25.04.2013. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.6)

21.§ Par zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6482 008 0202 Priekules pag., Priekules nov. atsavināšanu uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

Priekules novada dome izskata lēmuma projektu par zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6482 008 0202 Priekules pag., Priekules nov.  uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada domes pašvaldības vārda, kas sagatavots pēc    I[:] B[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Liepājā, kas ir A[:] A[:] B[:] pilnvarotā persona (ģenerālpilnvara, izdota 31.01.2013., zvērinātas notāres A[:] B[:] prakses vietā, raģ. Nr. 507.)   25.03.2013.   lūguma, kas reģistrēts Priekules novada domē ar Nr. 3-13/354, atdalīt no īpašuma  „Dārznieki”, Priekules pag., Priekules nov. zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā  [:], tai piešķirt jaunu nosaukumu „Pļaviņas” un atļaut zemesvienības ar apzīmējumu kadastrā [:] Priekules pag., Priekules nov. 2,8 ha platībā  ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada domes pašvaldības vārda.

Konstatēts, ka ar Priekules novada domes 2012. gada 30. augusta lēmumu Nr.10.A[:] A[:] B[:] izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību „Dārznieki”, Priekules pag., Priekules nov. 2,8  ha platībā , zemes vienības apzīmējums kadastrā [:] un piešķirtas zemes nomas pirmtiesības.

            Ar A[:] A[:]  B[:] 2012. gada 28. augustā noslēgts zemes nomas līgums par zemes „Dārznieki”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], 2,8 ha platībā  iznomāšanu.

Uz zemes vienības ēkas neatrodas.

 A[:] A[:] B[:]  pilnvarojis I[:] B[:] kārtot visas lietas valsts, pašvaldību, tiesu un citās iestādēs, sakarā ar viņa valdījumā esošo zemes lietojumu „Dārznieki” Priekules pag., Priekules nov.  (ģenerālpilnvara, izdota 31.01.2013., zvērinātas notāres A[:] B[:] prakses vietā, raģ. Nr. 507.)

            Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma lauku apvidus zeme, uz kuru fiziskajām vai juridiskām personām izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmo daļu, zemesgabals „Dārznieki”, kadastra Nr. 6482 008 0202 piekrīt pašvaldībai.

            Atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1. Atdalīt no īpašuma „Dārznieki”, Priekules pag., Priekules nov. zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā [:], platība 2,8 ha, zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu „Pļaviņas”, Priekules pag., Priekules nov., noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.

 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai veikt nepieciešamās darbības , kas saistītas ar zemes vienības „Pļaviņas”, Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā [:], platība 2,8 ha ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

3.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400) 

 

22.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no E. E[:] – E[:] par NĪ [adrese], [adrese], [adrese] un {adrese] Virgas pag., Priekules nov.

1. Nekustamais īpašums [adrese] (kadastra nr. [:], Virgas pagastā, Priekules novadā pieder E[:] E[:] – E[:], personas kods: [:]. Īpašumtiesības atzītas ar Virgas pagasta zemes komisijas 1993.gada 10.jūlija lēmumu.

Nekustamais īpašums sastāv no četriem zemes gabaliem (kadastra nr. [:], [:], [:] un [:] ar kopplatību 66,4 hektāri, uz kuriem atrodas dzīvojamā ēka, četri šķūņi un kūts.

2. Par laika periodu kopš 2003.gada 1.aprīļa līdz 2013.gada 31.martam par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

3. 2013.gada 25.aprīlī nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu [:] ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –      Ls 840,80;

pamatparāda palielinājums -                              Ls 1,08;

nokavējuma nauda –                                         Ls 270,05;

KOPĀ                                                             Ls 1111,93.

 

4. Nekustamais īpašums [adrese] (iepriekšējais nosaukums [adrese]) (kadastra nr.[:], Virgas pagastā, Priekules novadā pieder E[:] E[:] – E[:], personas kods: [:]. Īpašumtiesības atzītas ar Virgas pagasta zemes komisijas 1994.gada 7.novembra lēmumu.

 Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopplatību 15,8 hektāri. Zemesgabalam noteikti šādi apgrūtinājumi – aizsargjoslas ar elektriskajiem tīkliem 0,6 ha un ceļa servitūti 0,45 km.

5. Laika periodā no 2002.gada 1.aprīļa līdz 2013.gada 31.martam par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

6. 2013.gada 25.aprīlī nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu [adrese] ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –      Ls 641,80;

pamatparāda palielinājums -                              Ls 8,46;

nokavējuma nauda –                                         Ls 315,74;

KOPĀ                                                             Ls 966,00.

7. Nekustamais īpašums [adrese] (kadastra nr. [:], Virgas pagastā, Priekules novadā pieder E[:] E[:] – E[:], personas kods:[:]. Īpašumtiesības atzītas ar Virgas pagasta zemes komisijas 1993.gada 10.jūlija lēmumu.

 Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopplatību 8,8 hektāri.

8.  Laika periodā no 2010.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 31.martam par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

9. 2013.gada 25.aprīlī nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu [adrese] ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –      Ls 116,12;

nokavējuma nauda –                                         Ls 25,17;

KOPĀ                                                             Ls 141,29.

PAVISAM KOPĀ Ls 2219,22 (Divi tūkstoši divi simti deviņpadsmit lati, 22 santīmi).

 

  1. 2013.gada 16.janvārī E[:] E[:] – E[:] uz deklarēto dzīvesvietu [dzīvesvieta], Virgas pagastā, Priekules novadā tika nosūtīts atgādinājums (ierakstīta vēstule Nr.3-06/69 no 11.01.2013.) par nekustamā īpašuma nodokļa parādu. 2013.gada 21.februārī sūtījums tika atgriezts Priekules novada domei, jo adresāts nebija sastopams.

 

  1. Pēdējais maksājums par nekustamā īpašuma nodokli tika saņemts 2012.gada 13.jūnijā Ls 7,48 apmērā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu,

            atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā noE[:] E[:] – E[:], personas kods: [:], deklarētā dzīvesvieta – [dzīvesvieta], Virgas pagasts, Priekules novads, LV 3433 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem [adrese], [adrese] un [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā par laika periodu līdz 2013.gada 31.martam, sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa kopējā pamatsumma –      Ls 1598,72;

pamatparāda palielinājums -                                          Ls 9,54 ;

nokavējuma naudas kopējā summa –                            Ls 610,96;

KOPĀ                                                                         Ls 2219,22

(Divi tūkstoši divi simti deviņpadsmit lati, 22 santīmi).

 

2. Piedziņu vērst uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

 

3. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada domes,                   reģ.Nr. 90000031601 Swedbank, AS kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

4. Lēmumu nosūtīt izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

23.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu J[:] S[:] Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Kalētu pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistes M[:] K[:] 03.04.2013.iesniegumu ar lūgumu dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu J[:] S[:], personas kods [:], par zemi [adrese] ar kadastra numuru[:], Priekules novada Kalētu pagastā, kas uz 2013.gada 25.aprīli ir Ls 10,77apmērā, tai skaitā pamatparāds Ls 5,82un nokavējuma nauda Ls 4,95, kas izveidojies no 2006. līdz 2009. gadam un par zemi [adrese] ar kadastra numuru[:], Priekules novada Kalētu pagastā, kas uz 2013.gada 25.aprīli ir Ls 36,44 apmērā, tai skaitā pamatparāds Ls 18,90 un nokavējuma nauda Ls 17,54, kas izveidojies par 2007., 2008. gadu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamā īpašuma – zemes vienības [adrese], kadastra apzīmējums [:], un zemes vienības [adrese], kadastra apzīmējums [:], Kalētu pagastā, lietotāja bija J[:] S[:], personas kods [:].

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem J[:] S[:] mirusi 2006.gada 26.novembrī (24.10.2012. Priekules novada domes izziņa Nr.3-20/418), līdz ar to, nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa nav iespējama.

Ar Kalētu pagasta padomes 2007.gada 02.janvāra lēmumu, protokols Nr.1, J[:] S[:] izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemi [adrese] Kalētu pag., Priekules nov.

Ar Priekules novada domes 2009.gada 26.novembra lēmumu Nr.47.5§, protokols Nr.14, zemes vienība [adrese] ieskaitīta zemēs zemes reformas pabeigšanai.

Ar Priekules novada domes 26.07.2012.lēmumu, protokols Nr.9, zemes vienība [adrese] Kalētu pagastā piekrīt pašvaldībai.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 3.daļu, pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Nodokļa parādu atļauts dzēst fiziskajai personai — nodokļu maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas.

             Pamatojoties uz  iepriekš minēto un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu , atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu J[:] S[:], personas kods [:],par zemēm:

 

1.1. [adrese] ar kadastra numuru [:], Kalētu pag., Priekules nov., personīgā konta Nr.(zeme) 8005,  Ls 10,77apmērā, tai skaitā pamatparāds Ls 5,82, nokavējuma nauda Ls 4,95;

 

1.2.  [adrese] ar kadastra numuru [:], Kalētu pag., Priekules nov., personīgā konta Nr.(zeme) 8343, Ls 16,79 apmērā, tai skaitā pamatparāds Ls 8,40, nokavējuma nauda Ls 8,39 un konta Nr.(zeme) 8419, Ls 19,65 apmērā, tai skaitā pamatparāds Ls 10,50, nokavējuma nauda Ls 9,15.

 

2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Priekules novada domes grāmatvedi I[:] S[:] .

 3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

24.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu J[:] S[:] Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Kalētu pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistes M[:] K[:] 03.04.2013.iesniegumu ar lūgumu dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu J[:] S[:], personas kods [:], par zemi [adrese] ar kadastra Nr.[:], Priekules novada Kalētu pagastā, kas uz 2013.gada 25.aprīli ir Ls 23,18apmērā, tai skaitā pamatparāds Ls 11,59un nokavējuma nauda Ls 11,59, kas izveidojies par 2006. gadu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamā īpašuma – zemes vienības [adrese], kadastra apzīmējums [:], Kalētu pagastā, kā lietotājs 2008.gadā ievadīts J[:] S[:], personas kods [:].

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem J[:] S[:] miris 2007.gada 31.maijā (24.10.2012. Priekules novada domes izziņa Nr.3-20/419), līdz ar to, nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa nav iespējama.

Saskaņā ar kadastra reģistra datiem īpašuma [adrese] ar kadastra Nr.[:] Kalētu pagastā īpašnieks ir cita persona. Īpašuma tiesības reģistrētas 1998.gadā Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.65.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 3.daļu, pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Nodokļa parādu atļauts dzēst fiziskajai personai — nodokļu maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas.

 

             Pamatojoties uz  iepriekš minēto un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu J[:] S[:], personas kods [:],par zemi [adrese] ar kadastra numuru [:], Kalētu pag., Priekules nov., personīgā konta Nr.(zeme) 7281,  Ls 23,18apmērā, tai skaitā pamatparāds Ls 11,59, nokavējuma nauda Ls 11,59.

 

2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Priekules novada domes grāmatvedi I[:] S[:].

 

1.                  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

25.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu L[:] P[:] Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Kalētu pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistes M[:] K[:] 03.04.2013.iesniegumu ar lūgumu dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu L[:] P[:], personas kods [:], par zemi [adrese] ar kadastra Nr.[:], Priekules novada Kalētu pagastā, kas uz 2013.gada 25.aprīli ir Ls 8,36apmērā, tai skaitā pamatparāds Ls 5,95un nokavējuma nauda Ls 2,41, kas izveidojies par laiku no 2010. līdz 2011. gadam.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamā īpašuma – zemes vienības [adrese], kadastra apzīmējums [:], Kalētu pagastā, lietotāja bija L[:] P[:], personas kods [:].

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem L[:] P[:] mirusi 2011.gada 28.martā (24.10.2012. Priekules novada domes izziņa Nr.3-20/420), līdz ar to, nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa nav iespējama.

Ar Kalētu pagasta padomes 2007.gada 02.janvāra lēmumu, protokols Nr.1, L[:] P[:] izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemi [adrese] Kalētu pagastā.

Ar Kalētu pagasta padomes 2008.gada 15.septembra lēmumu , protokols Nr.9, zemes vienība ir pašvaldībai piekritīga.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 3.daļu, pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Nodokļa parādu atļauts dzēst fiziskajai personai — nodokļu maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas.

 

             Pamatojoties uz  iepriekš minēto un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

           

1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu L[:] P[:], personas kods [:], par zemi [adrese] ar kadastra numuru [:], Kalētu pag., Priekules nov., personīgā konta Nr.(zeme) 7430,  Ls 8,36apmērā, tai skaitā pamatparāds Ls 5,95, nokavējuma nauda Ls 2,41.

 

2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Priekules novada domes grāmatvedi I[:] S[:].

 

 3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

26.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu A[:] S[:] Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Kalētu pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistes M[:] K[:] 03.04.2013.iesniegumu ar lūgumu dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu A[:] S[:], personas kods [:], par zemi [adrese] ar kadastra Nr.[:], Priekules novada Kalētu pagastā, kas uz 2013.gada 25.aprīli ir Ls 340,85 apmērā, tai skaitā pamatparāds Ls 192,64 un nokavējuma nauda Ls 148,21, kas izveidojies par laiku no 2006. līdz 2010. gadam.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamā īpašuma – zemes vienības [adrese], kadastra apzīmējums [:], Kalētu pagastā, lietotājs bija A[:] S[:], personas kods [:].

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem A[:] S[:] miris 2005.gada 27.decembrī (24.10.2012. Priekules novada domes izziņa Nr.3-20/421), līdz ar to, nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa nav iespējama.

Ar Kalētu pagasta padomes 2007.gada 02.janvāra lēmumu, protokols Nr.1, A[:] S[:] izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemi [adrese] Kalētu pag.

Ar Priekules novada domes 2009.gada 26.novembra lēmumu , protokols Nr.14, zemes vienība ir pašvaldībai piekritīga.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 3.daļu, pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Nodokļa parādu atļauts dzēst fiziskajai personai — nodokļu maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas.

 

             Pamatojoties uz  iepriekš minēto un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu A[:] S[:], personas kods [:], par zemi [adrese] ar kadastra numuru [:], Kalētu pag., Priekules nov., personīgā konta Nr.(zeme) 8659,  Ls 340,85 apmērā, tai skaitā pamatparāds Ls 192,64, nokavējuma nauda Ls 148,21.

 

2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Priekules novada domes grāmatvedi I[:] S[:].

 

 3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

27.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu M[:] P[:] H[:] Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Kalētu pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistes M[:] K[:] 03.04.2013.iesniegumu ar lūgumu dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu M[:] P[:] H[:], personas kods [:], par zemi [adrese] ar kadastra Nr.[:], Priekules novada Kalētu pagastā, kas uz 2013.gada 25.aprīli ir Ls 85,67 apmērā, tai skaitā pamatparāds Ls 62,70 un nokavējuma nauda Ls 22,97, kas izveidojies par laiku no 2010. līdz 2011. gadam.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamā īpašuma – zemes vienības [adrese], kadastra apzīmējums [:], Kalētu pagastā, līdz 31.12.2010. lietotāja bija P[:] M[:] H[:], personas kods [:].

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem P[:] M[:] H[:] mirusi 2000.gada 24.augustā (24.10.2012. Priekules novada domes izziņa Nr.3-20/422), līdz ar to, nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa nav iespējama.

Ar Priekules novada domes 2010.gada 30.septembra lēmumu, protokols Nr.16, P[:] M[:] H[:] izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemi [adrese] Kalētu pagastā un zemes vienībai noteikts statuss  pašvaldībai piekritīgā zeme.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 3.daļu, pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Nodokļa parādu atļauts dzēst fiziskajai personai — nodokļu maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas.

 

             Pamatojoties uz  iepriekš minēto un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

 1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu M[:] P[:] H[:], personas kods [:], par zemi [adrese]ar kadastra numuru [:], Kalētu pag., Priekules nov., personīgā konta Nr.(zeme) 8010,  Ls 85,67 apmērā, tai skaitā pamatparāds Ls 62,70, nokavējuma nauda Ls 22,97.

 

2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Priekules novada domes grāmatvedi I[:] S[:].

 

 3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

28.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Z[:] R[:] Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Kalētu pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistes M[:] K[:] 03.04.2013.iesniegumu ar lūgumu dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu Z[:] R[:], personas kods [:], par zemi [adrese] ar kadastra Nr.[:], Priekules novada Kalētu pagastā, kas uz 2013.gada 25.aprīli ir Ls 68,63 apmērā, tai skaitā pamatparāds Ls 57,00 un nokavējuma nauda Ls 11,63, kas izveidojies par laiku no 2011. līdz 2012. gadam.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamā īpašuma – zemes vienības [:], kadastra apzīmējums [:], Kalētu pagastā, no 01.01.2011. lietotāja bija Z[:] R[:], personas kods [:].

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem Z[:] R[:] mirusi 2011.gada 05.decembrī (24.10.2012. Priekules novada domes izziņa Nr.3-20/423), līdz ar to, nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa nav iespējama.

Ar Priekules novada domes 2010.gada 30.septembra lēmumu, protokols Nr.16, zemes vienībai noteikts statuss  pašvaldībai piekritīgā zeme.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 3.daļu, pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Nodokļa parādu atļauts dzēst fiziskajai personai — nodokļu maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas.

 

             Pamatojoties uz  iepriekš minēto un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu Z[:] R[:], personas kods [:], par zemi [adrese] ar kadastra numuru [:], Kalētu pag., Priekules nov., personīgā konta Nr.(zeme) 7105,  Ls 68,63 apmērā, tai skaitā pamatparāds Ls 57,00, nokavējuma nauda Ls 11,63.

 

2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Priekules novada domes grāmatvedi I[:] S[:].

 

 3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

29.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Z[:] Š[:]

Priekules novada dome izskatījusi Z[:] Š[:] , dzīvojošas [dzīvesvieta] Bunka, Bunkas pagastā, Priekules novadā, 20.03.2013.  iesniegumu ( reģ.Nr.3-13a / 334 ) ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Bunkas pagasta īpašumu [adrese] ar kadastra Nr. [:], kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Z[:] Š[:]  īpašumā ir sekojošs īpašums:

1.      Zeme [adrese] Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.[:]  5.10   ha platībā

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus.

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6400426 kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka politiski represētajām personām likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams , ja politiski represētā persona likumā „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un līdz taksācijas gada 1.februārim iesniegusi pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, iesniegumu par nodokļa atvieglojumu piemērošanu ar apliecinājumu, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā un politiski represētās personas apliecības kopiju.

            Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu , atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.        Piemērot 2013. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai  Z[:] Š[:] pers. kods  [:]  par zemi  [adrese] Bunkas pagasts , Priekules novads, kadastra Nr.[:]  5.10   ha platībā   .

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

30.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem L[:] Ķ[:]

2013.gada 02. aprīlī (reģ. Nr. 3-13/372) saņemts L[:] Ķ[:], dzīvojošas [dzīvesvieta] Priekules pag., Priekules nov., iesniegums, kurā lūgts piešķirt nekustamā īpašuma atvieglojumus 50% apmērā  no 2013.gadama aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa par nekustamiem  īpašumiem [adrese] un [adrese] Priekules pag., Priekules nov. kadastra numurs [:],[:] un [:].

L[:] Ķ[:]  aprūpē ir nepilngadīgi bērni: S[:] Ķ[:], dzim. 12.01.2001. g. A[:] Ķ[:], dzim. 04.11.2009.g., K[:] B[:], dzim.. 25.06.2005.g.., kuru deklarētā dzīvesvieta ir [dzīvesvieta] , Priekules pag.,, Priekules nov. un M[:] B[:], dzim. 28.11. 2006.g, kura deklarētā dzīvesvieta ir [dzīvesvieta],  Priekules pag., Priekules nov. (Saskaņots ar Iedzīvotāju reģistra datiem 15.04.2013.).

L[:]  Ķ[:]  iesniegums par īpašumiem [adrese] un [adrese] atbilst likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmās daļas otro prim pantu un Pārejas noteikumu 50.punkta noteikumiem.

L[:] Ķ[:]  iesniegums par īpašumu [adrese] neatbilst likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmās daļas otro prim pantu un Pārejas noteikumu 50.punkta noteikumiem, jo tur pēc kadastra informācijas  neatrodas dzīvojamā ēka.

            Ņemot vērā augstāk minēto un Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.03.2013. iesniegumu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1. Samazināt nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50% no aprēķinātās nodokļa summas 2013.gadam, L[:] Ķ[:], personas kods [:], par dzīvokļiem [adrese] un [:], Priekules pag, Priekules nov. (kadastra [:] un [:] un tai piekrītošo zemi.

 

2. Lēmums nosūtāms : 1.eks.L[:] Ķ[:], adrese: [adrese], Priekules pag, Priekules nov., LV-3434, 1eks. Priekules novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei (G[:] B[:]).

 

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401).

 

31.§ Par dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 3-22, Priekule, Priekules nov. pirkuma maksas apstiprināšanu

2012.gada 1.novembrīstarp Priekules novada pašvaldību (Pārdevējs) un D[:] P[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta] , Priekule, Priekules nov., (Pircēja) pilnvaroto personu I[:] P[:], personas kods [:], dzīvojošs [dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov., (20.08.20112. Pilnvaru izsniegusi un apliecinājusi Priekules novada bāriņtiesa, iereģistrēts ar Nr. 127), tika noslēgts Dzīvokļa īpašuma pirkuma līgums  Nr. 3-32/ 410 (turpmāk  līgums)  par dzīvokļa īpašuma  Liepājas  iela 3-22,   Priekule, Priekules nov. Priekule pirkšanu, par summu  2900 lati.

2013.gada 18.martā starp Priekules novada pašvaldību (Pārdevējs) un D[:] P[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov., (Pircēja) pilnvaroto personu I[:] P[:], personas kods [:], dzīvojošs [dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov., tika noslēgta vienošanās „Par grozījumiem 01.11.2012. dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumā Nr. 3-32/410 2.punkta 2.3.apakšpunktā –pagarinot nomaksas termiņu līdz 2013.gada 31.martam.

Pēc Priekules novada pašvaldības grāmatvedības datiem uz 2013.gada 4.aprīli  Pircējs,   ir veicis visu Līgumā norādītās  summas samaksu šādā kārtībā:

– pamatsummu , LVL 2900,- ( divi tūkstoši deviņi simti lati );

-          likumiskos 6% LVL 36.26,- (trīsdesmit seši lati un 26 santīmi) 

-         kopējā maksājuma summa LVL 2936.26 (divi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit seši lats un 26 santīmi).

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 34.panta 2.daļu, 01.11.2012. Dzīvokļa īpašuma pirkuma līguma Nr. 3-32/410, 2.punkta 2.3. apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt, ka D[:] P[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov., (Pircēja) pilnvarotā persona I[:] P[:], personas kods [:], dzīvojošs [dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov., ir veicis visu maksājumu par dzīvokļa īpašuma, kuras adrese ir Liepājas iela 3-22, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs [:], kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 47,3 m² ,dzīvojamās mājas kopīpašuma 3/100 domājamām daļām (tai skaitā 3/100 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0081 001, 3/100 no zemesgabala kadastra numurs 6415 001 0021) pirkšanu.  šādā kārtībā:

- pamatsumma , LVL 2900,- ( divi tūkstoši deviņi simti lati );

- likumiskos 6% LVL 36.26,- (trīsdesmit seši lati un 26 santīmi), kopējā maksājuma summa LVL 2936.26 (divi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit seši lats un 26 santīmi). 

3. Lēmums nosūtāms: 2.eks. D[:] P[:] pilnvarotai personai I[:] P[:]. Adrese: [dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov.,

2.Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

32.§ Par piekrišanas došanu sabiedrības juridiskās adreses reģistrācijai Priekules novada domes īpašumā

1.Priekules novada domē ar iesniegumiem vēršas personas, kuras vēlas reģistrēt sabiedrību juridiskās adreses Priekules novada domes īpašumā, kas uz Dzīvojamās telpas īres līguma pamata izīrēts fiziskām personām. Lai Komercreģistrā reģistrētu sabiedrības juridisko adresi pašvaldības īpašumā ir nepieciešama pašvaldības piekrišana.

2.Saskaņā ar komerclikuma 139.pantu noteikts:

139.pants. Sabiedrības juridiskā adrese

(1) Sabiedrības juridiskā adrese ir adrese, kurā atrodas sabiedrības vadība (sabiedrības sēdeklis). Juridiskās adreses maiņas gadījumā valde iesniedz pieteikumu komercreģistra iestādei attiecīga ieraksta izdarīšanai.

(2) Pieteikumam pievieno nekustamā īpašuma (ēkas vai dzīvokļa īpašuma) īpašnieka izsniegtu piekrišanu sabiedrības juridiskās adreses reģistrācijai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā. Piekrišanā norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, īpašnieka vārdu, uzvārdu un personas kodu vai nosaukumu (firmu) un reģistrācijas numuru. Ja pieteikumu paraksta persona, kurai pieder juridiskajā adresē norādītais nekustamais īpašums, piekrišana nav jāiesniedz.

 

            3.Priekules novada dome atbalsta uzņēmējdarbības attīstību novadā, līdz ar to, tai nav iebildumu, ka tās nekustamajā īpašumā tiek reģistrētas sabiedrību juridiskās adreses.

 

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.Noteikt, ka Priekules novada domes priekšsēdētāja piecu darba dienu laikā izsniedz pašvaldības piekrišanu sabiedrības juridiskās adreses reģistrācijai pašvaldības īpašumā šādos gadījumos:

1.1.ja sabiedrības juridiskā adrese tiek reģistrēta sabiedrības dibinātājam, dalībniekam vai viņa ģimenes loceklim izīrētā dzīvoklī, par kuru ir noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums un pieprasījuma iesniedzējs ir deklarēts minētajā adresē;

1.2.ja sabiedrības juridiskās adreses reģistrācijai izīrētajā īpašumā rakstveidā piekrīt visi pilngadīgie minētajā adresē deklarētie iedzīvotāji;

1.3.ja attiecībā uz dzīvojamo telpu nav īres un komunālo maksājumu parādu.

 

2.Gadījumos, kad tiek izbeigts Dzīvojamās telpas īres līgums ar 1.1. punktā norādītajām personām, sabiedrībai ir pienākums nekavējoši mainīt juridisko adresi.

 

33.§ Par lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kad. apz. 6415 002 0092, Ķieģeļu iela 39, Priekule

2013.gada 22.februārī (reģistrācijas Nr. 3-13/134) Priekules novada pašvaldībā saņemts G[:] L[:], dzīvojošs [dzīvesvieta], Liepāja iesniegums, kurā lūgts pārskatīt Priekules pilsētas 2007.gada 22.novembra protokola Nr. 13 lēmumu par lietošanas mērķa noteikšanu nekustamam kopīpašumam uz lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kadastra numurs [:], [adrese] Priekule.

Ar Priekules pilsētas domes 22.11.2007. lēmumu (prot. Nr. 13) 12§ ”Par adrese noteikšanu īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā” zemesgabalam [adrese], Priekule, bij. Liepājas raj. (tagad Priekules nov.) noteikts zemes lietošanas mērķis –vienģimeņu, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo kadastra informāciju NINO (nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēma) datiem - zemes vienība [adrese], Priekule ir vairāku īpašnieku (lietotāju) rīcībā, t.i. kopīpašumā.

Civillikuma 1068. pants nosaka, kaRīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, kā visumā, tā arī noteiktās atsevišķās daļās, drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu; bet ja kāds no viņiem rīkojas atsevišķi, tad šī rīcība ne vien nav spēkā, bet arī uzliek pēdējam pienākumu atlīdzināt pārējiem zaudējumus, kas viņiem ar to nodarīti”.

Ņemot vērā augstāk minēto Priekules novada pašvaldība 2013.gada 15.martā nosūtīja pārējiem kopīpašniekiem (L[:] B[:], V[:] R[:] A[:] R[:] mantiniekiem un G[:] L[:] zināšanai), vēstuli-uzaicinājumu izteikt viedokli par lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai [adrese], Priekule, Priekules nov.

2013.gada 2.aprīlī (reģistrācijas Nr. 3-13/376) Priekules novada pašvaldībā saņemts L[:] B[:], dzīvojošs [dzīvesvieta],Liepāja iesniegums, kurā izteikta piekrišana lietošanas mērķa maiņai, kopīpašumam [adrese], Priekule. uz lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

2013.gada 2.aprīlī (reģistrācijas Nr. 3-13/377) Priekules novada pašvaldībā saņemts  V[:] M[:] R[:] , personas kods [:], iesniegums, kurā izteikta piekrišana lietošanas mērķa maiņai, kopīpašumam [adrese], Priekule, uz lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

2013.gada 4.aprīlī (reģistrācijas Nr. 3-13/399) Priekules novada pašvaldībā saņemts A[:] R[:] mantinieka –dēla V[:] R[:], dzīvojošs [dzīvesvieta], Jelgava iesniegums, kurā izteikta piekrišana lietošanas mērķa maiņai kopīpašumam [adrese] , Priekule uz lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas  27.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu šo noteikumu 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, vai valsts vai pašvaldības institūcija, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1. Mainīt G[:] L[:], personas kods [:], L[:] B[:], personas kods [:], V[:] M[:] R[:], personas kods [:], A[:] R[:] mantinieka V[:] R[:], personas kods[:]  kopīpašumā esošai  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:], adrese [adrese], Priekule, Priekules nov., lietošanas mērķi no vienģimeņu, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (kods), 19459 m² platībā (pirms uzmērīšanas) uz lauksaimniecībā izmantojamo zemi –kods 0101(saskaņā ar pielikumu –izkopējums no Priekules pilsētas kadastra kartes) .         

                                                                   

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums nosūtāms:   

 1.eks. G[:] L[:], adrese: [dzīvesvieta],Liepāja, LV-3405

1.eks. L[:] B[:], adrese: [dzīvesvieta], Liepāja, LV-3401

1.eks. V[:] M[:]  R[:], adrese: [dzīvesvieta],Rīga, LV-1006

1.eks.  V[:] R[:] , adrese:[dzīvesvieta], Jelgava, LV-3001

1eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai ,adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401

1. eks. nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:].

 

34.§ Par mazdārziņu nomu daļu no zemes vienības Liepājas iela 13A, Priekule, A[:] L[:]

2013.5.aprīlī (reģistrācijas Nr. 3-13/ 405) Priekules novada pašvaldībā saņemts A[:] L[:], dzīvojošs [dzīvesvieta], Priekule iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi sakņu dārzu ierīkošanai. Nomas zemesgabali atrodas Liepājas iela 13A, Priekule, 36 m², 110m² ,30².

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punkta 18.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanās sakņu dārzu ierīkošanai- 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

1.Iznomāt A[:] L[:], dzīvojošs [dzīvesvieta], Priekule, daļu no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala Liepājas iela 13A, Priekule (zemes vienības kadastra apzīmējums 6415 001 0075), 176m² kopplatībā, saskaņā ar pielikumu (pielikums Nr.1), nosakot:

 

-         Nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 

-         Nomas līguma termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

2. Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei (V[:] R[:]) divu mēnešu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktam atbilstošu zemes nomas līgumu. 

3.Pieņemto lēmumu nosūtīt:

             -  A[:] L[:] :adrese [dzīvesvieta], Priekule Priekules nov., LV-3434,

- Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:].

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

35.§ Par mazdārziņu nomu daļu no zemes vienības Ķieģeļu iela 12A, Priekule, R[:] V[:] Z[:]

2013.gada 5.aprīlī (reģistrācijas Nr. 3-13/  ) Priekules novada pašvaldībā saņemts R[:] V[:] Z[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Priekule iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi sakņu dārzu ierīkošanai. Nomas zemesgabals atrodas Ķieģeļu iela 12A, Priekule,  600 m² platībā.

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punkta 18.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanās sakņu dārzu ierīkošanai- 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, Rasmas Veltas Ziemeles iesniegumu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.Ar 2013.gada 1.maiju iznomāt R[:] V[:] Z[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Priekule, daļu zemes no valsts rezerves fonda zemes, kuras adrese ir  Ķieģeļu iela 12A, Priekule (zemes vienības kadastra apzīmējums 6415 003 0152), 600 m² platībā, saskaņā ar pielikumu (pielikums Nr.1), nosakot:

 

-         Nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 

-         Nomas līguma termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

 

2. Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei (V[:]  R[:]) divu mēnešu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktam atbilstošu zemes nomas līgumu. 

 

3.Pieņemto lēmumu nosūtīt:

             -  R[:] V[:] Z[:] :adrese [dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov., LV-3434,

- Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:].

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

36.§ Par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala Rīta iela 12A, Priekulē, Priekules nov. iznomāšanu

2011.gada 14.martā ( reģistrācijas nr. 3-13/ 307 ) Priekules novada pašvaldībā saņemts I[:] T[:] pilnvarotās personas F[:] J[:], dzīvojošas[dzīvesvieta], Liepāja  iesniegums (turpmāk tekstā -Iesniedzēja) , kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu ar I[:] T[:] par zemesgabala ar kadastra numuru 6415 004 0106 nomu. Iesniedzēja lūdz reģistrēt šo zemesgabalu zemesgrāmatā, lai atrisinātu jautājumu par zemesgabala iegādi īpašumā un apņemas ierakstīt zemesgrāmatā par saviem līdzekļiem un lūgts pilnvarot F[:] J[:} ierakstīt zemesgabalu zemesgrāmatā.

Iesniedzēja iesnieguma pievienojusi:

-            18.05.2012. Pilnvaru (kopija), ko izdevusi un apliecinājusi Priekules Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece I[:] K[:], iereģistrēts ar Nr. 81;

-          25.02.2013.Mantojuma apliecības (kopiju) (akts par pēdējās gribas rīkojuma akta stāšanos likumīgā spēkā, ko izdevusi un apliecinājusi Zvērināta notāre V[:} N[:], Mantojuma lietas Nr. 1105601, iereģistrēts aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr. 352. ;

-          14.07.2006. Testamenta (kopija), par ko zvērināts notārs M[:] A[:] sastādījusi aktu ar reģistra Nr. 5778.

2009.gada 1.februārī starp Priekules pilsētas domi (tagad Priekules novada dome) un  V[:] M[:]tika noslēgts nomas līgums Nr. 11/2009  par zemesgabala apzīmējums kadastrā 6415 004 0106, adrese  Rīta ielā 12A , Priekule, 1111  m² platībā (pirms uzmērīšanas ) nomu.

V[:} M[:]  miris 2012.gada 11.maijā

Zemesgabals Rīta iela 12A, Priekule, Priekules nov., atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sestajai daļai zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Uz zemesgabala atrodas būvju īpašums, kas atrodas Rīta ielā 12A,.Priekulē,Priekules novadā un saskaņā ar testamentu par šo būvju legatāru iecelta I[:] T[:], personas kods [:].

Saskaņā ar  25.02.2013. Mantojuma apliecību Nr. 352. Legatāra vietā legātu pieņēmusi pilnvarotā persona F[:] J[:], personas kods [:].

Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumi Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”4. punkts nosaka, ka „Zemes nomas līgumu par privatizācijai vai atsavināšanai nenodotu apbūvētu valsts vai pašvaldības zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju”.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1. Pārtraukt zemes nomas līgumu Nr. 11/2009, noslēgtu 2009.gada 1.februārī  ar V[:] M[:],  par zemesgabala Rīta iela 12A, Priekule, kadastra numurs 6415 004 0106   1111 m² platībā (pirms uzmērīšanas) nomu.

 

2. Ar 2013.gada 1.maiju  noslēgt nomas līgumu par zemesgabala nomu ar I[:] T[:] pilnvaroto personu F[:] J[:], persona kods  [:], dzīvojošas [dzīvesvieta],Liepāja,   uz Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala kadastra apzīmējums 6415 004 0106, Rīta ielā 12A, Priekule, Priekules nov.,  1111 m² platībā ( pirms uzmērīšanas) nomu , ēku/būvju uzturēšanai, saskaņā ar pielikumu Nr. 1, nosakot :

-Nomas līguma termiņu līdz 2023.gada 31.decembrim;

-Nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāku par 20 lati gadā

 Nomnieks papildus nomas maksai maksā normatīvos aktos noteiktos nodokļus.

-Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

 

3. Nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:] sagatavot atbilstošu līgumu (lēmuma 2.punkts) .

 

4. Priekules novada pašvaldība pilnvaro  F[:] J[:], personas kods [:] ierakstīt zemesgrāmatā nomas līgumu, visās valsts iestādēs pieprasīt, iesniegt un saņemt visus šim mērķim nepieciešamos dokumentus un, ja nepieciešams, arī pārsūdzēt zemesgrāmatu tiesneša un valsts iestāžu lēmumus un rīcību.

 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

37.§ Par mazdārziņu nomu daļu no zemes vienības Galvenā iela 35, Priekule, A[:] S[:]

2013.gada 20.martā  (reģistrācijas Nr. 3-13/333) Priekules novada pašvaldībā saņemts A[:] S[:], dzīvojošas [dzīvesvieta] , Priekule iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi sakņu dārzu ierīkošanai. Nomas zemesgabals atrodas Galvenā iela 35, Priekule,  1600 m² platībā.

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punkta 18.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanās sakņu dārzu ierīkošanai, nomas maksa ir 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.Ar 2013.gada 1.maiju iznomāt A[:] S[:], dzīvojošs Zāļu iela 28, Priekule, no valsts rezerves fonda zemes, kuras adrese ir  Galvenā  iela 35, Priekule (zemes vienības kadastra apzīmējums 6415 004 0088), 1600 m² platībā, saskaņā ar pielikumu (pielikums Nr.1), nosakot:

 

-         Nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 

-         Nomas līguma termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

2. Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei (V[:] R[:]) divu mēnešu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktam atbilstošu zemes nomas līgumu. 

 

3.Pieņemto lēmumu nosūtīt:

             -  A[:] S[:] :adrese [dzīvesvieta]  , Priekule, Priekules nov., LV-3434,

- Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:].

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

38.§ Par adreses Liepājas iela 1A, Priekule, likvidēšanu

Ar Priekules pilsētas 2002.gada 18.aprīļa lēmumu (prot. Nr. 4) 10§”Par Priekules pilsētas teritorijā esošo viensētu un daudzdzīvokļu māju adrešu sarakstu apstiprināšanu” tika apstiprināta adrese Katlu mājai :Liepājas iela 1A.

Ar Priekules pilsētas domes 24.10.2002. lēmumu (prot. Nr. 10) 11§ ”Par adreses noteikšanu īpašuma reģistrēšanai Zemesgrāmatā” Katlu mājas kompleksam noteikta adrese : Liepājas iela 13A.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo kadastra informāciju NINO (nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēma) un Valsts adrešu reģistra datiem Katlu mājai (kadastra apzīmējums 6415 001 0075 001) un ierakstu zemesgrāmatā, Priekules pilsētas nodalījuma nr. 1000 0018 6197 katlu mājas kompleksa adrese ir : Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov.  

Ņemot vērā to, ka Katlu mājas kompleksam (t. sk. katlu mājai ) ir noteikta adrese Liepājas iela 13A, līdz ar to adrese Liepājas iela 1A, Priekule nav nepieciešama.

 

            Ņemot vēra iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20 punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta ceturtās daļas prim pantu (41), kas nosaka, ka „ Adresi piešķir, maina, precizē vai likvidē saskaņā ar likumu vai pašvaldības lēmumu.(..)”,  Ministru kabineta 09. 03.11.2009. Notiekumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi 8.punktu, kas nosaka, ka „Apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija piešķir, maina, likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu.(…)”, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1. Likvidēt katlu mājai piešķirto adresi Liepājas iela 1A, Priekule, Priekules nov., kods Valsts adrešu sistēmā 103476558.

 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības kancelejai pieņemto lēmumu nosūtīt VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese : Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401 –reģistrācijai Valsts Adrešu reģistrā. 

 

39.§ Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu K[:] P[:] uz zemi ‘’Pie Jaunās ielas 8’’, Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi K[:] P[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., 01.03.2013. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma ar Nr.3-36/9/2011, termiņu par zemes vienības „Pie Jaunās ielas 8” 0,0265 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0229, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

01.03.2011. starp Priekules novada domi un K[:]  P[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.3-36/9/2011 par zemes vienības ar nosaukumu „Pie Jaunās ielas 8” – 0,0265 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 01.03.2013.

Zemes vienība „Pie Jaunās ielas 8”, Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītoša ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu 1.24§, protokols nr.10.

K[ :] P[ :] ir izteikusi vēlēšanos pagarināt zemes nomas termiņu. No 2013.gada 01.marta līdz 2013.gada 01.maijam turpinās faktiskās līguma attiecības.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7§, protokols Nr.17) 11.punktu personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 (01.04.2012.redakcijā)„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.Pagarināt 01.03.2011. Zemes nomas līgumā Nr.3-36/9/2011, kas noslēgts starp Priekules novada domi un K[ :] P[ :], noteikto līguma termiņu par 5 gadiem un noteikt to līdz 2018.gada 01.martam.

 

2. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M[ :] K[ :] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot attiecīgus grozījumus 01.03.2011.zemes nomas līgumā Nr.3-36/9/2011 atbilstoši šim lēmumam.

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt K[ :] P[ :], [dzīvesvieta], Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov.

 

4.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

40.§ Par z/s ‘’Rieksti-1’’atteikšanos no nomas zemes ‘’Pazarīši’’, Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi z/s “RIEKSTI-1”, reģ.Nr.42101012995, jur.adrese- “Rieksti-1”, Gramzdas pag., Priekules nov., īpašnieka A[:] V[:], 03.04.2013. iesniegumu par atteikšanos no zemes „Pazarīši”, kadastra apzīmējums 6464 006 0044 - 4,6 ha, Kalētu pagastā, Priekules novadā, nomas.

Priekules novada dome zemnieku saimniecībai „RIEKSTI-1” iznomājusi zemi „Pazarīši”, kadastra apzīmējums 6464 006 0044, Kalētu pagastā. 2012.gada 01.jūlijā noslēgts zemes nomas līgums ar Nr. 3-36K/8-2012. Līguma termiņš līdz 30.06.2017.

Z/s “RIEKSTI-1”, reģ. Nr.42101012995, labprātīgi atsakās no turpmākās zemes „Pazarīši”, kadastra apzīmējums 6464 006 0044, Kalētu pagastā, nomas un lūdz pārtraukt noslēgto zemes nomas līgumu ar Nr.3-36K/8-2012.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1. Izbeigt ar 2013.gada 30.aprīli z/s “RIEKSTI-1”, reģ.Nr.42101012995, 29.06.2012.zemes nomas līgumu Nr.3-36K/8-2012 par zemes “Pazarīši” 4,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 006 0044, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu.

 

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Kalētu pagasta zemes lietu speciāliste M[:] K[:].

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt z/s “RIEKSTI-1”, A[:] V[:], [dzīvesvieta] , Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.