25.04.2013. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.6)

61.§ Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu

Pamatojoties uz Priekules novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumu (prot. Nr.3), 16.§ „Par pabalstu Priekules novada vecākiem sakarā ar bērna(u) piedzimšanu , atklāti balsojot : PAR – 11 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, (Romvalds Astrausks un Alda Binfelde pildot  likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

Piešķirt  vienreizēju pabalstu 100 latu apmērā sakarā ar bērna piedzimšanu –

 

  1. S[:} L[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov. Iesniegumam pievienota dēla R[:], dzimuša 28.03.2013.,  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt [:]...
  2. A[:] A[:], pers. kods [:], [dzīvesvieta], Bunka, Bunkas pagasts, Priekules nov.. Iesniegumam pievienota meitas E[:], dzimušas 23.03.2013.dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt [:]...

 

  1. S[:] A[:], pers. kods , deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta], Bunkas pag. Priekules nov. Iesniegumam pievienota meitas N[:], dzimušas 04.04.2013.dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt [:]....

 

  1. S[:] R[:], pers. kods [:], deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta], Virgas pag. Priekules nov. Iesniegumam pievienota meitas E[:], dzimušas 11.03.2013.dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa . Naudu ieskaitīt [:].....

 

  1. L[:] A[:], pers. kods [:], deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta], Virgas pag. Priekules nov. Iesniegumam pievienota dēla M[:], dzimuša 19.04.2013.dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa . Naudu ieskaitīt [:].....

 

  1. S[:] P[:], pers. kods [:], deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta], Virgas pag. Priekules nov. Iesniegumam pievienota meitas N[:], dzimušas 17.04.2013.dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa . Naudu ieskaitīt [:].....
62.§ Par atzinības rakstu piešķiršanu

Pamatojoties uz Priekules novada domes 2011.gada 24.novembra noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem” 3.1. un 3.4.punktu,  atklāti balsojot : PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1. Atzīmējot Priekules Mūzikas un mākslas skolas 45.gadadienu, piešķirt atzinības rakstu par ieguldījumu Priekules novada kultūrvides veidošanā šādiem Priekules Mūzikas un mākslas skolas pedagogiem Z[:] S[:], K[:] C[:] un M[:] C[:].

2. Par nesavtīgu darbu sabiedrības labā dažādu novada sportisko aktivitāšu organizēšanā un atbalstīšanā piešķirt atzinības rakstu I[:] M[:] un Priekules daudzfunkcionālās sporta halles strādniekam A[:] Z[:].

 

63.§ Par atbalstu projektam ‘’Sprīdis labākai dzīvei 2013’’

Krotes Kronvalda Ata pamatskola ir sagatavojusi projekta pieteikumu, lai Priekules novada pašvaldība piedalītos Rietumu bankas izsludinātajā projektu konkursā „Sprīdis labākai dzīvei 2013.” Projekta realizācijas gaitā ir paredzēts skolas aktu zāles remonts. Projekta kopējās izmaksas plānotas Ls 5984, no kurām lūgs fondam Ls 2700, pašvaldības ieguldījums Ls 3284.

             Atklāti balsojot : PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.      Iesniegt projektu Rietumu bankas projektu konkursam „Sprīdis labākai dzīvei 2013”

 

2.      Apstiprināt projekta kopējās izmaksas Ls 5984, kas sadalās:

2.1.            Bankas finansējums Ls 2700

2.2.            Skolas budžets Ls 2879

2.3.            Pašvaldības līdzfinansējums Ls 405

 

3.      Par lēmuma izpildi atbild skolas direktore I[:] V[:].

 

64.§ Par izbraukuma tirdzniecību Priekules, Virgas, Bunkas, Kalētu pagastos Priekules novadā

Izskata SIA „CP - 23” reģ.nr.421003008439,  valdes locekles S[:] M[:] iesniegumu (reģ.Nr. 3 – 13/456  no 16.04.2013.), kurā  lūdz atļauju autoveikala tirdzniecībai ar pārtikas un nepārtikas precēm, alkoholiskiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem ar automašīnu  VW Transporter, reģ .nr.HN 127  un piekabe – furgonu reģ. nr. B 1724

             Virgas pagasta teritorijā ceturtdienās  pie mājām “Ērgļi” no plkst.11.00 – 11.20, “Smilgas” no plkst.11.25 – 11.40, “Kraujas” no plkst.11.45 – 12.00, “Rūķīši” no plkst.12.10 – 12.30, “Veselības centrs” no plkst.12.40 – 13.10,” Ķineņi” no plkst.13.20 – 13.40.

             Priekules pagasta teritorijā  trešdienās apdzīvotā vietā Kalnenieki no plkst. 10.00, pie daudzdzīvokļu mājas “Altajs” no plkst.10.10 – 10.30, pie daudzdzīvokļu mājas “Audari” no plkst.10.40 – 11.00, apdzīvotā vietā Audari no plkst. 11.10 – 11.30, pie mājām “Cerības” no plkst.11.40 – 12.00, pie mājām “Bamši” no plkst.12.20 – 12.40 pie daudzdzīvokļu mājas “Mucenieki” no plkst.12.50 – 13.10 , ,  ceturtdienās apdzīvotā vietā Kalnenieki no plkst. 10.30

             Bunkas pagasta teritorijā Tadaiķu ciemā  ceturtdienās  pie ēkas “Tēva nams” no plkst.14.10 – 15.30.

             Kalētu pagasta teritorijā piektdienās Ozolu ciemā   no plkst.11.00 – 11.30.

 pie ēkas “Brūzis” no plkst.11.45 – 12.40. .

 

             Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 11.punktu ka pašvaldības funkcija ir izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos, kā arī uz MK Noteikumiem Nr.440 ”Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību”, atklāti balsojot : PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

              1. Atļaut SIA „CP - 23” reģ.nr.421003008439,  tirdzniecību ar pārvietojamo mazumtirdzniecības punktu ar pārtikas un nepārtikas precēm, alkoholiskiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem ar automašīnu VW Transporter, reģ.nr.HN 127 un piekabe – furgonu reģ. nr.B 1724  , līdz 2014.gada 1.maijam.

 

 1.1. Virgas pagasta teritorijā ceturtdienās pa maršrutu pie mājām “Ērgļi” no plkst.11.00 – 11.20, “Smilgas” no plkst.11.25 – 11.40, “Kraujas” no plkst.11.45 – 12.00, “Rūķīši” no plkst.12.10 – 12.30, “Veselības centrs” no plkst.12.40 – 13.10,” Ķineņi” no plkst.13.20 – 13.40. .

 1.2. Priekules pagasta teritorijā trešdienās pa maršrutu apdzīvotā vietā Kalnenieki no plkst. 10.00, pie daudzdzīvokļu mājas “Altajs” no plkst.10.10 – 10.30, pie daudzdzīvokļu mājas “Audari” no plkst.10.40 – 11.00, apdzīvotā vietā Audari no plkst. 11.10 – 11.30, pie mājām “Cerības” no plkst.11.40 – 12.00, pie mājām “Bamši” no plkst.12.20 – 12.40 pie daudzdzīvokļu mājas “Mucenieki” no plkst.12.50 – 13.10 , ,  ceturtdienās apdzīvotā vietā Kalnenieki no plkst. 10.30

1.3.  Bunkas pagasta teritorijā Tadaiķu ciemā  ceturtdienās pa maršrutu pie ēkas “Tēva nams” no plkst.14.10 – 15.30.

1.4.  Kalētu pagasta teritorijā piektdienās pa maršrutu Ozolu ciemā   no plkst.11.00 – 11.30. pie ēkas “Brūzis” no plkst.11.45 – 12.40.

 

65.§ Par atbalsta sniegšanu R[:] P[:]

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un 15.panta 4.punktu, Priekules novada Saistošajiem noteikumiem Nr.11, I[:] V[:] iesniegumu un pieteikumu atbalsta saņemšanai, atklāti balsojot : PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.                      Piešķirt finansējumu ēdināšanas izmaksu segšanai LVL 60 Krotes Kronvalda Ata pamatskolas skolēnam R[:] P[:] dalībai Latvijas komandas sastāvā starptautiskā viktorīnā „Tīras planētas vārdā” Ukrainas pilsētā Aluštā 2013.gada 10.-13.maijā.

2.                       Pārskaitīt naudu skolēna mātei  S[:] P[:] uz viņas norādīto bankas  kontu [:].....

 

3.                      Rolanda Paulauska mātei S[:] P[:] līdz 2013.gada 31.maijam iesniegt Priekules novada domē atskaiti par piešķirtās naudas izlietojumu .

 

66.§ Par konkursa ‘’Bērnu un jauniešu aktivitātes Priekules novadā’’ vērtēšanas rezultātu apstiprināšanu

Iepazīstoties ar konkursa „Bērnu un jauniešu aktivitātes Priekules novadā” vērtēšanas komisijas pārskatu, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu,  atklāti balsojot : PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt  Priekules baptistu draudzes projektam “Paplašini robežas” BJA 2013/5 – 29,5 punktus un pašvaldības finansējumu Ls 592,63;

2.      Apstiprināt  A[:] K[:] projektam “Ielu vingrošanas laukuma izveide” BJA 2013/3 - 27,6 punktus un pašvaldības finansējumu Ls 599,40;

3.      Apstiprināt  Kalētu Mūzikas un mākslas skolas projektam “Daba-iedvesmas avots mākslā” BJA 2013/1 - 27,4 punktus un pašvaldības finansējumu Ls 429,00;

4.      Apstiprināt  Krotes Kronvalda Ata pamatskolas projektam “Sūrs darbs-saldi augļi” BJA 2013/7  - 26,8 punktus un pašvaldības finansējumu Ls 480,00;

5.      Apstiprināt  Gramzdas pamatskolas projektam Veselības dienas “Augsim veseli un stipri” BJA 2013/8 – 25 punktus un pašvaldības finansējumu Ls 463,00;

6.      Apstiprināt  I[:] B[:] projektam Nometne “Mazie pirāti” BJA 2013/2 - 22,4 punktus un pašvaldības finansējumu Ls 261,00;

7.      Pretendentiem līgumu ar Priekules novada domi par finansējuma piešķiršanu jānoslēdz līdz 2013.gada 15.maijam. Ja līgums ar kādu pretendentu līdz noteiktajam termiņam nebūs noslēgts, finansējums var tikt piešķirts nākošam projektam, kam vērtēšanas komisija noteikusi augstāko vērtējuma punktu skaitu.

8.      Atbildīgā par finansējuma līgumu slēgšanu ar projektu vadītājiem un finanšu uzraudzību - finanšu nodaļas vadītāja P[:] A[:].

9.      Atbildīgais par projektu saturisko uzraudzību Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs Modris Baumanis.

 

67.§ Par NĪ nodokļa atvieglojumiem Ņ[:] A[:], Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Ņ[:] A[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 22.04.2013. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.3-13/484) ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu [:],, Virgas pagastā, Priekules novadā, kā politiski represētai personai.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Iesniegums Priekules novada Virgas pagasta pārvaldē saņemts 2013.gada 22.aprīlī. Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.[:] kopija un zeme (1/4 domājamā daļa) ir īpašumā vismaz piecus gadus.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [adrese] ar kadastra Nr.[:], Virgas pagastā, saimnieciskā darbība netiek veikta.

                Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai samazinājums netiek piemērots, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32., 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un /vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā un 35.punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot : PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1. Piemērot ar 2013.gada 01.maiju Ņ[:] A[:], personas kods [:], kā politiski represētai personai par nekustamo īpašumu [adrese] (1/4 domājamā daļa), Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M[:] K[:].

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt Ņ[:] A[:], [dzīvesvieta], Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov., LV 3924.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.