23.02.2017. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.2)

67. Par zemes ”Pie Ābelēm” Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu I.K.

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 23.februārī                                                                                                    

Nr.2

 67.

Par zemes ”Pie Ābelēm” Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu I.K.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts I.K., dzīvojoša X., 25.01.2017. iesniegums, iereģistrēts Nr.2.1.4/17/282-S, ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar nosaukumu „Pie Ābelēm”, kadastra apzīmējums 6464 001 0123- 0,8 ha un 6464 001 0138-0,4 ha, Kalētu pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Pie Ābelēm”, kadastra Nr. 6464 0010374, Kalētu pagastā piekrīt pašvaldībai. Īpašums sastāv no trijām atsevišķām zemes vienībā ar kadastra apzīmējumiem: 6464 001 0123- 0,8 ha, 6464 001 0138- 0,4 ha un 6464 001 0374 -0,3921 ha.

Augstāk minētās zemes vienības līdz 2016.gada 31.decembrim bija iznomātas pirmnomas personai. Pirmnomas persona līguma termiņu nepagarināja un atteicās no turpmākās zemes nomas.

Informācija par iznomājamām zemes vienībām ievietota pašvaldības mājaslapā no 20.janvāra.

I.K. lūdz iznomāt divas zemes vienības, kurās ir iesēti ziemāji.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11,5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Iznomāt I.K., personas kods X, zemes vienības „Pie Ābelēm” ar kadastra apzīmējumiem 6464 001 0123- 0,8 ha un 6464 001 0138- 0,4 ha lielā platībā Kalētu pagastā, lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot zemes nomas līgumu uz 5 gadiem, saskaņā ar grafisko pielikumu (pielikums). 

2. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu  nav spēkā.

 

Lēmums izsūtāms: 1 eks. I.K., X; 1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikums

68. Par daļu no zemes “Komplekss”, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu biedrībai „Airsoft Priekule”

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 23.februārī                                                                                                   

 Nr.2

 68.

Par daļu no zemes “Komplekss”, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu biedrībai „Airsoft Priekule” 

 2017.gada 02.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts biedrības „airsoft Priekule”, reģ.Nr. 40008258378, juridiskā adrese Nākotnes iela 13-3, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., valdes locekļa Guntara Jankus iesniegums ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības “Komplekss”, Gramzdas pag., Priekules nov., 5,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0371, aktīvās atpūtas laukuma izveidei.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Gramzdas pagasta padomes 22.09.2008. sēdes lēmumu, protokols Nr.10, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0371- 5,97 ha platībā ieskaitīta valsts rezerves zemes fondā. Uz zemes vienības atrodas kūts ar nenoskaidrotu piederību.

Biedrības “airsoft Priekule” mērķis ir popularizēt un iepazīstināt jauniešus ar spēli airsoft, organizēt dažādus sporta un aktīvās atpūtas pasākumus. Biedrība, darbības nodrošināšanai, vēlas nomāt daļu no zemes vienības “Komplekss”, kadastra apzīmējums 6458 001 0371- 5 ha lielā platībā.

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmā daļa nosaka, ka Rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda un otrā daļa -Vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, ir noteikts, ka neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir ne mazāk kā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Iznomāt biedrībai „airsoft Priekule”, reģ.Nr.40008258378, daļu no zemes vienības “Komplekss” 5,0 ha lielā platībā, Gramzdas pag., kadastra apzīmējums 6464 001 0371, saskaņā ar grafisko pielikumu (pielikums) un nosakot:

1.1. līguma termiņu līdz 2022.gada 31. martam;

1.2. gada nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;

 1.3. zemes izmantošanas mērķi -sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas.

2. Zemes nomas līgumā iekļaut punktu, ka pašvaldībai ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.

 3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu  nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Biedrībai „airsoft Priekule”, Nākotnes iela 13-3, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov.;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikums

69. Par zemes nomas līguma Nr. 3-36B/3-2012 pagarināšanu ar Ģ.G.

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 23.februārī                                                                                                    

Nr.2

69.

Par zemes nomas līguma Nr. 3-36B/3-2012 pagarināšanu ar Ģ.G.

 2017.gada 2.februārī (reģistrācijas Nr.2.1.4/17/367-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts Ģ.G., dzīvojoša X, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr.3-36B/3-2012nekustamajā īpašumā „Bunkas Kurši”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 006 0038,  3,10 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 20.08.2008. lēmumu , protokols Nr.10, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Bunkas Kurši” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs.

Ar Priekules novada pašvaldības 30.12.2014. lēmumu, protokols nr. 23, nekustamajam īpašumam „Bunkas Lāčplēši”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra nr. 6446 006 0038 precizēta platība uz 3,9607 ha.

Nomas līgums Nr. 3-36B/3-2012ar Ģirtu Gūtmani slēgts 05.04.2012. Nomas līguma beigu  termiņš 04.04.2017.

Uz minēto zemes vienību Ģ.G. nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar Priekules novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

             Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 29.septembra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 (protokols Nr.11, 5.§) 5. un 6. punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Slēgt vienošanos par zemes nomas līguma Nr.3-36B/3-2012 pagarināšanu, „Bunkas Kurši”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 006 0038,  3,9607 ha  platībā ar Ģ.G., personas kods  X, dzīv. X, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 5.aprīļa  līdz 2022.gada 4.aprīlim,

- papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.   Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

3.   Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                          

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei, 1 eks. Ģ. G.: X

 

Pielikums

70. Par zemes nomas līgumu Nr. 3-36 B/4-2012; 3-36B/13-2012 un Nr. 3-36B/14-2012 pagarināšanu ar L.G.

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 23.februārī                                                                                                   

 Nr.2

70.

Par zemes nomas līgumu Nr. 3-36 B/4-2012; 3-36B/13-2012 un Nr. 3-36B/14-2012  pagarināšanu ar L.G.

 2017.gada 2.februārī (reģistrācijas Nr.2.1.4/17/344-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts L. G., dzīvojošas X, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumus Nr. 3-36/4-2012; 3-36B/13-2012 un Nr. 3-36B/14-2012.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 27.12.2006. lēmumu, protokols Nr.15, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Dūjas” ieskaitīts pašvaldībai piekrītošās zemēs.

Ar Priekules novada pašvaldības 30.12.2014. lēmumu, protokols nr. 23, nekustamajam īpašumam „Dūjas”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra nr. 6446 005 00129, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0156  precizēta platība uz 1,9340  ha.

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, protokols Nr.11, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piekrītošās zemēs.

Nomas līgumi Nr. 3-36B/13-2012 unNr. 3-36B/13-2012ar L.G. slēgti 01.07.2012. Nomas līgumu beigu  termiņš 01.07.2017.

Nomas līgums Nr. 3-36B/4-2012 ar L.G. slēgts 05.04.2012.. Nomas līguma beigu termiņš 04.04.2017.

Uz minētajām zemes vienībām L. G. nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar Priekules novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”  (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 29.septembra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 (protokols Nr.11, 5.§) 5. un 6. punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Slēgt papildus vienošanos par zemes nomas līguma Nr.3-36B/4-2012 pagarināšanu, „Dūjas”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 005 0189  1,9340 ha platībā, ar L.G., personas kods X, (1.pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 5.aprīļa līdz 2022.gada 4.aprīlim.

- papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2.   Slēgt papildus vienošanos par zemes nomas līgumu Nr. 3-36B/13-2012 unNr.3-36B/13-2012pagarināšanu, „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 005 0156  3,0 ha platībā un kadastra apzīmējumu 6446 005 0146 1,90 ha platībā, ar L.G. personas kods  X, (2.pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 2.jūlija  līdz 2022.gada 1.jūlijam.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

3.   Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte

4.   Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei, 1 eks. L. G. : X

 

1. Pielikums

2. Pielikums

3. Pielikums

71. Par zemes nomas līguma Nr. 3-36B/31-2012 pagarināšanu ar D.P.

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 23.februārī                                                                                                   

Nr.2

71.

Par zemes nomas līguma Nr. 3-36B/31-2012 pagarināšanu ar D.P.

 2017.gada 1.februārī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/348 -S) Priekules novada pašvaldībā saņemts D. P., dzīvojošas X, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-36B/31-2012uz daļu no nekustamā īpašuma „Bunkas Lāčplēši”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 005 0143,  1,50 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu , protokols Nr.14, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Bunkas Lāčplēši” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs.

Nomas līgums Nr. 3-36B/31-2012ar D.P. slēgts 01.03.2012. Nomas līguma beigu  termiņš 01.03.2017.

Uz minēto zemes vienību D. P. nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar Priekules novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”  (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 29.septembra Priekules novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr.9 (protokols Nr.11, 5.§) 5. un 6. punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Slēgt papildus vienošanos par zemes nomas līguma Nr.3-36B/31-2012 pagarināšanu „Bunkas Lāčplēši”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 005 0143  1,50 ha  platībā, ar D.P., personas kods X, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 1.marta  līdz 2022.gada 1.martam,

- papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.   Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

3.   Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

  1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei, 1 eks. D.P. : X

 

Pielikums

72. Par zemes nomas līgumu termiņu pagarināšanu E.B. par zemes „Jaunlazdas” un “Mazgunti”, Virgas pag., Priekules nov., nomu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 23.februārī                                                                                                    

Nr.2

72.

Par  zemes nomas līgumu termiņu pagarināšanu E.B. par zemes „Jaunlazdas” un “Mazgunti”, Virgas pag., Priekules nov., nomu 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts E.B., dzīvojošas X, 01.02.2017. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/350-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu termiņus par zemes “Jaunlazdas” un “Mazgunti” Virgas pagastā nomu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            2012.gada 01.martā starp Priekules novada pašvaldību un E.B. tika noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.3-36/20-2012 par zemes „Jaunlazdas” 1,36 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0362, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš izbeidzas 2017.gada 01.martā.

            2012.gada 30.martā tika noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.3-36V/1-2012 par zemes „Mazgunti” 10,6 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0510, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš izbeidzas 2017.gada 31.martā.

            E.Bunka lūdz pagarināt zemes nomas līgumu termiņus.

            Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11,5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Pagarināt 01.03.2012. zemes nomas līgumā Nr.3-36/20-2012 un 30.03.2012. zemes nomas līgumā Nr. 3-36V/1-2012, noteiktos līguma termiņus par 5 gadiem un noteikt to līdz 2022.gada 31.martam.

2. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Papildināt zemes nomas līgumu trešo daļu ar 3.5. punktu - Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par valsts vai pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību vai pēc pašvaldības saistošo noteikumu izstrādāšanas, nosūtot Nomniekam attiecīgu rakstisku paziņojumu. Šādas iznomātāja noteiktas izmaiņas ir saistošas nomniekam ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot attiecīgus grozījumus zemes nomas līgumos atbilstoši šim lēmumam.

5. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz Vienošanās par grozījumiem zemes nomas līgumos. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms: 1 eks. E. B., X; 1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

73. Par nedzīvojamo telpu Aizputes ielā 6, Priekulē , Priekules novadā, nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Priekules tekstils”

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 23.februārī                                                                                                    

Nr.2

73.

Par nedzīvojamo telpu Aizputes ielā 6, Priekulē , Priekules novadā, nomas līguma pagarināšanu ar  SIA “Priekules tekstils”

 2017.gada 31.janvārī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/338-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  SIA “Priekules tekstils” pilnvarotās personas I.K. iesniegums, kurā lūgts pagarināt 02.01.2008. nedzīvojamo telpu  nomas līgumu Nr. 6. Nomas telpa atrodas Aizputes ielā 6, Priekule, Priekules nov.

            Ar SIA “Priekules tekstils”, reģistrācijas nr. 42103014365 20.01.2014. noslēgta papildus vienošanās Nr. 2.3.2/7 pie 02.01.2008. nomas līguma Nr.6 par nedzīvojamo telpu nomu. Nomas līguma beigu termiņš 31.12.2016.

            Uz minēto telpu SIA “Priekules tekstils” nav nomas parādu.

Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par  Priekules novada  pašvaldības  nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8, 12.§) 6.punktu „lēmumu par pašvaldības telpu un/vai ēkas  nodošanu iznomāšanai pieņem tautsaimniecības un attīstības komiteja”, 9.punktu – „telpu nomas maksa tiek noteikta atbilstoši izsolē apstiprinātai augstākai cenai, bet viena pretendenta gadījumā – apstiprinātā cenrādī noteiktā nomas maksa saskaņā ar pielikumu Nr.1. Papildus šajā nolikumā noteiktajai nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis ( PVN)”.

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Pagarināt 02.01.2008. Telpu nomas līgumu Nr.6 slēdzot papildus vienošanos ar SIA „Priekules tekstils”, reģistrācijas Nr.4210314365,  par telpas nomu ēkā  Aizputes ielā 6, Priekulē, (kadastra numurs 6415 506 0004),   42,3 m² platībā, nosakot:

2.      Nomas maksu atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumam (prot. Nr. 8) 12.§ „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”, nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām, ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tiek piemēroti Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi  0.50 EUR/ m² (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).

3.      Noteikt nomas termiņu no 2017.gada 10.februāra līdz 2020.gada 9.februārim 

4.      Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

5.      Uzdot Priekules novada Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei sagatavot lēmuma 1.punktam atbilstošu nomas līgumu nedzīvojamo telpu nomai.

Lēmums izsūtāms:

1 eks.   Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei, 1 eks. I.K. : X,, 1  eks. Priekules novada finanšu nodaļai.

 

Pieikums

74. Par nedzīvojamo telpu Aizputes ielā 6, Priekulē , Priekules novadā, nomas līguma pagarināšanu ar I.K.

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 23.februārī                                                                                                    

Nr.2

74.

Par nedzīvojamo telpu Aizputes ielā 6, Priekulē , Priekules novadā, nomas līguma pagarināšanu ar  I.K.

 2017.gada 2.februārī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/370-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  SIA “Priekules nami” valdes locekļa Jāņa Kauča iesniegums, kurā lūgts izskatīt I.K. iesniegumu ar lūgumu pagarināt 18.03.2014. nedzīvojamo telpu  nomas līgumu Nr. 1. Nomas telpa atrodas Aizputes ielā 6, Priekule, Priekules nov., I.K. veterinārmedicīnas prakses nodrošināšanai.

         Ar I.K. 18.03.2014. noslēgts nomas līgums Nr. 2.3.2/17 par nedzīvojamo telpu nomu Aizputes iela 6, Priekule, Priekules novads. Nomas līguma beigu termiņš 31.12.2016.

Uz minēto telpu Nomniecei nav nomas parādu

Saskaņā ar 13.10.2013. Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par  Priekules novada  pašvaldības  nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8, 12.§) 6.punktu „lēmumu par pašvaldības telpu un/vai ēkas  nodošanu iznomāšanai pieņem tautsaimniecības un attīstības komiteja”, 9.punktu – „telpu nomas maksa tiek noteikta atbilstoši izsolē apstiprinātai augstākai cenai, bet viena pretendenta gadījumā – apstiprinātā cenrādī noteiktā nomas maksa saskaņā ar pielikumu. Papildus šajā nolikumā noteiktajai nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis ( PVN).”

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, I.K. iesniegumu., atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Pagarināt 18.03.2014. Telpu nomas līgumu Nr.2.3.2/17 slēdzot papildus vienošanos ar I.K.,  par telpas nomu ēkā  Aizputes ielā 6, Priekulē, (kadastra numurs 6415 506 0004),   23,4 m² platībā, nosakot:

2.      Nomas maksu atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumam (prot. Nr. 8) 12.§ „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”, nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām, ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tiek piemēroti Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi  0.50 EUR/ m² (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).

3.      Noteikt nomas termiņu no 2017.gada 1.marta līdz 2020.gada 29.februārim 

4.      Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

5.      Uzdot Priekules novada Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei sagatavot lēmuma 1.punktam atbilstošu nomas līgumu nedzīvojamo telpu nomai.

Lēmums izsūtāms:  1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei, 1 eks. I.K.: adrese X,  1 eks. SIA “Priekules nami’’,  1  eks. Priekules novada finanšu nodaļai.

 

Pielikums

75. Par nedzīvojamo telpu Aizputes ielā 6, Priekulē , Priekules novadā, nomas līguma pagarināšanu ar L.S.

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 23.februārī                                                                                                   

 Nr.2

75.

Par nedzīvojamo telpu Aizputes ielā 6, Priekulē , Priekules novadā, nomas līguma pagarināšanu ar  L.S.

 2017.gada 2.februārī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/349-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  L.S. iesniegums, kurā lūgts pagarināt 31.05.2006. nedzīvojamo telpu  nomas līgumu Nr. 67. Nomas telpa atrodas Aizputes ielā 6, Priekule, Priekules nov..

Ar L.S. noslēgta papildus vienošanās Nr. 2.3.2/12 pie 31.05.2006. nomas līguma Nr. 67 par nedzīvojamo telpu nomu. Nomas līguma beigu termiņš 31.12.2016.

Uz minēto telpu L.S. nav nomas parādu

Saskaņā ar 13.10.2013. Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par  Priekules novada  pašvaldības  nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8, 12.§) 6.punktu „lēmumu par pašvaldības telpu un/vai ēkas  nodošanu iznomāšanai pieņem tautsaimniecības un attīstības komiteja ” , 9.punktu – „telpu nomas maksa tiek noteikta atbilstoši izsolē apstiprinātai augstākai cenai, bet viena pretendenta gadījumā – apstiprinātā cenrādī noteiktā nomas maksa saskaņā ar pielikumu Nr.1. Papildus šajā nolikumā noteiktajai nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis ( PVN).”

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, L.S. iesniegumu., atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Pagarināt 31.05.2006. Telpu nomas līgumu Nr.67 slēdzot papildus vienošanos ar L.S., personas kods X,  par telpas nomu ēkā  Aizputes ielā 6, Priekulē, (kadastra numurs 6415 506 0004), 5,86 m² platībā, nosakot:

2.      Nomas maksu atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumam (prot.Nr.8) 12.§ „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”, nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām, ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tiek piemēroti Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi  0.50 EUR/ m² (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).

3.      Noteikt nomas termiņu no 2017.gada 1.marta līdz 2020.gada 29.februārim. 

4.      Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

5.      Uzdot Priekules novada Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei sagatavot lēmuma 1.punktam atbilstošu nomas līgumu nedzīvojamo telpu nomai.

Lēmums izsūtāms:

1 eks.   Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei, 1 eks. L. S. : adrese X, 1  eks. Priekules novada finanšu nodaļai.

 

Pielikums

76. Par nedzīvojamās telpas- kūtiņas iznomāšanu G.S. nekustamajā īpašumā “Griezes”, Gramzdā, Gramzdas pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 23.februārī                                                                                                    

Nr.2

76.

Par nedzīvojamās telpas- kūtiņas iznomāšanu G.S. nekustamajā īpašumā “Griezes”, Gramzdā, Gramzdas pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts G. S., dzīvojoša X, Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, 14.02.2017. iesniegums ar lūgumu iznomāt kūtiņu nekustamajā īpašumā “Griezes”, Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

Nekustamais īpašums „Griezes”, Gramzdas pagastā  ir pašvaldībai piekrītošs. Īpašuma sastāvā ietilpst kūts un zeme. Ēkai nav veikta inventarizācija.

Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada pašvaldības domes noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8,12.§):

·         5.punktu- pašvaldība neapdzīvojamās telpas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas noteikts ar konkrētu juridiskā fakta iestāšanos vai uz laiku , kas nav ilgāks par 12 gadiem, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš;

·         6.punktu – lēmumu par pašvaldības telpu un/vai ēkas nodošanu iznomāšanai pieņem tautsaimniecības un attīstības komiteja;

·         16.punktu – ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tad tiek piemēroti 1.pielikumā minētie Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi (kūtiņas) – 0.07 EUR/m². Papildus nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un likumos noteiktie nodokļi.

Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Iznomāt G.S. kūtiņu – 15.7 m² platībā nekustamajā īpašumā “Griezes”, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., ēkā ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0347 001, saskaņā ar pielikumā pievienoto 9.korpusa plānu (  pielikums).

2. Noteikt:

2.1. līguma termiņu līdz 31.03.2022.;

2.2. nomas maksu mēnesī- 0,07 EUR/m². Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot nedzīvojamo telpu nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekiem divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līguma slēgšanai, lēmums par nedzīvojamo telpu iznomāšanu nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai; 1 eks. G.S., adrese- X

 

Pielikums

77. Par kredītu jaunu pasažieru autobusu (19+1 sēdvieta) iegādei Priekules novada pašvaldības vajadzībām

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 23.februārī                                                                                                    

Nr.2

 77.

Par kredītu jaunu pasažieru autobusu (19+1 sēdvieta) iegādei Priekules novada pašvaldības vajadzībām

 Sastādot 2017.gada budžetu tika lemts par divu jaunu autobusu (19+1) iegādi Priekules novada pašvaldības vajadzībām - Kalētu un Priekules pagasta un pilsētas skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai, nepieciešamo finansējumu nodrošinot ar aizņēmumu Valsts Kasē no mērķa: “Pašvaldību autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegāde.

2017.gada janvārī tika izsludināts iepirkums "Jaunu pasažieru autobusu (19+1 sēdvieta) iegāde Priekules novada pašvaldības vajadzībām". Atklātā konkursā "Jaunu pasažieru autobusu (19+1 sēdvieta) iegāde Priekules novada pašvaldības vajadzībām" (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2017/1) lētāko piedāvājumu, kas atbilst visām nolikumā minētajām prasībām pēc aritmētisko kļūdu labojuma iesniedzis IK GINTS SEGLIŅŠ, kura piedāvātā cena ir EUR 117 790 bez PVN,  PVN ir EUR 24 735.90. Piedāvātā cena kopā ar PVN ir EUR 142 525.90.

Autobusu piegāde plānota trīs mēnešu laikā no līguma parakstīšanas.

Autobusu iegādei nepieciešams aizņēmums EUR 142 525.00

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.p, likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam”, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  1 deputāts (Arnis Kvietkausks); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2017.gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 142 525 (Viens simts četrdesmit divi tūkstoši pieci simti divdesmit pieci euro Valsts Kasē uz 7 gadiem ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi jaunu pasažieru autobusu (19+1 sēdvieta) iegādei Priekules novada pašvaldības vajadzībām.

2.      Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.

3.      Aizņēmumu garantēt ar Priekules novada pašvaldības budžetu.

4.      Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2018. gada janvāri.

5.      Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši MK 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.

 

Lēmums izsūtāms: 1 eks. finanšu nodaļai.

78. Par dalību konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem”

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 23.februārī                                                                                                    

Nr.2

78.

Par dalību konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem”

           Priekules novada pašvaldībai ir iespēja saņemt finansējumu piedaloties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotā atklātā projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem”. Konkurss tiek organizēts pamatojoties uz Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.2.apakšsadaļu.

            Projekta konkursa mērķis ir attīstīt darbu ar jaunatnes sistēmas izveidi pašvaldībā un sekmēt plānveida ilgtermiņa darbu ar jaunatni. Projektu konkursa atbalstāmās aktivitātes ir sekojošas:

 

1. Pasākumi, kas vērsti uz darbu ar jaunatnes sistēmas izveidi vai pilnveidi atbilstoši pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem un rīcības virzieniem (mācības, pieredzes apmaiņas, tikšanās, speciālistu piesaiste u.c.);

2. Pasākumi, kas vērsti uz pašvaldībā ieviestās darba ar jaunatni sistēmas un tās elementu (neformālās izglītības programmu, līdzdalības modeļu, starpnozaru sadarbības aktivitāšu, informācijas sistēmu, atbalsta mehānismu, brīvprātīgā darba sistēmas, starptautiskās sadarbības, sociālās iekļaušanas u.c.) ietekmes un ilgtspējas izvērtēšanu un rezultātu izplatīšanu.

Projekta aktivitātēs kopumā tiktu iesaistīti līdz 40 Priekules novada jaunieši.

Finansējums no valsts budžeta            3301.58 EUR

 

            Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotajā atklātajā projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” iesniedzot projekta pieteikumu.

2. Apstiprināt par projekta realizāciju atbildīgo Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieku Ainaru Cīruli.

Lēmums nosūtāms: Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam Ainaram Cīrulim, attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai, projektu koordinatoram Guntaram Jankus, un kopā ar projekta pieteikumu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai.

79. Par atbalstu projektam ‘’Zivju resursu pavairošana Prūšu ūdenskrātuvē 2017.gadā’’

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 23.februārī                                                                                                   

 Nr.2

 79.

Par atbalstu projektam ‘’Zivju resursu pavairošana Prūšu ūdenskrātuvē 2017.gadā’’

             Virgas pagasta pārvalde ir sagatavojusi projekta pieteikumu ‘’Zivju resursu pavairošana Prūšu ūdenskrātuvē 2017.gadā”, iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā Zivju fondā  pasākumu programmā ‘’Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā” par 7 000 zandartu mazuļu iegādi.

           

Projekta kopējās izmaksas                                           EUR 1610.00

Zivju fonda finansējums                                             EUR 1288.00

Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums           EUR 322.00

             Projekta gaitā paredzēts papildināt zivju resursus (7000gab.ir ikgadējais, maksimālais daudzums, ko paredz zivju resursu apsaimniekošanas plāns Prūšu ūdensrātuvē) Prūšu ūdenskrātuves ūdenstilpnē. Projekta pieteikums jāiesniedz Zivju fondā līdz 2017.gada 28.februārim.

Projektu vadīs Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle.

             Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Piedalīties Zivju fonda pasākumā‘’Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā’’ ar projektu ‘’Zivju resursu pavairošana Prūšu ūdenskrātuvē 2017.gadā’’.
  2. Piešķirt līdzfinansējumu  322.00 EUR.
  3. Līdzfinansējumu nodrošināt no dabas resursu nodokļa.
  4. Apstiprināt par projekta vadītāju Virgas pagasta pārvaldes vadītāju Daigu Egli.

  Lēmums izsniedzams:  1 eks. projektam, 1 eks. Virgas pagasta pārvaldei un 1eks. zivju piegādātājam.