Izsoles
Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Gramzdas karjers” Gramzdas pagastā

Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu“Gramzdas karjers”, kadastra Nr.6458 001 0354, Gramzdas pagastā, kurš sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0354  8,26 ha platībā.

Zemes vienībā atrodas derīgo izrakteņu atradne “Gramzda I” (1988.gada izpētes iecirknis) daļa ar kopējo atlikušo A kategorijas smilts-grants un smilts krājumu 185 521 m³. No tiem:

·         Smilts krājumi – 62 681 m³ ( no tiem 57 328 m³ zem pazemes ūdens līmeņa);

·         Smilts-grants krājumi- 122 840 m³ (no tiem 26 232 m³ zem pazemes ūdens līmeņa).

Krājuma aprēķina laukums 5,039 ha. Zemes vienībā iepriekš ir veikta derīgo izrakteņu ieguve. Karjera darbībai nav sakārtota nepieciešamā dokumentācija un atļaujas.

Zemes gabala lietošanas mērķis:  derīgo izrakteņu ieguves teritorija.

Izsole notiks 2019.gada 19.jūnijā plkst. 10.00, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst.8.00 – 12.00 un 12.45 – 17.00 (piektdienās līdz plkst.15.30) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2019.gada 14.jūnijam plkst.13.00. 

Izsoles sākumcena 185 521 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas t.i. 18 552 EUR līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451.

Norēķināšanās par nosolītu objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem, kas pieejami šeit. 

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 29430925. 

Pasākumu kalendārs