Aktualitātes

Projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” rezultāti

 

2020.gada 29.maijā ar projektu konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” saņemto projektu pieteikumu nosacījumu izpildes izvērtēšanu ir kļuvis zināms projektu konkursa uzvarētājs. Projektu konkurss tiek organizēts, lai sasniegtu Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” noteiktos mērķus:

2.1. palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;

2.2. iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Šogad projektu konkursā tika saņemti divi projektu pieteikumi- biedrības “kultūrBĀKA” projekta “kopSKATI” pieteikums un nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” projekta “Nometne “Radošā daba laukos”” pieteikums.

Projektos plānotas dažāda veida aktivitātes jauniešiem. Nodibinājums “Zinātnes un inovāciju parks” bija paredzējis dažu dienu nometni laukos, savukārt biedrība “kultūrBĀKA” paredz vairāku mēnešu aktivitātes ar jauniešiem, lai radītu viņiem priekšstatu un palīdzētu gūt pieredzi profesionālu video veidošanā no sākuma līdz beigām.

Šajā projektu konkursā pašvaldībai bija iespēja piešķirt finansējumu trīs projektiem pie nosacījuma, ka tie atbilst visiem kritērijiem un ir iesniegti visi konkursa nolikumā un projekta pieteikuma veidlapā norādītie dokumenti. Vērtēšanas komisija pirmreizējo projekta pieteikumu vērtēšanu veica 2020.gada 28.aprīlī, kad kļuva zināms, ka pietiekošs punktu skaits kritērijos ir tikai vienam no diviem projekta pieteikumiem un tas tika apstiprināts ar nosacījumu. Nosacījumu ieviešanu komisija izvērtēja 2020.gada 29.maijā ar ko arī noslēdzās projektu konkursa vērtēšana un ir zināms konkursa uzvarētājs. Šajā konkursā uzvarēja un aktivitātes jauniešiem realizēs biedrība “kultūrBĀKA” ar projektu “kopSKATI”. Projekta aktivitātēs tiks iesaistīti jaunieši no Priekules vidusskolas. Aicinām jauniešus un interesentus sekot informācijai un piedalīties projekta aktivitātēs.

Projektu konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja

Una Ržepicka

Atpakaļ