25.03.2021. domes sēde (protokols Nr.6)

223. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.223           

          (protokols Nr.6,  59.punkts)

           

 

Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai

 

Priekules novada pašvaldībā 2021.gada 22.martā saņemts Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas iesniegums, ar lūgumu piešķirt no 2021.gada ikgadējā atvaļinājuma - pirmo daļu – divas kalendāras nedēļas no 2021.gada 12.aprīļa.

V.Jablonska par domes priekšsēdētāju strādā no 2006.gada 19.janvāra. Atkārtoti ievēlēta par domes priekšsēdētāju ar Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 15.jūnija lēmumu Nr.234.

           

             Deputāte Vija Jablonska, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu,  Darba likuma 149.panta otro daļu un 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 68.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 ( Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Vijai Jablonskai ikgadējā atvaļinājuma pirmo daļu – divas kalendāras nedēļas no 2021.gada 12.aprīļa līdz 2021.gada 25.aprīlim (ieskaitot) par darba periodu no 19.01.2021. - 18.01.2022.

2. Izmaksāt Vijai Jablonskai atvaļinājuma pabalstu 40% apmērā no mēnešalgas.

 

Lēmums nosūtāms: personāla speciālistei un grāmatvedībai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

224. Par Priekules novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju un rīcības plāna aktualizāciju

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.224           

          (protokols Nr.6,  60.punkts)

 

Par Priekules novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam

investīciju un rīcības plāna aktualizāciju

 

2020.gada rudenī tika aktualizēts jautājums par Priekules mūzikas un mākslas skolas (turpmāk- Priekules MMS) fasādes vienkāršoto atjaunošanu, finansējumu tam plānojot no šobrīd pieejamajiem un paredzamajiem aizņēmumiem no valsts budžeta, saistībā ar COVID-19 vai izglītības iestāžu investīciju projektiem, lai nodrošinātu ilgstpējīgu izglītības funkciju izpildi.

Veicot esošā Priekules MMS vienkāršotās fasādes atjaunošanas tehniskā projekta aktualizēšanu tika secināts, ka nepieciešams sakārtot arī lietus ūdens kanalizāciju ap ēku, lai tiktu novērsti tālāki konstrukciju bojājumi. 2021.gada sākumā ir aktualizēts esošais Priekules MMS vienkāršotās fasādes atjaunošanas tehniskais projekts un izstrādāts tehniskais projekts lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūvei Priekules MMS teritorijā. Tā kā plānots piesaistīt finansējumu aizņemoties to no valsts budžeta līdzekļiem, kā arī paredzamās investīcijas ir apjomīgas un sasniedzamais rezultāts ir būtisks novada attīstībai, nepieciešams veikt precizējumus saskaņā ar pielikumu 2021.gada 13.janvārī apstiprinātajā Priekules novada Attīstības programma 2013-2019 gadam investīciju plāna aktualizācijā, precizējot esošo ierakstu par Priekules MMS fasādes atjaunošanu un papildinot plānu ar jaunu ierakstu par lietus ūdens kanalizācijas izbūvi Skolas ielā 12, Priekulē.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 61.1 panta trešo daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Apstiprināt Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju un rīcības plānu.
  2. Apstiprināto Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju un rīcības plāna aktualizāciju ievietot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

 

Pielikumā investīciju plāns uz 34 lappusēm.

 

Lēmums nosūtams: Finanšu nodaļas vadītājai, Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Priekules novada Attīstības programma 2013-2019 gadam
investīciju plāns

Jaunais projekts iekļaušanai investīciju plānā ar 2021.gadu saistībā ar Priekules mūzikas un mākslas skolas fasādes vienkāršoto atjaunošanu

Projekta izmaiņas 2021.gadā

225. Par projekta “Priekules mūzikas un mākslas skolas lietus ūdens kanalizācijas izbūve un vienkāršota fasādes atjaunošana” publiskā iepirkuma izsludināšanu 2021.gadā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                     

Nr.225           

          (protokols Nr.6,  61.punkts)

 

Par projekta “Priekules mūzikas un mākslas skolas lietus ūdens kanalizācijas izbūve un vienkāršota fasādes atjaunošana” publiskā iepirkuma izsludināšanu 2021.gadā

2020.gada rudenī Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktore Inita Rubeze un pašvaldības izpilddirektors ierosināja atjaunot Priekules Mūzikas un mākslas skolas fasādes rekonstrukcijas tehnisko projektu, kuram termiņš pārsniedza 5 gadu periodu un veikt projekta realizāciju 2021.gadā. Veicot iepriekš izstrādātā tehniskā projekta atjaunošanu, tika konstatēts, ka ēkas pamatos iekļūst lietus ūdens, tādējādi bojājot ēkas pamatus un nesošās konstrukcijas. Tika pieņemts lēmums par tehniskā projekta izstrādi lietus ūdens kanalizācijas izbūvei.

2021.gadā ir izstrādāti tehniskie projekti, kuros plānots veikt Priekules Mūzikas un mākslas skolas fasādes vienkāršotu atjaunošanu un lietus ūdens kanalizācijas izbūvi. Plānotās kopējās būvniecības izmaksas pēc tehniskā projekta ir 232 687,82 EUR ar PVN. Lai uzsāktu būvniecību un precizētu patiesās būvniecības izmaksas, nepieciešams izsludināt publisko iepirkumu.

Projekta aktivitātes paredzētas novada attīstības programmas Investīciju plānā- “Priekules mūzikas un mākslas skolas vienkāršota fasādes atjaunošana Skolas ielā 12, Priekulē”, ATTP IP kods 3.22. un “Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Skolas ielā 12, Priekulē” ATTP IP kods 3.46.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  1. Izsludināt publisko iepirkumu projektam “Priekules mūzikas un mākslas skolas lietus ūdens kanalizācijas izbūve un vienkāršota fasādes atjaunošana”.

 

  1. Atkārtoti skatīt šo jautājumu un lemt par projekta realizāciju pēc publiskā iepirkuma noslēgšanās.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

226. Par projekta “Virgas pamatskolas- Virgas muižas austrumu korpusa pamatu nostiprināšana, lietus ūdens kanalizācijas izbūve un pagraba ieejas mezgla pārbūve” publiskā iepirkuma izsludināšanu 2021. gadā.

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr. 226           

          (protokols Nr.6,  62.punkts)

 

Par projekta “Virgas pamatskolas- Virgas muižas austrumu korpusa pamatu nostiprināšana, lietus ūdens kanalizācijas izbūve un pagraba ieejas mezgla pārbūve” publiskā iepirkuma izsludināšanu 2021. gadā.

2021. gada 24. martā Priekules novada pašvaldībā saņemts Virgas pagasta pārvaldes vadītājas Daigas Egles iesniegums (reģ.Nr.2.1.4/20/1889-S), kurā lūgts atļaut izsludināt publisko iepirkumu projektam “Virgas pamatskolas- Virgas muižas austrumu korpusa pamatu nostiprināšana, lietus ūdens kanalizācijas izbūve un pagraba ieejas mezgla pārbūve”.

Virgas muižas ēka nodota ekspluatācijā ap 1920. gadu. Lietus ūdens kanalizācijas sistēma laika gaitā kļuvusi nefunkcionējoša, līdz ar to ēkas pamati tiek apdraudēti ar mitrumu. Stirpu lietus gāžu un pavasara palu laikā muižas pagrabā iekļūst lietus ūdens, kas bojā ēkas pamatus un konstrukciju. 2018. gadā pamatu sanācijai tika izstrādāts tehniskais projekts, kur  plānotās būvniecības un labiekārtošanas izmaksas ir 25 518,60 EUR ar PVN.

Lai saprastu patiesās būvniecības izmaksas un varētu plānot nepieciešamos budžeta līdzekļus 2021. gada budžetā, Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle iesniegumā lūdz atļaut izsludināt publisko iepirkumu, lai realizētu šo projektu 2021. gadā, piešķirot nepieciešamos līdzekļus no Virgas pagasta neplānotajiem ieņēmumiem no pārdotajiem nekustamajiem īpašumiem.

Projekts “Virgas pamatskolas- Virgas muižas austrumu korpusa pamatu nostiprināšana, lietus ūdens kanalizācijas izbūve un pagraba ieejas mezgla pārbūve” ir iekļauts novada Investīciju plānā ATTP IP kods 3.16.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma “Par pašvaldībām” 15. pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  1. Izsludināt publisko iepirkumu projektam “Virgas pamatskolas- Virgas muižas austrumu korpusa pamatu nostiprināšana, lietus ūdens kanalizācijas izbūve un pagraba ieejas mezgla pārbūve”.
  2. Atkārtoti skatīt šo jautājumu un lemt par projekta realizāciju pēc publiskā iepirkuma noslēgšanās.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

BŪVNIECĪBAS TĀME