Notikumi

Skolas aktīvi iesaistās projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Kopš 2017. gada marta Priekules novada skolas aktīvi iesaistās projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 darbībā. Šī projekta ietvaros strādā pedagogs karjeras konsultants, kurš organizē dažādus ar karjeras izglītību saistītus pasākumus. Mērķis rosinātu skolēnus iepazīt sevi, dažādas profesijas, darba vidi un saimnieciskās darbības iespējas savā novadā un ārpus tā.  2018./2019. mācību gadā Priekules novada izglītības iestādēs līdz mācību gada beigām plānots realizēt  26 karjeras atbalsta pasākumus projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/00 ietvaros.

2018./2019. mācību gada pasākumu īss apskats:

Oktobrī Priekules vidusskolas 1.klase devās mācību ekskursijā “Izvēlies vietējo!”, kurā iepazinās ar profesijām, kas strādā kartupeļu pārstrādes uzņēmumā. Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas 1.-3. klašu izglītojamie devās mācību ekskursijā uz Kazdangu pasākumā “Piena ceļš”, kurā skolēni iepazinās ar pārstāvētajām profesijām, kuras strādā piena pārstrādes uzņēmumā SIA ”Elpa”.

Novembrī Priekules novada izglītības iestādēs tika realizēti 6 projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001  pasākumi. Pasākumā “Ceļā uz sevi” Priekules novada 8.-9. un  11.- 12. klašu izglītojamie tikās ar kultūras pasākumu organizatori. Pasākumā  “Enerģija mums visapkārt”, kurš notika Krotes Kronvalda Ata pamatskolā (5. un 7. klašu skolēniem) un Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā (5.-6. klašu skolēniem),  jaunieši iepazinās ar dabas zinību un inženierzinātņu pielietojumu dažādās profesijās.

Decembrī skolēni aktīvi gatavojās I semestra noslēgumam, bet janvāris aktīvi iesākās Priekules vidusskolas 5.klasei pasākumā “Zibsnis”, kurā izglītojamie iepazinās ar elektronikas pielietojumu dažādās profesijās, bet abas 7.klases  iepazinās ar deju horeogrāfa profesiju. Virgas pamatskolas 1.-4. klašu skolēni devās uz Liepāju, lai iepazītos ar profesiju pārstāvjiem, kuri strādā leļļu teātrī. Pasākumā “Lielais zinātnieks” Krotes Kronvalda Ata pamatskolas 2.- 3. klašu skolēni iepazinās ar ķīmiķa profesiju. Nedēļu vēlāk pasākumā ““Es” par sevi” vienuviet tikās visas Priekules novada 8.klases un Virgas pamatskolas 7.klases izglītojamie, lai kopā ar pašizaugsmes treneri  diskutētu par  modernās karjeras jēdzienu un tās saistību ar dzīves darbību. Izglītojamie izzināja pašizziņas nozīmi personības izaugsmē, modernās karjeras jēdzienam un 21.gs. darba tirgum. Jauniešiem bija iespēja iepazīties ar personības pilnveides veidiem un radošās, kritiskās un abstraktās domāšanas attīstīšanu. Skolēni kopā ar pašizaugsmes treneri aktualizēja karjeras pamatjautājumu GRIBU – VARU – VAJAG.

             Februārī Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas 7.klašu izglītojamie devās uz mācību ekskursijā uz Liepāju, lai iepazītos ar fitnesa trenera profesiju pasākumā “Dzīvo vesels”.  Virgas pamatskolas 3., 5. un 6. klašu skolēni  pasākumā “Trīs labas lietas” tikās ar pašizaugsmes treneri, kurā iepazinās ar laba darbinieka īpašībām. Pasākumā “Nopelni pats” tikās visas Priekules novada 4.klases, lai uzzinātu, kā nopelnīt naudu, mācoties 4.klasē.

Purmsātu  speciālajā internātpamatskolā, kura nav iesaistīta projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001, norisinājās pasākums “Profesiju pasaulē”, kur 4.-9.klašu izglītojamie iepazinās ar biškopja, aitkopja, sporta  trenera un dziesminieka profesijām.

Martā Priekules vidusskolas 9.-11. klašu izglītojamie tikās ar tūrisma vadības speciālisti, lai iepazītos ar darba tirgū pieprasītajām profesijām tūrisma jomā pasākumā “Veidosim Latviju skaistāku”. 8.-12 klašu izglītojamie tikās ar deju metodiķa un vizuālā tēla stilista profesijas pārstāvjiem pasākumā “Kultrix”, savukārt 2. klases izglītojamie pasākumā “Zelta kurpīte” devās iepazīt profesijas Liepājas teātrī.

Aprīlī Krotes Kronvalda Ata pamatskola 1.-9. klašu skolēni devās iepazīt keramiķa arodu pasākumā “Mācos pats”. Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas 6. klašu skolēni devās iepazīt arheologa profesiju pasākumā “Esmu arheologs”. Priekules vidusskolas 6. klašu izglītojamie devās mācību ekskursijā uz z/s “Nornieki”, lai iepazītos  ar uzņēmējdarbības iespējām lauku apvidū, eksotisko dzīvnieku audzēšanu un lauku tūrismu.

Maijā plānots realizēt 4 karjeras atbalsta pasākumus Priekules novada izglītības iestādēs. Virgas pamatskolas 1.-4. klašu skolēni iepazīsies ar maiznieka arodu, Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolās 7.-9. klašu izglītojamies iepazīs aktiera profesiju, bet Priekules vidusskolas un Krotes Kronvalda Ata pamatskolas 8.-9. klašu izglītojamie tiksies ar skaistumkopšanas nozarē nodarbinātajiem un uzzinās par šajā nozarē nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, bet Priekules vidusskolas 1.-5. klašu izglītojamiem varēs iepazīt dažādas profesijas pasākumā “Profesiju karuselis”.

Purmsātu speciālā internātpamatskolas izglītojamie pasākumā “Izzini un iepazīsti vietējo” uzzinās par iespējām strādāt laukos un iepazīsies ar profesijām lauku sētā.

2018./2019. māc. gadā notikušie karjeras atbalsta pasākumi plašāk aprakstīti izglītības iestāžu interneta vietnēs:

Priekules vidusskola -http://www.priekule.edu.lv/index.php/projekti/karjeras-izglitiba

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola - http://kaletuskola.lv/lv/projekti/karjeras-atbalsts-visp%C4%81r%C4%93j%C4%81s-un-profesion%C4%81l%C4%81s-izgl%C4%ABt%C4%ABbas-iest%C4%81d%C4%93s

Krotes Kronvalda Ata pamatskola http://www.krotesskola.mozello.lv/esf-projekti/) Virgas pamatskola https://www.facebook.com/virgas.pamatskola) ieraksts 2018.gada 30.novembrī

Purmsātu speciālā internātpamatskola - http://purmsatusk.mozello.com/karjeras-izglitiba/

 

Karjeras konsultante Liene Sokolovska

2019.gada 17.maijs

Atpakaļ