29.09.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.16)

39. Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali Priekules novada izglītības iestādēm no 2016.gada septembra līdz decembrim

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.septembrī                                                                                                  

Nr.16

39.

Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali Priekules novada izglītības iestādēm no 2016.gada septembra līdz decembrim

 

2016. gada 23.septembrī no IZM ir saņemtas aprēķinu datnes ar mērķdotācijas sadali 2016.gada septembrim – decembrim. Plānots, ka MK rīkojums tiks izdots 4.oktobrī. Lai operatīvi varētu veikt Priekules novada pašvaldība budžeta grozījumus, ir sagatavots lēmuma projekts.

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS – 1 deputāts (Mārtiņš Mikāls); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām mēnesī no 2016.gada septembra līdz decembrim sadalīt sekojoši:

 

Algas fonds darba samaksai vienam mēnesim EUR

VSAOI

Kopā atlīdzība vienam mēnesim EUR

Pedagogiem un atbalsta personālam

Adminis-trācijai

Kvalitātes piemaksām

Kopā

EUR

Priekules vidusskola

21960

2537

748,4

25245

5955

31200

Gramzdas pamatskola

3624

419

148,5

4192

989

5181

Kalētu pamatskola

6982

804

280,5

8067

1903

9970

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

6871

794

405,8

8071

1904

9975

Virgas pamatskola

5660

654

264

6578

1552

8130

KOPĀ

64456

Valsts budžetā plānots

65271

Rezerves fondā mēnesī  1,2%

815


2.     Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2016.gada septembra līdz decembrim sadalīt sekojoši:

 

Algas fonds darba samaksai vienam mēnesim EUR

VSAOI

Kopā atlīdzība vienam mēnesim EUR

Pedagogiem un atbalsta personālam

Kvalitātes piemaksām

Kopā

EUR

Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas"

3176

115

3291

776

4067

Gramzdas pamatskola

279

0

279

66

345

Kalētu pamatskola

1441

33

1474

348

1822

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

1062

0

1062

251

1313

Virgas pamatskola

1118

41

1159

273

1432

KOPĀ

8979

Valsts budžetā plānots

9160

Rezerves fondā mēnesī  1,98%

181

 

3.     Valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām mēnesī no 2016.gada septembra līdz decembrim sadalīt sekojoši:

 

Stundu skaits

Algas fonds darba samaksai vienam mēnesim EUR

VSAOI

Kopā atlīdzība vienam mēnesim EUR

Pedagogu darba samaksai

Kvalitātes piemaksām

Kopā

EUR

Priekules vidusskola

44

997

40

1037

245

1282

Gramzdas pamatskola

7

159

6

164

39

203

Kalētu pamatskola

14

317

6

323

77

400

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

14

318

22

340

80

420

Virgas pamatskola

10

227

15

242

57

299

Purmsātu speciālā internātpamatskola

8

209

9

218

51

269

Priekules Mūzikas un mākslas skola

4

91

2

93

22

115

KOPĀ

2988

Valsts budžetā plānots

 

 

 

 

 

3382,75

Nesadalītie līdzekļi

 

 

 

 

394,75

 

4.     Uzdot Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijai nesadalītos līdzekļus interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalīt līdz 14.oktobrim.

5.     Purmsātu speciālās internātpamatskolas pedagogu darba samaksai un kvalitātes piemaksām no valsts piešķirtās mērķdotācijas no 2016.gada septembra līdz decembrim var izmantot 30172 euro mēnesī un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 7118 euro mēnesī.

6.     Izglītības vadītājai A.Purviņai veikt darba samaksas un piemaksu aprēķina atbilstības kontroli, apstiprinot tarifikāciju.

40. Par grozījumiem Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas nolikumā

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 29.septembrī                                                                                                  

Nr.16

40.

Par grozījumiem Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas nolikumā

 

            Ar Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 29.septembra lēmumu (prot.Nr.16, 7.) apstiprināti noteikumi „Kārtība, kādā atsavināma pašvaldības kustamā manta” (turpmāk – Noteikumi), kuri paredz, ka Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas (turpmāk – novērtēšanas komisijas) kompetencē ietilpst kustamās mantas, kas nodotas atsavināšanai, novērtēšana un nosacītās cenas noteikšana. Līdz ar to nepieciešams papildināt 2013.gada 29.augusta novērtēšanas komisijas nolikumu, papildinot nolikuma 2.1.punktu un izsakot to šādā redakcijā: “2.1. Komisijas darbības mērķis ir nodrošināt likumīgu rīcību ar Priekules novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) finanšu līdzekļiem un mantu, izvērtēt un pieņemt lēmumus par pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra norakstīšanu no grāmatvedības uzskaites, kā arī novērtēt un noteikt kustamās mantas nosacīto cenu, mantas atsavināšanas gadījumā.”

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61.panta trešo daļu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta piekto daļu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Izdarīt grozījumus 2013.gada 29.augusta Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas nolikumā, izsakot nolikuma 2.1.punktu šādā redakcijā: “2.1. Komisijas darbības mērķis ir nodrošināt likumīgu rīcību ar Priekules novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) finanšu līdzekļiem un mantu, izvērtēt un pieņemt lēmumus par pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra norakstīšanu no grāmatvedības uzskaites, kā arī novērtēt un noteikt kustamās mantas nosacīto cenu mantas atsavināšanas gadījumā.”

 

2.     Noteikt, ka grozījumi stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas dienu.

 

3.     Uzdot pašvaldības lietvedības nodaļai izstrādāt nolikuma konsolidēto redakciju.

 

4.     Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram A.Razmam.

41. Par nekustamā īpašuma Zviedru vārtu iela 1A, Priekule Draudzības pirkuma līguma noslēgšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.septembrī                                                                                                  

Nr.16

41.

Par nekustamā īpašuma Zviedru vārtu iela 1A, Priekule  Draudzības pirkuma līguma noslēgšanu

 

2016.gada 15.augustā (reģ. nr. 2.4.1/1278)  Priekules novada pašvaldībā saņemts  A.A.A., I. M. P. pilnvarotās personas Dz. K., [:], iesniegums, kurā piedāvāts Priekules novada pašvaldībai noslēgt draudzības pirkuma līgumu par summu EUR 1,- (viens euro) nekustamā īpašuma Zviedru vārtu iela 1A, Priekule, iegādi , jo uz šis zemes vienības atrodas pašvaldībai piederošas ēkas.

Izskatot A.A.A., I.M. P. pilnvarotās personas Dz.K. iesniegumu tiek konstatēts, ka:

[1.]  Pašvaldībai tiek piedāvāts iegādāties īpašumā zemes vienību, kadastra apzīmējums 6415 007 0010  –Zviedru iela 1A, Priekule.

 [2.]  Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā ir reģistrēts nekustamais īpašums Zviedru vārtu iela 1A, Priekule, Priekules nov, kas sastāv no vienas zemes vienības 30 642  m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 007 0010. Īpašuma kadastra numurs 64150070010. Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma numurs 1000 00005651.

[3.] Uz zemes vienības Zviedru iela 1A, Priekule  atrodas pašvaldībai piederošas divas daudzdzīvokļu dzīvojamās  ēkas (Uzvaras iela 2, kadastra apzīmējums 6415 007 0010 003 un Uzvaras iela 6, kadastra apzīmējums 6415 00 70010 005).

[4.]  Zemes vienības vērtība saskaņā ar Valsts zemes dienesta noteikto kadastrālo vērtību ir EUR  20 837.

 [5.] Civillikuma 2015.pantā noteiktais: „Nav vajadzīgs, lai pirkuma maksa taisni atbilstu pirkuma priekšmeta vērtībai, un līgums paliek spēkā, kaut arī priekšmets būtu pārdots zem tā īstas vērtības (draudzības pirkums) vai virs tās. Bet, ja pirkuma maksa nolikta tikai izskata pēc, tad līgums nav vis pirkums, bet ir dāvinājums.”

Ņemot vērā  iepriekš minēto, Anitas Annas Alkarazas, Ilonas Marijas Prioras pilnvarotās personas Dzintras Krūmiņas iesniegumu  un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 17.punktu,   atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Noslēgt  Draudzības pirkuma  līgumu un iegūt Priekules novada pašvaldības īpašumā zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0010  30 642 m² platībā, par summu EUR 1,- (viens euro),  kas atrodas Zviedru vārtu iela 1A, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs  6415 007 0010, Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma numurs  1000 0000 5651,  pašvaldības funkciju nodrošināšanai – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus un sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā.

 2. Pēc Draudzības pirkuma  līguma reģistrēšanas zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda, nekustamo īpašumu iekļaut Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Dz. K.,[:];

1 eks. Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei;

1 eks. Juristei I.Avotiņai.

42. Par izmaiņām Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvā

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.septembrī                                                                                                  

Nr.16 

42.

Par izmaiņām Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvā

 

Priekules novada pašvaldībā 2016.gada 12.septembrī saņemts izpilddirektora vietnieces Andras Valužes iesniegums (reģ.Nr.2.7.10/162) ar lūgumu atbrīvot viņu no darba.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un darba grupās, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Atbrīvot Andru VALUŽI no Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar 2016.gada 12.oktobri.