Aktualitātes
Virgas pagastā būs aktivitātes jauniešiem


 

2018. gada 6. decembrī ar projektu konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” saņemto projektu pieteikumu nosacījumu izpildes izvērtēšanu ir kļuvis zināms projektu konkursa uzvarētājs - tā ir biedrība “Smaidiņi”. Projektu konkurss tiek organizēts, lai sasniegtu Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” noteiktos mērķus:

palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;

iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Pavisam projektu konkursā tika saņemti divi projektu pieteikumi, viens no Priekules novada biedrības “Smaidiņi” un otrs no biedrības “Piedzīvojuma gars” . Abos projektos tika plānotas aizraujošas un jauniešiem noderīgas aktivitātes skolēnu brīvlaikos priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska mazināšanai. Sākotnēji abi projekta pieteikumi tika apstiprināti ar nosacījumu, kā rezultātā nosacījumus izpildīja tikai viena biedrība. Līdz ar to par projektu konkursa uzvarētāju ir kļuvusi biedrība “Smaidiņi” ar projektu “Brīvlaiku radošās dienas”.

Projekta aktivitāšu realizēšanas vieta ir Virgas pagasts, un tas nozīmē, ka Virgas pagasta jauniešiem skolēnu brīvlaikos būs pieejamas dažādas izaugsmi veicinošas un interesantas aktivitātes.

Projektu konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Una Ržepicka