darba dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.

3.      Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam.

4.      Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Lēmums izsūtāms:

 1 eks. G. T., adrese: Aizputes iela 6, Priekule, Priekules nov., LV-3434;

 1 eks. Plānošanas un attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

58.§ Par zemes vienības ”Kupeļi” , Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apz. 6446 001 0243 ieskaitīšanu rezerves zemes fonda zemēs.

 Priekules novada pašvaldība izskatījusi I. Lācītes iesniegumu ar lūgumu ieskaitīt rezerves zemes fonda zemē zemes vienību  „ Kupeļi ” Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 001 0243   2.20  ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 28.10.2010. lēmumu , protokols Nr.18, §.19,  uz nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Kupeļi”, Bunkas pagastā , Priekules novadā,  Z. V. izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un piešķirtas zemes pirmnomas tiesības. 

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļa nosaka , persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi.

Z. V. savas zemes nomas pirmtiesības nav izmantojusi, zemes nomas līgums nav noslēgts.

Zemes vienība „Kupeļi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā nav apbūvēta.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21. Punktu- zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās. Ja minētajā termiņā persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai vai par ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ja pašvaldība lēmumu pieņem līdz 2009.gada 30.decembrim, tad zemi ieskaita zemes reformas pabeigšanai, bet, ja lēmumu pieņem pēc 2009.gada 30.decembra, — zemi ieskaita rezerves zemes fondā. Minēto lēmumu pieņemšana neattiecas uz zemi, kas ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda valsts akciju sabiedrības “Latvijas Hipotēku un zemes banka” personā. Rezerves zemes fonda izmantošanu regulē atsevišķs likums.

           Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2¹ daļu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienību „Kupeļi”, Bunkas pagastā , Priekules novadā ar kadastra apz. 6446 001 0243  2.20 ha platībā.

2.      Lēmuma izraksts nosūtāms Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 .

 

Pielikumā: 10.pielikums – zemes robežu plāns zemes vienībai ‘’Kupeļi’’, kad.apz.6446 001 0243, Bunkas pag.uz 1 lp.

 

59.§ Par rezerves zemes fonda zemi ”Kupeļi , Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu Z. V.

 Priekules novada pašvaldība izskatījusi Z. V. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi  „ Kupeļi ” Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 001 0243   2.20  ha platībā, ganību vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 28.10.2010. lēmumu , protokols Nr.18, §.19,  uz nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Kupeļi”, Bunkas pagastā , Priekules novadā,  Z. V. izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības. 

Z. V. savas zemes nomas pirmtiesības nav izmantojusi, zemes nomas līgums nav noslēgts.

Zemes vienība „Kupeļi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā nav apbūvēta un ieskaitīta rezerves zemes fonda zemēs.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības un Ministru kabineta 31.05.2010. noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu „neapbūvēta zemesgabala iznomātājs nosaka nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības”.

           Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Iznomāt Z. V. , personas kods [:] , zemi ar nosaukumu Kupeļi, apzīmējums kadastrā 6446 001 0243, 2.20 ha platībā,, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5. (pieciem) gadiem ar 01.01.2014., saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.
 2.  Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības . Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.
 3. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste Ilze Lācīte.
 4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
 5. Lēmuma izraksts nosūtāms Z. V. :[adrese], Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446 .

 

Pielikumā: 11.pielikums –zemes robežu plāns zemes vienībai ‘’Kupeļi’’, kad.Nr.6446 001 0243, Bunkas pag.uz 1 lp.

60.§ Par pirmstermiņa 09.02.2009. lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.308 izbeigšanu J.S.un pašvaldībai piederošās zemes ”Plostnieki ” ,Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu I.S. _

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi I. S., dzīvojošas [adrese], Kalētu pag., Priekules novadā, 11.12.2013. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr. 3-13/1758) ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piederošo apbūvēto zemes vienību „Plostnieki” 0,29 ha platībā, Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6464 003 0020, kā ar ēku īpašnieku.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Kalētu pagasta padomes 09.02.2009. sēdes lēmumu Nr.1.§,protokols Nr.3, J. S. tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemi „Plostnieki” Kalētu pagastā, Priekules novadā.

2009.gada 9.februārī starp Kalētu pagasta padomi un J. S. noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.308 par zemes vienības „Plostnieki”, kad.apz.6464 003 0020, Kalētu pag. nomu. Līguma termiņš līdz 31.12.2021.

Zemes vienība tika uzmērīta un 09.03.2012. reģistrēta zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.100000502917. Īpašnieks – Priekules novada pašvaldība.

            Zemes vienība ir apbūvēta. Uz tās atrodas dzīvojamā māja ar palīgēkām. 2012.gada 25.oktobrī zemesgrāmatā tika reģistrēts būvju/ēku nekustamais īpašums [:], kadastra Nr[:]. Nodalījuma Nr.100000511926. Īpašniece- J. S..

Saskaņā ar Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas datiem  18.04.2013. ēku nekustamais īpašums [adrese], Kalētu pagastā, pieder I. S..

            Saskaņā ar 30.10.2007. MK noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes noma” 4. pantu- zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, 7.pantu- apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.7.2 pants nosaka, ka apbūvēta zemesgabala minimālā nomas sākot ar 2013.gada 1.janvāri ir 20 latu gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 20 latu gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 4.,7.,7.²pantu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izbeigt pirms termiņa 09.02.2009. lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.308 par zemes „Plostnieki” 0,29 ha platībā, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu J. S., personas kods [:].

2.      Slēgt līgumu ar I. S., personas kods [:], par pašvaldībai piederošo apbūvēto zemes vienību ar nosaukumu ”Plostnieki” 0,29 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6464 003 0020, Kalētu pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu, slēdzot zemes nomas līgumu uz laiku līdz 10.(desmit) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.

3.      Noteikt gada nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 20.00 LVL (28,46 EUR) gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

4.      Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M. Kokovihinai sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

5.      Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums.

6.      Pieņemto lēmumu nosūtīt J. S. un I. S., [adrese], Kalētu pagasts, Priekules novads, LV-3484.

7.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā: 12.pielikums – zemes robežu plāns zemes vienībai ‘’Plostnieki’’, kad.apz.6464 003 0020, Kalētu pag., uz 1 lp.

Pasākumu kalendārs