Aktualitātes
Meklē projekta vadītāju

Priekules novada pašvaldība konkursa kārtībā aicina darbā PROJEKTA VADĪTĀJU uz noteiktu laiku. 

Galvenie pienākumi:

1)     Sagatavot projektu dienas centra izveidošanai saskaņā ar PROJEKTA "KURZEME VISIEM" ietvaros.

1.1.Ēkas pielāgošana dienas centra un specializēto darbnīcu projekta izveide personām ar garīgās attīstības traucējumiem.

2)     Projekts jāizstrādā atbilstoši:

2.1. Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumiem Nr. 871 ”Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”;

2.2.Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumiem Nr.313 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi”;

2.3.Projekta “Kurzeme visiem” līguma nosacījumiem, pašvaldības domes lēmumiem un projekta “Kurzeme visiem” deinstitucionalizācijas plānam.

 

Prasības un nepieciešamās kompetences:

2.4.pieredze projektu pieteikumu izstrādē, vadībā un plānošanā;

2.5.spēja strādāt patstāvīgi un atbildīgi;

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV, kurā ietverts pieredzes apraksts) līdz 2018. gada 3. aprīlim sūtīt vai iesniegt Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā, LV – 3434,  e – pasta adrese: dome@priekulesnovads.lv,  tālr. 63461006, ar norādi “PROJEKTA VADĪTĀJS”.

 

Pasākumu kalendārs

Kuras darba formas ir efektīvākās projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”?

Rezultāti