Izsoles
Priekules novada pašvaldība trešajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu Upes iela 3, Priekulē, Priekules novadā

Priekules novada pašvaldība trešajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumuUpes iela 3, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 005 0044, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 005 0044  6920 m2 platībā un trīsstāvu būves 2028.80 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6415 005 004 4001. Īpašuma lietošanas veids – rūpniecības apbūves teritorija.

 

Izsole notiks 2019. gada 20. februārī plkst.10.00, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

 

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00; no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst. 16.00) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2019. gada 15. februārim plkst.13.00. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

 

Izsoles sākumcena 8059,20 EUR (astoņi tūkstoši piecdesmit deviņieuro un 20 centi), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 805,92EUR (astoņi simti pieci euro un 92 centi) līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451 vai pašvaldības kasē.

 

Norēķināšanās par nosolītu objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā. Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 28671972.

 

  

Pasākumu kalendārs