Aktualitātes
Projektu konkurss "Iesaisties Kurzemē!"

Kurzemes NVO atbalsta centrs līdz 30.03.2018. no Kurzemes biedrībām un nodibinājumiem pieņem projektu pieteikumus konkursā "Iesaisties Kurzemē!" 3 atbalstāmajās darbības jomās - "Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas", "Starpkultūru dialogs" un "Mazākumtautību NVO atbalsts". 

Informatīvie semināri par konkursu notiks Talsos, Liepājā un Ventspilī (pieteikšanās semināriem šeit):

·         Talsos 08.03.2018. plkst 10:00 kino "Auseklis" 2.stāvā

·         Liepājā 12.03.2018. plkst. 11:00. Liepājas jauniešu māja, Kungu ielā 24

·         Ventspilī 12.03.2018. plkst. 15:00. Ventspils jauniešu mājā, Kuldīgas ielā 13

Viena projekta maksimālais finansējums ir līdz 1600EUR. Projektu aktivitāšu īstenošanu var plānot no 01.05.2018. līdz 25.11.2018. Šogad projektu pieteikumus var iesniegt, tos vienkārši iesūtot e-pastā konkursi@kurzemesnvo.lv līdz 30.marta plkst. 10:00 no rīta! Dokumenti nav jādrukā, jāparaksta un jāskanē vai jāiesniedz klātienē – vairāk lasiet konkursa nolikumā!

Visa informācija  par konkursu pieejama www.kurzemesnvo.lv

KONKURSA NOLIKUMS UN VEIDLAPAS

·         KONKURSA NOLIKUMS 

·         PROJEKTU VĒRTĒŠANAS NOLIKUMS (1.pielikums)

·         PIETEIKUMA VEIDLAPA jomai "Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas" (2.pielikums)

·         PIETEIKUMA VEIDLAPA jomai "Starpkultūru dialogs" (3.pielikums)

·         PIETEIKUMA VEIDLAPA jomai "Mazākumtautību NVO atbalsts" (4.pielikums)

·         BUDŽETA VEIDLAPA  (5.pielikums)

 

ATBALSTĀMĀS PROJEKTU AKTIVITĀTES:

Jomā „Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas” tiks atbalstīti projekti, kuru aktivitātes palīdz sasniegt Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķiun ir vērstas uz:

·         Latvijas cilvēku talantu, izcilību, uzņēmīguma un sasniegumu apzināšanu un iedvesmošanos no tiem;

·         paaudžu saikņu stiprināšanu, bērniem un jauniešiem uzņemoties līdzvērtīgu iniciatīvu un atbildību;

·         Latvijas valstiskuma veidošanu, attīstību un saglabāšanu, t.sk. vēstures izpēti un tās rezultātu mūsdienīgu pasniegšanu/izplatīšanu savā apkaimē. Piemēram:

o   veicina patriotisma un piederības izjūtu Latvijai (novadam/pilsētai/pagastam);

o   veicina iedzīvotājos zināšanas un izpratni par Latvijas valsts veidošanos, dibināšanu un attīstību līdz mūsdienām, t.sk., saistītajiem nozīmīgākajiem notikumiem;

o   veicina sabiedrības iniciatīvas un līdzdalību savas apkaimes dzīves uzlabošanā;

o   veicina iedzīvotāju zināšanas un izpratni par valsts/pašvaldības pārvaldi, līdzdalības iespējām un to nozīmi;

o   veicina iedzīvotāju līdzdalību vēlēšanās, valsts/pašvaldības darba procesos;

o   citas atbilstīgas aktivitātes.

*Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķis ir „Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību”. Plašāka informācija un iedvesma simtgades sagaidīšanai http://www.lv100.lv/programma

 Jomā „Starpkultūru dialogs” tiks atbalstīti projekti, kuru aktivitātes vērstas uz:

·         savstarpējas izpratnes veidošanu Kurzemē starp/par dažādu tautību, kultūru pārstāvjiem.

·         stereotipu mazināšanu Kurzemē par dažādām kultūrām, tautībām, to pārstāvjiem.

 Jomā “Mazākumtautību NVO atbalsts” tiks atbalstīti projekti, kuru aktivitātes vērstas uz:

·         Latvijas mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību;

·         Latvijas mazākumtautību radošo kolektīvu darbību;

·         Latvijas mazākumtautību tradīciju un folkloras attīstību;

·         Latvijas mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un sadarbību;

·         Latvijas romu kopienas kultūras identitātes saglabāšanu un starpkultūru dialogu;

·         Latvijas romu kopienas integrāciju un līdzdalību, sekmējot sadarbību starp romu kopienu un pašvaldību/-ām un/vai sociālajiem partneriem, ņemot vērā Latvijas romu integrācijas politikas pasākumu kopumu.

Projektu ietvaros nevar tikt īstenoti:

·         ideoloģiska, politiska, militāra vai reliģiska satura pasākumi;

·         amatieru un profesionālā sporta pasākumi (izņemot, ja pasākums ir kā līdzeklis mērķa sasniegšanai);

·         pasākumi, kas daļēji tiek finansēti citu projektu ietvaros.

 

Visa informācija pieejama www.kurzemesnvo.lv

 

Inese Siliņa
Kurzemes NVO atbalsta centrs priekšsēdētāja
tel.29811722, inese@kurzemesnvo.lv
www.kurzemesnvo.lv

Pasākumu kalendārs