29.03.2018. domes sēde (protokols Nr.5)

113. Par nekustamā īpašuma “Mazkalētu mežs”, Kalētu pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.113                

          (protokols Nr.5,  19.punkts)

Par nekustamā īpašuma “Mazkalētu mežs”, Kalētu pag., Priekules nov.,  nodošanu atsavināšanai      

 Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Mazkalētu mežs”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums „Mazkalētu mežs”, Kalētu pagastā pieder pašvaldībai. Īpašuma tiesības reģistrētas Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.114.

Nekustamais īpašums „Mazkalētu mežs”, kadastra Nr. 6464 001 0242, Kalētu pagastā, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0242  10,3 ha platībā, no tiem 8,4 ha mežs.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka […..]. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Nekustamais īpašums „Mazkalētu mežs”, Kalētu pagastā nav nepieciešams pašvaldības un Kalētu pagasta pārvaldes noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),  atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Mazkalētu mežs”, kadastra Nr.6464 001 0242, Kalētu pagastā, Priekules novadā, rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: Finanšu nodaļai, īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, nekustamo speciālistei M.Kokovihinai, attīstības un plānošanas nodaļas vad. U. Ržepickai.

114. Par nekustamā īpašuma “Mazkalētu mežs”, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.114                

          (protokols Nr.5,  20.punkts)

 Par nekustamā īpašuma “Mazkalētu mežs”, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Mazkalētu mežs”, Kalētu pagastā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu tika konstatēts, ka:

           2018.gada 27.februārī sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Latio”, reģ.Nr.41703000843, juridiskā adrese K. Valdemāra iela 8-10, Rīga, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Mazkalētu mežs”, t.sk. mežaudzes, Kalētu pag., Priekules nov.,  kadastra Nr. 6464 001 0242, tirgus vērtība uz 2018.gada 26.februāri ir 11 200 EUR (vienpadsmit tūkstoši divi simti eiro)., t.sk.mežaudzes vērtība ir 4500.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 11 480 EUR (vienpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit eiro), ko veido:

1)Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 11 200 EUR ( vienpadsmit tūkstoši divi simti eiro);

2)Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 280 EUR (divi simti astoņdesmit eiro) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Mazkalētu mežs”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 6464 001 0242,  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 11480 EUR (vienpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit eiro ).

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mazkalētu mežs”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 6464 001 0242, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- Kalētu pagasta pārvaldei;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai. 

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

PIELIKUMS

115. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Senči”-1, Priekules pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.115                

          (protokols Nr.5,  21.punkts)

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Senči”-1, Priekules pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Senči”-1, Priekules pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

2017.gada 30.maijā pašvaldībā tika saņemts dzīvokļa īrnieka iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli, par kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Priekules novada pašvaldības dome 2017.gada 30.novembrī ar lēmumu “Par dzīvojamās mājas “Senči”, Priekules pagastā, Priekules novadā sadalīšanu un dzīvokļa īpašumu izveidošanu, adreses precizēšanu un piešķiršanu” (protokols Nr.8, 573.) nolēma sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu (daudzdzīvokļu māju un zemi).

Nekustamais īpašums 2018.gada 22.janvārī reģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000361290 1.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...) un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir 1319 EUR ( viens tūkstotis trīs simti deviņpadsmit eiro).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Finanšu komitejas 22.03.2018. atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) “Senči”-1, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6482 900 0066.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) „Senči”-1, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6482 900 0066, nosacīto cenu 1319 EUR (viens tūkstotis trīs simti deviņpadsmit eiro).

3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām jāsniedz viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanas saņemšanas dienas.

6. Noteikt, ka, apstiprinot pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma tiesīgai personai  pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai jāiesniedz pieteikumam pievienota īrnieka un viņa ģimenes locekļu noslēgta, notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu.

7. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.

Atbildīgā par atsavināšanas procesa turpmāku organizēšanu un pirkuma līguma sagatavošanu tā noslēgšanai- pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- XX;

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai. 

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

PIELIKUMS

116. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Senči”-5, Priekules pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.116                

          (protokols Nr.5,  22.punkts)

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Senči”-5, Priekules pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Senči”-5, Priekules pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

2017.gada 30.maijā pašvaldībā tika saņemts dzīvokļa īrnieka iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli, par kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Priekules novada pašvaldības dome 2017.gada 30.novembrī ar lēmumu “Par dzīvojamās mājas “Senči”, Priekules pagastā, Priekules novadā sadalīšanu un dzīvokļa īpašumu izveidošanu, adreses precizēšanu un piešķiršanu” (protokols Nr.8, 573.) nolēma sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu (daudzdzīvokļu māju un zemi).

Nekustamais īpašums 2018.gada 22.janvārī reģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000361290 5.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...) un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība uz 13.12.2017. ir 695 EUR ( seši simti deviņdesmit pieci eiro).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Finanšu komitejas 22.03.2018. atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) “Senči”-5, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6482 900 0070.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) „Senči”-5, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6482 900 0070, nosacīto cenu 695 EUR (seši simti deviņdesmit pieci eiro).

3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām jāsniedz viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanas saņemšanas dienas.

6. Noteikt, ka, apstiprinot pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma tiesīgai personai  pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai jāiesniedz pieteikumam pievienota īrnieka un viņa ģimenes locekļu noslēgta, notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu.

7. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.

Atbildīgā par atsavināšanas procesa turpmāku organizēšanu un pirkuma līguma sagatavošanu tā noslēgšanai- pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- XX;

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai. 

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

PIELIKUMS

117. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Senči”-3, Priekules pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.117                

          (protokols Nr.5,  23.punkts)

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Senči”-3, Priekules pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Senči”-3, Priekules pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

2017.gada 15.jūnijā pašvaldībā tika saņemts dzīvokļa īrnieka ģimenes locekļa iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli, par kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Priekules novada pašvaldības dome 2017.gada 30.novembrī ar lēmumu “Par dzīvojamās mājas “Senči”, Priekules pagastā, Priekules novadā sadalīšanu un dzīvokļa īpašumu izveidošanu, adreses precizēšanu un piešķiršanu” (protokols Nr.8, 573.) nolēma sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu (daudzdzīvokļu māju un zemi).

Nekustamais īpašums 2018.gada 22.janvārī reģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000361290 3.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...) un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība uz 05.02.2018. ir 1292 EUR ( viens tūkstotis divi simti deviņdesmit divi eiro).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Finanšu komitejas 22.03.2018. atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) “Senči”-3, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6482 900 0068.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) „Senči”-3, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr.6482 900 0068, nosacīto cenu 1292 EUR (viens tūkstotis divi simti deviņdesmit divi eiro).

3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (   pielikums).

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām jāsniedz viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanas saņemšanas dienas.

6. Noteikt, ka, apstiprinot pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma tiesīgai personai  pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai jāiesniedz pieteikumam pievienota īrnieka un viņa ģimenes locekļu noslēgta, notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu.

7. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.

Atbildīgā par atsavināšanas procesa turpmāku organizēšanu un pirkuma līguma sagatavošanu tā noslēgšanai- pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- XX;

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai. 

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

PIELIKUMS

118. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Senči”-4, Priekules pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.118                

          (protokols Nr.5,  24.punkts)

 Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Senči”-4, Priekules pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Senči”-4, Priekules pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

2017.gada 18.augustā pašvaldībā tika saņemts dzīvokļa īrnieka iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli, par kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Priekules novada pašvaldības dome 2017.gada 30.novembrī ar lēmumu “Par dzīvojamās mājas “Senči”, Priekules pagastā, Priekules novadā sadalīšanu un dzīvokļa īpašumu izveidošanu, adreses precizēšanu un piešķiršanu” (protokols Nr.8, 573.) nolēma sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu (daudzdzīvokļu māju un zemi).

Nekustamais īpašums 2018.gada 22.janvārī reģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000361290 4.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...) un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība uz 05.02.2018. ir 1023 EUR ( viens tūkstotis divdesmit trīs eiro).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Finanšu komitejas 22.03.2018. atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) “Senči”-4, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6482 900 0069.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) „Senči”-4, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6482 900 0069, nosacīto cenu 1023 EUR (viens tūkstotis divdesmit trīs eiro).

3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām jāsniedz viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanas saņemšanas dienas.

6. Noteikt, ka, apstiprinot pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma tiesīgai personai  pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai jāiesniedz pieteikumam pievienota īrnieka un viņa ģimenes locekļu noslēgta, notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu.

7. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.

Atbildīgā par atsavināšanas procesa turpmāku organizēšanu un pirkuma līguma sagatavošanu tā noslēgšanai- pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- XX;

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai. 

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

PIELIKUMS

119. Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov., XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.119                

          (protokols Nr.5, 25 .punkts)

 Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov., XX

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegumu (reģistrācijas Nr.2.1.4/18/309-S), ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0075, sakņu dārza vajadzībām 180 m2 platībā.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000186197 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Ar  XX nav slēgts mazdārziņa nomas līgums.

             Saskaņā ar 26.09.2013. Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2. punktu – nomas maksa sakņu dārziem , kuru platība ir mazāk kā 400 m2, ne mazāk kā 4.00 EUR (bez PVN ) gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                              Slēgt zemes nomas līgumu uz zemi sakņu dārza vajadzībām no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, kadastra apzīmējums 6415 001 0075, zemes vienības adrese: Liepājas iela 13A, Priekule, Priekule novads, ar:

           

1.1. XX, dzīvojošu XX, 180 m² platībā, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāku kā 4.00 EUR gadā, neieskaitot PVN.

- nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.aprīli  līdz 2023.gada  31.martam.

                  - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

XX;

Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

PIELIKUMS

120. Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 9B, Priekule, Priekules nov., XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.120                

          (protokols Nr.5, 26.punkts)

 Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 9B, Priekule, Priekules nov., XX

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegumu (reģistrācijas Nr. 2.1.4/18/311-S), ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela 9B, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0009, garāžas uzturēšanas vajadzībām 79,88 m2 platībā.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 9B, Priekule, Priekules novads reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000442971 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Minētā zemes vienība ir apbūvēta ,uz tās atrodas garāžas ar nenoskaidrotu piederību.

XX iegādājies garāžu nr.11, kas atrodas Liepājas iela 9B, Priekule.

Ar XX  nav slēgts zemes nomas līgums garāžas uzturēšanai.

 Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un Apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir EUR 28.00 gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā EUR 28.00 gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt XX daļu no zemes ar nosaukumu Liepājas iela 9B, Priekule, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6415 001 0009  79,88 m2 platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.04.2018. līdz 31.03.2028. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.       Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei  sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

XX

nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

PIELIKUMS

121.Par daļu no zemes „Pie Saules iela 10”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.121                

          (protokols Nr.5,  27.punkts)

 Par daļu no zemes „Pie Saules iela 10”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu   XX

 

2018.gada 21.februārī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/ 18/333-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Pie Saules iela 10” 0.01 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 003 0168, Bunkas pagastā, Priekules novadā, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008.gada lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Pie Saules iela 10” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs.

Ar XX 20.02.2018. tika noslēgts zemes nomas līgums  Nr. 2.3.4/9  uz daļu no nekustamā īpašuma „Pie Saules iela 10”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0168  0,01 ha platībā .

Nomas līguma beigu termiņš – 14.11.2017.

Uz minēto zemes vienību XX nav nodokļu parādu.

            Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem

„Par kārtību, kādā Priekules novadā tiek iznomāti zemes gabali platībā līdz 1 ha personisko palīgsaimniecību vajadzībām un Priekules pilsētā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanas vajadzībām’’ 11. punktu – nomas maksa par zemes nomu personisko palīgsaimniecību vajadzībām tiek noteikta 0,5% no kadastrālās vērtības, ja pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu nav noteikusi citādāk.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par kārtību, kādā Priekules novadā tiek iznomāti zemes gabali platībā līdz 1 ha personisko palīgsaimniecību vajadzībām un Priekules pilsētā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanas vajadzībām, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt XX, personas kodsXX, zemes gabalu 0.01 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Pie Saules iela 10, apzīmējums kadastrā 6446 003 0168, sakņu dārza vajadzībām, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, neieskaitot PVN.

- nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.aprīļa  līdz 2023.gada  31.martam.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums  1 eks. izsūtāms:

XX, dz;

nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

PIELIKUMS

122. Par daļu no pašvaldības zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr122               

          (protokols Nr.5,  28.punkts)

      Par daļu no pašvaldības zemes  „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 

2018.gada 21.februārī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/ 18/333-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX, dzīvojoša XX, iesniegums, kurā lūgts iznomāt daļu no nekustamā īpašuma „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0118, 0,7 ha un 1,30 ha platībā .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu , protokols Nr.11, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā palīgsaimniecības zeme.

Ar XX 15.11.2011. tika noslēgti zemes nomas līgumi:  Nr. 3-36/92-2011 uz daļu no nekustamā īpašuma „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0118  1,30 ha platībā un Nr. 3-36/94-2011 uz daļu no nekustamā īpašuma „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0118, 0,7 ha platībā.

Abu noslēgto nomas līgumu beigu termiņi – 14.11.2017.

Uz minēto zemes vienību XX nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar Priekules novada domes 26.09.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.9 (prot.Nr.7, 5.§) „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

 Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 29.septembra Priekules novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.9 (protokols Nr.7, 5.§) 5. un 6. punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.                              Iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes ar nosaukumu Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, apzīmējums kadastrā 6446 003 0118  0,7 ha un 1,30 ha platībā, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.aprīļa līdz 2023.gada 31.martam.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.                              Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte

3.                              Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

-           Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei

-          XX.

PIELIKUMS

123. Par nedzīvojamās telpas-kūtiņas nekustamajā īpašumā „Vizbuļi”, Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.123                

          (protokols Nr.5,  29.punkts)

      Par nedzīvojamās telpas-kūtiņas nekustamajā īpašumā „Vizbuļi”, Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, 06.03.2018. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/18/413-S, ar lūgumu iznomāt kūtiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniedzējs lūdz iznomāt kūtiņu Nr.89 10.korpusā (shēmā), kura atrodas nekustamajā īpašumā “Vizbuļi” Gramzdas pagastā.

Nekustamais īpašums „Vizbuļi”, Gramzdas pagastā  ir pašvaldībai piekrītošs. Īpašuma sastāvā ietilpst kūts un zeme. Ēkai nav veikta inventarizācija.

Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada pašvaldības domes noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8,12.§):

·         5.punktu- pašvaldība neapdzīvojamās telpas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas noteikts ar konkrētu juridiskā fakta iestāšanos vai uz laiku , kas nav ilgāks par 12 gadiem, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš;

·         16.punktu – ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tad tiek piemēroti 1.pielikumā minētie Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi (kūtiņas) – 0.07 EUR/m². Papildus nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un likumos noteiktie nodokļi.

Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Tautsaimnniecības un attīstības komitejas 15.03.2018. sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar XX par kūtiņas Nr.89 - 25,4 m² platībā iznomāšanu nekustamajā īpašumā „Vizbuļi”, Gramzdas pag., Priekules nov., ēkā ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0346 001, saskaņā ar pielikumā pievienoto shēmu (pielikums).

2. Noteikt:

2.1. līguma termiņu līdz 31.03.2023.;

2.2. nomas maksu mēnesī- 0,07 EUR/m². Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

2.3. Nomnieks patstāvīgi norēķinās par komunālajiem maksājumiem (ūdensapgādi, kanalizāciju, siltumapgādi u.tml.), elektroenerģiju un citiem pakalpojumiem.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot nedzīvojamo telpu nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līguma slēgšanai, lēmums par nedzīvojamo telpu iznomāšanu nav spēkā.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

PIELIKUMS

124. Par nomas līguma Nr. 3-36B/21-2013 pagarināšanu ar z/s Ziediņi-4

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.124                

          (protokols Nr.5, 30.punkts)

                Par nomas līguma Nr. 3-36B/21-2013 pagarināšanu ar z/s Ziediņi-4

 

2018.gada 14.februārī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/18/289-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  z/s Ziediņi-4, reģ.nr. 42101015084 , īpašnieces Lailas Eglītes, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-36B/21-2013 uz daļu no nekustamā īpašuma „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0118, 1,00 ha  platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā palīgsaimniecības zeme.

Ar z/s Ziediņi-4  01.04.2013. tika noslēgts zemes nomas līgums   Nr. 3-36B/21-2013 uz daļu no nekustamā īpašuma „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0118  1,00  ha platībā.

Noslēgtā zemes nomas līguma beigu termiņš – 01.04.2018.

Uz minēto zemes vienību z/s Ziediņi-4 nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem 26.09.2013. protokols Nr.7, 5.§, „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

   Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 26.septembra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem Nr.9 (protokols Nr.7, 5.§) 5. un 6. punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                              Slēgt papildus vienošanos par zemes nomas līguma Nr. 3-36B/21-2013pagarināšanu uz daļu no zemes vienības  „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0118  1,00 ha platībā, ar z/s Ziediņi-4, reģ.nr. 42101015084, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2018.gada 2.aprīļa  līdz 2023.gada 1.aprīlim.

- papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.                              Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

3.                              Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei

 z/s Ziediņi-4: “Ziediņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

PIELIKUMS

125. Par 01.05.2013. zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu Gramzdas pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.125                

          (protokols Nr.5,  31.punkts)

 Par 01.05.2013. zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu Gramzdas pag., Priekules nov. 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts ZS “Jaunvēveri”, reģ.Nr.42101024994, tās īpašnieka XX, 2018.gada 01.marta iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/18/390-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma ar Nr.34/13 termiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar iesniedzēju 01.05.2013. tika noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.34/13 par daļu no zemes vienības ar nosaukumu „Bezdelīgas” 10 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 002 0277, Gramzdas pagastā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām.

            Iesniedzējs lūdz pagarināt  zemes nomas līguma termiņu.

Līgumā ir jāgroza noteiktā nomas maksa. Nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.7,5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un līguma 3.4. punktu. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Pagarināt 01.05.2013. zemes nomas līgumā Nr.34/13 noteikto līguma termiņu par 5 gadiem.

2. Noteikt:

2.1.  zemes nomas līguma termiņu līdz 30.04.2023.;

2.2. nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Grozīt līguma 3.3. punktu, to izsakot šādā redakcijā: “Nomas maksa samaksājama reizi ceturksnī (31.03.;15.05.;15.08.;15.11.) saskaņā ar Iznomātāja izrakstīto rēķinu pašvaldības kasē vai ieskaitot pašvaldības norēķinu kontā.”.

4. Papildināt līguma trešo daļu ar 3.5. punktu - Ja maksājumi tiek kavēti, Nomnieks maksā nokavējuma naudu 0,1 % apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.

5. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot Vienošanos par grozījumiem 01.05.2013.zemes nomas līgumā Nr.34/13 atbilstoši šim lēmumam.

6. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz Vienošanās par grozījumiem. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu Vienošanās par grozījumiem slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: ZS “Jaunvēveri”, “Jaunvēveri”, Gramzdas pag., Priekules nov., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

126. Par zemes nomas līguma Nr. 3-36B/41-2012 pagarināšanu ar XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.126                

          (protokols Nr.5,  32.punkts)

                                                                                        Par zemes nomas līguma Nr. 3-36B/41-2012 pagarināšanu ar XX

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 14.02.2018. iesniegums Nr. 2.1.4/18/284-S ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu nr. 3-36B/41-2012 uz daļu no zemes vienības  “Jaunie Runti”, Bunkas pagasts, Priekules novads, ar  kadastra apzīmējumu 6446 003 0153  16,37 ha platībā .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Jaunie Runti”, Bunkas pagasts, Priekules novads ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0153 19,55 ha kopplatībā reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000526320 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Zemes nomas līgums Nr. 3-36B/41-2012, kas noslēgts ar XX, beidzies 01.01.2018.

Parādu XX nav.

Saskaņā ar Priekules novada domes 26.09.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.9 protokols Nr. 7, 5.§, „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

 Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 29.septembra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem Nr.9 (protokols Nr.7, 5.§) 5. un 6. punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Ar 2018.gada 1.aprīli iznomāt XX, personas kods XX, daļu no nekustamā īpašuma  “Jaunie Runti”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējumi  6446 003 0153  16,37 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām nosakot :

1.1. nomas maksu  5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības . Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

 Nomas  līguma termiņu līdz 2023.gada 31.martam saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

  1. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.
  2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:                                         

             -  nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei;

 - XX.

PIELIKUMS

127. Par zemes nomas līguma Nr. 3-36B/25-2012 pagarināšanu ar XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.127                

          (protokols Nr.5,  33.punkts)

                  Par zemes nomas līguma Nr. 3-36B/25-2012 pagarināšanu ar XX

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX  14.02.2018. iesniegumu Nr. 2.1.4/18/288-S ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu nr.3-36B/25-2012 uz zemes vienībām  “Liepas 10”, Bunkas pagasts, Priekules novads, ar  kadastra apzīmējumu 6446 001 0215  1,5 ha platībā un kadastra apzīmējumu 6446 001 0319 0,55 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Liepas 10”, Bunkas pagasts, Priekules novads ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0215 1,50 ha platībā un kadastra apzīmējumu 6446 001 0319 0,70 ha platībā ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu nr. 14 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās neapbūvētajās zemēs.

Zemes nomas līgums Nr. 3-36B/25-2012, kas noslēgts ar XX, beidzies 01.07.2017.

Parādu XX nav.

Saskaņā ar Priekules novada domes 26.09.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.9 (protokols Nr. 7, 5.§) , „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

  Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 29.septembra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem Nr.9 (protokols Nr.7, 5.§) 5. un 6. punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Ar 2018.gada 1.aprīli iznomāt XX, personas kods XX, nekustamo īpašumu “Liepas 10”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējumi  6446 001 0215 1,50 ha platībā, 6446 001 0319  0,55 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām nosakot :

1.1. nomas maksu  5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

 Nomas  līguma termiņu līdz 2023.gada 31.martam saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

  1. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.
  2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:                                          

             -  nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei;

 - XX.

PIELIKUMS

128. Par nedzīvojamo telpu Aizputes ielā 6, Priekulē , Priekules novadā, nomas līguma slēgšanu ar XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.128                

          (protokols Nr.5,  34.punkts)

 Par nedzīvojamo telpu Aizputes ielā 6, Priekulē , Priekules novadā, nomas līguma slēgšanu ar  XX

 

Deputāts Arnis Kvietkausks, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

2018.gada 9.februārī (reģistrācijas Nr.2.1.4/18/263-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums, kurā lūgts iznomāt nedzīvojamo telpu nr.3, Aizputes ielā 6, Priekule, Priekules nov.

 

Pamatojoties uz 26.03.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr. 5)

33.§ “ Par Priekules pilsētā esošā nekustamā īpašuma nodošanu apsaimniekošanās SIA “Priekules nami”, un  Aktu par nekustamā īpašuma Aizputes iela 6, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 506 0004 pieņemšanu-nodošanu Priekules novada pašvaldība nodevusi ēku - SPK pakalpojumi  un katlu māju SIA “Priekules nami” apsaimniekošanā.

 

Atbilstoši 08.06.2010. MK noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 16.punktam, kas  nosaka, “ka iznomāt var tikai to nomas objektu, par kuru ir publicēta informācija atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai”.

 

Priekules novada pašvaldības mājaslapā informācija par brīvajām telpām Aizpute ielā 6, Priekule, pieejama no 18.01.2018., ar pieteikšanās termiņu līdz 28.02.2018.

 

Uz 28.02.2018. Priekules novada pašvaldībā saņemts viens pieteikums.

 

Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmajai daļai, nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem.

 

Nedzīvojamās telpas XX  nepieciešamas tirdzniecībai.

 

Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada domes noteikumiem „Par  Priekules novada  pašvaldības  nedzīvojamo telpu nomu” 9.punktu telpu nomas maksu viena pretendenta gadījumā nosaka atbilstoši apstiprinātajam cenrādim, saskaņā ar šo noteikumu pielikumu Nr.1. Papildus noteiktajai nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.        Iznomāt nedzīvojamo telpu Nr.3, slēdzot nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar XX, personas kods XX, ēkā  Aizputes ielā 6, Priekulē, (kadastra numurs 6415 506 0004),   38,0  m² platībā, nosakot:

2.        Nomas maksu atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumam (prot. Nr. 8) 12.§ „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”, nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām , ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tiek piemēroti Priekules pilsētas 1.zonai atbilstošie izcenojumi  0.50 EUR/ m² (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).

3.        Noteikt nomas termiņu no 2018.gada 1.aprīļa līdz 2023.gada 31.martam .

4.        Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

5.        Uzdot Priekules novada Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei sagatavot lēmuma 1.punktam atbilstošu nomas līgumu nedzīvojamo telpu nomai.

6.        Telpa nododama nomā, noformējot pieņemšanas-nodošanas aktu – atbildīgā persona – Arta Brauna, noslēdzot nedzīvojamo telpu nomas līgumu.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei

XX

Priekules novada finanšu nodaļai

SIA “Priekules nami” : priekulesnami@inbox.lv

PIELIKUMS

129. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvojamajā mājā adresē Liepu aleja 3, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.129                

          (protokols Nr.5,  35.punkts)

 Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvojamajā mājā adresē Liepu aleja 3, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

Izskatot jautājumu par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvojamajā mājā pēc adreses Liepu aleja 3, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads tika konstatēts, ka:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu pēc adreses Liepu aleja 3, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra Nr.6464 001 0103, nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.115. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0103 1,22 ha platībā un trīs stāvu 33 dzīvokļu dzīvojamās ēkas.

Dzīvokļi Nr.1 un Nr.26 nav privatizēti, nav izveidoti dzīvokļu īpašumi un ierakstīti zemesgrāmatā. Dzīvokļi atrodas pašvaldības bilancē un ir izīrēti.

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu pirmo daļu dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi.

Saskaņā ar Kalētu pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izziņu Nr.5 dzīvokļiem Liepu alejā 3, Kalētos, Kalētu pagastā noteiktas sekojošas kopīpašuma un zemes domājamās daļas:

·         Nr. 1- 47/1000;

·         Nr.26- 18/1000.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu- pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, 21.panta pirmās daļas 17.punktu- lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums,6.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Izveidot sekojošus dzīvokļu īpašumus dzīvojamajā mājā pēc adreses Liepu aleja 3, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6464 001 0103 001, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes:  

1.1. dzīvoklis Nr.1- 88,50 m² - 47/1000;

1.2. dzīvoklis Nr.26- 34,00 m²- 18/1000.

2. Pēc dzīvokļu īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā pastāvīgus īpašuma objektus.

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Marinu Kokovihinu veikt nepieciešamās darbības dzīvokļu īpašumu izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

Lēmums izsūtāms:

2 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai

1 eks. finanšu nodaļai.

130. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvojamajā mājā adresē Liepu aleja 3A, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.130                

          (protokols Nr.5,  36.punkts)

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvojamajā mājā adresē Liepu aleja 3A, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

Izskatot jautājumu par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvojamajā mājā pēc adreses Liepu aleja 3A, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads tika konstatēts, ka:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu pēc adreses Liepu aleja 3A, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra Nr.6464 001 0104, nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.93. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0104 0,61 ha platībā un 3 stāvu 24 dzīvokļu dzīvojamās ēkas.

Dzīvokļi Nr.21, 23 un 24 nav privatizēti, nav izveidoti dzīvokļu īpašumi un ierakstīti zemesgrāmatā. Dzīvokļi atrodas pašvaldības bilancē un ir izīrēti.

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu pirmo daļu dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi.

Saskaņā ar Kalētu pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izziņu Nr.2 dzīvokļiem adresē Liepu alejā 3A, Kalētos, Kalētu pagastā noteiktas sekojošas kopīpašuma un zemes domājamās daļas:

·         Nr. 21- 46/1000;

·         Nr.23 - 46/1000;

·         Nr.24- 36/1000.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu- pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, 21.panta pirmās daļas 17.punktu- lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums,6.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izveidot sekojošus dzīvokļu īpašumus dzīvojamajā mājā pēc adreses Liepu aleja 3A, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6464 001 0104 001, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes:  

1.1. dzīvoklis Nr.21- 89,60 m² - 46/1000;

1.2. dzīvoklis Nr.23- 83,10 m²- 46/1000;

1.3. dzīvoklis Nr.24-65,30 m²- 36/1000.

 

2. Pēc dzīvokļu īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā pastāvīgus īpašuma objektus.

 

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Marinu Kokovihinu veikt nepieciešamās darbības dzīvokļu īpašumu izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

Lēmums izsūtāms:

2 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai

1 eks. finanšu nodaļai

131. Par nekustamā īpašuma “Asfalta laukums”, Kalētu pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.131                

          (protokols Nr.5,  37.punkts)

Par  nekustamā īpašuma “Asfalta laukums”, Kalētu pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda       

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Asfalta laukums”, Kalētu pagastā, Priekules novadā reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda tika konstatēts, ka:

Ar Kalētu pagasta padomes 15.09.2008. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.9, zemes vienība “Asfalta laukums” 0,64 ha, kadastra apzīmējums 6464 001 0266, Kalētu pagastā noteikts statuss- pašvaldībai piekritīgā zeme.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 30.12.2014. sēdes lēmumu, protokols nr.23, 76.§, zemes vienībai precizēta platība uz 0,7629.

Veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu platība ir 0,6861 ha.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Reģistrēt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu “Asfalta laukums”, kadastra Nr.6464 001 0266, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai veikt visas nepieciešamās formalitātes nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3. Izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

  Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai, attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai,  Finanšu nodaļai.

132. Par nekustamā īpašuma Tirgoņu iela 9, Priekule, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.132                

          (protokols Nr.5, 38.punkts)

 Par nekustamā īpašuma  Tirgoņu iela 9, Priekule,  Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 

             Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX., iesniegumu (reģ.nr. 2.1.4/18/312-S), kurā lūgts  atsavināt zemes vienību Tirgoņu iela 9, Priekule, Priekules nov.,  1808 m2 platībā, kadastra apzīmējums 6415 003 0041, Priekules pagastā, Priekules novadā.                 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Tirgoņu iela 9, kadastra Nr.6415 003 0041 – 1808 m2 platībā, Priekulē , Priekules novadā, ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu nr. 14 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās apbūvētajās zemēs.

Uz nekustamā īpašuma Tirgoņu iela 9, Priekule, Priekules novads atrodas  saimniecības ēka, ar adresi Tirgoņu iela 9, Priekule, Priekules nov., kadastra nr. 6415 503 0010, reģistrētas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000574739  uz pieteicēja XX, personas kods XX, vārda.

Ar XX 01.12.2009. noslēgts zemes nomas līgums Nr. 3-38/40-2009, nomas līguma beigu termiņš 31.12.2009.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 4.punkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve).

Atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes vienības , novērtēšanu, atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes vienības atsavināšanas ierosinātājs, iekļaujot izdevumus zemes pirkuma noteiktajā cenā.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai pašvaldībai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Zemes vienībai nav veikta uzmērīšana, tā nav reģistrēta zemesgrāmatā.           

Lai ierosinātu atsavināšanu, nepieciešamas veikt nekustamā īpašuma uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.           Veikt zemes vienības Tirgoņu iela 9 , Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 003 0041, 1808 m2 platībā, kadastrālo uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2.           Uzdot Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei organizēt zemes vienības Tirgoņu iela 9, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 003 0041, ierakstīšanu zemesgrāmatā.

3.           Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienības Tirgoņu iela 9, Priekule , Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā (lēmuma 1.punkts), segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

4.           Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms :

-           Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei

-          Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

-           Finanšu nodaļai;

-          XX

-           Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai.

 

PIELIKUMS