Izsoles
Priekules novada pašvaldība otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Gramzdas karjers”

Priekules novada pašvaldība otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu“Gramzdas karjers”, kadastra Nr.6458 001 0354, Gramzdas pagastā, kurš sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0354  8,26 ha platībā. Zemes vienībā atrodas derīgo izrakteņu atradne “Gramzda I” (1988.gada izpētes iecirknis) daļa ar kopējo atlikušo A kategorijas smilts-grants un smilts krājumu 185 521 m³. No tiem:

·        Smilts krājumi – 62 681 m³ ( no tiem 57 328 m³ zem pazemes ūdens līmeņa);

·        Smilts-grants krājumi- 122 840 m³ (no tiem 26 232 m³ zem pazemes ūdens līmeņa).

Krājuma aprēķina laukums 5,039 ha. Zemes vienībā iepriekš ir veikta derīgo izrakteņu ieguve. Karjeras darbībai nav sakārtota nepieciešamā dokumentācija un atļaujas. Zemes gabala lietošanas mērķis – derīgo izrakteņu ieguves teritorija.

 

Izsole notiks 2019.gada 06.novembrī plkst. 10.00, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

 

Pieteikties izsolei iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst. 15.30) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@priekulesnovad.lv. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

 

Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2019. gada 01. novembrim plkst. 13.00.

 

Izsoles sākumcena 176 244,95 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas t.i. 17 624,49 EUR līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451.    

Norēķināšanās par nosolītu objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

 

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 29430925.

 

Pasākumu kalendārs