27.12.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.17)

81.§ Par zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes „Mazkalniņi”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu I.S[:]

Priekules novada dome izskatījusi I[:] S[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 22.11.2012. iesniegumu, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma  Nr.VPP-2007/47, noslēgts Virgas pagastā, termiņu par zemes vienības „Mazkalniņi”, kadastra apzīmējums 6498 003 0082, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

29.06.2007. starp Virgas pagasta padomi un I[:]S[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/47 par zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes vienību ar nosaukumu „Mazkalniņi”, kadastra apzīmējums 6498 003 0082, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2012.

Zemes vienība „Mazkalniņi”, Virgas pag., Priekules nov., nodota zemēs zemes reformas pabeigšanai ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu Nr.1.23.§, protokols Nr.10.

I.S[:] ir izteikusi vēlēšanos pagarināt zemes nomas termiņu.

Atbilstoši likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesības daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 12.pantu, kas nosaka, kalīdz Zemesgrāmatu likuma atjaunošanai un īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās nekustamās mantas nomas un īres līgumi, izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri, var tikt noslēgti uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, ja likumos nav paredzēti citi termiņi.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.¹ punktu - nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.punktu, 18.3.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 2007.gada 29.jūnijā starp Virgas pagasta padomi un I[:] S[:] noslēgto zemes nomas līgumu, pārslēdzot zemes nomas līgumu ar I[:] S[:], personas kods[:], par zemes vienības ar nosaukumu ”Mazkalniņi”4,5 ha, kadastra apzīmējums 6498 003 0082, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu uz laiku līdz tiek atjaunotas zemes īpašuma tiesības uz minēto zemes gabalu vai tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie likumi, Ministru kabineta noteikumi vai citi tiesību akti, bet ne ilgāk kā uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.  (Pielikums Nr.1).

 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt I[:] S[:], [dzīvesvieta].

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

82.§ Par zemes „Kallas”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu I.S[:]

Priekules novada dome izskatījusi I[:]S[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 22.11.2012. iesniegumu, ar lūgumu pagarināt 30.08.2007.zemes nomas līguma Nr.VPP-2007/102, noslēgts Virgas pagastā, termiņu par zemes vienības „Kallas”, kadastra apzīmējums 6498 003 0047, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

30.08.2007. starp Virgas pagasta padomi un I[:] S[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/102 par zemes vienības ar nosaukumu „Kallas” – 7,9 ha, kadastra apzīmējums 6498 003 0047,Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2012.

Ar Priekules novada domes 22.06.2011.lēmumu Nr.53.§, protokols Nr.10, Zemes vienībai „Kallas” Virgas pagastā precizēta platība uz 4,5 ha.

Ar Priekules novada domes 22.06.2011.lēmumu Nr.24.§, protokols Nr.10, noslēgtajā līgumā ir veikti grozījumi, pamatojoties uz I.S[:] iesnieguma, par atteikšanos no daļas nomas zemes. 2011.gada 01.jūlijā tika noslēgta vienošanās ar Nr.3-36/36-2011 par grozījumiem 30.08.2007. zemes nomas līgumā Nr.VPP-2007/102. Iznomātā platība 2,1 ha.

Zemes vienība „Kallas”, Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītoša ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu 1.24.§, protokols Nr.10.

I.S[:] ir izteikusi vēlēšanos pagarināt zemes nomas termiņu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 13.12.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Pagarināt 2007.gada 30.augustā starp Virgas pagasta padomi un I[:]S[:] noslēgto zemes nomas līgumu, pārslēdzot zemes nomas līgumu ar I[:]S[:], personas kods [:], par zemes vienības ar nosaukumu ”Kallas”2,1 ha, kadastra apzīmējums 6498 003 0047, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu uz  5 (pieciem) gadiem.

 

2. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt I.S[:], [dzīvesvieta].

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

83.§ Par zemes „Mārītes”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu I.P[:]

Priekules novada dome izskatījusi I[:] P[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 20.11.2012. iesniegumu, ar lūgumu pagarināt 31.07.2007. zemes nomas līguma Nr.VPP-2007/52, noslēgts Virgas pagastā, termiņu par zemes vienības „Mārītes”- 0,4 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0193, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

31.07.2007. starp Virgas pagasta padomi un I[:]P[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/52 par zemes vienības ar nosaukumu „Mārītes” – 0,4 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0193, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2012.

Zemes vienība „Mārītes”, Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītoša ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu 1.24.§, protokols Nr.10.

I.P[:] ir izteicis vēlēšanos pagarināt zemes nomas termiņu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 13.12.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 2007.gada 31.jūlijā starp Virgas pagasta padomi un I[:] P[:] noslēgto zemes nomas līgumu, pārslēdzot zemes nomas līgumu ar I[:] P[:], personas kods [:], par zemes vienības ar nosaukumu ”Mārītes”0,4 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0193, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu uz  5 (pieciem) gadiem.

 

2. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt I.P[:], [dzīvesvieta].

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

84.§ Par zemes „Saullēkti”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu J.G[:]

Priekules novada dome izskatījusi J[:] G[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 20.11.2012. iesniegumu, ar lūgumu pagarināt 29.06.2007.zemes nomas līguma Nr.VPP-2007/49-1, noslēgts Virgas pagastā, termiņu par zemes vienības „Saullēkti”- 1,1 ha, kadastra apzīmējums 6498 001 0264, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

29.06.2007. starp Virgas pagasta padomi un J[:]G[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/49-1 par zemes vienības ar nosaukumu „Saullēkti” – 1,1 ha, kadastra apzīmējums 6498 001 0264, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2012.

Zemes vienība „Saullēkti”, Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītoša ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu 1.24.§, protokols Nr.10.

J.G[:] ir izteicis vēlēšanos pagarināt zemes nomas termiņu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu,  personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 13.12.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Pagarināt 2007.gada 29.jūnijā starp Virgas pagasta padomi un J[:] G[:] noslēgto zemes nomas līgumu, pārslēdzot zemes nomas līgumu ar J[:] G[:], personas kods [:], par zemes vienības ar nosaukumu ”Saullēkti”1,1 ha, kadastra apzīmējums 6498 001 0264, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu uz  5 (pieciem) gadiem.

 

2. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt J.G[:], [dzīovesvieta].

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

85.§ Par zemes „Guntiņas”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu N.U[:]

Priekules novada dome izskatījusi N[:]U[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 06.12.2012. iesniegumu, ar lūgumu pagarināt 29.06.2007. zemes nomas līguma Nr.VPP-2007/63, noslēgts Virgas pagastā, termiņu par zemes vienības „Guntiņas”, kadastra apzīmējums 6498 002 0576, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

29.06.2007. starp Virgas pagasta padomi un N[:] U[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/63 par zemes vienības ar nosaukumu „Guntiņas” – 0,5 ha, kadastra apzīmējums 6498 002 0576, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2012.

Zemes vienība „Guntiņas”, Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītoša ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu 1.24.§, protokols Nr.10, kā arī precizēta platība no 0,5 ha uz 0,3 ha.

N.U[:] ir izteikusi vēlēšanos pagarināt zemes nomas termiņu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 (01.04.2012. redakcijā) „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 13.12.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 2007.gada 29.jūnijā starp Virgas pagasta padomi un N[:] U[:] noslēgto zemes nomas līgumu, pārslēdzot zemes nomas līgumu ar N[:] U[:], personas kods [:], par zemes vienības ar nosaukumu ”Guntiņas”0,3 ha, kadastra apzīmējums 6498 002 0576, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā grafisko pielikumu (Pielikums).

 

2. Noteikt nomas maksu gadā 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt N.U[:],[dzīvesvieta].

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

                                                                                                                                                        

 

86.§ Par zemes „Pie Spītniekiem”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu A.M[:]

Priekules novada dome izskatījusi A[:] M[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 28.11.2012.iesniegumu, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma  Nr.VPP-2007/96, noslēgts Virgas pagastā, termiņu par zemes vienības „Pie Spītniekiem”- 0,72 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0228, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

30.07.2007. starp Virgas pagasta padomi un A[:]M[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/96 par zemes vienības ar nosaukumu „Pie Spītniekiem” – 0,72 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0228, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2012.

Zemes vienība „Pie Spītniekiem”, Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītoša ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu 1.24.§, protokols Nr.10.

A.M[:] ir izteikusi vēlēšanos pagarināt zemes nomas termiņu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 13.12.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,   Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 2007.gada 30.jūlijā starp Virgas pagasta padomi un A[:]M[:] noslēgto zemes nomas līgumu, pārslēdzot zemes nomas līgumu ar A[:] M[:], personas kods [:], par zemes vienības ar nosaukumu ”Pie Spītniekiem”,0,72 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0228, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.  (Pielikums Nr.1).

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt A.M[:], [dzīvesvieta].

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

87.§ Par zemes „Vainauši”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu M.Š[:]

Priekules novada dome izskatījusi M[:] Š[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 03.12.2012. iesniegumu, ar lūgumu pagarināt 29.06.2007.zemes nomas līguma Nr.VPP-2007/57, noslēgts Virgas pagastā, termiņu par zemes vienības „Vainauši”, kadastra apzīmējums 6498 001 0136, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Iesniegumam pievienota 1993. gada 18.februārī sastādītā testamenta kopija.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

29.06.2007. starp Virgas pagasta padomi un M[:]Š[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/57 par apbūvētas zemes vienības ar nosaukumu „Vainauši” – 2,4 ha, kadastra apzīmējums 6498 001 0136, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu, kā ēku mantiniekam. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2012.

Zemes vienība „Vainauši”, Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītoša ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu 1.24.§, protokols Nr.10.

Zemes vienība „Vainauši”, kadastra apzīmējums 6498 001 0136, Virgas pagastā, ir apbūvēta. Uz tās atrodas dzīvojamā māja ar palīgēkām, kuras saskaņā ar 18.02.1993. sastādīto testamentu (iereģistrēts Virgas pagasta valdē 18.02.1993. ar Nr.2) novēlētas M[:] Š[:] un I[:] Z[:]. I.Z[:] līdz šim nav griezusies Virgas pagasta pārvaldē ar iesniegumu par zemes nomu. Reāli šo zemi apstrādā un nekustamā īpašuma nodokli maksā M.Š[:].

M.Šulcs ir izteicis vēlēšanos pagarināt zemes nomas termiņu.

Saskaņā Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 (01.04.2012.redakcijā) „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2.punktu, kas nosaka, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.

Atbilstoši likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesības daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 12.pantu, kas nosaka, kalīdz Zemesgrāmatu likuma atjaunošanai un īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās nekustamās mantas nomas un īres līgumi, izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri, var tikt noslēgti uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, ja likumos nav paredzēti citi termiņi.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 (01.04.2012. redakcijā) „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 6.1.,6.3.,7.2.punktu, 13.12.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 2007.gada 29.jūnijā starp Virgas pagasta padomi un M[:] Š[:] noslēgto zemes nomas līgumu, pārslēdzot zemes nomas līgumu ar M[:] Š[:], personas kods [:], par apbūvētas zemes vienības ar nosaukumu ”Vainauši”,2,4 ha, kadastra apzīmējums 6498 001 0136, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā grafisko pielikumu (pielikums Nr.1).

 

2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Zemes nomas līgumā iekļaut punktu, ka pašvaldībai ir vienpusējas tiesības lauzt zemes nomas līgumu pirms minētā termiņa, ja mantošanas ceļā ēkas īpašumā iegūst cita persona.

 

4. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

5. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

6. Pieņemto lēmumu nosūtīt M.Š[:],  [dzīvesvieta].

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

88.§ Par zemes „Lācīši”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu D.E[:]

Priekules novada dome izskatījusi D[:]E[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 11.12.2012. iesniegumu, ar lūgumu pagarināt 29.06.2007. zemes nomas līguma Nr.VPP-2007/58, noslēgts Virgas pagastā, termiņu par zemes vienības „Lācīši”- 2,7 ha, kadastra apzīmējums 6498 002 0196, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

29.06.2007. starp Virgas pagasta padomi un D[:] E[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/58 par zemes vienības ar nosaukumu „Lācīši” – 2,7 ha, kadastra apzīmējums 6498 002 0196,Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2012.

Zemes vienība „Lācīši”, Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītoša ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 11.novembra lēmumu, protokols Nr.14.

D.E[:] ir izteikusi vēlēšanos pagarināt zemes nomas termiņu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 13.12.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav (Daiga Egle, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

1. Pagarināt 2007.gada 29.jūnijā starp Virgas pagasta padomi un D[:]E[:] noslēgto zemes nomas līgumu, pārslēdzot zemes nomas līgumu ar D[:] E[:], personas kods [:], par zemes vienības ar nosaukumu ”Lācīši”2,7 ha, kadastra apzīmējums 6498 002 0196, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu uz 5 (pieciem) gadiem.

 

2. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt D.E[:], [dzīvesvieta].

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.                                                                                                                           

89.§ Par pašvaldībai piekrītošās zemes „Maliņas”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu ZS „Sleiņi”.

Priekules novada dome izskatījusi ZS „Sleiņi”, reģ.Nr.42101012887, adrese- „Sleiņi”, Virgas pag., Priekules novads, tās īpašnieces L[:]K[:], 04.12.2012. iesniegumu ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piekrītošo zemi „Maliņas”, kadastra apzīmējums 6498 001 0280, 1,3 ha platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības produkcijas ražošanai.

            Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Zemes vienība „Maliņas”, Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītoša ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu 1.24.§, protokols Nr.10.

            Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 (01.04.2012.redakcijā) „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.punktu un 13.12.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt ar 2013.gada 01.janvāri ZS „Sleiņi”, reģ.Nr.42101012887, īpašniece L[:]K[:], pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Maliņas1,3 ha lielā platībā, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6498 001 0280, lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.

 

2. Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt  ZS „Sleiņi”, „Sleiņi”, Virgas pag., Priekules nov.

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

90.§ Par rezerves zemes fonda zemes „Lielceriņi”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu ZS „Sleiņi”.

Priekules novada dome izskatījusi ZS „Sleiņi”, reģ.Nr.42101012887, adrese: „Sleiņi”, Virgas pag., Priekules nov., īpašnieces L[:] K[:]  20.11.2012. iesniegumu ar lūgumu pagarināt 01.02.2011. zemes nomas līguma ar Nr.3-36/4/2011,  termiņu par zemes vienības „Lielceriņi”- 4,5 ha, kadastra apzīmējums 6498 001 0031,Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 27.01.2011. lēmumu Nr.42.§, protokols Nr.2, ZS „Sleiņi” tika piešķirta nomā rezerves zemes fonda zeme „Lielceriņi”, kadastra apzīmējums 6498 001 0031, palīgsaimniecības vajadzībām. 01.02.2011. starp Priekules novada domi un ZS „Sleiņi” tika noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.3-36/4/2011. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2012.

ZS „Sleiņi” īpašniece L[:] K[:] ir izteikusi vēlēšanos pagarināt zemes nomas termiņu.

Atbilstoši likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesības daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 12.pantam, kas nosaka, kalīdz Zemesgrāmatu likuma atjaunošanai un īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās nekustamās mantas nomas un īres līgumi, izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri, var tikt noslēgti uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, ja likumos nav paredzēti citi termiņi.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.punktu, 18.3.punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,   Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Pagarināt 01.02.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/4/2011, kas noslēgts starp Priekules novada domi un ZS „Sleiņi”, noteikto līguma termiņu un noteikt to līdz 2017.gada 31.decembrim.

 

2. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot attiecīgus grozījumus 01.02.2011. zemes nomas līgumā Nr.3-36/4/2011, atbilstoši šim lēmumam.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz vienošanās. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu vienošanās slēgšanai, lēmums par termiņa pagarināšanu nav spēkā.

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt ZS „Sleiņi”, „Sleiņi”, Virgas pag., Priekules nov..

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

91.§ Par rezerves zemes fonda zemes ar kadastra apzīmējumiem 6498 003 0131 un 6498 003 0075, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu ZS „Ozolbirzes” .

Priekules novada dome izskatījusi ZS „Ozolbirzes”, reģ.Nr.52101024591, adrese: Priekules novads, Priekule, Ceriņu iela 8, īpašnieka G[:]S[:], 26.11.2012. iesniegumu ar lūgumu iznomāt rezerves zemes fonda zemi „Bez adreses” ar kadastra apzīmējumiem 6498 003 0131 - 10,8 ha un 6498 003 0075 – 1,9 ha, Virgas pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumu Nr.29.§, protokols Nr.7, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 64980010148 un 6498 003 0075, ieskaitītas rezerves zemes fondā.

Atbilstoši likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesības daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 12.pantu, kas nosaka, kalīdz Zemesgrāmatu likuma atjaunošanai un īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās nekustamās mantas nomas un īres līgumi, izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri, var tikt noslēgti uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, ja likumos nav paredzēti citi termiņi.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, kas nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.,18.punktu, 13.12.2012.Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt ar 2013.gada 01.janvāri ZS „Ozolbirzes”, reģ.Nr.52101024591, īpašnieks G[:] S[:], rezerves zemes fonda zemi „Bez adreses” ar kadastra apzīmējumiem 6498 003 0131 – 10,8 ha lielā platībā un 6498 003 0075 – 1,9 ha lielā platībā, Virgas pag., Priekules nov., lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu (pielikums Nr.1).

 

2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt ZS „Ozolbirzes”, Ceriņu iela 8, Priekule, Priekules nov..

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

92.§ Par zemes „Rudzīši”, Bunkas pag., Priekules nov., nomas līguma pārjaunošanu J.R[:].

Priekules novada dome izskatījusi J[:] R[:], dzīvojošas  [dzīvesvieta], iesniegumu (reģ.Nr.3-13/993)  ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Rudzīši”, 0,70  ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 001 0168, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            J[:] R[:] nomas līgums Nr.16 uz minēto zemes gabalu noslēgts  28.03.2007.  ar Bunkas pagasta padomi.

             Ar Bunkas pagasta padomes 27.12.2006. lēmumu, protokols Nr.15,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Rudzīši” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs.

            Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, kas nosaka, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Slēgt pārjaunojuma nomas līgumu ar J[:] R[:], personas kods [:], uz zemes gabalu 0,70  ha platībā ar nosaukumu Rudzīši, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 001 0168, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5. (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms J[:] R[:]: [dzīvesvieta].

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

93.§ Par daļu no zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0283 , Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu J. R[:]

Priekules novada dome izskatījusi J[:] R[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], iesniegumu (reģ.Nr.3-13/993)  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” 1,00  ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 001 0283, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008.gada lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā palīgsaimniecības zeme.

            Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, kas nosaka, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Iznomāt J[:] R[:], personas kods [:], zemes gabalu 1,00  ha platībā ar nosaukumu Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, apzīmējums kadastrā 6446 001 0283, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:]L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms J[:] R[:]: [dzīvesvieta].

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

94.§ Par daļu no zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0354 , Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu J.R[:]

Priekules novada dome izskatījusi J[:] R[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], iesniegumu (reģ.Nr.3-13/993)  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” 0,70  ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 001 0354, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 J[:]R[:] nomas līgums uz minēto zemes gabalu beidzies 31.12.2008.

 Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008.gada lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā palīgsaimniecības zeme.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, kas nosaka, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt J[:] R[:], personas kods [:], zemes gabalu 0,70  ha platībā ar nosaukumu Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, apzīmējums kadastrā 6446 001 0354, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms J[:]R[:]: „Liepas” dz.3, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

95.§ Par daļu no zemes „Kūtiņas Lielā 10 ”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu M.P[:]

Priekules novada dome izskatījusi M[:] P[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 14.11.2012. iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Kūtiņas Lielā 10”, 0,035 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0102 , Bunkas pagastā, Priekules novadā, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Nekustamais īpašums „Kūtiņas Lielā 10” ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.14, ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada protokols Nr.17,7.§) 10.punktu, kas nosaka, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Iznomāt M[:] P[:], personas kods [:], zemes gabalu 0,035 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Kūtiņas Lielā 10, apzīmējums kadastrā 6446 005 01020, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2 (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:]L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms M[:]P[:]: [dzīvesvieta].

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

96.§ Par daļu no zemes „Kūtiņas Lielā 10 ”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu L.K[:]

Priekules novada dome izskatījusi L[:] K[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 14.11.2012. iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Kūtiņas Lielā 10”, 0,035 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0102 , Bunkas pagastā, Priekules novadā, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Nekustamais īpašums „Kūtiņas Lielā 10” ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.14, ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada protokols Nr.17,7.§) 10.punktu, ir noteikts, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt L[:] K[:], personas kods [:], zemes gabalu 0,035 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Kūtiņas Lielā 10, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 005 01020, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2 (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms L[:] K[:] : [dzīvesvieta].

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

97.§ Par daļu no zemes „Krasta iela 3”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu A.R[:]

Priekules novada dome izskatījusi A[:] R[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 03.12.2012. iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Krasta iela 3”, 0,035 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0239, Bunkas pagastā, Priekules novadā, sakņu dārza vajadzībām.

            Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

             Nekustamais īpašums „Krasta iela 3”, ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr.93 žurnāls Nr.1429 (1998).

            Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada protokols Nr.17,7§) 10.punktu, kas nosaka, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt A[:] R[:], personas kods [:], zemes gabalu  0,035 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Krasta iela 3, Bunkas pag., Priekules nov.,  apzīmējums kadastrā 6446 005 0239, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2 (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms A[:] R[:]: [dzīvesvieta].

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

98.§ Par zemes „Dzintari 1”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu V.K[:]

Priekules novada dome izskatījusi V[:] K[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 05.12.2012.iesniegumu (reģ.Nr.3-13/1108) ar lūgumu iznomāt zemes gabalu „Dzintari 1”, 1,6 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0195,  palīgsaimniecības  vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums „Dzintari 1” ar kadastra Nr.6446 005 0195,  ir ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Zemes gabals „Dzintari 1” ar kadastra Nr. 6446 005 0195 ir neapbūvēts.

Uz zemes gabalu „Dzintari 1” noma nav reģistrēta, bet apsaimniekota minētā platība tiek  no 2009.gada. Minētajam  nekustamajam īpašumam nodoklis nav nomaksāts, nomaksājamā summa 24.28 Ls. V[:] K[:] ir informēta par parādu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, kas nosaka, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Slēgt nomas līgumu, pēc nodokļa parāda dzēšanas, ar V[:] K[:], personas kods [:], par zemes gabala nomu 1,60  ha platībā  ar nosaukumu Dzintari 1, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 005 0195, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem ) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN.  Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms V[:] K[:]: [dzīvesvieta]. 

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

99.§ Par zemes „Lejas Kārkli”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu A.S[:]

Priekules novada dome izskatījusi A[:]S[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], iesniegumu (reģ.Nr.3-13/1083)  ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Lejas Kārkli”,  0,70  ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 001 0364, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 A[:]S[:] nomas līgumu Nr.11 uz minēto zemes gabalu noslēdzis 07.03.2007. ar Bunkas pagasta padomi, līdz 31.12.2012., kā arī maksā nekustamā īpašuma nodokli.

 Ar Bunkas pagasta padomes 20.08.2008. lēmumu, protokols Nr.10,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Lejas Kārkli” ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās neapbūvētajās zemēs .

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, kas nosaka, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Slēgt nomas līgumu ar A[:] S[:], personas kods [:], par zemes gabalu 0,70  ha platībā ar nosaukumu Lejas Kārkli, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 001 0364, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms A[:] S[:]: [dzīvesvieta].

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

100.§ Par zemes „Lapiņas”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu A.B[]

Priekules novada dome izskatījusi A[] B[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], iesniegumu (reģ.Nr.3-13/1084)  ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Lapiņas”,  0,70  ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 001 0163, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 A[:] B[:] nomas līgums uz minēto zemes gabalu nav reģistrēts, taču minēto zemes vienību apsaimnieko no 2007.gada, kā arī maksā nekustamā īpašuma nodokli.

 Ar Bunkas pagasta padomes 20.08.2008. lēmumu, protokols Nr.10,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Lapiņas” ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās neapbūvētajās zemēs .

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, kas nosaka, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Slēgt nomas līgumu ar A[:] B[:], personas kods [:], uz zemes gabalu 0,70  ha platībā ar nosaukumu Lapiņas, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 001 0163, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms A[:] B[:]: [dzīvesvieta].

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.