Aktualitātes

Kalētos uzlabos piekļuvi sociāliem un veselības pakalpojumiem

 

 

Jaunais gads Kalētu pagasta iedzīvotājiem sāksies ar piekļuves uzlabošanu sociāliem un veselības pakalpojumiem, jo jau februāra mēnesī sāksies būvdarbi “Brūzī”, lai realizētu   Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu “Piekļuves nodrošināšana sociāliem un veselības pakalpojumiem pierobežā - Kalētu pagastā”, Nr. 19-02-AL13-A019.2203-000008.

Projekts tiek realizēts, jo Kalētos sociālam dienas atbalsta centram un feldšeru punktam nav iespējams nodrošināt piekļuvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (personām ar redzes vai kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem). Uz sociālo  centru ved stāvas un šauras kāpnes, savukārt feldšeru punkts atrodas daudzdzīvokļu mājas korpusā. Uz abām iestādēm nav iespējams uzstādīt pacēlājus, jo kāpņu platums un kāpņu laukumu izmēri ir neatbilstoši, lai tos ierīkotu.

Izvērtējot esošo situāciju, Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu iegādāties izsolē īpašumu NT9 ēkā “Brūzis” Kalētos un 2019.gada vasarā iesniedza projekta pieteikumu Liepājas rajona partnerības administrētajā LEADER projektu konkursā Eiropas Fondu finansējuma piesaistei projekta realizācijā. Projekta mērķis ir nodrošināt visām sociālām grupām pieejamus, kvalitatīvus un sasniedzamus sociālos un veselības aprūpes pakalpojumus – tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju un vietas potenciālu pierobežā. 2019.gada nogale rezumējās ar priecīgu vēsti, jo tika saņemts projekta apstiprinājums no Lauku atbalsta dienesta.

Tā kā visi sagatavošanās darbi (topogrāfiskā uzmērīšana, tehniskā apsekošana un apliecinājuma kartes izstrāde, publiskais iepirkums būvdarbu veikšanai) projekta realizācijai jau veikti 2019.gadā, šo gadu varam sākt ar vienkāršotās atjaunošanas būvdarbu uzsākšanu šajās sociālā dienas atbalsta centram un feldšeru punktam paredzētajās telpās. Līgums par būvdarbu veikšanu ir noslēgts ar SIA “Skorpions VS” par 85 130,24 EUR bez PVN. Pēc darbu pabeigšanas Kalētu sociālā dienas atbalsta centrs un feldšeru punkts savu darbību varēs turpināt jaunās telpās ar nodrošinātām piekļuves iespējām personām ar īpašām vajadzībām, veciem cilvēkiem un ratiņu lietotājiem, jo būs izbūvēts pandus. Jaunās telpas būs ērti lietojamas un tur būs uzgaidāmā telpa, labierīcības, duša, veļas mazgāšanas telpa, pieņemšanas kabineti sociālam darbiniekam un feldšerim, procedūru telpa un palīgtelpas.

            Projekta kopējās izmaksas 104 507,59 EUR ar PVN no kā 34 000 EUR ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsts.

05.02.2020.

 

Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja

Agrita Driviņa

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Una Ržepicka

 

Atpakaļ