29.03.2018. domes sēde (protokols Nr.5)

133. Par nekustamā īpašuma „Nomales”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā sadalīšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.133                

          (protokols Nr.5,  39.punkts)

 Par nekustamā īpašuma „Nomales”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā sadalīšanu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, adrese XX, 05.03.2018.iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/18/404-S, ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Nomales”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, atdalot no īpašuma zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6458 002 0010 un piešķirot jaunu nosaukumu “Smaidas”.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Nomales” (turpmāk tekstā- nekustamais īpašums), kadastra Nr.6458 002 0009, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, reģistrētas uz iesniedzējas vārda.

Nekustamais īpašums sastāv no trim atsevišķām zemes vienībām.

Iesniedzēja vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6458 002 0010- 27,8 ha platībā, piešķirot jaunu nosaukumu “Smaidas”.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.,32. un 33. pantiem, pēc tiesīgās personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos īpašumos vai grozot reģistrētu nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma objektus.

Saskaņā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 15.03.2018. sēdes atzinumu,  atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Nomales”, kadastra Nr.6458 002 0009, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6458 002 0010, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6458 002 0010 piešķirt jaunu nosaukumu “Smaidas” un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

 

Lēmums izsūtāms 1 eks. izsūtāms:  XX; nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

PIELIKUMS

134. Par zemes vienības “Joguļu smēde” platības precizēšanu, Priekules pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.134                

          (protokols Nr.5,  40.punkts)

 Par zemes vienības “Joguļu smēde” platības precizēšanu, Priekules pag., Priekules nov. 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Latvijasmernieks.lv”, reģ. Nr.40003783960, Dienvidkurzemes biroja administratores XX 01.03.2018. iesniegums Nr.13LI-03.3/2, iereģistrēts ar Nr.2.1.7/18/393, ar lūgumu pieņemt lēmumu par platības precizēšanu zemes vienībai “Joguļu smēde”, Priekules pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Privātpersonai ar Priekules pagasta zemes komisijas 18.06.1996. lēmumu Nr.5 tika atzītas īpašuma tiesības uz zemes vienību 1,67 ha platībā.

Zemes vienībai ir veikta kadastrālā uzmērīšana. Zemes vienības platība pēc uzmērīšanas 2,11 ha.

Saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu - ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu. Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robežu kontūras var atšķirties no lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, ja visi robežojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

                  Precizēt platību zemes vienībai “Joguļu smēde” ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0135, Priekules pagastā, Priekules novadā, uz 2,11 ha.

 

Lēmuma 1 eks. izsūtāms: SIA “Latvijasmernieks” Dienvidkurzemes birojam, liepaja@latvijasmernieks.lv .

135. Par nekustamā īpašuma “Kalvas”, Bunkas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.135                

          (protokols Nr.5,  41.punkts)

 Par nekustamā īpašuma “Kalvas”, Bunkas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Kalvas” , Bunkas pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

Priekules novada pašvaldības dome 2017.gada 27.jūlijā ar lēmumu “Par nekustamā īpašuma „Kalvas ”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu” (protokols Nr.3, 359.) nolēma sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu (zemi zem fiziskai personai piederošas ēkas ).

Nekustamais īpašums 2018.gada 15.februārī reģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000575586.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 3.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas piegul šai zemei .

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...) un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība uz 18.01. 2018. ir 10 853 EUR ( desmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit trīs eiro).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Finanšu komitejas 22.03.2018. atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Kalvas”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6446 003 0010.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Kalvas”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6446 003 0010, nosacīto cenu 10 853 EUR EUR ( desmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit trīs eiro).

3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (   pielikums).

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām jāsniedz viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanas saņemšanas dienas.

6. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.

Atbildīgā par atsavināšanas procesa turpmāku organizēšanu un pirkuma līguma sagatavošanu tā noslēgšanai- pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- XX

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai. 

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

PIELIKUMS

 

136. Par adreses “Pļaviņas” un “Aizupes”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā likvidēšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.136                

          (protokols Nr.5,  42.punkts)

Par adreses “Pļaviņas” un “Aizupes”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā likvidēšanu

 

Izskatot jautājumu par adreses “Pļaviņas” un “Aizupes”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā likvidēšanu tika konstatēts, ka:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0261 un adresi “Pļaviņas”, Gramzdas pagasts, Priekules novads nav apbūvēta. Būves no kadastra reģistra dzēstas 2018.gada 09.martā un dabā nav.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0008 un adresi “Aizupes”, Gramzdas pagasts, Priekules novads nav apbūvēta. Būves no kadastra reģistra dzēstas 2018.gada 12.martā un dabā nav.

Atbilstoši 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” (turpmāk- noteikumi) 9.punktam, kurš nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

Noteikumu 30.punkts nosaka, ka beidzot pastāvēt adresācijas objektam, izņemot telpu grupu, pašvaldības dome vai pašvaldības kompetentā institūcija pieņem lēmumu par adreses likvidēšanu.

             Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9. un 30.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Likvidēt adresi “Pļaviņas”, Gramzdas pag., Priekules nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 6458 001 0261, kods adrešu reģistrā- 103792498.

2. Likvidēt adresi “Aizupes”, Gramzdas pag., Priekules nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 6458 001 0008, kods adrešu reģistrā- 103791334.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmuma 1 eks. izsūtāms: Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, kurzeme@vzd.gov.lv,. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

137. Par daļu no zemes ”Vinetas”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.137                

          (protokols Nr.5,  43.punkts)

Par daļu no zemes ”Vinetas”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 2018.gada 14.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības “Vinetas” 0,8 ha platībā, Kalētu pagastā, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Vinetas” 1,5 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0094, Kalētu pagastā piekrīt pašvaldībai. Zemes vienība ir starpgabals.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 16.1.punktu  informācijas publiskošana par iznomājamiem zemes gabaliem nav obligāta, ja tiek iznomāti šādi neapbūvēti valsts vai pašvaldības zemesgabali bez apbūves tiesībām: zemesgabali, kuri ir starpgabali.

Līdz 2017.gada 31.decembrim zemes vienība bija iznomāta pirmnomas personai. Persona atteicās no turpmākās zemes nomas.

Iznomājamais zemes gabals piekļaujas iesniedzējas nomā esošajai zemes vienībai.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11,5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Iznomāt XX daļu no zemes vienības “Vinetas” 0,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0094, Kalētu pagastā, lauksaimniecības vajadzībām, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Noteikt:

2.1. līguma termiņu līdz 30.04.2023.;

2.2. nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu  nav spēkā.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX; nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

PIELIKUMS

138. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.138                

          (protokols Nr.5,  44.punkts)

 Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

1. 2018.gada 5.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k.XX, iesniegums (ind.2.1.5/18/407-S) ar lūgumu piešķirt  īres tiesības dzīvoklim XX, Priekules novads.

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. XX dzīvesvietu deklarējis XX. Faktiski dzīvo XX un veic visus maksājumus.

2.2. XX nav parādsaistību pret SIA “Priekules nami”.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt īres tiesības XX uz vienistabas dzīvokli XX, Priekules novads ar kopējo platību 33,10 m², tai skaitā dzīvojamā platība 18,90 m².

      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

4. XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

5. Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

139. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.139                

          (protokols Nr.5,  45.punkts)

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

1.      2018.gada 1.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegumu (reģ.Nr.Nr.2.1.4/18387-S) ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim XX.

 

2. Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1.XX deklarējusi dzīvesvietu XX,

2.2.XX ar ģimeni dzīvo 9 km attālumā no XX centra. Ģimenē ir 6 bērni. XX mācās Liepājas valsts tehnikumā. No Liepājas atbrauc 18.00 vai 20.30, jāmēro 9 km garais ceļš tumsā un aukstumā. Ir problēmas arī ar nokļūšanu atpakaļ Liepājā,

2.3.XX ir trūcīgās personas statuss.

Atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Piešķirt XX īres tiesības uz vienistabas dzīvokli XX ar kopējo platību 10,2 m2.

 

2.Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības, Ja netiek pildīts īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā ,telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. XX īres līgums ar Kalētu pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad novada domes veselības un sociālo jautājumu komitejas lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Priekules novada pašvaldības domē, Saules ielā 1, Priekulē, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

5. Atbildīgie par lēmuma izpildi – Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Agrita Driviņa .

140. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.140                 

          (protokols Nr.3,  46.punkts)

 Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

1. 2018.gada 27.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k.XX, iesniegums (ind.2.1.5/18/375-S) ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim XX Priekules novads.

2.  Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. XX deklarējusi dzīvesvietuXX, Priekules novads.

2.2. Dzīvoklis ir nepieciešams ģimenes apstākļu dēļ. Ģimenē ir divi mazgadīgi bērni.

2.3.XX ar dzīvokļa stāvokli ir iepazinusies un kosmētisko remontu apņemas segt par saviem līdzekļiem.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt īres tiesības XX uz vienistabas dzīvokli XX.

      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības, dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. XX īres līgums ar Bunkas pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

 

4. Par lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone.

 

Lēmums izsūtāms: Bunkas pagasta pārvaldei, XX

141. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.141                 

          (protokols Nr.3, 47.punkts)

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

1. 2018.gada 23.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k.XX, iesniegums (ind.2.1.5/18/354-S) ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim XX, Priekules novads.

2.  Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. XX deklarējusi dzīvesvietu XX, Priekules novads.

2.2. Dzīvoklis ir nepieciešams ģimenes apstākļu dēļ.

2.3.XX ar dzīvokļa stāvokli ir iepazinusies un kosmētisko remontu apņemas segt par saviem līdzekļiem.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt īres tiesības XX uz četristabu dzīvokli XX , Priekules novads.

      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. XX īres līgums ar Bunkas pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

 

4. Par lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone.

 

Lēmums izsūtāms: Bunkas pagasta pārvaldei, XX

 

142. Par Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas izvirzīšanu akreditācijai reģiona galvenās bibliotēkas statusam

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.142                

          (protokols Nr.5,  48.punkts)

 Par Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas izvirzīšanu akreditācijai reģiona galvenās bibliotēkas statusam

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka (turpmāk – LCZB) kā reģiona galvenā bibliotēka no 2013. – 2018. gadam veica Bibliotēku likuma 12. panta pirmās daļas 3.,4.,5.,7. un 8. punktā minētās funkcijas Priekules novadā esošajās bibliotēkās – Priekules pilsētas bibliotēkā, Bunkas pagasta bibliotēkā, Bunkas pagasta Krotes bibliotēkā, Bunkas pagasta Tadaiķu ciema bibliotēkā, Gramzdas pagasta bibliotēkā, Gramzdas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punktā Aizvīķos, Kalētu pagasta bibliotēkā, Virgas pagasta bibliotēkā, Virgas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punktā Paplakā, Virgas pagasta Purmsātu bibliotēkā.

LCZB tiesības veikt reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas un uzdevumus izriet no Bibliotēku likuma 9. panta un 17. panta. Lai nodrošinātu kvalitatīvu pašvaldības funkcijas un no tās izrietošo uzdevumu izpildi, atbilstoši Bibliotēku likuma prasībām un atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 7. augusta noteikumu Nr. 355 “Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi” prasībām, Priekules novada esošajās bibliotēkās nepieciešams uzturēt sadarbību ar LCZB, nododot tai šādu uzdevumu pildīšanu – metodiskais un konsultatīvais atbalsts bibliotēkām un informācijas resursu veidošana un pieejamības nodrošināšana.  LCZB ir pietiekama pieredze, reputācija, resursi un kvalificēts personāls, kā arī citi nepieciešamie tehnoloģiju un informatīvie risinājumi deleģēto uzdevumu efektīvākai izpildei.

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmo daļu, 41. panta pirmo daļu, Bibliotēku likuma 12. panta otro daļu, 17. panta pirmo, otro daļu un piektās daļas 3. punktu, 29. panta pirmo un ceturto daļu un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu un trešo daļu, un atsaucoties uz Latvijas Bibliotēku padomes ieteikumu Nr.3.1.4-/555 no 14.03.2018., atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Atkārtotai akreditācijai uz nākamo piecu gadu periodu reģiona galvenās bibliotēkas statusam virzīt Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku.

Par līguma noslēgšanu atbildīgi pašvaldības kultūras nodaļas un juridiskās nodaļas vadītāji.

Par līguma publicēšanu atbildīga dokumentu pārvaldības nodaļa.

 

Lēmums paziņojams: Kultūras nodaļas vadītājam un Latvijas bibliotēku padomei.

 

143. Par grozījumiem 31.08.2017.sēdes lēmumā Nr.249 ‘’Par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2017./2018.mācību gadā’’

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.143                  

          (protokols Nr., 49.punkts)

 Par grozījumiem 31.08.2017.sēdes lēmumā Nr.249 ‘’Par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2017./2018.mācību gadā’’

 

2018.gada 8.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts Bunkas pagasta pārvaldes vadītājas P.Andersones iesniegums ar lūgumu apstiprināt izmaiņas Bunkas pagasta pārvaldes skolēnu maršrutos.

Atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

      Apstiprināt grozījumus  31.08.2017.sēdes lēmumā Nr.249 ‘’Par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2017./2018.mācību gadā’’ veicot izmaiņas Bunkas pagasta pārvaldes skolēnu maršrutos Nr.1 un Nr.3.

 

Pielikumā: Bunkas pagasta pārvaldes skolēnu maršruti Nr.1 un Nr.3

144. Par saistošo noteikumu Nr.2/18 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta tirdzniecība Priekules novadā” precizētās redakcijas apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 29.martā                                                                                                                                 

Nr.144                

          (protokols Nr.5,  50.punkts)

 Par saistošo noteikumu Nr.2/18 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta tirdzniecība Priekules novadā” precizētās redakcijas  apstiprināšanu

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 14.03.2018. ar vēstuli Nr.1-18/2291 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.2/18” lūgusi precizēt Priekules novada pašvaldības domes 22.02.2018. saistošos noteikumus  Nr.2/18 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta tirdzniecība Priekules novadā”.

Saistošie noteikumi ir precizēti saskaņā ar VARAM norādījumiem.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar  pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8., 81. un 9.punktu,  atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.         Apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra saistošo noteikumu Nr.2/18 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta tirdzniecība Priekules novadāprecizēto redakciju.

2.         Saistošo noteikumu precizēto redakciju un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

3.         Publicēt saistošos noteikumus Priekules novada pašvaldības informatīvajā izdevumā pēc tam, kad ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saskaņojums.

4.         Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas Priekules novada pašvaldības informatīvajā izdevumā.

5.         Publicēt saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā Priekules novada pašvaldības mājaslapā internetā un nodrošināt to pieejamību Priekules novada pašvaldības administrācijā un pagastu pārvaldēs.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi nodrošina pašvaldības izpilddirektors.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra saistošo noteikumu Nr.2/18 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta tirdzniecība Priekules novadā” precizētā redakcija un paskaidrojuma raksts.

145. Par finansējuma piešķiršanu Priekules velomaratons 2018 organizēšanai

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.145                

          (protokols Nr.5,  51.punkts)

 Par finansējuma piešķiršanu Priekules velomaratons 2018 organizēšanai

 

Deputāts Mārtiņš Mikāls, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Priekules novada pašvaldībā 2018.gada 19.martā saņemts biedrības “Priekules veloklubs” iesniegums (reģ.Nr.2.1.4/18/501-S) ar lūgumu kā ik gadus atbalstīt sporta pasākuma “Priekules MTB velomaratons 2018” organizēšanu, piešķirot finansējumu. Priekules MTB velomaratons 2018 notiks 13.maijā. Iesniegumā norādīts, ka Priekules veloklubs ir šī pasākuma ir iniciators un organizators jau astoto gadu.

Pašvaldības 2018.gada budžetā šim pasākumam paredzēts finansējums 2400  EUR apmērā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un Priekules novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt biedrībai “Priekules veloklubs” finansējumu 2400 EUR apmērā sporta pasākuma “Priekules MTB velomaratons 2018” organizēšanai.

2.      Slēgt ar biedrību “Priekules veloklubs” vienošanos par piešķirtā finansējuma pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzību.

3.      Piešķirto finansējumu pārskaitīt uz biedrības “Priekules veloklubs” bankas kontu.

4.      Biedrībai “Priekules veloklubs” iesniegt pārskatu par piešķirtā finansējuma izlietojumu viena mēneša laikā pēc pasākuma norises dienas.

 

Lēmums paziņojams:

1 eks. - finanšu nodaļai; 1 eks. – biedrībai “Priekules veloklubs”

146. Par nekustamā īpašuma „Uzvaras iela 5”, Priekulē, Priekules novadā sadalīšanu

LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 29.martā                                                                                                                                 

Nr.146                

          (protokols Nr.5,  52.punkts)

Par nekustamā īpašuma „Uzvaras iela 5”, Priekulē, Priekules novadā sadalīšanu

Deputāts Arnis Kvietkausks, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX un XX pilnvarotās personas XX, dzīvojošas XX, 20.03.2018. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/18/527-S, ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Uzvaras iela 5”, Priekulē, atdalot no īpašuma vienu zemes vienību un piešķirot jaunu nosaukumu “Liepu iela 6”.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Uzvaras iela 5, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr. 6415 007 0056, kas sastāv no divām zemes vienībām, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā uz XX un XX vārda (turpmāk- īpašnieki). Īpašniekus pārstāv pilnvarotā persona.

Iesniedzēja vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0050 – 1,072 ha platībā, piešķirot jaunu nosaukumu “Liepu iela 6”. Zemes vienība ir apbūvēta un adrese ir piešķirta.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.,32. un 33. pantiem, pēc tiesīgās personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos īpašumos vai grozot reģistrētu nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma objektus.

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Uzvaras iela 5”, kadastra Nr.6415 007 0056, Priekulē, Priekules novadā, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0050.

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0050 piešķirt nosaukumu “Liepu iela 6”. Adrese ir jau piešķirta.

 

Lēmums izsūtāms 1 eks. izsūtāms: XX; nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

147. Par nekustamā īpašuma “Garozas”, Kalētu pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.147                

          (protokols Nr.5,  53.punkts)

 Par nekustamā īpašuma “Garozas”, Kalētu pag., Priekules nov.,  nodošanu atsavināšanai      

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Garozas”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums „Garozas”, Kalētu pagastā pieder pašvaldībai. Īpašuma tiesības reģistrētas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000008608.

Nekustamais īpašums „Garozas”, kadastra Nr. 6464 005 0006, Kalētu pagastā, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 005 0006  21,7 ha platībā, no tiem meža zemes platība 20,0 ha (pēc 19.03.2018. meža inventarizācijas datiem).

Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja A.Driviņa ierosina atsavināt nekustamo īpašumu “Garozas”, Kalētu pagastā.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka […..]. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Nekustamais īpašums „Garozas”, Kalētu pagastā nav nepieciešams pašvaldības un Kalētu pagasta pārvaldes noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),  atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Garozas”, kadastra Nr.6464 005 0006, Kalētu pagastā, Priekules novadā, rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Kalētu pagasta pārvaldes vadītājai A.Driviņai.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: Finanšu nodaļai, īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, nekustamo speciālistei M.Kokovihinai, Kalētu pagasta pārvaldei.

148. Par nekustamo īpašumu “Augšas garnizons”, “Mežiņi”, “Raibdzeņi”, “Ukstiņi”, Virgas pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.148                

          (protokols Nr.5,  54.punkts)

Par  nekustamo īpašumu “Augšas garnizons”, “Mežiņi”, “Raibdzeņi”, “Ukstiņi”, Virgas pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda       

 

Izskatot jautājumu par nekustamo īpašumu “Augšas garnizons”, “Mežiņi”, “Raibdzeņi”, “Ukstiņi”, Virgas pagastā, Priekules novadā reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda tika konstatēts, ka:

1. Ar  Virgas pagasta padomes 03.09.2008. sēdes lēmumu, protokola izraksts  Nr.10, 1.24.§ (pielikums Nr.22), zemes vienībām “Augšas garnizons” 10 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0182,  “Mežiņi”, kadastra apzīmējums 6498 002 0570- 0,5 ha un 6498 002 0552- 0,3 ha, “Raibdzeņi”, kadastra apzīmējums 6498 002 0295- 1,7 ha un 6498 002 0289- 0,4 ha,Virgas pagastā noteikts statuss- pašvaldībai piekritīgā zeme.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 31.08.2017. sēdes lēmumu Nr.418, protokols Nr.5, pie zemes vienības “Augšas garnizons” tika pievienotas piecas blakus esošās zemes vienības un precizēta platība uz 9,0344 ha (pirms uzmērīšanas). Kadastra datu izmaiņu rezultātā zemes vienībai mainīts kadastra apzīmējums no 6498 002 0182 uz 6498 002 0247.

Ar Priekules novada domes 24.11.2011. sēdes lēmumu, protokola noraksts Nr.21, 21.§, zemes vienībai “Raibdzeņi” ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0289 precizēta platība no 0,4 ha uz 0,16 ha.

2. Ar  Priekules novada domes 26.11.2009. sēdes lēmumu, protokola izraksts  Nr.14, 47.§ (pielikums Nr.1.1.), zemes vienībai “Ukstiņi” 15,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 003 0074, Virgas pagastā noteikts statuss- pašvaldībai piekritīgā zeme.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta pirmo daļu, 3.panta piektās daļas 1.un 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Reģistrēt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda sekojošus pašvaldībai piekrītošos nekustamos īpašumus Virgas pagastā:

1.1. “Augšas garnizons”, kadastra Nr.6498 002 0182, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 002 0247;

1.2. “Mežiņi”, kadastra Nr.6498 002 0570, zemes vienību kadastra apzīmējumi 6498 002 0552 un 6498 002 0570;

1.3. “Raibdzeņi”, kadastra Nr.6498 002 0289, zemes vienību kadastra apzīmējumi 6498 002 0289 un 6498 002 0295;

1.4. “Ukstiņi”, kadastra Nr.6498 003 0074, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 003 0074.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai veikt visas nepieciešamās formalitātes nekustamo īpašumu (lēmuma 1.punkts) reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3. Izdevumus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

  Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai, attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai, Finanšu nodaļai.

149. Par Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādātā deinstitucionalizācijas precizētā plāna saskaņošanu

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.149                

          (protokols Nr.5,  55.punkts)

 Par Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādātā

deinstitucionalizācijas  precizētā plāna saskaņošanu

 

           Priekules novada pašvaldība 2016.gada 22.aprīlī noslēdza sadarbības līgumu

Nr.8-5/KV-DI/7/16 ar Kurzemes plānošanas reģionu par sadarbību projekta “Kurzeme visiem” īstenošanā.

           2018.gada 22.februārī Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu saskaņot Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna (turpmāk DI) 2017.–2022. gadam gala redakciju.

           2018.gada 23.martā Priekules novada pašvaldībā saņemta Kurzemes plānošanas reģiona (turpmāk KPR) vēstule Nr.8-1/KV-DI/40/18  par KPR DI plāna ar tehniskiem precizējumiem saskaņošanu projekta ”Kurzeme visiem” ietvaros, kur Priekules novada pašvaldībai plānotā summa palielināta par 1255 EUR. Lai sagatavotu KPR DI plānu izskatīšanai KPR Attīstības padomē un iesniegšanai Sociālo pakalpojumu attīstības padomē tā apstiprināšanai nepieciešams precizēt KPR DI plāna saskaņojumus.

Precizētās projekta izmaksas infrastruktūrai plānotas EUR 207255, t.sk.:

1)       9.3.1.1. pasākuma ietvaros pieejams ERAF finansējums ar snieguma rezervi

176166.75 EUR, tad Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums 31088.25 EUR

vai

2)       9.3.1.1. pasākuma ietvaros pieejams ERAF finansējums bez snieguma rezerves

164435.90 EUR, tad Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums 42819.10 EUR

 

Atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  2 (Toms Šteins, Arnis Kvietkausks); ATTURAS -  1 (Inese Meļķe); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Saskaņot  precizēto KPR projekta "Kurzeme visiem" ietvaros DI plānu ar tā pielikumiem un tajā iekļautajiem risinājumiem sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras izveidei.

2.  Priekules novada pašvaldības priekšsēdētājai parakstīt precizēto KPR saskaņojuma formu (pielikumā).

 

Lēmums nosūtāms: Kurzemes plānošanas reģionam, Priekules novada pašvaldības sociālajam dienestam, Priekules novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļai, Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļai

150. Par grozījumiem Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas sastāvā

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.150                

          (protokols Nr.5,  56.punkts)

Par grozījumiem Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas sastāvā

Pašvaldībā 2018.gada 7.martā saņemts Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību  pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas locekles V.Š. iesniegums ar lūgumu atbrīvot no darba komisijā sakarā ar dzīves vietas maiņu.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Izslēgt no Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas sastāva V.Š.

2.      Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas dienu.

 

Izsūtāms:

1)Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijai.

2)XX

3)Dokumentu pārvaldības nodaļai.

151. Par amatu savienošanas atļauju Vijai Jablonskai

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.151                

          (protokols Nr.5, 57.punkts)

Par amatu savienošanas atļauju Vijai Jablonskai

 

Deputāte Vija Jablonska, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

2018.gada 15.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas iesniegums (reģ.Nr.2.1.3/18/58), kurā lūgts atļaut savienot pašvaldības domes priekšsēdētājas amatu ar Latvijas Pašvaldību savienības novadu apvienības valdes locekļa amatu un Latvijas Pašvaldību savienības revīzijas komisijas locekļa amatu.

Minētie amati nav algoti.

Saskaņā ar likumu par "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.

Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4. panta pirmās daļas 14. punktu pašvaldības domes priekšsēdētājs ir  valsts amatpersona.

Saskaņā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 6. panta otro daļu (2) Ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai, ievērojot šā likuma 7.panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, 5.1, sestajā, septītajā, astotajā un trīspadsmitajā daļā noteiktos speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas amatiem vai amatiem citās publiskas personas institūcijās. Par šajā daļā minētajiem amatiem nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošais darbs. Šajā daļā minētā amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

Izvērtējusi V.Jablonskas iesniegumu Priekules novada pašvaldības dome atbilstoši likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 8.1 panta piektajai daļai, konstatē, ka iesniedzējas lūgums atbilst šā panta ceturtās daļas prasībām un secina, ka amatu savienošana nav pretrunā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu.

Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” vispārējam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz doto atļauju savienot amatus, personām ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot iepriekš minētos amatus, pastāv iespēja, ka persona var nonākt interešu konfliktā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un amatpersonu darbībā” 6. panta pirmo un otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut Vijai Jablonskai  Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas amatu savienot ar Latvijas Pašvaldību savienības novadu apvienības valdes locekļa amatu un Latvijas Pašvaldību savienības revīzijas komisijas locekļa amatu.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

152. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.152                

          (protokols Nr.5,  58.punkts)

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

2018. gada 14.martā Priekules novada pašvaldības Gramzdas pagasta pārvaldē saņemts XX p/k. XX, dzīvojošs XX (turpmāk – Iesniedzējs), iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim XX.

 

Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

[1] Iesniedzējs deklarējis dzīvesvietu XX.

[2] Iesniedzējs nav atzīstams par personu, kura tiesīga saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, līdz ar to konstatējams, ka Iesniedzējs pretendē uz brīvo dzīvokli.

 [3] Iesniedzējs ar dzīvokli XX, ir iepazinies un nepieciešamos remontdarbus apņemas veikt par saviem līdzekļiem. Īres un komunālos maksājumus turpmāk apņemas maksāt godprātīgi.

[4] Piešķiramais dzīvoklis uz iesnieguma izskatīšanas brīdi ir brīvs. Informācija par to izvietota atbilstoši Priekules novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īres pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 2.punktam.

[5 Iesniedzējam nav konstatētas parādsaistības pret Priekules novada pašvaldību un tās iestādēm un uzņēmumiem, kā arī nav konstatēts, ka varētu pastāvēt citi apstākļi vai šķēršļi dzīvokļa piešķiršanai atbilstoši normatīvajiem aktirm.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi”3.,5. un 6.punktu atklāti balsojot PAR -15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Toms Šteins, Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Arnis Kvietkauskis, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vaclovs Kadaģis, Malda Andersone, Vizma Garkalne, Inita Rubeze) PRET – nav; ATTURAS – nav;, Priekules novada pašvaldība NOLEMJ:

 

1.Piešķirt XX īres tiesības dzīvoklim XX ar kopējo platību 53,00 m², tai skaitā apdzīvojamā platība 27,50 m².

      2. Noteikt pirmo īres tiesību termiņu 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo, īres līguma termiņam beidzoties.

3. Noslēgt īres līgumu ar XX par šā lēmuma 1.punktā minēto dzīvokli viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad novada pašvaldības domes  lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

          4. Uzdot kontroli pār lēmuma izpildi Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam Dz. Kudumam.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmumu var pārsūdzēt Priekules novada pašvaldības domē, Saules ielā 1, Priekulē, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

XX

Gramzdas pagasta pārvaldei Skolas iela 3, Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV – 3486.