28.04.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.8)

40. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA “Alberta saimniecība” par daļu no zemes „Pie Siksnām”, Gramzdas pag., Priekules nov., nomu un papildus platības iznomāšanu

 V.Jablonska- pašvaldībā saņemts SIA “Alberta saimniecība”, reģ.Nr.40103201824, juridiskā adrese “Stūri”, Gramzdas pag., Priekules nov., valdes locekles K. S. iesniegums ar lūgumu pagarināt 26.05.2011. zemes nomas līguma  termiņu un papildus iznomāt 0,5 ha zemes lauksaimniecības vajadzībām.

 

Uz doto brīdi SIA ‘’Alberta saimniecība’’, reģ.nr.40103201824, ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            Atlikt iesnieguma izskatīšanu uz maija Finanšu komitejas sēdi.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. SIA “Alberta saimniecība”, “Stūri, Gramzdas pag., Gramzdas nov., LV- 3486;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

41. Par adreses piešķiršanu apbūvei paredzētai zemes vienībai „Vāverītes”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 V.Jablonska- saņemts M.A.pilnvarotās personas V.A., dzīvojoša [:], Liepājā, iesniegums ar lūgumu piešķirt adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai “Vāverītes” Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

 

             Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.9.apakšpunktu, 9. un 11.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0238 adresi: “Vāverītes”, Gramzdas pagasts, Priekules novads (pielikums).

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. V.A.,[:], Liepāja, LV 3405;

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 vai e-pasts: var@vzd.gov.lv;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikumā: 41.pielikums –lēmums ‘’Par adreses piešķiršanu apbūvei paredzētai zemes vienībai „Vāverītes”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā’’.

 

42. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0161 atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Cābeļu mežs”, Kalētu pagastā, Priekules novadā un nosaukuma „Kalētu Priediens” piešķiršanu

 V.Jablonska-pašvaldībā saņemts Latvijas valsts meži Nekustamo īpašumu pilnvarotās personas Janas Gūtas, iesniegums ar lūgumu atļaut atdalīt zemes vienību 73,85 ha platībā no nekustamā īpašuma „Cābeļu mežs” Kalētu pagastā un  piešķirt jaunu nosaukumu “Kalētu parks”, noteikt zemes lietošanas mērķi- dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas.

 

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0161  73,85 ha platībā no nekustamā īpašuma „Cābeļu mežs”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra Nr.6464 001 0160, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0161 piešķirt jaunu nosaukumu „Kalētu Priediens” un noteikt zemes lietošanas mērķi - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, NĪLM kods 0501.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. LVM Nekustamie īpašumi, Boju muzejs, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, LV 3456 ;

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

Pielikumā: 42.pielikums –lēmums ‘’Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0161 atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Cābeļu mežs”, Kalētu pagastā, Priekules novadā un nosaukuma „Kalētu Priediens’’ piešķiršanu’’.

43. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma [:], Virgas pagasts, Priekules novads un nosaukuma [:] piešķiršanu

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā saņemts I. P., dzīvojoša [:],  Virgas pagastā iesniegums ar lūgumu atļaut atdalīt zemes vienību 28,67 ha platībā no nekustamā īpašuma [:] Virgas pagastā un  piešķirt jaunu nosaukumu [:].

 

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:]  28,67 ha platībā no nekustamā īpašuma [:], Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], saskaņā ar grafisko pielikumu (pielikums).

2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu [:] un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101:

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. I.P.,[:], Virgas pag., Priekules nov., LV 3485;

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

Pielikumā: 43.pielikums –lēmums ‘’ Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma [:], Virgas pagasts,, Priekules novads un nosaukuma [:] piešķiršanu’’ un grafiskais attēls’’.

44. Par 30.04.2012. zemes nomas līguma Nr.3-36V/3-2012 termiņa pagarināšanu un grafiskā pielikuma precizēšanu biedrībai „RUMULA”, Virgas pag., Priekules nov.

 V.Jablonska- saņemts biedrības „Rumula”, reģ. Nr.40008192555, valdes priekšsēdētājas Dairas Šalmas  iesniegums ar lūgumu pagarināt 30.04.2012. zemes nomas līguma termiņu līdz 2027.gadam un precizēt grafisko pielikumu. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Pagarināt 30.04.2012. Zemes nomas līgumā Nr.3-36V/3-2012, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un biedrību „”Rumula, noteikto līguma termiņu par 5 gadiem un noteikt to līdz 2027.gada 30.aprīlim.

2. Precizēt iznomātā zemes gabala grafisko pielikumu.

3. Uzdot Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot attiecīgus grozījumus, atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz vienošanās. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu grozījumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Biedrībai „Rumula”, „Kurši”-15, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov.,LV3485;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

Pielikumā: 44.pielikums –lēmums ‘’Par 30.04.2012. zemes nomas līguma Nr.3-36V/3-2012 termiņa pagarināšanu un grafiskā pielikuma precizēšanu biedrībai ‘’RUMULA’’, Virgas pag., Priekules nov.’’ un grafiskais pielikums.

45. Par daļu no zemes „Krotes Ziedkalni” , Bunkas pag., Priekules novadā iznomāšanu K.G.

 V.Jablonska- pašvaldībā saņemts  K. G., dzīvojoša [:], Bunkas pagastā iesniegums, kurā lūgts iznomāt daļu no zemes „Krotes Ziedkalni”, Bunkas pagastā, 1.80  ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 31.oktobra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem (protokols Nr.11, 5.§) 5. un 6. Punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Iznomāt daļu no zemes „Krotes Ziedkalni”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 001 0021, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0222 1.80 ha  platībā lauksaimniecības vajadzībām K. G.,  personas kods [:], dzīv. „Purvmaļi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2016.gada 1.maija līdz 2021.gada 30.aprīlim..

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.                         Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste Ilze Lācīte

3.   Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

1 eks. Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

1eks. K.G.:[:], Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

 

Pielikumā: 45.pielikums –lēmums ‘’Par daļu no zemes „Krotes Ziedkalni” , Bunkas pag., Priekules novadā iznomāšanu K.G.’’ un grafiskais pielikums .

 

46. Par zemes nomas līgumu pirmstermiņa izbeigšanu A.Ž. uz pašvaldībai piekritīgo zemi Brīvības iela 62 , Priekule, Priekules nov.

 V.Jablonska- saņemts nekustamo īpašumu speciālistes Ilzes Lācītes iesniegums ar lūgumu izbeigt zemes nomas līgumus, kas noslēgti ar A.Ž. Nekustamā īpašuma nodokļa un nomas parādu uz minētajiem līgumiem nav.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

             Izbeigt ar 2016.gada 1.maiju ar A.Ž., personas kods [:], noslēgto zemes nomas līgumus Nr. 3-38/17-2011.

Lēmums izsūtāms :

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

1 eks. Finanšu nodaļai;

1 eks. A.Ž.:[:] , Priekule, Priekules novads, LV-3434.

 

Pielikumā: 46.pielikums –lēmums ‘’Par zemes nomas līgumu pirmstermiņa izbeigšanu A.Ž. uz pašvaldībai piekritīgo zemi Brīvības iela 62, Priekule, Priekules nov.’’ un grafiskais attēls.

                          

47. Par grāmatas “Priekules vidusskolas vēsture 1758-1960” pārdošanas cenas apstiprināšanu

 V.Jablonska -sakarā ar Priekules vidusskolas 65 gadu jubileju, filoloģe I.R. ir veikusi  vēstures pētījumu un apkopojumu par Priekules skolām laika periodā no 1758. gada līdz mūsdienām. Valsts arhīvos iegūtā informācija, bijušo un tagadējo skolotāju un skolēnu atmiņas, skolas un privāto arhīvu, foto materiālu apkopojums  rezumējās  izdevumā “Priekules skolu vēsture”.

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, uzklausot skolas direktores viedokli un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt grāmatas pārdošanas cenu 7.00 bez PVN.

2.     Noteikt, ka tirgojot grāmatu vidusskolas salidojuma laikā(04.06.2016.) grāmatas pārdošanas cena salidojuma dalībniekiem ir 5.00 euro ar PVN. (4.46+0.54)

3.     Par lēmuma izpildi atbild skolas direktore.

Lēmums nosūtāms: Priekules vidusskola, Finanšu nodaļa.

 

Pielikumā: 47.pielikums –lēmums ‘’Par grāmatas vidusskolas vēsture 1758-1960’’ pārdošanas cenas apstiprināšanu’’.

48. Par projektu “Dabas lieguma “Ruņupes ieleja” pļavu un lauču uzturēšana”

 V.Jablonska- saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” ir izstrādāts īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāns dabas liegumam “Ruņupes ieleja”, kuru 2015.gada 20.aprīlī apstiprināja Priekules novada dome (protokols Nr.6, 3.§) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ministrs Kaspars Gerhards apstiprināja ar 2016.gada 19.aprīļa  rīkojumu Nr.91.

 

Pašvaldībai ir iespēja saņemt finansējumu no valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds” aktivitātē “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” plānā paredzēto apsaimniekošanas pasākumu realizēšanai.  Projekta mērķis ir veikt atklātu pļaviņu un lauču apsaimniekošanas darbus saskaņā ar izstrādāto plānu.

 

            Projekta kopējās izmaksas                             EUR    5 900

            Vides aizsardzības fonds                                EUR    5 015

            Priekules novada pašvaldības finansējums   EUR      885

           

A.Brauna - jautā vai finansējums 5900 EUR ir paredzēts līdz 2026.gadam?

 

U.Ržepicka- pēc apsaimniekošanas plāna paredzēts, ka pļaviņas un lauces jāapļauj 1 reizi 3-5 gados. Šī nauda ir paredzēta 1 reizei.

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piedalīties projektā „Dabas lieguma “Ruņupes ieleja” pļavu un lauču uzturēšana”

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 885.00

 

Lēmums nosūtams - projektu koordinatorei Unai Ržepickai, tūrisma organizatoram Uldim Strēlim un Finanšu nodaļai.

 

Pielikumā: 48.pielikums –lēmums ’’Par projektu ‘’Dabas lieguma ‘’Ruņupes ieleja’’ pļavu un lauču uzturēšana’’’’.

49. Par amatu savienošanas atļauju I. Butānei

 V.Jablonska- pašvaldībā saņemts Priekules novada pašvaldības būvvaldes vadītājas Inetas Butānes iesniegums, kurā lūgts atļaut savienot pašvaldības domes būvvaldes vadītājas amatu nepilnā darba laikā ar būvvaldes vadītājas amatu nepilnā darba laikā citās pašvaldībās un veikt saimniecisko darbību arhitekta specialitātē ārpus Priekules novada administratīvās teritorijas.

 

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un amatpersonu darbībā” 6. panta pirmo un otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,  atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

           

1.Atļaut Inetai Butānei Priekules novada pašvaldības būvvaldes vadītājas amatu nepilnā darba laikā savienot ar citu valsts amatpersonas amatu nepilnā darba laikā un veikt saimniecisko darbību kā pašnodarbinātai personai arhitekta specialitātē ārpus Priekules novada administratīvās teritorijas, ievērojot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos ierobežojumus.

2.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

3.Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Izsūtāms: I. Butānei, Personāla speciālistei

 

Pielikumā: 49.pielikums –lēmums ‘’Par amatu savienošanas atļauju Inetai Butānei’’.

50. Par Pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas sastāvu

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Priekules novada pašvaldības noteikumiem “Kārtība kādā Priekules novada pašvaldībā un tās padotībā esošās struktūrvienībās tiek norakstīti pamatlīdzekļi un mazvērtīgais inventārs”, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.     Izveidot Pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisiju četru locekļu sastāvā.

2.     Apstiprināt Pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:

2.1.  Galvenā grāmatvede Aina Ķipste

2.2.  Nekustamo īpašumu speciāliste Vēra Rubeze

2.3.  Informācijas sistēmu uzturētājs Ivars Poļjaščenko

2.4.  Mikroautobusa šoferis Oļegs Kaupis.

3.     Komisija šādā sastāvā darbu sāk ar 2016.gada 1.maiju.

4.     Ar šā gada 1.maiju spēku zaudē 2013.gada 29.augusta lēmums (sēdes protokols Nr.5, §11) “Par Pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas sastāvu”

5.     Par lēmuma izpildi atbild Finanšu nodaļas vadītāja.

Lēmums nosūtāms - Finanšu nodaļai un komisijas locekļiem.

 

Pielikumā: 50.pielikums –lēmums ‘’Par Pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas sastāvu’’.

51. Par līdzfinansējumu biedrībai “Pakavs G” projekta “Bērnu rotaļu laukuma izveide Gramzdas pagastā” īstenošanai

 V.Jablonska- saņemts biedrības „Pakavs G” iesniegums, kurā lūgts ar līdzfinansējumu atbalstīt projektu “Bērnu rotaļu laukuma izveide Gramzdas pagastā”.

 

Projektu realizēs Miera ielā 5, Gramzdas pagastā. Projektā paredzēts vecā rotaļu laukuma demontāža un jauna laukuma izveidošana aprīkojot to ar rotaļu elementiem visām vecuma grupām.

 

Projekta kopējās izmaksas                                                     EUR    29341.55

Fonda  finansējums 90%                                                        EUR    26407.39

Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums 10%             EUR    2934.16          

           

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atbalstīt biedrības „Pakavs G” “Bērnu rotaļu laukuma izveide Gramzdas pagastā” piešķirot līdzfinansējumu 2934.16 euro apmērā.

2. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts biedrības kontā pēc vienošanās noslēgšanas.

3. Par lēmuma izpildi atbild Finanšu nodaļas vadītāja.

 

Lēmums nosūtāms: biedrībai Pakavs G, Attīstības plānošanas nodaļai, Finanšu nodaļai.

 

Pielikumā: 51.pielikums –lēmums ‘’Par līdzfinansējumu biedrībai “Pakavs G” projekta “Bērnu rotaļu laukuma izveide Gramzdas pagastā’’ īstenošanai’’.

52. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 30.decembra lēmumā “Par degvielas limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības transporta līdzekļiem 2016.gadā” (protokols Nr.17, 16.§)

 V.Jablonska- saņemts Kalētu pagasta pārvaldes vadītājas Agritas Driviņas iesniegums  ar lūgumu noteikt degvielas iegādes limitu 250 EUR mēnesī traktoram BELARUS 820.

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Izdarīt grozījumus Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 30.decembra lēmumā “Par degvielas limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības transporta līdzekļiem 2016.gadā” (protokols Nr.17, 16.§), papildinot iestādē “Kalētu pagasta pārvalde” ar jaunu rindu un nosakot no 2016.gada 1.maija līdz 2016.gada 31.decembrim šādu degvielas iegādes limitu:

 

Transportlīdzekļa marka modelis (valsts reģistrācijas Nr.)

Limiti, euro/mēnesī 2016

Struktūrvienība

KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE

Traktors BELARUS 820 (T3010LS)

250

06.6004

 

Lēmums paziņojams:

1 eks. izsniedzot finanšu nodaļai;

1 eks. Kalētu pagasta pārvaldei;

1 eks. izsniedzot izpilddirektoram.

 

Pielikumā: 52.pielikums –lēmums ‘’Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 30.decembra lēmumā “Par degvielas limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības transporta līdzekļiem 2016.gadā’’ (protokols Nr.17, 16.§).