29.03.2018. domes sēde (protokols Nr.5)

153. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.153                

          (protokols Nr.5,  59.punkts)

 Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu XX

 

1.Priekules novada pašvaldībaizskatīja XX iesniegumu, kas saņemts 07.02.2018. Nr.2.9.1/18/246-S par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no XX, nedzīvojošo XX, kurš minētajā adresē nedzīvo.

2.Izvērtējot Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu ir noteikts:

„Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

2.1. Pēc pašvaldības rīcībā esošās informācijas XX minētajā adresē nedzīvo, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

2.2. XX ir deklarēta dzīvesvieta XX.

2.3. XX pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2018. gada 26.martam pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veicis.

2.4. XX 2018. gada 12.februārī reģ. Nr. 2.1.9/18/182-N Gramzdas pagasta  pārvalde nosūtīja ierakstītu vēstuli par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgrieza atpakaļ 2018. gada 16.martā.

3.Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka “Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”.

Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka XX būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

4.  Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka “Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5.  06.06.2003.Ministru kabineta noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punkts nosaka “Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma  pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.                                                                                                           

6.   Administratīvā procesa likuma 79. pants nosaka:

“Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās  dienas, bet ja rakstveidā izdotajā admisistratīvajā aktā nav norādes kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.”

 

         Atklāti balsojot PAR – 15 ( Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, MaldaAndersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, RutaBalode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde) PRET - nav; ATTURAS –nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Anulēt  deklarēto dzīvesvietu XX, XX, personas kods XX, jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar, un tai nav tiesisks pamats dzīvot deklarētajā adresē.

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt XX un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

154. Par SIA “Priekules nami” iekasētās īres maksas par pašvaldībai piederošajiem dzīvokļu īpašumiem ieskaitīšanu pašvaldības pamatbudžetā

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.154                

          (protokols Nr.5,  60.punkts)

 Par SIA “Priekules nami” iekasētās īres maksas par pašvaldībai piederošajiem dzīvokļu īpašumiem ieskaitīšanu pašvaldības pamatbudžetā

 

SIA “Priekules nami” iesniegusi informāciju, ka periodā no 2016. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 31. decembrim par tās pārvaldībā nodotajiem dzīvokļu īpašumiem  iekasētās īres maksas summa ir EUR 16959.44 (sešpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit deviņi eiro 44 centi).

Iekasētās īres maksas ir Priekules novada pašvaldībai piederoši finanšu līdzekļi, tāpēc ieskaitāmi pašvaldības pamatbudžetā.

Par šo līdzekļu izlietojumu pašvaldības dome pieņem atsevišķu lēmumu.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

SIA “Priekules nami”  periodā no 2016. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 31.decembrim iekasētās īres maksas summu EUR 16959.44 (sešpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit deviņi eiro 44 centi) ieskaitīt Priekules novada pašvaldības pamatbudžeta norēķinu kontā Nr.LV30HABA0551018598451.

 

Lēmums paziņojams:

1 eks. - finanšu nodaļai;

1 eks. – SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads.

 

155. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu dzīvokļa īpašumu sakārtošanas darbiem Priekules pilsētā ar SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.155                

          (protokols Nr.5,  61.punkts)

 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu dzīvokļa īpašumu sakārtošanas darbiem Priekules pilsētā ar SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule

 

2018.gadā ir nepieciešams noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „Priekules nami” par Priekules novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu sakārtošanu. Dzīvokļu īpašumu sakārtošanai izlietojama par pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem iekasētā un pašvaldības kontā ieskaitītā īres maksa.

SIA “Priekules nami” ir iesniegusi  tāmes - kalkulācijas dzīvokļu īpašumu sakārtošanai kopsummā par EUR 4812,33 par izmaksām sekojošu dzīvokļu īpašumu sakārtošanai:

1) ūdens stāvvada nomaiņa Dārza ielā 16, Priekulē – EUR 964,34;

2) ūdens stāvvada izbūve Aizputes ielā 4, Priekulē – EUR 923,32;

3) ūdens un kanalizācijas stāvvadu remonts Dārza ielā 18, Priekulē – 2391,71;

4) brīvā dzīvokļa Liepājas ielā 5a – 14, Priekulē sakārtošana sociālā dienesta vajadzībām sociālās palīdzības sniegšanai – EUR 532,96.

SIA “Priekules nami” ir pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā 100% pamatkapitāls pieder Priekules novada pašvaldībai un, kura apsaimnieko pašvaldības īpašumus Priekules pilsētā un Priekules pagastā, un attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 45.panta otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „Priekules nami” 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads, uz laiku līdz 2018.gada 30.novembrim par pašvaldības funkcijās ietilpstošu pārvaldes uzdevumu – par sekojošu Priekules novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu sakārtošanu:

1) ūdens stāvvada nomaiņa Dārza ielā 16, Priekulē – EUR 964,34;

2) ūdens stāvvada izbūve Aizputes ielā 4, Priekulē – EUR 923,32;

3) ūdens un kanalizācijas stāvvadu remonts Dārza ielā 18, Priekulē – 2391,71;

4) brīvā dzīvokļa Liepājas ielā 5a – 14, Priekulē remonts – EUR 532,96.

2. Piešķirt kopējo finansējumu EUR 4812,33.

3. Noslēgt deleģēšanas līgumu piecu dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

 

Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors A.Razma

 

Informāciju par deleģētajiem pārvaldes uzdevumiem, kā arī deleģēšanas līgumu piecu darbdienu laikā no deleģēšanas līguma noslēgšanas dienas publicēt Priekules novada pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv.

 

Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

 Lēmums paziņojams:

 

1) SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads;

2) finanšu nodaļai.

 

Pielikums: Tāmes-kalkulācijas Priekules novada pašvaldības dzīvokļa īpašumu sakārtošanai.

156. Par naudas ieguldījumu SIA “Priekules nami” pamatkapitāla palielināšanai

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.156                

          (protokols Nr.5,  62.punkts)

 Par naudas ieguldījumu SIA “Priekules nami” pamatkapitāla palielināšanai

         Priekules novada pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļas kapitālsabiedrībā SIA “Priekules nami”, reģ.Nr. 42103020465, adrese: Ķieģeļu iela 2a, Priekule.

Lai nodrošinātu un stabilizētu kapitālsabiedrības turpmāko saimniecisko darbību, kas saistīta ar novada ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu uzturēšanu kārtībā un labiekārtošanu, nepieciešams palielināt pamatkapitālu.

Vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punkta, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Ieguldīt SIA “Priekules nami” pamatkapitālā naudas summu EUR 15 000.- (piecpadsmit tūkstoši euro), tādējādi palielinot Priekules novada pašvaldībai piederošo daļu skaitu par 15000 daļām.

 

Izsūtāms: Finanšu nodaļai; SIA “Priekules nami”.