25.03.2021. domes sēde (protokols Nr.6)

203. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64580010129 atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Mežotnes”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.203           

          (protokols Nr.6,  39.punkts)

 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64580010129 atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Mežotnes”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 

2021.gada 02.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts AS “UPB”, reģistrācijas Nr.42103000187 (turpmāk tekstā- iesniedzējs), juridiskā adrese Dzintaru iela 17, Liepāja, kuru pārstāv valdes priekšsēdētājs XX un valdes locekle XX, elektroniski parakstīts iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/463-S, ar lūgumu piešķirt jaunu nosaukumu “Meža Bites” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64580010129, kurš tiks atdalīts no nekustamā īpašuma “Mežotnes”, Gramzdas pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Mežotnes” (turpmāk tekstā- nekustamais īpašums), kadastra Nr.64580010128, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, reģistrētas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Gramzdas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.51 uz Guntara Laugaļa ( turpmāk tekstā-īpašnieks)vārda.

Nekustamais īpašums sastāv no divām atsevišķām zemes vienībām.

Īpašnieks ir pilnvarojis iesniedzēju veikt nekustamā īpašuma sadalīšanu (26.02.2021.Ģenerālpilnvara ar reģistra Nr.911, kuru izdevusi un apliecinājusi zvērināta notāre XX).

Iesniedzējs lūdz atdalīt no nekustamā īpašuma vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64580010129, piešķirot jaunu nosaukumu “Meža Bites”.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.,32. un 33. pantiem, pēc tiesīgās personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos īpašumos vai grozot reģistrētu nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma objektus.

Saskaņā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

Zemes ierīcības projekts neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalītas zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

 Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Mežotnes”, kadastra Nr.64580010128, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64580010129.

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64580010129 piešķirt jaunu nosaukumu “Meža Bites” un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: AS “UPB” uz e-pastu: valdis.likosts@mbbetons.lv; Valsts zemes dienestam, VZDKRN@90000030432 , nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

204. Par 26.05.2011. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.6/2011 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.204           

          (protokols Nr.6,  40.punkts)

 

Par 26.05.2011. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.6/2011 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā

 

2021.gada 05.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX (turpmāk tekstā- iesniedzēja), iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/513-S, ar lūgumu pagarināt 26.05.2011. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.6/2011 termiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2011.gada 26.maijā starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.6/2011 par zemes vienības “Mazpušiņas” 2,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 002 0265, Gramzdas pagastā iznomāšanu kā pirmnomas personai.

 Līguma termiņš noteikts līdz 2021.gada 26.maijam.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, kas nosaka, ka persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, 30.08.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Pagarināt 26.05.2011. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.6/2011 termiņu uz desmit gadiem, līdz 31.05.2031, izsakot līgumu jaunā redakcijā.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

205. Par 12.05.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/68 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.205           

          (protokols Nr.6, 41.punkts)

 

Par 12.05.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/68 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā

 

2021.gada 05.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX.(turpmāk tekstā- iesniedzēja), iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/513-S, ar lūgumu pagarināt 12.05.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/68 termiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2016.gada 12.maijā starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.3.4/68 (turpmāk tekstā-līgums) par zemes vienības “Pagasta palīgsaimniecības” 3,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 002 0157, Gramzdas pagastā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš noteikts līdz 2021.gada 01.maijam.

Iesniedzēja lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk-noteikumi) 53. punkts nosaka, ka Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, t.i., ne ilgāk kā uz 30 gadiem.

Noteikumu 56.punkts nosaka, ka pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību.[…].

Pagarinot līguma termiņu jāpārskata noteiktā zemes nomas maksa un jāprecizē iznomātā platība.

Ar 2019.gada 31.janvāra Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.8, protokols Nr.1, tika apstiprināts zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādis. Gramzdas pagastā lauksaimniecībā izmantojamai zemei vidējā nosacītā 1 ha tirgus nomas maksa gadā ir 70,00 EUR.

Zemes nomas līguma kopējais termiņš nepārsniedz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (stājās spēkā 23.06.2020.) pārejas noteikumu 20.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par 12.05.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/68 termiņa pagarināšanu.

2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv .

3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, pagarināt 12.05.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/68 termiņu uz pieciem gadiem,  izsakot zemes nomas līgumu jaunā redakcijā.

4. Noteikt:

4.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 31.05.2026.;

4.2. iznomāto platību 2,6 ha;

4.3. zemes nomas maksu par 1 ha gadā- 70,00 EUR. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

5. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai sagatavot līgumu atbilstoši šim lēmumam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai, Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai: finkomisija@dkn.lv

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206. Par nekustamā īpašuma “Dārziņi”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu 

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.206           

          (protokols Nr.6, 42.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma “Dārziņi”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu 

 

2021.gada 09.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/521-S (turpmāk tekstā- iesniedzējs), ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Dārziņi”, Gramzdas pagastā, atdalot divas zemes vienības.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Dārziņi” (turpmāk tekstā- nekustamais īpašums), kadastra Nr.6458 001 0119, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, reģistrētas Kurzemes rajona tiesas Gramzdas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000543345 uz iesniedzēja vārda.

Nekustamais īpašums sastāv no trim atsevišķām zemes vienībām.

Iesniedzējs vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem un piešķirt jaunus nosaukumus:

 1. 6458 001 0121 - “Caunas”;
 2. 6458 001 0120 -  “Lapsas”.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.,32. un 33. pantiem, pēc tiesīgās personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos īpašumos vai grozot reģistrētu nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma objektus.

Zemes ierīcības projekts neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalītas zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

Saskaņā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

 Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Dārziņi”, kadastra Nr.6458 001 0119, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 6458 001 0121 un 6458 001 0120.

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0121 piešķirt jaunu nosaukumu “Caunas” un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

3. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0120 piešķirt jaunu nosaukumu “Lapsas” un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms 1 eks. izsūtāms: XX, Valsts zemes dienestam, VZDKRN@90000030432 ,nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

207. Par daļu no zemes Vaiņodes iela 17A, Priekule, nomu Z/S Dīķi 2

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.207           

          (protokols Nr.6,  43.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Par daļu no zemes Vaiņodes iela 17A, Priekule, nomu Z/S Dīķi 2

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts Z/s Dīķi 2, Reģistrācijas Nr. 42101014178, īpašnieka XX, 03.08.2021. iesniegums Nr.2.1.4/21/470-S  ar lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu uz daļu no zemes Vaiņodes iela 17A, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 006 0117.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums  Vaiņodes iela 17A , Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 006 0094 ir Priekules novada pašvaldībai piekrītošs.

Minētā zemes vienība ir apbūvēta ,uz tās atrodas noliktava ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0059 016 un darbnīca ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0059 017, kas nepieder pašvaldībai.            

Z/s Dīķi 2 norādīja, ka  Vaiņodes iela 17A, Priekule, Priekules novads, lietošanā ir iepriekšminētās būves .

Ar Z/s Dīķi 2 nav slēgts zemes nomas līgums.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi , ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350. “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Iznomāt zs Dīķi 2, reģ.nr. 42101014178,  daļu no zemes Vaiņodes iela 17A, Priekule, Priekules novadā, kadastra nr. 6415 006 0094, kadastra apzīmējums 6415 006 0117  9000 m2, slēdzot zemes nomas līgumu, nosakot:

 

  • nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā,
  •  nomas līguma termiņu no 2021.gada 01.aprīļa  līdz 2031.gada 31.decembrim,
  • papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus,
  • līgumā iekļaut punktu par nomas līguma vienpusēju izbeigšanu, ja uz zemes vienības esošajām būvēm piesakās to īpašnieks.
 1. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.
 2. Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.
 3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

Pielikums

 

208. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 002 0025 atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Gravas”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā 

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.208           

          (protokols Nr.6,  44.punkts)

 

 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 002 0025 atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Gravas”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā 

 

2021.gada 09.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/525-S (turpmāk tekstā- iesniedzējs), ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Gravas”, Gramzdas pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6458 002 0025.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Gravas” (turpmāk tekstā- nekustamais īpašums), kadastra Nr.6458 001 0040, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, reģistrētas Kurzemes rajona tiesas Gramzdas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.132 uz iesniedzēja vārda.

Nekustamais īpašums sastāv no trim atsevišķām zemes vienībām.

Iesniedzējs vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6458 002 0025 un piešķirt jaunu nosaukumu “Smaižu kalni”.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.,32. un 33. pantiem, pēc tiesīgās personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos īpašumos vai grozot reģistrētu nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma objektus.

Zemes ierīcības projekts neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalītas zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

Saskaņā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

 Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Gravas”, kadastra Nr.6458 001 0040, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējum 6458 002 0025.

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6458 002 0025 piešķirt jaunu nosaukumu “Smaižu kalni” un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms 1 eks. izsūtāms: XX, Valsts zemes dienestam, VZDKRN@90000030432 ,nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

 

 

209. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu XX par zemes daļas “Aizparka”, Kalētu pag., Priekules nov., nomu un zemes nomas līgumu apvienošanu vienā līgumā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.209           

          (protokols Nr.6,  45.punkts)

 

 

Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu XX par zemes daļas “Aizparka”, Kalētu pag., Priekules nov., nomu un zemes nomas līgumu apvienošanu vienā līgumā

 

2021.gada 10.martā Priekules novada pašvaldībā saņemtsXX (turpmāk tekstā- iesniedzējs), adrese XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/542-S, ar lūgumu pagarināt 01.06.2011.zemes nomas līguma Nr.3-36/28/2011 un 09.03.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/22 termiņu par zemes vienības daļas “Aizparka”  nomu Kalētu pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2011.gada 01.jūnijā starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.3-36/28/2011 par zemes vienības daļas “Aizparka” 1,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0140, Kalētu pagastā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš noteikts līdz 01.06.2016. 2016.gada 06.jūnijā tika noslēgta Vienošanās Nr.2.3.4/84 par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu līdz 31.05.2021.

 2016.gada 09.martā starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.3.4/22 par zemes vienības daļas “Aizparka” 0,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0140, Kalētu pagastā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš noteikts līdz 30.04.2021.

Zemes vienība “Aizparka” 6,4694 ha kopplatībā piekrīt pašvaldībai un ir iznomāta diviem nomniekiem.

Ar iesniedzēju dažādos laika posmos par zemes vienības daļas “Aizparka” nomu ir noslēgti vēl divi zemes nomas līgumi:

 1. 2013.gada 30.aprīlī zemes nomas līgums Nr.3-36K/9-2013 par 2,0 ha un 14.03.2018.Vienošanās Nr.2.3.4/18/335;
 2. 2019.gada 08.maijā zemes nomas līgums Nr.3.4/19/657 par 0,7 ha.

Kopējā iznomātā platība ir 4,7 ha.

Lietderīgi būtu šos zemes nomas līgumus apvienot vienā zemes nomas līgumā.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk-noteikumi) 53. punkts nosaka, ka Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, t.i., ne ilgāk kā uz 30 gadiem.

Noteikumu 56.punkts nosaka, ka pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību.[…].

Pagarinot līguma termiņu jāpārskata noteiktā zemes nomas maksa.

Ar 2019.gada 31.janvāra domes sēdes lēmumu Nr.8, protokols Nr.1, tika apstiprināts zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādis. Kalētu pagastā lauksaimniecībā izmantojamai zemei vidējā nosacītā 1 ha tirgus nomas maksa gadā ir 69,00 EUR.

Zemes nomas līguma kopējais termiņš nepārsniedz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (stājās spēkā 23.06.2020.) pārejas noteikumu 20.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par zemes nomas līgumu termiņa pagarināšanu Ivaram Kaļķim, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv .

3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, pagarināt 01.06.2011.zemes nomas līguma Nr.3-36/28/2011, 06.06.2016.Vienošanās Nr.2.3.4/84 un 09.03.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/22 termiņu uz pieciem gadiem.

4. Apvienot sekojošus zemes nomas līgumus vienā zemes nomas līgumā, izsakot to jaunā redakcijā:

4.1.  01.06.2011.zemes nomas līgums Nr.3-36/28/2011;

4.2.  30.04.2013.zemes nomas līgums Nr.3-36K/9-2013;

4.3.  09.03.2016. zemes nomas līgums Nr.2.3.4/22;

4.4.  08.05.2019. zemes nomas līgums Nr.2.3.4/19/657.

5. Noteikt:

5.1. iznomājamo platību – 4,7 ha.

5.2. nomas līguma termiņu līdz 31.05.2026.;

5.3. zemes nomas maksu par 1 ha gadā- 69,00 EUR. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

5.4. ka lēmuma 4. punktā minētie zemes nomas līgumi zaudē spēku ar jauna līguma noslēgšanas dienu.

6. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai: finkomisija@dkn.lv ,

XX, Priekules nov., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

210. Par mācību procesa organizāciju Mežupes pamatskolā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.210           

          (protokols Nr.6,  46.punkts)

 

Par mācību procesa organizāciju Mežupes pamatskolā

2020. gada 6.novembra Ministru kabineta rīkojums Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.13.2.5. punkts nosaka, ka ārkārtējās situācijas laikā speciālās izglītības iestādēs strādā klātienē.

Atbilstoši 2020. gada 9. jūnija MK noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.1.3 punktam, izglītības iestādēs izglītības procesu daļēji vai pilnībā var īstenot attālināti atbilstoši izglītības iestādes dibinātāja lēmumam un izglītības iestādes noteiktajai kārtībai, ja pašvaldības administratīvajā teritorijā, kur atrodas izglītības iestāde, vai teritorijās, ar ko tā robežojas, novērojams Covid-19 infekcijas izplatības pieaugums vai saglabājas augsti infekcijas izplatības rādītāji atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra sniegtajai informācijai. 

19.martā saslimstība Priekules novada pašvaldības teritorijā saglabājās augsta, tāpēc tika izdots domes priekšsēdētājas rīkojums Mežupes pamatskolā pagarināt attālinātās mācības visiem izglītojamajiem.

Mežupes pamatskolas pirmsskolas grupas bērniem tiks nodrošināts pirmsskolas pakalpojums, ja vecākiem tas būs nepieciešams.

atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas 202gada 19.marta rīkojumu Nr.1.1.6/21/51.
 2. Mežupes pamatskolas izglītojamajiem no 2021.gada 2marta līdz 6.aprīlim noteikt attālinātās mācības, atbilstoši izglītības iestādes izstrādātai kārtībai.
 3. Par lēmuma izpildi atbildīga izglītības vadītāja.

 

Lēmumu nosūtīt: Izglītības vadītājai, Mežupes pamatskolai, Izglītības kvalitātes valsts dienestam

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

211. Par dzīvokļa īpašuma LIEPU ALEJA 3-30, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.211           

          (protokols Nr.6,  47.punkts)

 

 

Par dzīvokļa īpašuma LIEPU ALEJA 3-30, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par dzīvokļa īpašuma LIEPU ALEJA 3-30, Kalēti, Kalētu pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2021.gada 25.marta sēdes lēmumu tika nodots atsavināšanai dzīvokļa īpašums LIEPU ALEJA 3-30, kadastra Nr.6464 900 0073, Kalētu pagastā. Atsavināšanas ierosinātājs- pirmtiesīgā persona.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-PPMAL) 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...) un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Invest Rīga Liepāja”, reģ.Nr.42103024236, noteicis, ka dzīvokļa īpašuma tirgus vērtība uz  17.03.2021. ir 3300 EUR (trīs tūkstoši trīs simti   eiro).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.apakšpunktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 45.panta trešo daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Apstiprinātdzīvokļa īpašuma LIEPU ALEJA 3-30, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6464 900 0073, nosacīto cenu 3300 EUR ( trīs tūkstoši trīs simti eiro).

2.  Nosūtītpaziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

3.Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

4. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām jāsniedz viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanas saņemšanas dienas.

5. Noteikt, ka, apstiprinot pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma tiesīgai personai pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai jāiesniedz pieteikumam pievienota īrnieka un viņa ģimenes locekļu noslēgta, notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto nekustamo īpašumu.

6. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- XX;

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;      

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Pielikums

212. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 64640020250 un 64640020082 apvienošanu vienā zemes vienībā un platības precizēšanu, Kalētu pagastā, Priekules novadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.212          

          (protokols Nr.6,  48.punkts)

 

 

Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 64640020250 un 64640020082 apvienošanu vienā zemes vienībā un platības precizēšanu, Kalētu pagastā, Priekules novadā

 

 Izskatot jautājumu par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību apvienošanu vienā zemes vienībā un platības precizēšanu Kalētu pagastā, Priekules novadā tika konstatēts, ka:

Pašvaldībai Kalētu pagastā piekrīt zemes vienības “”Dzelzceļmala” 2,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 002 0250 un “Dakteri” 0,7573 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 0020082.

Augstāk minētās zemes vienības atrodas blakus un robežojas. Zemes vienības nav kadastrāli uzmērītas.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienības ir atsevišķi kadastra objekti.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.pantā noteikto, zemes reformu regulējošos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos valstij vai pašvaldībai piekrītošo zemi var sadalīt vai apvienot pirms zemes pirmreizējās ierakstīšanas zemesgrāmatā un 18.1 panta otrā daļu nekustamā īpašuma objektus apvieno, ja zemes vienībām ir kopīgs vismaz viens robežas posms, […].

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24.panta pirmās daļas otrajā punktā noteikts, ka nekustamā īpašuma objekta noteikšanu ierosina valsts institūcija vai vietējā pašvaldība par zemi, kas tai piekrīt vai pieder saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”.

Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punkts noteic, ka zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība.

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 11.pantu, 18.1 panta otro daļu, 19.panta 4.punktu, kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, atbilstoši normatīvo aktu un šā likuma 34.panta nosacījumiem kadastra informācijas sistēmā drīkst  apvienot vairākus viena veida nekustamā īpašuma objektus vienā nekustamā īpašuma objektā, Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apvienot blakus esošās pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Kalētu pagastā ar kadastra apzīmējumiem 6464 002 0250 un 6464 002 0082 vienā zemes vienībā, saglabājot jaunizveidoto zemes vienību nekustamā īpašuma “Dakteri”, kadastra numurs 6464 002 0082 sastāvā, saskaņā ar grafisko pielikumu (  pielikums).

2. Precizēt jaunizveidotās zemes vienības kopplatību uz 2,7573 ha (vairāk vai mazāk cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) un nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmuma 1 eks. paziņojams: nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213. Par daļu no zemes vienības “Purmsātu muiža”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.213           

          (protokols Nr.6,  49.punkts)

 

 

Par daļu no zemes vienības “Purmsātu muiža”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 

2021.gada 22.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā- iesniedzēja), dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/637-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par daļu no zemes vienības “Purmsātu muiža”, Virgas pagastā nomu šķūņa uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Purmsātu muiža” 0,3515 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0224, Virgas pagastā, Priekules novadā, pieder pašvaldībai.

2015.gada 16.novembrī starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.3.4/183 (turpmāk- līgums) par daļu no zemes vienības “Purmsātu muiža” 0,004 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0224, Virgas pagastā, iznomāšanu šķūņa uzturēšanai. Līguma termiņš noteikts līdz 2020.gada 01.novembrim.

Iesniedzējai nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Iesniedzēja lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu. Tā kā līguma termiņš ir beidzies ir jānoslēdz jauns zemes nomas līgums.

Saskaņā ar 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7.punktu, kas nosaka, ka apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tās esošās būves īpašniekiem, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam […] un 17.punktu, kas nosaka, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (stājās spēkā 23.06.2020.) pārejas noteikumu 20.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” otro nodaļu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par  daļu no zemes vienības “Purmsātu muiža” 0,004 ha platībā, kadastra apzīmējums 64980040224, Virgas pagastā, iznomāšanu K.Puterei.

2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv .

3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes vienības “Purmsātu muiža”, kadastra apzīmējums 64980040224, Virgas pagastā, šķūņa uzturēšanai.

4. Noteikt:

4.1. iznomājamo platību- 0,004 ha;

4.2. termiņu līdz 30.04.2031.;

4.3. zemes nomas maksu- 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā.

5. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai sagatavot vienošanos par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu atbilstoši šim lēmumam.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai: finkomisija@dkn.lv ,

XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

214. Par grozījumiem 2020. gada 30. decembra domes lēmumā Nr. 810 “Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos”

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.214           

          (protokols Nr.6,  50.punkts)

 

Par grozījumiem 2020. gada 30. decembra domes lēmumā Nr. 810 “Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos”

 

2021. gada 22. martā Priekules novada pašvaldībā no Bunkas pagasta pārvaldes vadītājas Patricijas Andersones saņemta informācija, ka nepieciešams noteikt atkritumu apsaimniekošanas tarifu daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai “Dzirnavas”, Bunkas pagastā Krotes ciemā, kur iepriekš atkritumu apsaimniekošanu ir veikusi privātpersona.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, nepieciešams veikt grozījumus 2020. gada 30. decembra domes lēmumā Nr.810 (protokols Nr.16, 4.punkts) “Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos”, nosakot Priekules novada Bunkas pagasta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Dzirnavas” atkritumu apsaimniekošanas maksu 1,67 EUR bez PVN.

Atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Izdarīt Priekules  novada pašvaldības  domes 2020. gada 30. decembra lēmumā Nr. 810 “Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos” (protokols   Nr.16, 4.p.) šādu papildinājumu:

 

  1. Ar 2021. gada 01. aprīli noteikt atkritumu apsaimniekošanas tarifu Priekules novada Bunkas pagastā, EUR bez PVN (vienai personai):
   1. Dzirnavas                    1,67
 1. Par lēmuma izpildi atbild Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja.

 

Lēmums nosūtāms: Bunkas pārvalde, Finanšu nodaļai, juristei

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Pielikums

 

215. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.215           

          (protokols Nr.6,  51.punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

216. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.216           

          (protokols Nr.6,  52.punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

217. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8484), atkārtotas izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.217           

          (protokols Nr.6, 53.punkts)

 

 

Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8484), atkārtotas izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

 

Ar 2019. gada 28. novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.615 apstiprināta kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 ar naudas lādi, inventāra Nr. 1239-8484 (turpmāk tekstā – kustamā manta), pārdošana, rīkojot izsoli.

Ar 2020. gada 30. decembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.860 apstiprināta kustamās mantas, mutiskās izsoles ar augšupejošu soli rīkošana, izsoles noteikumi, pielikumi, un līguma projekts.

Kustamās mantas nosacītā cena un izsoles sākumcena noteikta 120,00 EUR (viens simts divdesmit euro un 00 centi ).

Ar 2021.gada 25.februāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.146 tika apstiprināta kustamās mantas mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšana par nenotikušu un atkārtotas mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcena 120,00 euro, un atkārtotās mutiskās izsoles noteikumi.

Saskaņā ar izsoles noteikumu (apstiprināti ar 25.02.2021. Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.146) 3.2.punktu, dalībnieku reģistrācija izsolei tika noteikta līdz 2021. gada 22. martam plkst. 13.00. Izsludinātajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

            Saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktu izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. Tā kā izsludinātajā termiņā izsolei nepieteicās neviens dalībnieks, izsole atzīstama par nenotikušu.

            Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta ceturto daļu, ja kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu (9.pants), var ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants).   

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, 32.panta ceturto daļu, 34.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

 1. Atzīt Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 ar naudas lādi, inventāra Nr. 1239-8484, atkārtoto mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu.
 2. Apstiprināt izsoles rezultātus un izsoles protokolu.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai.

           

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

218. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8485), atkārtotas izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.218           

          (protokols Nr.6,  54.punkts)

 

 

Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8485), atkārtotas izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

 

Ar 2019. gada 28. novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.615 apstiprināta kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 ar naudas lādi, inventāra Nr. 1239-8485 (turpmāk tekstā – kustamā manta), pārdošana, rīkojot izsoli.

Ar 2020. gada 30. decembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.861 apstiprināta kustamās mantas, mutiskās izsoles ar augšupejošu soli rīkošana, izsoles noteikumi, pielikumi, un līguma projekts.

Kustamās mantas nosacītā cena un izsoles sākumcena noteikta 120,00 EUR (viens simts divdesmit euro un 00 centi ).

Ar 2021.gada 25.februāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.147 tika apstiprināta kustamās mantas mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšana par nenotikušu un atkārtotas mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcena 120,00 euro, un atkārtotās mutiskās izsoles noteikumi.

Saskaņā ar izsoles noteikumu (apstiprināti ar 25.02.2021. Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.147) 3.2.punktu, dalībnieku reģistrācija izsolei tika noteikta līdz 2021. gada 22. martam plkst. 13.00. Izsludinātajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktu izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. Tā kā izsludinātajā termiņā izsolei nepieteicās neviens dalībnieks, izsole atzīstama par nenotikušu.

            Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta ceturto daļu, ja kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu (9.pants), var ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants). 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, 32.panta ceturto daļu, 34.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Atzīt Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 ar naudas lādi, inventāra Nr. 1239-8485, atkārtoto mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu.
 2. Apstiprināt izsoles rezultātus un izsoles protokolu.

 

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai.

           

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

219. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8486), atkārtotas izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.219           

          (protokols Nr.6,  55.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8486), atkārtotas izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

 

Ar 2019. gada 28. novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.615 apstiprināta kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 ar naudas lādi, inventāra Nr. 1239-8486 (turpmāk tekstā – kustamā manta), pārdošana, rīkojot izsoli.

Ar 2020. gada 30. decembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.862 apstiprināta kustamās mantas, mutiskās izsoles ar augšupejošu soli rīkošana, izsoles noteikumi, pielikumi, un līguma projekts.

Kustamās mantas nosacītā cena un izsoles sākumcena noteikta 120,00 EUR (viens simts divdesmit euro un 00 centi ).

Ar 2021.gada 25.februāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.148 tika apstiprināta kustamās mantas mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšana par nenotikušu un atkārtotas mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcena 120,00 euro, un atkārtotās mutiskās izsoles noteikumi.

Saskaņā ar izsoles noteikumu (apstiprināti ar 25.02.2021. Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.148) 3.2.punktu, dalībnieku reģistrācija izsolei tika noteikta līdz 2021. gada 22. martam plkst. 13.00. Izsludinātajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

         Saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktu izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. Tā kā izsludinātajā termiņā izsolei nepieteicās neviens dalībnieks, izsole atzīstama par nenotikušu.

            Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta ceturto daļu, ja kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu (9.pants), var ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants). 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, 32.panta ceturto daļu, 34.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Atzīt Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 ar naudas lādi, inventāra Nr. 1239-8486, atkārtoto mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu.
 2. Apstiprināt izsoles rezultātus un izsoles protokolu.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai.

           

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

220. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 EKA (Nr.8635), atkārtotas izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.220           

          (protokols Nr.6,  56.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 EKA (Nr.8635), atkārtotas izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

 

Ar 2019. gada 28. novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.615 apstiprināta kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 EKA ar naudas lādi LGS-CHD 3000, inventāra Nr. 1239-8635 (turpmāk tekstā – kustamā manta), pārdošana, rīkojot izsoli.

Ar 2020. gada 30. decembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.863 apstiprināta kustamās mantas, mutiskās izsoles ar augšupejošu soli rīkošana, izsoles noteikumi, pielikumi, un līguma projekts.

Kustamās mantas nosacītā cena un izsoles sākumcena noteikta 120,00 EUR (viens simts divdesmit euro un 00 centi ).

Ar 2021.gada 25.februāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.150 tika apstiprināta kustamās mantas mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšana par nenotikušu un atkārtotas mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcena 120,00 euro, un atkārtotās mutiskās izsoles noteikumi.

Saskaņā ar izsoles noteikumu (apstiprināti ar 25.02.2021. Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.150) 3.2.punktu, dalībnieku reģistrācija izsolei tika noteikta līdz 2021. gada 22. martam plkst. 13.00. Izsludinātajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktu izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. Tā kā izsludinātajā termiņā izsolei nepieteicās neviens dalībnieks, izsole atzīstama par nenotikušu.

            Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta ceturto daļu, ja kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu (9.pants), var ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants). 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, 32.panta ceturto daļu, 34.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Atzīt Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 EKA ar naudas lādi LGS-CHD 3000, inventāra Nr. 1239-8635, atkārtotu mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu.
 2. Apstiprināt izsoles rezultātus un izsoles protokolu.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai.

           

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

221. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 EKA (Nr.8647), atkārtotas izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.221           

          (protokols Nr.6,  57.punkts)

 

 

Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 EKA (Nr.8647), atkārtotas izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

 

Ar 2019. gada 28. novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.615 apstiprināta kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 EKA ar naudas lādi LGS-CHD 3000, inventāra Nr. 1239-8647 (turpmāk tekstā – kustamā manta), pārdošana, rīkojot izsoli.

Ar 2020. gada 30. decembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.864 apstiprināta kustamās mantas, mutiskās izsoles ar augšupejošu soli rīkošana, izsoles noteikumi, pielikumi, un līguma projekts.

Kustamās mantas nosacītā cena un izsoles sākumcena noteikta 120,00 EUR (viens simts divdesmit euro un 00 centi ).

Ar 2021.gada 25.februāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.149 tika apstiprināta kustamās mantas mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšana par nenotikušu un atkārtotas mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcena 120,00 euro, un atkārtotās mutiskās izsoles noteikumi.

Saskaņā ar izsoles noteikumu (apstiprināti ar 25.02.2021. Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.149) 3.2.punktu, dalībnieku reģistrācija izsolei tika noteikta līdz 2021. gada 22. martam plkst. 13.00. Izsludinātajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktu izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. Tā kā izsludinātajā termiņā izsolei nepieteicās neviens dalībnieks, izsole atzīstama par nenotikušu.

            Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta ceturto daļu, ja kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu (9.pants), var ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants). 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, 32.panta ceturto daļu, 34.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Atzīt Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 EKA ar naudas lādi LGS-CHD 3000, inventāra Nr. 1239-8647, atkārtotu mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu.
 2. Apstiprināt izsoles rezultātus un izsoles protokolu.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

222. Par daļu no zemes vienības  Ķieģeļu iela 20, Priekule, Priekules nov., nomu  XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr. 222          

          (protokols Nr.6,  58.punkts)

 

Par daļu no zemes vienības  Ķieģeļu iela 20, Priekule, Priekules nov., nomu

 XX

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX,  iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/628-S) , ar lūgumu iznomāt zemi Ķieģeļu  iela 20, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 003 0158, mazdārziņa vajadzībām un pļaušanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Ķieģeļu iela 20 Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 003 0158,  ieskaitīts rezerves zemes fonda zemēs, taču, ievērojot to, ka zemes reforma Priekules novada administratīvajā teritorijā pabeidzās 2016.gada 07.jūnijā, tā ir piekritīga pašvaldībai .

Ar XX mazdārziņa nomas līgums uz iesniegumā norādīto zemes vienības daļu, nav slēgts.

Iesniedzējam nav nekustamā īpašuma nodokļa vai nomas maksas parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir lielāka par 400 m² , ne mazāk kā 7,0 EUR gadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no  nekustamā īpašuma iznomāšanas Ķieģeļu ielā 20, Priekulē, Priekules novadā, kadastra nr. 6415 003 0158, kadastra apzīmējums 6415 003 0158  3500 m² platībā, Kasparam Pērkonam.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu par daļu no nekustamā īpašuma Ķieģeļu iela 20 , Priekule , Priekules novads iznomāšanai, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes vienības  Ķieģeļu iela 20, 3500 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 003 0158, Priekulē, mazdārziņa vajadzībām (pielikums), nosakot:
  1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;
  2. nomas līguma termiņu no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada  31.decembrim.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

-  XX

-  nekustamo īpašumu speciālistei I. Lācītei.

 -  finkomisija@dkn.lv;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums