25.03.2021. domes sēde (protokols Nr.6)

183. Par komunālo pakalpojumu termiņa pagarināšanu SIA “Studiums”

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr. 183           

          (protokols Nr.6,  19.punkts)

 

Par komunālo pakalpojumu termiņa pagarināšanu SIA “Studiums”

 

 2021. gada 09. martā pašvaldībā saņemts SIA “Studiums” valdes locekles XX iesniegums (reģ.Nr.2.1.4/21/529-S), kurā lūgts pagarināt komunālo pakalpojumu Skolas ielā 4, Gramzdā, Priekules novadā, apmaksas termiņu līdz 2021. gada 20. jūnijam.

2018. gada 17. augustā pašvaldībai ar SIA “Studiums” tika noslēgts Līgums par elektroenerģijas piegādi un lietošanu Nr. 2.2.2/18/773, 2018. gada 07. augustā pašvaldībai ar SIA “Studiums” tika noslēgts Līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu izmantošanu Nr. 2.13.2/18/776 un 2019. gada 01. oktobrī tika noslēgts Līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu Nr. 2.13.2/19/1309.  Pamatojoties uz iepriekš minētajiem un noslēgtajiem komunālo pakalpojumu līgumiem, SIA “Studiums” vidējais mēneša maksājums sastāda 3000 EUR.

Uz lēmuma sagatavošanas brīdi 2021. gada 24.martu, SIA “Studiums” ir nenokārtotas parādsaistības 6709,41 EUR apmērā.

Pamatojoties uz valstī esošo ekonomisko situāciju un izsludināto ārkārtas stāvokli, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kurš nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, tiek secināts, ka pašvaldība var pagarināt komunālo pakalpojumu apmaksas termiņu. Pēc pašvaldības rīcībā esošās informācijas, konstatēts, ka COVID-19 infekcijas izplatības un valstī noteiktās ārkārtas situācijas rezultātā, SIA “Studiums” ir pārcēluši ilgstošās un īslaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Laimas” darbības uzsākšanu, kas ietekmē ekonomisko situāciju. Pēc telefona sarunas 2021. gada 22. martā ar SIA “Studiums” valdes locekli XX, noskaidrots, ka maksājumi tiks veikti katru mēnesi nepilnā apmērā, bet līdz 2021. gada 20. jūnijam komunālo pakalpojumu parāda summa tiks segta pilnā apmērā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Pagarināt komunālo pakalpojumu apmaksas termiņu SIA “Studiums” līdz 2021. gada 20. jūnijam, noslēdzot papildus vienošanos par apmaksas kārtību.
 2. Noteikt par atbildīgo lēmuma izpildē finanšu nodaļas vadītāju Lauru Vītolu.

Lēmums nosūtāms: 1 eks. Finanšu nodaļai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

184. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mazkalnenieki”, Virgas pagasts,  Priekules novads

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr. 184           

          (protokols Nr.6,  20.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mazkalnenieki”, Virgas pagasts,  Priekules novads

 

Ar 2020. gada 30. jūlija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.453 nekustamais īpašums “Mazkalnenieki”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr.6498 003 0128, sastāv no zemes vienības 4,77 ha platībā, tai skaitā meža zemes 1,36 ha, lauksaimniecībā izmantojamās zemes 2,60 ha platībā (turpmāk tekstā – nekustamais īpašums), tika nodots atsavināšanai, apstiprināta nosacītā cena 13 507,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši pieci simti septiņi euro un 00 centi), un pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli  izsoles noteikumi un to pielikumi.

Ar 2020. gada 29. oktobra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.684 apstiprināta nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšana par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles rīkošana, izsoles sākumcena 10 805,60 EUR (desmit tūkstoši astoņi simti pieci euro un 60 centi), izsoles noteikumi un to pielikumi.

Ar 2020. gada 30. decembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.830 apstiprināta nekustamā īpašuma otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšana par nenotikušu un trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles rīkošana, izsoles sākumcena 8104,20 EUR (astoņi tūkstoši viens simts četri euro un 20 centi), izsoles noteikumi un to pielikumi.

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

  2021. gada 10. marta izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti 3 (trīs) dalībnieki, no kuriem pēdējo augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.2 – XX, deklarētā dzīvesvietas adrese, XX, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsolē pēdējo augstāko nosolīto cenu 11 154,20 EUR (vienpadsmit tūkstoši viens simts piecdesmit četri euro un 20 centi).

Izsoles noteikumu 6.1.punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt 2021. gada 10. marta Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mazkalnenieki”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6498 003 0128, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un protokolu.
 2. Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju par pirkuma līguma cenu 11 154,20 EUR (vienpadsmit tūkstoši viens simts piecdesmit četri euro un 20 centi), nosakot, ka norēķins par nekustamo īpašumu tiek veikts ne vēlāk kā līdz 2021.gada 01.aprīlim.
 3. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu. Par pirkuma līguma slēgšanas laiku un vietu izsoles uzvarētājam paziņot atsevišķi.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. XX;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

185. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Lielkalves”, Gramzdas pagasts,  Priekules novads

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.185           

          (protokols Nr.6, 21.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Lielkalves”, Gramzdas pagasts,  Priekules novads

 

Ar 2020. gada 30. decembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.850 nekustamais īpašums “Lielkalves”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr.6458 001 0479, sastāv no zemes vienības 4,39 ha platībā, tai skaitā, lauksaimniecībā izmantojamās zemes 4,23 ha platībā (turpmāk tekstā – nekustamais īpašums), tika nodots atsavināšanai.

 Ar 2021. gada 28. janvāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.30 apstiprināta nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles rīkošana, izsoles nosacītā cena 12 140,00 EUR (divpadsmit tūkstoši viens simts četrdesmit euro un 00 centi), izsoles noteikumi un to pielikumi.

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

  2021. gada 10. marta izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti 6 (seši) dalībnieki, no kuriem pēdējo augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.4 – GRAMZDAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE, reģ.Nr.99500002555, juridiskā adrese, Skolas iela 9, Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV-3486, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsolē pēdējo augstāko nosolīto cenu 30 190,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši viens simts deviņdesmit euro un 00 centi).

Izsoles noteikumu 6.1.punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET – 2 deputāti (Inese Meļķe, Gatis Volkevičs); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt 2021. gada 10. marta Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Lielkalves”, Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6458 001 0479, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un protokolu.
 2. Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju par pirkuma līguma cenu 30 190,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši viens simts deviņdesmit euro un 00 centi), nosakot, ka norēķins par nekustamo īpašumu tiek veikts ne vēlāk kā līdz 2021.gada 05.maijam.
 3. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu. Par pirkuma līguma slēgšanas laiku un vietu izsoles uzvarētājam paziņot atsevišķi.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. GRAMZDAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE, vaclovs@inbox.lv;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

186. Par nekustamā īpašuma  “Krustceles”, Bunkas pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.186           

          (protokols Nr.6, 22 .punkts)

 

Par nekustamā īpašuma  “Krustceles”, Bunkas pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 

             Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, 10.03.2021. iesniegums,  reģ.nr. 2.1.4/21/531-S, kurā lūgts  atļaut atsavināt zemes vienību “Krustceles”, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules nov., 9,53 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 003 0186, Tadaiķos, Bunkas pagastā, Priekules novadā, vai arī pagarināt zemes nomas līgumu uz garāko, likumā atļauto termiņu.

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Krustceles”, kadastra Nr.6446 003 0187 2,35 ha platībā, Bunkas pagastā ir Priekules novada pašvaldībai piekrītošs.

Ar XX 01.05.2019. noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.3.4/19/662, nomas līguma beigu termiņš 31.12.2024..

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai pašvaldībai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Reģistrēt Zemesgrāmatā nekustamo īpašumu “Krustceles”, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules nov., kadastra nr. 6446 003 0187 uz Priekules novada pašvaldības vārda.
 2. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  -  zemesgabalu “Krustceles”, Tadaiķi,  Bunkas pagasts, Priekules nov., kadastra  numurs 6446 003 0187, kurš sastāv no zemesgabala 2,35 ha platībā, par brīvu cenu. 
 3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” pantu.
 4. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms :  Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei,  XX

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

187. Par nekustamā īpašuma (zemes) Jasmīnu iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.,  atsavināšanas ierosinājumu      

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.187           

          (protokols Nr.6,  23.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma (zemes) Jasmīnu iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.,  atsavināšanas ierosinājumu      

 

2021.gada 16.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā- iesniedzēja), dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/585-S, ar lūgumu atsavināt zemes vienību Jasmīnu iela 3, kadastra apzīmējums 6458 0010219, Gramzdas pagastā.

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka:

Ar Gramzdas pagasta padomes 2008.gada 22.septembra ārkārtas sēdes lēmumu, protokols Nr.10, 4.§, zemes vienībai Nākotnes iela 9, kadastra apzīmējums 6458 001 0219 0,2 ha platībā, Gramzdas pagastā, noteikts statuss-  pašvaldībai piekritīga zeme.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.marta lēmumu Nr.126, nekustamajam īpašumam Nākotnes iela 9, Gramzdas pag., Priekules nov., mainīts nosaukums  uz Jasmīnu iela 3.

Nekustamais īpašums (zeme) Jasmīnu iela 3, kadastra Nr. 64580010219, Gramzdas pagastā, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64580010219  0,31 ha platībā.

 Zemes vienība ir kadastrāli uzmērīta, bet nav reģistrēta zemesgrāmatā.

Zemes vienība ir apbūvēta. Uz zemes vienības atrodas iesniedzējai piederošs ēku/būvju īpašums Jasmīnu iela 3, kadastra Nr. 6458 501 0006. Īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā.

Iesniedzēja ir pirmpirkuma tiesīgā persona.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 3.apakšpunktu atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas piegul šai zemei.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Reģistrēt zemesgrāmatā pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Jasmīnu iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.,  0,31 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0219, uz Priekules novada pašvaldības vārda. 

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes vienības (lēmuma 1.punkts) reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienības (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no Gramzdas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.  

4. Zemes vienības atsavināšanu skatīt pēc zemes vienības reģistrēšanas zemesgrāmatā.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: XX, Priekules nov., nekustamo speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

188. Par daļu no zemes Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads iznomāšanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.188           

          (protokols Nr.6,  24.punkts)

                                                                                                                                                                

Par daļu no zemes Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads iznomāšanu XX

 

             Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX iesniegums Nr. 2.1.4/20/2105-S ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums  6446 005 0239, mazdārziņa vajadzībām 0,035 ha  platībā .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Krasta iela 3”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 005 0227 reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 93 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Ar XX, uz minēto zemes vienības daļu , 02.02.2015. slēgtais zemes nomas līgums beidzies 31.12.2020.

Nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu iesniedzējam nav.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

         Atbilstoši 28.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3 punktam - neapbūvētam zemesgabalam, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts – 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk 5,00 EUR gadā.

            Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu , atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no nekustamā īpašuma  Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts,  Priekules novads, kadastra nr.6446 005 0227, kadastra apzīmējums 6446 005 0239 0,035 ha platībā, iznomāšanai.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu daļas no nekustamā īpašuma Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts,  Priekules novads, iznomāšanai, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes vienības Krasta iela 3, 0,035 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 005 0239, Bunkā, Bunkas pagastā, mazdārziņa vajadzībām (1.pielikums), nosakot:

 

  1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 5,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;
  2. nomas līguma termiņu no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2026.gada 31.martam.
 1. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                          

  •  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei,
  • XX;
  • finkomisija@dkn.lv;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

Pielikums

189. Par daļu no pašvaldības zemes  Galvenā iela 6, Priekule,  Priekules nov., iznomāšanu Nodrošinājuma valsts aģentūrai ar apbūves tiesībām

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.189           

          (protokols Nr.6,  25.punkts)

 

Par daļu no pašvaldības zemes  Galvenā iela 6, Priekule,  Priekules nov., iznomāšanu Nodrošinājuma valsts aģentūrai ar apbūves tiesībām

 

2021.gada 26.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova iesniegums (iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/435-S) kurā lūgts iznomāt daļu no zemes Galvenā iela 6, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 002 0148, 7500 m2  platībā ar apbūves tiesībām, D kategorijas ugunsdzēsības depo ēkas ar papildu telpām Valsts policijai (kopā 614 m²) būvniecībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Galvenā iela 6, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 002 0148, sastāv no vienas apbūvētas zemes vienības, uz tās atrodas noliktava ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0148 001. Īpašuma tiesības noreģistrētas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000054735  uz Priekules novada pašvaldības vārda.  

         Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības 27.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,  zemes gabals atrodas publiskās apbūves  teritorijā.

Nodrošinājuma valsts aģentūra vēlas nomāt daļu no zemes vienības 7500 m2 platībā, D kategorijas ugunsdzēsības depo ēkas ar papildu telpām Valsts policijai (kopā 614 m²) būvniecībai.

Saskaņā ar Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikumu, viens no tās darbības mērķiem ir nodrošināt Iekšlietu ministriju un tās padotībā esošo iestāžu darbību nekustamo īpašumu jomā.        

Civillikuma 1129. 1 pants nosaka, ka apbūves tiesība ir ar līgumu piešķirta mantojama un atsavināma lietu tiesība celt un lietot uz sveša zemes gabala nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā īpašniekam šīs tiesības spēkā esamības laikā.

 Saskaņā ar Civillikuma 1129. 2 pantu, piešķirot apbūves tiesību, jānoteic zemes gabals, uz kuru attiecas apbūves tiesība, noteikts apbūves tiesības termiņš, kas nedrīkst būt mazāks par desmit gadiem, kā arī maksa par apbūves tiesību un tās maksāšanas termiņi, ja apbūves tiesība piešķirta par atlīdzību. Maksa par apbūves tiesību jānoteic naudā. No apbūves tiesības izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā tikai pēc apbūves tiesības ierakstīšanas zemes grāmatās.

Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiska personas mantas iznomāšanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 31.punktam, ja pieteikumu iznomātājam iesniedz cita atvasināta publiska persona, tās iestāde, valsts iestāde, kapitālsabiedrība vai privātpersona, kurai nomas objekts nepieciešams publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, izsoli var nerīkot un nomas objektu iznomāt minētajai atvasinātai publiskai personai, tās iestādei, valsts iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai.

            Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumu Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un datu aktualizācijas noteikumi" 23. punktu, lai uz zemes gabala daļu piešķirtu apbūves tiesības, zemes gabala vienības daļu nepieciešams reģistrēt Kadastra informācijas sistēmā.    

Līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu slēdz atbilstoši Latvijas Republikas Civillikuma 1129.1 – 1129.9 pantā noteiktajām prasībām

            Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumi Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr.350) 76.punkts nosaka, ka lēmumu par neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības piešķiršanu pieņem publiskas personas institūcija, kuras valdījumā ir attiecīgais neapbūvētais zemesgabals.

            Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu , Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 40., 76.,78. punktiem, Civillikuma 1129.1- 1129.9 pantiem, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 2.panta pirmo daļu, 3. un 6.5 pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu zemes nomas līguma ar apbūves tiesībām slēgšanai uz daļu no zemes vienības Galvenā iela 6, Priekule, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6415 002 0148 , 7500 kvm. platībā.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par atļauju slēgt zemes  nomas līgumu ar apbūves tiesībām, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv .
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, slēgt  zemes nomas līgumu ar apbūves tiesībām ar Nodrošinājuma valsts aģentūru, Reģ.nr.  90009112024, uz 30 gadiem, ugunsdzēsības depo ēkas, ar papildu telpām Valsts policijai, būvniecībai,  uz daļu no zemes gabala Galvenā iela 6, Priekule, Priekules novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 6415 002 0148, 7500 kvm.  platībā, saskaņā ar pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju.
 4. Apbūves tiesības maksa tiks noteikta pieaicinot neatkarīgu vērtētāju, izdevumus par vērtētāja pakalpojumiem sedz Nodrošinājuma valsts aģentūra.
 5. Papildus maksai par apbūves tiesību Nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokli.
 6. Pirms nomas līguma noslēgšanas, Nomniekam jānoslēdz vienošanās ar Priekules novada pašvaldību, par zemes vienības daļas kadastrālo uzmērīšanu un reģistrēšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā par saviem līdzekļiem.
 7. Apbūves tiesību līgumu noslēgt pēc zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas veikšanas un reģistrēšanas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un  bez atsevišķa pilnvarojuma reģistrē zemes nomas līgumu ar apbūves tiesībām zemesgrāmatā uz līguma darbības  laiku.
 8. Apbūves tiesība stājas spēkā, kad nomnieks zemes nomas līgumu ir nostiprinājis zemesgrāmatā.
 9. Apstiprināt apbūves tiesību līguma projektu saskaņā ar pielikumu Nr.2.
 10. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram.
 11.  

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

Nodrošinājuma valsts aģentūrai: kanceleja@agentura.iem.gov.lv;

 Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai: finkomisija@dkn.lv

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

1.pielikums

2.pielikums

 

 

190. Par izsoles atzīšanu par notikušu bez rezultāta par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mazkalves”, Gramzdas pagasts,  Priekules novads un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli rīkošanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr. 190           

          (protokols Nr.6,  26.punkts)

 

Par izsoles atzīšanu par notikušu bez rezultāta par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mazkalves”, Gramzdas pagasts,  Priekules novads un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli rīkošanu

 

Ar 2020. gada 30. decembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.850 nekustamais īpašums “Mazkalves”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr.6458 001 0477, sastāv no zemes vienības 1,46 ha platībā, tai skaitā, lauksaimniecībā izmantojamās zemes 1,46 ha platībā (turpmāk tekstā – nekustamais īpašums), tika nodots atsavināšanai.

 Ar 2021. gada 28. janvāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.29 apstiprināta nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles rīkošana, izsoles nosacītā cena 5140,00 EUR (pieci tūkstoši viens simts četrdesmit euro un 00 centi), izsoles noteikumi un to pielikumi.

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

  2021. gada 10. marta izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti 2 (divi) dalībnieki:

Nr.1 – XX, deklarētā dzīvesvietas adrese, XX, arizsoles dalībnieka kārtas Nr.1  (turpmāk – dalībnieks Nr.1);

Nr.2 – GRAMZDAS  EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE, reģ.Nr.99500002555, juridiskā adrese, Skolas iela 9, Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV-3486, kuru pārstāv amatpersona ar tiesībām pārstāvēt atsevišķi XX, ar izsoles dalībnieka kārtas Nr.2 (turpmāk – dalībnieks Nr.2).

Pēdējo augstāko cenu 9440,00 EUR (deviņi tūkstoši četri simti četrdesmit euro un 00 centi) nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.2.

Tika sastādīts izsoles protokols 2021.gada 10.martā Nr.15/10-03-2021, kuru izsoles nosolītājs dalībnieks Nr.2 neparakstīja.

Saskaņā ar nekustamā īpašuma izsoles noteikumu (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2021. sēdes lēmumu Nr.29) 5.14. apakšpunktu, izsoles dalībnieks, kurš nekustamo īpašumu nosolījis, bet neparakstās protokolā, tādejādi atteicies no nosolītā nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē palikuši vismaz divi dalībnieki, īpašums tiek pārdots izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu.

Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija telefoniski sazinājās ar dalībnieku Nr.1, lai piedāvātu iegādāties nekustamo īpašumu par paša dalībnieka pēdējo augstāko nosolīto izsoles cenu, kas ir, 9390,00 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro un 00 centi). Dalībnieks Nr.1 atteicās no nekustamā īpašuma iegādes.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, 34.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  2 deputāti (Inese Meļķe, Toms Šteins); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Atzīt 2021. gada 10. marta Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mazkalves”, Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6458 001 0478, pirmo mutisko izsoli par notikušu bez rezultāta un sēdes protokolu.
 2. Netiek veikta nodrošinājuma naudas atmaksa dalībniekam nr.2 514,00 EUR apmērā.
 3. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mazkalves”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6458 001 0478, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli noteikumus, to pielikumus un sākumcenu 4626,60 EUR (četri tūkstoši seši simti divdesmit seši euro  un 60 centi ), kas ir,  pazeminājums ne vairāk kā par 10 procentiem no nosacītās cenas 5140,00 EUR (pieci tūkstoši viens simts četrdesmit euro un 00 centi).
 4. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt turpmāko atsavināšanas procesu, rīkojot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. GRAMZDAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE, vaclovs@inbox.lv;

2. XX;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

IZSOLES NOTEIKUMI

 

191. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes  25.02.2021. lēmumā Nr.116 “ Par 04.03.2016.medību tiesību nomas līguma Nr.2.3.4/19 termiņa pagarināšanu biedrībai “Mednieku apvienība “Kalēti””, Kalētu pagastā”

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.191           

          (protokols Nr.6,  27.punkts)

 

 

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes  25.02.2021. lēmumā Nr.116 “ Par 04.03.2016.medību tiesību nomas līguma Nr.2.3.4/19 termiņa pagarināšanu biedrībai “Mednieku apvienība “Kalēti””, Kalētu pagastā”

 

2021.gada 17.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts biedrības “Mednieku apvienība “Kalēti””, reģ.Nr.40008215218 (turpmāk tekstā- iesniedzējs), juridiskā adrese “Albrekši”, Kalētu pag., Priekules nov., valdes priekšsēdētāja XX iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/600-S, ar lūgumu pārskatīt 25.02.2021. domes lēmumu Nr.116.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2021.gada 25.februāra domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr.116 “Par 04.03.2016.medību tiesību nomas līguma Nr.2.3.4/19 termiņa pagarināšanu biedrībai “Mednieku apvienība “Kalēti””, Kalētu pagastā”” .

Pamatojoties uz 2021.gada 04.februārī no Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes mežniecības (turpmāk-mežniecība) saņemto vēstuli Nr.VM3.1-10/107, kurā tika norādīts, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 64640020106, 64640020248, 64640040148, 64640040126, 64640040022, 64640040413 un 64640020051 atrodas tikai medību tiesību lietotāja biedrības “Mednieku klubs “Mežābele 1”” reģistrētā medību iecirknī, šīs zemes vienības tika izslēgtas no iznomājamo zemju saraksta.

Iesniedzējs telefoniski informēja mežniecību, ka ir sniegta kļūdaina informācija par medību platībām.

2021.gada 15.martā pašvaldībā tika saņemta mežniecības vēstule Nr.VM3.1-10/225 par precizētu informācijas sniegšanu. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 64640020106, 64640020248, 64640040148 un 64640040126 piekļaujas iesniedzēja medību iecirknim.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Precizēt Priekules novada pašvaldības domes 25.02.2021. lēmuma Nr.116 (protokols Nr.4,47.punkts) “Par 04.03.2016.medību tiesību nomas līguma Nr.2.3.4/19 termiņa pagarināšanu biedrībai “Mednieku apvienība “Kalēti””, Kalētu pagastā”” otrajā punktā iznomāto zemju sarakstu, papildinot ar zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 64640020106- 5,9 ha, 64640020248-1,9 ha, 64640040148-7,0 ha un 64640040126-3,6 ha.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai sagatavot vienošanos par grozījumiem medību tiesību nomas līgumā atbilstoši šim lēmumam.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. paziņojams: mednieku apvienībai “Kalēti”, Liepu aleja 2A-4, Kalēti, Kalētu  pag., Priekules nov., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

192.   Par zemes ierīcības projekta  „Birznieki”, Bunkas pag., Priekules nov.,  apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.192           

          (protokols Nr.6,  28.punkts)

 

 

   Par zemes ierīcības projekta  „Birznieki”, Bunkas pag., Priekules nov.,  apstiprināšanu

 

             Priekules novada pašvaldības domē  17.03.2021. saņemts SIA ,,Topoprojekts” , Reģ. Nr. 42103041630  sertificētas zemes ierīkotājas Aigas Samauskas, iesniegums ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Birznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6446 006 0059  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0155 sadalīšanu.

             Nekustamais īpašums „Birznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, nostiprināts Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000100613 , īpašnieks Ilgonis Alpiņš.

Priekules novada Bunkas pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā lauksaimniecības teritorija .

11.01.2021. Priekules novada pašvaldība sagatavojusi Zemes ierīcības izstrādes noteikumus  (iereģistrēti ar Nr. 2.1.4/21/48-N) nekustamā īpašuma „Birznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., zemes vienības,  ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0155, sadalei.

Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma „Birznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6446 006 0059, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0155 sadalīšanu, izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu .

Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu , kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt SIA „Topoprojekts”, reģistrācijas Nr. 42103041630 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Birznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6446 006 0059, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0155 sadalīšanai, atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot zemes gabalu   Nr. 2  8,34  ha platībā  .
 2. Plānotai zemes vienībai  Nr. 1  2,00 ha platībā , ar plānoto kadastra apzīmējumu 6446 006 0164 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) atstāt nosaukumu : „Birznieki”, Bunkas pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi –  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - kods 0101
 3. Atdalītajam zemes gabalam Nr.2 8,34 ha platībā ar plānoto kadastra apzīmējumu 6446 006 0163 ( vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) apstiprināt jaunu nosaukumu: „Putras”, Bunkas  pagasts, Priekules novads, un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  – kods 0101 .
 4. Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

 

 

 Lēmums 1 eks. izsūtāms:

   nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei

   SIA „Topoprojekts”: aiga@topoprojekts.lv; topoprojekts@gmail.com;

 Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, VZDKRN@90000030432

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

Pielikums

193. Par starpinstitūciju bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr. 193           

          (protokols Nr.6,  29.punkts)

 

Par starpinstitūciju bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu

 

Priekules novada pašvaldības dome 2018. gada 29. martā apstiprināja Priekules novada pašvaldības Starpinstitūciju bērnu tiesību aizsardzības komisijas (turpmāk – komisija) nolikumu, kur 3., 4.punktā noteikts, ka minētās komisijas skaitlisko sastāvu apstiprina Priekules novada pašvaldības dome, pieņemot attiecīgu lēmumu, un ka komisijā iekļauti un darbojas pārstāvji no Priekules novada pašvaldības Sociālais dienesta, Priekules novada Bāriņtiesas, Priekules novada izglītības iestādēm un Valsts policijas.

Komisija izveidota ar Priekules novada pašvaldības domes 2018. gada 26. aprīļa lēmumu Nr. 232 “Par Priekules novada pašvaldības Starpinstitūciju bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.6, 76.punkts).

Šobrīd komisijā ir tikai pārstāvis no Priekules novada sociālā dienesta, sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Dace Putniņa un pārstāvis no izglītības iestādēm, izglītības vadītāja Agrita Purviņa.

Lai institūcijas atbilstoši to kompetencē esošajiem bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem un darbības mērķiem varētu īstenot bērnu tiesību aizsardzību Priekules novada pašvaldībā, nepieciešams veikt izmaiņas komisijas sastāvā.

2021. gada 19. februārī nosūtīta vēstule Valsts policijai ar lūgumu virzīt pārstāvi darbam komisijā. Valsts policija 2021. gada 25. februāra vēstulē Nr.20/19/1/2-94509 par pārstāvi komisijā ieteikusi Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektori Andželu Viršilu.

Ņemot vērā minēto, lūgums izdarīt grozījumus komisijas sastāvā, izslēdzot no komisijas sastāva Priekules novada sociālā dienesta, sociālo darbinieci darbam ar ģimenēm un bērniem Daci Putniņu, iekļaujot komisijas sastāvā šādas amatpersonas:

 1. Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētāju Ilonu Šliseri.
 2. Priekules novada sociālā dienesta vadītāju Andru Valuži.
 3. Priekules novada izglītības vadītāju Agritu Purviņu.
 4. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektori Andželu Viršilu.

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumiem Nr. 545 "Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā" 4. punktu un 2018. gada 29. marta Priekules novada pašvaldības Starpinstitūciju bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikuma 3. un 4. punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Izslēgt no starpinstitūciju bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāva Priekules novada sociālā dienesta, sociālo darbinieci darbam ar ģimenēm un bērniem Daci Putniņu.
 2. Apstiprināt Starpinstitūciju bērnu tiesību aizsardzības komisiju šādā sastāvā:
  1. Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Ilona Šlisere.
  2. Priekules novada sociālā dienesta vadītāja Andra Valuže.
  3. Priekules novada izglītības vadītāja Agrita Purviņa.
  4. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore Andžela Viršila.

 

Lēmums izsniedzams:

 1. Priekules novada bāriņtiesai.
 2. Priekules novada sociālajam dienestam.
 3. Priekules novada izglītības vadītājam.
 4. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa amatpersonai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

194. Par līdzfinansējumu nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” projektam -  Latvijas skolu jaunatnes foto konkursam ”Mana zeme skaistā”

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.194           

          (protokols Nr.6,  30.punkts)

 

Par līdzfinansējumu nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” projektam -  Latvijas skolu jaunatnes foto konkursam ”Mana zeme skaistā

 

            2018.gada februārī Priekules novada pašvaldības dome atbalstīja Priekules vidusskolas, Gramzdas pamatskolas, Kalētu pamatskolas, Virgas pamatskolas un Purmsātu speciālā internātpamatskolas skolēnu piedalīšanos nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” organizētajā Latvijai simtgadei veltītajā projektā - Latvijas skolu jaunatnes foto konkursā ”Mana zeme skaistā”.

            Priekules novada skolām par projekta līdzekļiem tika izgatavotas foto gleznas, kas tika izstādītas izstādē Priekules kultūras namā un pēc tam izliktas apskatei skolās. Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu 2018.gada darbi aplūkojami iepriekš izveidotājā interneta vietnē šeit https://manazemeskaista.lv/pasvaldibas/55

            Nodibinājums “Zinātnes un inovāciju parks” atkārtoti aicina pašvaldību atbalstīt projekta īstenošanu, piešķirot līdzfinansējumu 283 EUR apmērā. Projekta vajadzībām tiks tehnoloģiski pilnveidota interneta vietne www.manazemeskaista.lv un izveidota interaktīva Latvijas kontūrkarte, ar novadiem, iezīmējot skolas, kas piedalās konkursā. Interneta vietnes pilnveide lietotājiem nodrošinās ērtu un saprotamu iespēju pievienot un aplūkot darbus, kā arī nobalsot par tiem. Labāko darbu autori saņems apbalvojumus un viņu radītos attēlus par projekta līdzekļiem izgatavos kā foto gleznas un nogādās skolās, lai izvietotu skolu telpās. Mūsu novada skolas ir izteikušas vēlmi piedalīties konkursā, tāpēc tiek lūgts atbalstīt piedalīšanos.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Piešķirt līdzfinansējumu 283 EUR apmērā nodibinājumam “Zinātnes un inovāciju parks” Latvijas skolu jaunatnes foto konkursa ”Mana zeme skaistā” organizēšanai.
 2. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” kontā pēc vienošanās noslēgšanas.
 3. Par lēmuma izpildi atbild Finanšu nodaļas vadītāja.

 

Lēmumu izsniegt: Finanšu nodaļas vadītājai, Izglītības vadītājai

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

195.Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr. 195           

          (protokols Nr.6,  31.punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

196. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 5A-4 , Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.196           

          (protokols Nr.6,  32.punkts)

 

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 5A-4 , Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 5A-4, Priekule, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

2021.gada 25.janvārī pašvaldībā tika saņemts dzīvokļa īrnieka iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli, par kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

25.02.2021. dzīvoklis Nr.4, Liepājas ielā 5A , Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 900 0385, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 81 4  uz Priekules novada pašvaldības vārda.

          Sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma Liepājas iela 5A, dzīvokļa nr.4 , Priekulē, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6415 900 0385, tirgus vērtība uz 2021. gada 16.februāri (apsekošanas datumu) ir 2900,00 EUR  (divi tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi).

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...) un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) Liepājas ielā 5A-4 , Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0385.
 2. Apstiprināt nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas ielā 5A-4, Priekulē, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6415 900 0385, nosacīto cenu 2900 EUR (divi tūkstoši deviņi simti eiro).
 3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.
 4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).
 5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām jāsniedz viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanas saņemšanas dienas.
 6. Noteikt, ka, apstiprinot pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma tiesīgai personai  pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai jāiesniedz pieteikumam pievienota īrnieka un viņa ģimenes locekļu noslēgta, notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu.
 7. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.
 8. Atbildīgā par atsavināšanas procesa turpmāku organizēšanu un pirkuma līguma sagatavošanu tā noslēgšanai- pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja.
 9. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

 

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- XX; finanšu nodaļai;

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Pielikums

197. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības - kadastra apzīmējums 6415 006 0117,  Vaiņodes iela 17A, Priekule, Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.197           

          (protokols Nr.6,  33.punkts)

 

   Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības - kadastra apzīmējums 6415 006 0117,  Vaiņodes iela 17A, Priekule, Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai

 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteikto rezerves zemes fondā ieskaitītie zemes gabali un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.

No minētās Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestās daļas izriet, ka pirms lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību         (turpmāk- rezerves zemes) ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšanas pašvaldībai jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:

 1. Pagājis valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes izvērtēšanas divu gadu termiņš (turpmāk- zemes izvērtēšanas termiņš);
 2. Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais rezerves zemes saraksts (turpmāk- izvērtētais zemes saraksts);
 3. publicētajā izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

No minētajām Zemes pārvaldības likuma normām izriet, ka gan lēmuma par rezerves zemes ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšana, gan ar to saistāmo nosacījumu izpildes konstatēšana, ir pašvaldības kompetences jautājums.

Izvērtējot Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā minētos kritērijus, dome konstatē un secina:

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā noteikto, valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Zemes reforma Priekules novada lauku apvidū pabeigta 2016.gada 07.jūnijā, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.322 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada lauku apvidū”.

Kārtība, kādā nozaru ministrijas pieņem lēmumus par attiecīgu zemes gabalu piederību vai piekritību valstij pēc zemes reformas pabeigšanas un kādā pašvaldības pieņem lēmumus par zemes gabalu piekritību pašvaldībai noteikta Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumu Nr. 190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” (turpmāk-Noteikumi Nr.190).

Saskaņā ar noteikumu Nr.190 3.2. apakšpunktu Valsts zemes dienests sagatavo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) reģistrētos datus (*.xls datnes formātā) par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, tai skaitā par kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība vai piekritība (turpmāk – zemes vienība), katrā administratīvajā teritorijā (turpmāk – saraksts) un publisko savā tīmekļvietnē (lejupielādei) piecu darbdienu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas (pēc šo noteikumu spēkā stāšanās) par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Zemes reforma Priekules novada Priekules pilsētā pabeigta 2015.gada 09.septembrī, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.494 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada Priekules pilsētā”.

Zemes reforma Priekules novada lauku apvidū pabeigta 2016.gada 07.jūnijā, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.322 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada lauku apvidū”.

 Atbilstoši Valsts zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā ietvertajai informācijai pie zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0101 nav izdarīta atzīme par tās piekritību valstij vai pašvaldībai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.9. apakšpunktu - adresācijas objekts ir zemes vienība, uz kuras ir atļauts būvēt šo noteikumu 2.7. un 2.8. apakšpunktā minētos objektus (turpmāk – apbūvei paredzēta zemes vienība) un 9.punktu- pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu - nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 1.panta 14.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums — ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

Saskaņā ar 2020.gada 10.jūnija noteikumu Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 11.panta trešo un ceturto daļu īpašumu nosaukumus piešķir, maina vai apstiprina pašvaldības dome ar lēmumu, kuru pēc tam pašvaldība piecu darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas, nosūta Valsts zemes dienestam.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums”; likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 1.panta 14.daļu; Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.9. apakšpunktu, 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0117  15920  m2 platībā, Vaiņodes iela 17A, Priekule , Priekules novads, ir Priekules novada pašvaldībai piekrītoša un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu (  pielikums).
 2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0117  15920 m2 platībā ( vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) , noteikt NĪLM -  Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve  (kods 1003 ).

 

 

Lēmuma 1 eks. paziņojams: nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums

198. Par daļu no zemes Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads iznomāšanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.198           

          (protokols Nr.6,  34.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Par daļu no zemes Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads iznomāšanu XX

       

      Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, iesniegums Nr.2.1.4/21/427-S ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr.2.3.4/92_2016 uz daļu no zemes Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums  6446 005 0239, mazdārziņa vajadzībām 0,028 ha  platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Krasta iela 3”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 005 0227 reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 93 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Ar XX, uz minēto zemes vienības daļu , 01.04.2016. noslēgts zemes nomas līgums Nr. 2.3.4/92_2016, nomas līgums beidzas 31.03.2021.

Nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu iesniedzējam nav.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

         Atbilstoši 28.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3 punktam - neapbūvētam zemesgabalam, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts – 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk 5,00 EUR gadā.

            Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu nomas līguma pagarināšanai arXX, personas kods XX, uz daļu no zemes vienības „Krasta iela 3”, Bunkā, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 005 0227, kadastra apzīmējums 6446 005 0239, 0,028 ha platībā.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu nomas līguma pagarināšanai ar Sergeju Milteni uz daļu no zemes vienības „Krasta iela 3”, Bunkā,  Bunkas pagastā, Priekules novads, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas , pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/92_2016, uz daļu no zemes vienības Krasta iela 3”, Bunkā , Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 005 0227, kadastra apzīmējums 6446 005 0239, 0,028 ha platībā, ar XX, personas kods XX,  slēdzot papildus vienošanos un  nosakot :
 4. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 5,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;
  1. nomas līguma termiņu no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2026.gada 31.martam.
 5. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.
 6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

  •  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei
  • XX;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

Pielikums

199. Par 01.05.2011. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/17/2011 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.199           

          (protokols Nr.6,  35.punkts)

 

Par 01.05.2011. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/17/2011 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā

 

2021.gada 28.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX (turpmāk tekstā- iesniedzējs), iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/445-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes “Skraģīši”, kadastra apzīmējums 64980020176, Virgas pagastā nomu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2011.gada 01.maijā starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.3-36/17/2011 par zemes vienības “Skraģīši” 3,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0176, Virgas pagastā iznomāšanu kā pirmnomas personai.

 Līguma termiņš noteikts līdz 2021.gada 30.aprīlim.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, kas nosaka, ka persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, 30.08.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 01.05.2011. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/17/2011 termiņu uz desmit gadiem, līdz 31.04.2031.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot vienošanos par grozījumiem zemes nomas līgumā atbilstoši šim lēmumam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

200. Par 01.07.2011. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/33-2011 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.200           

          (protokols Nr.6,  36.punkts)

 

Par 01.07.2011. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/33-2011 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā

 

2021.gada 01.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX,  (turpmāk tekstā- iesniedzēja), iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/450-S, ar lūgumu pagarināt 01.07.2011.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/33-2011 termiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2011.gada 01.jūlijā starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.3-36/33-2011 par zemes vienības “Tālās Lubejas” 1,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0019, Virgas pagastā iznomāšanu kā pirmnomas personai.

 Līguma termiņš noteikts līdz 2021.gada 30.jūnijam.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, kas nosaka, ka persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, 30.08.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 01.07.2011. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/33-2011 termiņu uz desmit gadiem, līdz 2031.gada 30.jūnijam.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot vienošanos par grozījumiem zemes nomas līgumā atbilstoši šim lēmumam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

201. Par 19.05.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/73 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.201           

          (protokols Nr.6,  37.punkts)

 

Par 19.05.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/73 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā

 

2021.gada 01.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā- iesniedzēja), dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/450-S, ar lūgumu pagarināt 19.05.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/73.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Purmsātu muiža” 0,3515 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0224, Virgas pagastā, Priekules novadā, pieder pašvaldībai.

2016.gada 19.maijā starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.3.4/73 (turpmāk- līgums) par daļu no zemes vienības “Purmsātu muiža” 0,02 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0224, Virgas pagastā, iznomāšanu saimniecības ēkas uzturēšanai.

Līguma termiņš noteikts līdz 2021.gada 01.jūnijam.

Iesniedzējai nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Iesniedzēja lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (stājās spēkā 23.06.2020.) pārejas noteikumu 20.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” otro nodaļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par 19.05.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/73 termiņa pagarināšanu.

2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv .

3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, pagarināt 19.05.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/73 termiņu uz desmit gadiem, nosakot zemes nomas līguma termiņu līdz 2031.gada 30.jūnijam.

4. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai sagatavot vienošanos par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu atbilstoši šim lēmumam.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai: finkomisija@dkn.lv ,

XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

202. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības “Smiltnieki”, Virgas pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 64980040023 sadalīšanai

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.202           

          (protokols Nr.6,  38.punkts)

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības “Smiltnieki”, Virgas pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 64980040023 sadalīšanai

 

2021.gada 03.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Metrum”, reģ.Nr.40003388748, Liepājas biroja, adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.7/21/480-S, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības “Smiltnieki” ar kadastra apzīmējumu 64980040023, Virgas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Smiltnieki”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.64980040199, sastāv no trīs zemes vienībām. Īpašuma tiesības reģistrētas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā.

Īpašnieks vēlas sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64980040023 divos zemesgabalos.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz īpašnieka iesniegumu un Priekules novada pašvaldības 2021.gada 20.janvārī izsniegtajiem zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem Nr.2.1.4/21/105-N.

Zemes ierīcības projektu izstrādājis SIA “Metrum”.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu un tā grozījumus apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 22.pantu un uz Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6.,26.,28.2.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt SIA “Metrum”, reģ.Nr.40003388748, izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienības “Smiltnieki”, kadastra apzīmējums 64980040023, Virgas pagastā, sadalīšanai divos zemes gabalos, saskaņā ar projekta grafisko daļu (  pielikums).

2. Projektētai zemes vienībai Nr.1 ar plānoto kadastra apzīmējumu 64980040297, platība  13,14 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), saglabāt nosaukumu “Smiltnieki” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods-0101.

3. Projektētai zemes vienībai Nr.2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 64980040298, platība 3,28 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), apstiprināt nosaukumu “Lanciņi” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods-0201.

4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums, elektroniski parakstīts, izsūtāms: 10 darbadienu laikā Valsts zemes dienestam, VZDKRN@90000030432 un SIA “Metrum”, liepaja@metrum.lv, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums