24.11.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.21).

21.§ Par platības precizēšanu zemes vienībām „Raibdzeņi” un „Mazaļņi” Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:], 04.11.2011. iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par platības precizēšanu zemes vienībām: „Raibdzeņi”, apzīmējums kadastrā 64980020289, no 0,4 ha uz 0,16 ha un „Mazaļņi”, apzīmējums kadastrā 64980020144, no 1,6 ha uz 0,74 ha, Virgas pagastā, Priekules novadā.

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Atbilstoši Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas NINO datiem  zemes vienības „Raibdzeņi”, apzīmējums kadastrā 64980020289, platība ir 0,4 ha. Dabā zemes platība ir 0,16 ha. Zemes vienības „Mazaļņi”, apzīmējums kadastrā 64980020144, platība ir 1,6 ha. Dabā zemes platība ir 0,74 ha.

Saskaņā ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. lēmumu Nr.1.24, protokols Nr.10, pielikums Nr.22, augstāk minētās zemes vienības ir pašvaldībai piekrītošas un tās ir iznomātas.

Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Precizēt zemes vienībām:

1.1.    „Raibdzeņi”, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980020289,  platību no 0,4 ha uz 0,16 ha;

1.2.    „Mazaļņi”, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980020144, platību no 1,6 ha uz 0,74 ha.

 

2. Zemes vienībām platība pēc kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizēta.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

22.§ Par platības precizēšanu zemes vienībai „Zvaigžņi”, Kalētu pag., Priekules nov.

 

Priekules novada dome izskatījusi Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:], 25.10.2011. iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par platības precizēšanu zemes vienībai „Zvaigžņi”, apzīmējums kadastrā 64640040126, no 4,3 ha uz 3,6 ha, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Atbilstoši Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas NINO datiem  zemes vienības „Zvaigžņi”, kadastra apzīmējums 64640040126, platība ir 4,3 ha. Dabā zemes platība ir 3,6 ha.

Saskaņā ar Kalētu pagasta padomes 24.11.2008. lēmumu, protokols Nr.11, augstāk minētā zemes vienība ir pašvaldībai piekrītoša un tā ir iznomāta.

 

Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Precizēt zemes vienībai „Zvaigžņi”, Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums          kadastrā 64640040126, platību no 4,3 ha uz 3,6 ha.

 

2.  Zemes vienībām platība pēc kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizēta.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

23.§ Par platības precizēšanu zemes vienībai „Pazari”, Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:], 03.11.2011. iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par platības precizēšanu zemes vienībai „Pazari”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, apzīmējums kadastrā 64640060032, no 4,7 ha uz 5,6 ha.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Atbilstoši Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas NINO datiem  zemes vienības „Pazari”, kadastra apzīmējums 64640060032, platība ir 4,7 ha. Dabā zemes platība ir 5,6 ha.

Saskaņā ar Kalētu pagasta padomes 15.09.2008. lēmumu, protokols Nr.9, augstāk minētā zemes vienība ir pašvaldībai piekrītoša un tā ir iznomāta.

Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Precizēt zemes vienībai „Pazari”, Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums  kadastrā 64640060032, platību no 4,7 ha uz 5,6 ha.

 

2.  Zemes vienībai platība pēc kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizēta.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

24.§ Par M.B[:] atteikšanos no nomas zemes „Pazari”, Kalētu pag., Priekules nov., un ēku „Pazari” uzturēšanai nepieciešamās zemes platības izdalīšanu, lietošanas mērķa noteikšanu un adreses precizēšanu.

Priekules novada dome izskatījusi M[:] B[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 02.11.2011. iesniegumu par atteikšanos no nomas zemes „Pazari”, kadastra apzīmējums 64640060032, Kalētu pag., Priekules nov., un ēku „Pazari”, Kalētu pag., Priekules nov., uzturēšanai nepieciešamās platības izdalīšanu no pašvaldībai piekrītošās zemes ar kadastra apzīmējumu 64640060032, lietošanas mērķa noteikšanu, adreses precizēšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Kalētu pagasta padomes 15.09.2008. lēmumu, protokols Nr.9, zemes vienība ar nosaukumu „Pazari”, apzīmējums kadastrā 64640060032, ir pašvaldībai piekrītoša zeme.

08.05.2007. starp Kalētu pagasta padomi un M[:] B[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.243 par zemes „Pazari” 4,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 64640060032, iznomāšanu kā pirmnomas personai. 

Augstāk minētā zemes vienība ir apbūvēta, uz tās atrodas dzīvojamā māja un palīgēkas. Ēku piederību apliecinoši dokumenti nav iesniegti.

M.B[:] labprātīgi atsakās no nomas zemes „Pazari”(64640060032).

Saskaņā arValsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 4 daļu un 4¹ daļu - pašvaldība pieņem lēmumu par atsevišķa zemesgabala izveidošanu platībā, kas nepieciešama ēku (būvju) uzturēšanai saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto apbūves platību. Izveidotajam zemesgabalam nosaka atbilstošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lēmumam par atsevišķa zemesgabala izveidošanu pievieno zemesgabala grafisko pielikumu ar norādītu sadalāmā zemesgabala kadastra apzīmējumu. Par izveidoto zemesgabalu noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” noteiktajā kārtībā, taču tas nav atsavināms vai iznomājams citai personai.   

Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 4., 4¹.daļu, likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5 daļas 1.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 29.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Pārtraukt 08.05.2007.zemes nomas līgumu Nr.243 par zemes vienības „Pazari”, Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6460060032, iznomāšanu M[:] B[:], personas kods [:].

 

2. Izdalīt no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Pazari”, Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64640060032, zemes platību ēku uzturēšanai aptuveni 1,0 ha platībā, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes robežu skici, saglabājot nosaukumu „Pazari” un kadastra apzīmējumu. Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods NĪLM 0101. Noteikt statusu – pašvaldībai piekrītošā zeme.

 

3. Slēgt zemes nomas līgumu ar M.B[:] par apbūvētas zemes vienības „Pazari” 1,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 64640060032, iznomāšanu, nosakot:

3.1. līguma termiņu uz  10.gadiem;

3.2. nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

4. Sakarā ar to, ka adresācijas objekts „Pazari”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64640060032, neatrodas Ozolu ciema teritorijā, precizēt adresi no „Pazari”, Ozoli, Kalētu pag., Priekules nov., kods Adrešu reģistrā – 103940093, uz „Pazari”, Kalētu pag., Priekules nov..

 

5. Pārējai zemes daļai, piešķirt jaunu nosaukumu „Pazarīši” ar aptuveno platību 4,6 ha. Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods NĪLM 0101. Noteikt statusu – pašvaldībai piekrītošā zeme.

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

25.§ Par zemes [adrese], nomas līguma izbeigšanu ar A.K[:] sakarā ar nekustamā īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā.

Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:] 27.10.2011. iesniegumu ar lūgumu izbeigt 26.02.2007. zemes nomas līgumu ar Nr.VPP-2007/25 par nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:],  iznomāšanu A[:] K[:], sakarā ar nekustamā īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā.

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

           

Starp Virgas pagasta padomi un A[:] K[:], personas kods [:], 2007.gada 26.februārī tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/25 par divu zemes  gabalu ar nosaukumu [adrese], kadastra apzīmējums [:] un [:],  iznomāšanu kā pirmnomas personai.

 

Atbilstoši 26.10.2011. Liepājas zemesgrāmatu nodaļas paziņojumam, nekustamais īpašums [adrese] 2,19 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:],  sastāvošs no diviem zemesgabaliem, ir reģistrēts zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.100000497135. Īpašnieks – A[:]K[:].

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

Izbeigt 26.02.2007. zemes nomas līgumu  Nr.VPP-2007/25 par nekustamā īpašuma [adrese] 2,19 ha kopplatībā,  kadastra Nr.[:], iznomāšanu A[:] K[:], personas kods [:], sakarā ar nekustamā īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā.

 

26.§ Par platības precizēšanu zemes vienībām „Ziediņi” un Ziediņi 2”, Virgas pag., Priekules nov.

 

Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:], 25.10.2011. iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par platības precizēšanu zemes vienībām: „Ziediņi”, apzīmējums kadastrā 64980010124, no 2,5 ha uz 3,2 ha, „Ziediņi 2”, apzīmējums kadastrā 64980010126, Virgas pagastā, Priekules novadā, no 3,8 ha uz  4,8 ha.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Atbilstoši Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas NINO datiem  zemes vienības „Ziediņi”, kadastra apzīmējums 64980010124, platība ir 2,5 ha. Dabā zemes platība ir 3,2 ha. Zemes vienībai „Ziediņi 2”, kadastra apzīmējums 64980010126, platība ir 3,8 ha. Dabā zemes platība ir 4,8 ha.

Saskaņā ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. lēmumu Nr.1.24, protokols Nr.10, pielikums Nr.22, augstāk minētās zemes vienības ir pašvaldībai piekrītošas un tā ir iznomāta.

Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Precizēt zemes vienībām:

1.1.    „Ziediņi”, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980010124, platību no 2,5 ha uz 3,2 ha;

1.2.    „Ziediņi 2”, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980010126, platību no 3,8 ha uz 4,8 ha.

 

2. Zemes vienībām platība pēc kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizēta.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

27.§ Par nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanu.

Priekules novada dome izskatījusi I[:] G[:] A[:] Š[:] pilnvarotās personas V[:] Š[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 12.05.2006. Kurzemes apgabaltiesas zvērināta notāra A[:] B[:] izdota pilnvara Nr.9997, 03.11.2011. iesniegumu, ar lūgumu ļaut sadalīt  nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:],  atdalot 1. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Nr.[:] - 17,55 ha platībā. Zemes lietošanas mērķis netiek mainīts.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums [adrese], ir I[:] G[:] A[:] Š[:] īpašums, kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000042981.

Nekustamais īpašums [adrese] 49,30 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], sastāv no 3 (trim) atsevišķām zemes vienībām – 1. zemes vienība 17,55 ha, kadastra apzīmējumu [:], 2. zemes vienība 29,04 ha, kadastra apzīmējumu [:], 3. zemes vienība 2,71 ha, kadastra apzīmējums [:].

Īpašnieks vēlas sadalīt  nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], atdalot 1. zemes vienību 17,55 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu [adrese].  

Uz atdalāmās zemes vienības ēkas un būves neatrodas.

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, Ministru kabineta 20.03.2007. noteikumu Nr.182 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objektu noteikšanu” 140.punktu., Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], 1. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:], saskaņā ar pielikumu - zemes robežu plānu.

 

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā [:] – 17,55 ha platībā, piešķirt nosaukumu  [adrese] un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-      3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

28.§ Par nekustamā īpašuma „Līvu iela 7”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu un jaunu nosaukumu „Paulas ” un „Lācīši” piešķiršanu.

2011.gada 4.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts Bunkas pagasta zemes lietu speciālistes I[:] L[:] iesniegums, kurā lūgts atdalīt zemes vienības ar kadastra Nr.64460030131;  1,543 ha platībā un kadastra Nr.64460030350;  1,456 ha platībā no nekustamā īpašuma „Līvu iela 7”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov..

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

Ar Priekules novada domes 28.10.2010.  lēmumu 24.§, protokols Nr.18, uz  nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Līvu iela 7”, izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un piešķirta zemes nomas pirmtiesības Z[:] V[:] L[:], jo netika izpildīti Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 2.punkta nosacījumi. Z.V. L[:] ir mirusi.

Nekustamais īpašums „Līvu iela 7 ”, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads 3,302 ha kopplatībā  sastāv no 4 (četrām) atsevišķām zemes vienībām – 1.zemes vienība 0,282 ha platībā kadastra Nr.64460030008, 2.zemes vienība 0,021 ha platībā kadastra Nr.64460030120, 3.zemes vienība 1,543 ha platībā kadastra Nr.64460030131, 4.zemes vienība 1.456 ha platībā, apzīmējums kadastrā Nr.64460030350.

       Zemes gabaliem noteica  statusu kā pašvaldībai piekrītošā zeme.

       Uz zemes vienībām Nr.1 ar kadastra Nr.64460030008; 0,282 ha un Nr.2 ar kadastra Nr.64460030120;  0,021 ha atrodas Z[:] V[:] L[:] piederoša dzīvojamā ēka un saimniecības ēkas, uz kuru nomu pieteicies potenciālais mantinieks A[:] L[:].

        Uz atdalāmajiem zemes gabaliem ēkas un būves neatrodas.

        Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.pantam, zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem: zemes vienību robežu pārkārtošanai, zemes vienību apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai, zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai, pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām(teritorijām).

        Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

        Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006  noteikumu Nr.496 „ Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība ”  16.1. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Līvu iela 7”, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr.64460030008,  zemes vienību ar kadastra apzīmēju 64460030131;  1,543 ha platībā, saskaņā ar pielikumu Nr.1 un zemes vienību ar kadastra Nr.64460030350;  1,456 ha platībā, saskaņā ar pielikumu Nr.2.

 

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 64460030131;  1,543 ha platībā, piešķirt nosaukumu „Paulas” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

 

3. Atdalāmajai zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 64460030350;  1,456 ha platībā, piešķirt nosaukumu „Lācīši” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

29.§ Par ēku „Ziediņi”, Virgas pag., Priekules nov., uzturēšanai nepieciešamās platības izdalīšanu no pašvaldībai piekrītošās zemes un lietošanas mērķa noteikšanu, adreses precizēšanu.

Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:] 25.10.2011. iesniegumu par ēku „Ziediņi”, Virgas pag., Priekules nov., uzturēšanai nepieciešamās platības izdalīšanu no pašvaldībai piekrītošās zemes ar kadastra apzīmējumu 64980010124 un lietošanas mērķa noteikšanu, adreses precizēšanu. Kā arī paredzēt piekļuvi (iebrauktuvi) uz jaunizveidoto zemes vienību.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. lēmumu, protokols Nr.10, zemes vienība ar nosaukumu „Ziediņi”, apzīmējums kadastrā 64980010124, ir pašvaldībai piekrītoša zeme. 

Augstāk minētā zemes vienība ir apbūvēta, uz tās atrodas dzīvojamā māja un 6 (sešas) palīgēkas. Dzīvojamā mājā ir atsevišķi 3 (trīs) dzīvokļi. Saskaņā ar iesniegto 20.05.1994. zvērināta notāra L[:] M[:] prakses vietā izdotu privatizācijas aktu Nr.224 (iereģistrēts ar Nr.1865) dzīvokli [adrese] ar platību 48,3 m2 . privatizējusi C[:] F[:], personas kods [:]. Pārējie divi dzīvokļi ir apdzīvoti (dokumenti nav iesniegti).

Saskaņā arValsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 4 daļu un 4¹ daļu - pašvaldība pieņem lēmumu par atsevišķa zemesgabala izveidošanu platībā, kas nepieciešama ēku (būvju) uzturēšanai saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto apbūves platību. Izveidotajam zemesgabalam nosaka atbilstošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lēmumam par atsevišķa zemesgabala izveidošanu pievieno zemesgabala grafisko pielikumu ar norādītu sadalāmā zemesgabala kadastra apzīmējumu. Par izveidoto zemesgabalu noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, taču tas nav atsavināms vai iznomājams citai personai.   

Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 4., 4¹.daļu, likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5 daļas 1.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 29.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izdalīt no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Ziediņi”, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980010124, zemes platību ēku uzturēšanai aptuveni 0,5 ha platībā, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes robežu skici, saglabājot nosaukumu „Ziediņi” un kadastra apzīmējumu. Noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods NĪLM 0601. Noteikt statusu – pašvaldībai piekrītošā zeme.

 

2. Sakarā ar to, ka adresācijas objekts „Ziediņi”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64980010124, neatrodas Virgas ciema teritorijā precizēt adresi no „Ziediņi”, Virga, Virgas pag., Priekules nov., kods Adrešu reģistrā – 103820265, uz „Ziediņi”, Virgas pag., Priekules nov..

 

3. Pārējai zemes daļai, piešķirt jaunu nosaukumu „Pie Ziediņiem” ar aptuveno platību 2,7 ha. Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods NĪLM 0101. Noteikt statusu – pašvaldībai piekrītošā zeme.

 

4. Paredzēt piekļuvi uz zemes vienību „Pie Ziediņiem” pa zemes vienību „Ziediņi”(64980010124) aiz kūts, saskaņā ar zemes robežu skici (iezīmēts ar sarkanu krāsas pārtrauktu līniju).

 

5.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

30.§ Par nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu AS „Latvijas valsts meži” valdījumā esošām zemes vienībām Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi AS ”Latvijas valsts meži”, reģ. Nr.40003466281, juridiskā adrese – Kristapa iela 30, Rīga, 07.10.2011. iesniegumu Nr.4.1-1.2_07p9_150_11_1033 (17.10.2011. reģ. Nr.3-06/872) ar lūgumu piešķirt nosaukumu „Valsts mežs Virga” un noteikt zemes lietošanas mērķi - mežsaimniecība, valdījumā esošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 64980010351- 243,1 ha, 64980010354- 10 ha, 64980020350- 43 ha, 64980020356- 177,2 ha, 64980040357- 514,7 ha. Kopējā platība 988 ha.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

A/s „Latvijas valsts meži” Virgas pagasta teritorijā valdījumā atrodas nekustamais īpašums „Valsts meži” 988 ha kopplatībā, kadastra Nr.64980010351, kurš sastāv no 5 zemes vienībām: 64980010351- 243,1 ha, 64980010354- 10 ha, 64980020350- 43 ha, 64980020356- 177,2 ha, 64980040357- 514,7 ha.

Augstāk minēto zemes vienību plānotā (atļautā) izmantošana, saskaņā ar Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, kas sastāv no Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Virgas pagasta padomes 28.03.2007.  saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Virgas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” – saimnieciskais mežs.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.apakšpunktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese, Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.punktu, 16.2. punktu, Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, kas sastāv no Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Virgas pagasta padomes 28.03.2007.  saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Virgas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 64980010351- 243,1 ha, 64980010354- 10 ha, 64980020350- 43 ha, 64980020356- 177,2 ha, 64980040357- 514,7 ha piešķirt nosaukumu- „Valsts mežs Virga”, Virgas pagasts, Priekules novads.

 

2.                  Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 64980010351, 64980010354, 64980020350, 64980020356, 64980040357 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.

 

3.                  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

31.§ Par nosaukuma maiņu A.Ķ[:] piederošai jaunlopu fermai [adrese] uz [adrese], un adreses piešķiršana.

Priekules novada dome izskatījusi A[:] Ķ[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 26.10.2011. iesniegumu ar lūgumu mainīt jaunlopu fermai nosaukumu no [adrese] uz [adrese].

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Saskaņā ar 1993. gada 14.maija vienošanos, ko apliecinājusi 2.Liepājas valsts notariāta kantora valsts notārs M.A[:], reģ. Nr.2-2070, jaunlopu ferma un mēslu krātuves ar nosaukumu [adrese] pieder A[:] Ķ[:].

            Jaunlopu ferma atrodas uz A.Ķ[:] piederošā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:].

 MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9.punkts nosaka, ka adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa un 10. punkts – ja uz zemes vienības atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai piešķir atsevišķu adresi.

           

Pamatojoties uz A.Ķ[:] 26.10.2011. iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9.,10.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

 

1. Mainīt nosaukumu A.Ķ[:], personas kods [:], piederošai jaunlopu fermai [adrese] uz [adrese] (būves kadastra apzīmējums [:]).

 

2. Piešķirt adresi jaunlopu fermai (būves kadastra apzīmējums [:]) – [adrese].

 

32.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma ”Kļaviņas”, Kalētu pag., Priekules nov., sadalīšanai.

Izskata SIA „SUNSET CITY”, reģ. Nr.42103051643, juridiskā adrese – Daugavas iela 3-9, Liepāja, tās valdes locekļa M[:] D[:], 25.10.2011. iesniegumu,  26.10.2011. reģ.Nr.3-13/734,  ar lūgumu atdalīt mājvietu no nekustamā īpašuma ”Kļaviņas”, kadastra apzīmējums 64640030015, Kalētu pagastā, Priekules novadā. Atdalītajam zemesgabalam ar ēkām atstājot nosaukumu „Kļaviņas”, pārējai zemei  piešķirot nosaukumu ”Lielkļaviņas”.

Saskaņā ar „Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 3.punktu, zemesgabalu sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.

Projekta izstrādes ierosinātājs ir nekustamā īpašuma īpašnieks: SIA „SUNSET CITY”, reģ.Nr.42103051643, kura īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ”Kļaviņas” Kalētu pagastā, Priekules novadā, nostiprinātas zemesgrāmatā,  Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000301319.

Nekustamais īpašums „Kļaviņas” sastāv no divām zemes vienībām: 1.zemes vienība 64640030015- 3.82 ha, 2.zemes vienība 64640030033- 2,75 ha.

Iesniegumam pievienots nekustamā īpašuma ”Kļaviņas” robežu plāns ar plānoto 1.zemes vienības, kadastra apzīmējums 64980030015, sadalījumu, atdalot zemes gabalu aptuveni 1,0 ha platībā kopā ar ēkām.

 Priekules novada Kalētu pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā meliorētā lauksaimniecībā izmantojamā teritorija.

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 3.un 22.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2., 11. punktu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību, norādot projekta izstrādes nosacījumus, pievieno tam grafisko pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija, Ministru kabineta 2006. gada 20.jūnija noteikumu Nr.496„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu un Priekules novada Domes 28.01.2010.gada saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, kas sastāv no Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Kalētu pagasta 2006.gada 5.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.5 ”Kalētu pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.Atļaut uzsākt nekustamā īpašuma ”Kļaviņas”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.64640030015, sadalīšanas projekta izstrādi. Pielikumā Zemes robežu plāns ar plānoto sadalījumu uz 1 lp. (pielikums Nr.1).

 

2. Apstiprināt darba uzdevumu nekustamā īpašuma ”Kļaviņas” sadalīšanas zemes ierīcības projekta izstrādei. Pielikumā uz 2 lp. (pielikums Nr.2)

 

3. Plānotā divu atdalāmo zemesgabalu nosaukums –”Lielkļaviņas”. Zemei ar ēkām aptuveni 1,0 ha lielā platībā paliek nosaukums „Kļaviņas”.

 

4. Zemes gabalam ar nosaukumu „Kļaviņas” noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101).

 

5. Diviem zemes gabaliem ar nosaukumu „Lielkļaviņas” noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101).

 

6. Zemes gabalam „Kļaviņas” noteikt šādus apgrūtinājumus:

6.1. aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu līdz 0,4 kV;

6.2. servitūta ceļa vieta.

 

7. Diviem zemes gabaliem ar plānoto nosaukumu „Lielkļaviņas” noteikt šādus  apgrūtinājumus:

  7.1. Atdalāmajam zemes gabalam no 1.zemes vienības- aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu līdz 0,4 kV;

  7.2. servitūta ceļa vieta:

         7.2. 2.zemes vienībai 64640030033 – ceļa servitūts.

 

8. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gada laikā.

 

9. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

33.§ Par grozījumiem 09.02.2009. zemes nomas līgumā Nr.308, noslēgts Kalētu pagastā, Priekules nov. ar J.S[:].

Priekules novada dome izskatīja J[:] S[:], personas kods [:], pilnvarotās personas I[:] S[:], personas kods [:], (11.04.2011. pilnvaru izsniegusi un apliecinājusi Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētāja O.N[:], reģ. Nr.60), dzīvojošas Priekules novada, Kalētu pagasta „Plostniekos”, 10.10.2011.  iesniegumu ar lūgumu veikt grozījumus 09.02.2009. lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumā Nr.308, kas noslēgts Kalētu pagastā, par zemes „Plostnieki”, apzīmējums kadastrā 64640030020, iznomāšanu, aizstājot vārdus „Kalētu pagasta padome” ar „Priekules novada dome”.

2011.gada 26. maijā Priekules novada dome pieņēma lēmumu par zemes vienības „Plostnieki”, Kalētu pag., Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā.

2009.gada 09.februārī noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr.308, kas noslēgts starp Kalētu pagasta padomi un J[:] S[:], nepieciešams veikt grozījumus, aizstājot vārdus „Kalētu pagasta padome ” ar „Priekules novada dome”.

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Veikt grozījumus 09.02.2009. lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumā Nr.308, kas noslēgts Kalētu pagastā, par zemes „Plostnieki”, apzīmējums kadastrā 64640030020, iznomāšanu J[:] S[:], ievada daļā un līguma tekstā aizstājot vārdus „Kalētu pagasta padome” ar „Priekules novada dome”.

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

34.§ Par zemes „Doles”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu I.M[:].

Priekules novada dome izskatījusi I[:] M[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 31.10.2011. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu uz 10 gadiem par zemes vienības „Doles” 6,5 ha platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu, kā pirmnomas personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

26.02.2007. starp Virgas pagasta padomi un I[:] M[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/33 par zemes vienības ar nosaukumu „Doles” 6,5 ha, apzīmējums kadastrā 64980040368, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2011.

Atbilstoši likuma Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrai daļai personai , kura ir ieguvusi zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, slēdz zemes nomas līgumu uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem. Ja zemes nomnieks vēlas , zemes nomas līgums tiek pagarināts.

Pamatojoties uz I.M[:] 31.10.2011. iesniegumu, likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otro daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 5.1.,7.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Pagarināt zemes nomas termiņu I[:] M[:], personas kods [:], uz 10 (desmit) gadiem par zemes vienības ar nosaukumu  ”Doles” 6,5 ha, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980040368,  iznomāšanu, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.  (Pielikums).

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

35.§ Par zemes „Veseri”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu S.O[:].

 

Priekules novada dome izskatījusi S[:] O[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 2011.gada 31.oktobra iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu uz 10 gadiem par nekustamā īpašuma „Veseri” 1,6 ha kopplatībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu, kā pirmnomas personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

26.02.2007. starp Virgas pagasta padomi un S[:] O[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/35 par divu zemes gabalu ar nosaukumu „Veseri”, apzīmējums kadastrā 64980040202- 0.8 ha un 64980040137- 0.8 ha, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2011.gadam.

Atbilstoši likuma Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrai daļai personai, kura ir ieguvusi zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, slēdz zemes nomas līgumu uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts.

Pamatojoties uz S.O[:] 31.10.2011. iesniegumu, likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otro daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 5.1.,7.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt zemes nomas termiņu S[:] O[:], personas kods [:], uz 10 (desmit) gadiem par divu zemes gabalu ar nosaukumu  ”Veseri”, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980040202- 0,8 ha un 64980040137-0,8 ha,  iznomāšanu, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.  (Pielikums).

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

36.§ Par zemes „Vējiņi 1”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu I.V[:].

Priekules novada dome izskatījusi I[:] V[:], personas kods [:], dzīvojošas {dzīvesvieta], 31.10.2011. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu uz 10 gadiem par zemes vienības „Vējiņi 1”  0,583 ha platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu, kā pirmnomas personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

01.08.2007. starp Virgas pagasta padomi un I[:] V[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/94 par zemes vienības ar nosaukumu „Vējiņi 1” 0,583 ha, apzīmējums kadastrā 64980010027, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2011.

Atbilstoši likuma Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrai daļai personai , kura ir ieguvusi zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, slēdz zemes nomas līgumu uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem. Ja zemes nomnieks vēlas , zemes nomas līgums tiek pagarināts.

Pamatojoties uz I.V[:] 31.10.2011. iesniegumu, likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otro daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 5.1.,7.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt zemes nomas termiņu I[:] V[:], personas kods [:], uz 10 (desmit) gadiem par zemes vienības ar nosaukumu  ”Vējiņi 1” 0,583 ha, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980010027,  iznomāšanu, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.  (Pielikums).

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

37.§ Par zemes „Silāri” Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu A.B[:].

Priekules novada dome izskatījusi A[:] B[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 31.10.2011. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu uz 10 gadiem par nekustamā īpašuma „Silāri” 2,1 ha kopplatībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu, kā pirmnomas personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

26.02.2007. starp Virgas pagasta padomi un A[:] B[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/31 par divu zemes gabalu ar nosaukumu „Silāri”, apzīmējums kadastrā 64980040145- 1.9 ha, 64980040243- 0,2 ha, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2011.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64980040243 ir apbūvēta, uz tās atrodas dzīvojamā māja ar palīgēkām. Ēku piederību apliecinoši dokumenti nav iesniegti.

Atbilstoši likuma Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrai daļai personai, kura ir ieguvusi zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, slēdz zemes nomas līgumu uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts.

Pamatojoties uz A.B[:] 31.10.2011. iesniegumu, likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otro daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 5.1.,7.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Pagarināt zemes nomas termiņu A[:] B[:], personas kods [:], uz 10 (desmit) gadiem par divu zemes gabalu ar nosaukumu  ”Silāri”, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980040145- 1,9 ha un 64980040243-0,2 ha,  iznomāšanu, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.  (Pielikums).

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

38.§ Par zemes „Gravnieki”, un „Gravenieku mežs”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu B.D[:].

Priekules novada dome izskatījusi B[:] D[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 2011.gada 25.oktobra iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu uz 10 gadiem par zemes „Gravnieki” 0,5 ha, apzīmējums kadastrā 64980030077, 64980030078- 7,5 ha, „Gravenieku mežs” 1,5 ha, apzīmējums kadastrā 64980030146, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu, kā pirmnomas personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

01.03.2007.gadā starp Virgas pagasta padomi un B[:] S[:] (pēc laulībām D[:]) noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/40 par zemes ar nosaukumu „Gravnieki”, apzīmējums kadastrā 64980030077, 64980030078 un „Gravenieku mežs”, apzīmējums kadastrā 64980030146, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2011.

Zemes vienība „Gravnieki” 0,5 ha, apzīmējums kadastrā 64980030077, ir apbūvēta. Uz tās atrodas dzīvojamā māja un palīgēkas. Saskaņā ar iesniegto 10.12.1996. vienošanos par namīpašuma privatizāciju, ko apliecinājusi zvērināts notārs L[:]M[:] (iereģistrēts ar Nr.5156), namīpašums pieder B[:] S[:] (tagad D[:]).

Atbilstoši likuma Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrai daļai personai , kura ir ieguvusi zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, slēdz zemes nomas līgumu uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts.

Pamatojoties uz B.D[:] 25.10.2011. iesniegumu, likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otro daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 5.1.,7.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt zemes nomas termiņu B[:] D[:], personas kods [:], uz 10 (desmit) gadiem par zemes ar nosaukumu  ”Gravnieki” 0,5 ha, apzīmējums kadastrā 64980030077, 7,5 ha apzīmējums kadastrā 64980030078, „Gravenieku mežs” 1,5 ha, apzīmējums kadastrā 64980030146, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.  (Pielikums).

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

39.§ Par zemes „Krasti” un „Krastmaļi”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu G.A[:].

Priekules novada dome izskatījusi G[:] A[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 2011.gada 13.oktobra iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu uz 10 gadiem par zemes vienību „Krasti”, Virgas pagastā, Priekules novadā, apzīmējums kadastrā 64980020145- 10,0 ha un „Krastmaļi”, apzīmējums kadastrā 64980020108- 0,5ha, iznomāšanu, kā pirmnomas personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

01.03.2007. starp Virgas pagasta padomi un G[:] A[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/10 par zemes ar nosaukumu „Krasti”, apzīmējums kadastrā 64980020145-10,0 ha un „Krastmaļi”, apzīmējums kadastrā 64980020108- 0,5 ha, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2011.

Zemes vienība „Krastmaļi” ar kadastra apzīmējumu 64980020108  ir apbūvēta, uz tās atrodas dzīvojamā māja ar palīgēkām. Augstāk minētās ēkas, pamatojoties uz 11.09.2006. zvērinātas notāres L[:] M[:] izdotu mantojuma apliecību ar reģ. Nr.16839,  pieder G[:] A[:].

Atbilstoši likuma Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrai daļai personai , kura ir ieguvusi zemes nomas pimtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, slēdz zemes nomas līgumu uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem. Ja zemes nomnieks vēlas , zemes nomas līgums tiek pagarināts.

Pamatojoties uz G.A[:] 13.10.2011. iesniegumu, likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otro daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 5.1.,7.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” – 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt zemes nomas termiņu G[:] A[:], personas kods [:], uz 10 (desmit) gadiem par zemes vienību ar nosaukumu  ”Krasti” 10,0 haplatībā, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64980020145, un „Krastmaļi” 0,5 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64980020108, iznomāšanu, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.  (Pielikums).

 

2 .Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

40.§ Par zemes „Jaunkārkli”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu T.A[:].

Priekules novada dome izskatījusi T[:] A[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 03.11.2011. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu uz 10 gadiem par zemes vienības „Jaunkārkli” 0,2 ha platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu, kā pirmnomas personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

26.02.2007. starp Virgas pagasta padomi un T[:] A[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/15 par zemes vienības ar nosaukumu „Jaunkārkli” 0,2 ha, apzīmējums kadastrā 64980020361, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2011.

Atbilstoši likuma Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrai daļai personai, kura ir ieguvusi zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, slēdz zemes nomas līgumu uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem. Ja zemes nomnieks vēlas , zemes nomas līgums tiek pagarināts.

Pamatojoties uz T.A[:] 03.11.2011. iesniegumu, likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otro daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 5.1.,7.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Pagarināt zemes nomas termiņu T[:] A[:], personas kods [:], uz 10 (desmit) gadiem par zemes vienības ar nosaukumu  ”Jaunkārkli” 0,2 ha, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980020361,  iznomāšanu, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.  (Pielikums).

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.