29.10.2015. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 15.)

17. Par projektu ‘’Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas Priekules pilsētas aglomerācijā’’

 V.Jablonska- komitejā tika izskaidrots un pastāstīts par projektu. Būtība ir tā, ka šajā plānošanas  periodā iespējams startēt ūdenssaimniecības projektā, konkrēti par kanalizācijas tīkla paplašināšanu un iespēju cilvēkiem pieslēgties pie tā.

 

 

Nolasa lemjošo daļu.

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piedalīties projektā “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas Priekules pilsētas aglomerācijā” .

 

2. Piešķirt līdzfinansējumu EUR 331 440, 00 apmērā, ņemot aizdevumu Valsts Kasē.

 

Pielikumā: Iesnieguma Nr.1.12/36, iereģistrēts pašvaldības reģistrā ar numuru 2.1.3/1374 kopija.

 

Dz.Kudums- vai šis projekts attiecas uz kaut kādu iedzīvotāju skaitu?  Mani interesē šīs problēmas risinājumi arī Gramzdā.

V.Jablonska- ņem vērā iedzīvotāju skaitu- vismaz 2000 iedzīvotāju.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par projektu ‘’Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas Priekules pilsētas aglomerācijā’’ uz 2 lp. ar SIA ‘’Priekules nami’’ iesniegumu uz 1 lp. (kopija)(17.pielikums).

18. Par Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju plāna aktualizāciju

 V.Jablonska nolasa lemjošo daļu.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Apstiprināt Attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju plāna aktualizāciju, kas papildināta ar novada uzņēmēju izvirzītajiem ceļu posmiem, kuri izvirzāmi saskaņā ar Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā.
  2. Apstiprināto Attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju plāna aktualizāciju nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Kurzemes plānošanas reģionam.

 

V.Jablonska lūdz projektu koordinatori pastāstīt par atkārtoto iedzīvotāju sapulci par ceļa posmu izvirzīšanu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai Priekules pagastā. Šādu lēmumu pieņēma finanšu komitejā.

 

U.Ržepicka- sapulce notika 27.oktobrī. Tika aicināti visi iepriekšējā sapulcē piedalījušies dalībnieki. Diemžēl uz sapulci ieradās tikai 2 cilvēki. Apspriedes laikā izvirzījām vēl vienu prioritāti Priekules pagasta ceļos- Priekules pilsēta- Audari. Šis ceļš tika ielikts kā 3.prioritāte un ceļš Lejnieki- Embūte pārcelts uz 4.prioritāti.Kritēriju dēļ tas bija mazāk svarīgs ceļš.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju plāna aktualizāciju’’ uz 2 lp., investīciju plāns uz 7 lp., uzņēmēju izvirzīto pašvaldības grants ceļu posmu kopsavilkums uz 2 lp.(18.pielikums).

19. Par grozījumu izdarīšanu Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 24.septembra lēmumā “Par dalību pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” (protokols Nr. 14,47. §)

 V.Jablonska dod vārdu projektu koordinatorei.

 

U.Ržepicka- saskaņā ar pasākuma noteikumiem, bija jānotiek zemnieku, uzņēmēju apspriedēm. Diskusiju gaitā noskaidrojās, ka kritēriju ir par maz , tie nav pietiekami izskaidroti. Tādēļ nepieciešami šie grozījumi.

V.Jablonska-komitejā iebildumu nebija. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Jautājumu nav.

Nolasa lemjošo daļu.

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 Izdarīt grozījumus Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 24.septembra lēmumā “Par dalību pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” (protokols Nr. 14,47. §), izsakot lēmuma 3.punktu šādā redakcijā:” Apstiprināt atlases kritērijus pašvaldības ceļu (ceļu posmu) virzīšanai Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātajam projektu iesniegumu konkursam saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par grozījumu izdarīšanu Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 24.septembra lēmumā “Par dalību pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” (protokols Nr. 14, 47.§) uz 2 lp un atlases kritēriji pašvaldības ceļu (ceļu posmu) virzīšanai Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātajam projektu iesniegumu konkursam uz 2 lp.

 

20. Par nekustamā īpašuma „Ķinēni”, Virgas pag., Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 V.Jablonska-saņemts ierosinājums par nekustamā īpašuma ‘’Ķinēni’’ atsavināšanu. Īpašums atrodas Virgas pagastā.

 

 

Nolasa lemjošo daļu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo daļu,

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  -  zemesgabalu „Ķinēni”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra  numurs 6498 001 0144, kurš sastāv no zemesgabala 28,1  ha platībā, par brīvu cenu. 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt izpilddirektoram A.Razmam.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

 1 eks.- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

 1 eks.- Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai;

 1 eks.- Finanšu nodaļai;

1 eks. – B. V., adrese: [adrese], Virgas pag., Priekules nov.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par nekustamā īpašuma ‘’Ķinēni’’, Virgas pag., Priekules nov, atsavināšanas ierosinājumu’’ uz 2 lp.(20.pielikums).

 

21. Par zemes vienības „Gramzdas karjers”, Gramzdas pag. nomas tiesību izsoli –zemes dzīļu izmantošanai

 V.Jablonska- finanšu komitejā tika atbalstīts lēmuma projekts par nekustamā īpašuma ‘’Gramzdas karjers’’ daļas 5,039 ha platībā nomas tiesību izsoli un uzdots pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt izsoli. Vai ir kādi jautājumi?

 

A.Kvietkausks- vai tika izrēķināts kāds būs pašvaldības ieguvums?

V.Rubeze- provizoriski 2,07 EUR uz 1 m³ .

V.Jablonska- Gramzdas pagasta pārvalde pēc grants izstrādes beigām plāno tur ierīkot peldvietu, tādēļ līgumā tiks iekļauti nosacījumi par pienākumu veikt grants ņemšanas vietas rekultivāciju.

A.Džeriņš- uz cik gadiem būs nomas tiesības?

V.Rubeze- plānojam uz 2 gadiem.

P.Andersone-cik saprotu deputātiem liekas , ka par lētu noteikta cena. Dome drīkst noteikt cik grib. Nedrīkst noteikt mazāk par to, cik vērtējumā. Lielāku noteikt drīkst sākotnējo cenu. Pašlaik plānotā ir minimums.

Dz.Kudums-līgumā varētu noteikt, ka cik divos gados izstrādāts, tik ir. Pārējo mēs varam solīt tālāk.

A.Brauna- kā tiks uzskaitīts cik kubi izstrādāti?

V.Rubeze- notiek uzmērīšana sākot izstrādi un beidzot. Viņiem ir jāsniedz atskaites.

 

V.Jablonska lūdz deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 2 deputāti atturas.

 

            Ņemot vērā  iepriekš minēto, 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.,10.,11. un 16.punktu nosacījumus un likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās daļas 2.punktu - , kas nosaka, ka mantas atsavināšana un nodošana īpašumā vai lietošanā citai personai ir par iespējami augstāku cenu,

Atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  2 deputāti- Arnis Kvietkausks, Arta Brauna; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Uzsākt  nekustama īpašuma „Gramzdas karjers”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6458 001 0354, nosacīti atdalītās daļas  5,039  ha platībā nomas tiesību izsoles procesu, ar tiesībām iegūt zemes dzīļu izmantošanai –derīgo izrakteņu ieguvei.

 2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nomas tiesību izsoli atbilstoši normatīvo aktu prasībām/nosacījumiem.

3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam (Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmā daļa).

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma   76.panta pirmajai daļai un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas  var pārsūdzēt   Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā , Liepājā, Lielā ielā 4.

 

Lēmums nododams : nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par   zemes vienības „Gramzdas karjers”, Gramzdas pag. nomas tiesību izsoli –zemes dzīļu izmantošanai’’ ar grafisko pielikumu kopā uz 3 lp.(21.pielikums).

 

22. Par amatu savienošanas atļauju A.Driviņai

 V.Jablonska-komitejā iebildumu nebija. Nolasa lemjošo daļu.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un amatpersonu darbībā” 81. panta pirmo daļu, 7. panta piektās daļas 4. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Atļaut A.Driviņai Priekules novada Kalētu pagasta pārvaldes vadītājas amatu savienot ar:

1.1.Priekules novada pašvaldības administratīvās komisijas locekļa amatu;

1.2.      Aizputes novada Kalvenes pagasta Kalvenes feldšeru vecmāšu punkta vadītājas amatu;

1.3.Liepājas pašvaldības policijas dežurējošā feldšera amatu.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi.

 

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par amatu savienošanas atļauju A.Driviņai’’ uz 1 lp. (22.pielikums).

23. Par amatu savienošanas atļauju I.Avotiņai

 V.Jablonska-komitejā iebildumu nebija. Nolasa lemjošo daļu.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un amatpersonu darbībā” 81. panta pirmo daļu, 7. panta sestās daļas 3.,4. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,  atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Atļaut I.Avotiņai, strādājot Priekules novada pašvaldībā, savienot šādus amatus:

1.1.Priekules novada pašvaldības administratīvās komisijas locekļa amatu;

1.2.      Grobiņas novada deputātes amatu;

1.3.    Darbu nepilnā slodzē uzņēmumos i/u “Ināras Avotiņas juridiskā firma”, reģ,Nr. 42102008785, adrese: Noras 5, Medzes pagasts, Grobiņas novads; SIA “Baltkonsults”, reģ.Nr. 42103018526, adrese: Mazā Nometņu iela 31, Rīga; SIA “Baltairs”, reģ.Nr. 42103037940, adrese: Antas Klints iela 2, Liepāja; biedrībā “Liepājas aviācijas sporta klubs”, reģ.Nr. 40008022631, adrese: Noras 8, Medzes pagasts, Grobiņas novads; Latvijas Apvienotā metodistu baznīcā, reģ.Nr. 90000301027, adrese: Akas iela 13, Rīga.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi.

 

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par amatu savienošanas atļauju I.Avotiņai’’ uz 1 lp. (23.pielikums).

24. Par nekustamā īpašuma “Brālīši” Virgas pagastā, Priekules novadā iznomāšanu T.S.

 V.Jablonska- saņemts iesniegums ar lūgumu iznomāt nekustamo īpašumu ‘’Brālīši’’ Virgas pagastā, sastāvošu no 2 zemes vienībām.

 

Komitejā iebildumu nebija. Vai ir jautājumi? Nav.

Nolasa lemjošo daļu.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 4.,7.,7.²punktu,  atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Slēgt ar 2015.gada 01.novembri zemes nomas līgumu  ar T. S., dzīvojošu [dzīvesvieta], Virgas pagastā, par pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu “Brālīši”, kadastra Nr.[:], sastāvošu no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: [:] 5 ha un [:] 8,9558 ha lielā platībā (zemes platība var tikt precizēta pēc instrumentālās uzmērīšanas), Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu ēku uzturēšanai un lauksaimniecības vajadzībām, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu .

2. Noteikt:

2.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 01.11.2025.

2.2. gada nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot zemes lietu speciālistei M. Kokovihinai sagatavot attiecīgu zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz zemes nomas līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai;

1 eks. T.S., [dzīvesvieta], Virgas pag., Priekules nov., LV-3485.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par nekustamā īpašuma “Brālīši” Virgas pagastā, Priekules novadā iznomāšanu T.S.’’ ar grafisko pielikumu kopā uz 3 lp.(24.pielikums).

25. Par 01.11.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/36-2010 termiņa pagarināšanu ZS SLEIŅI, Virgas pag., Priekules nov.

 V.Jablonska-ir ierosinājums pagarināt z/s ‘’Sleiņi’’ zemes nomas līgumu līdz 2020.gada 31.oktobrim.

 

Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav. Nolasa lemjošo daļu.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 27.punktu,  atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 01.11.2010. Zemes nomas līgumā Nr.3-36/36-2010, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un ZS „Sleiņi”, noteikto līguma termiņu un noteikt to līdz 2020.gada 31.oktobrim.

2. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu- noteikt gada nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 3. Uzdot zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot attiecīgus grozījumus 01.11.2010. zemes nomas līgumā Nr.3-36/36-2010 atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz vienošanās. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu grozījumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

5.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. ZS SLEIŅI, „Sleiņi”, Virgas pag., Priekules nov., LV- 3433;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par 01.11.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/36-2010 termiņa pagarināšanu ZS SLEIŅI, Virgas pag., Priekules nov.’’uz 2 lp. (25.pielikums).

26. Par zemes nomas līguma pārtraukšanu uz zemes vienību „Bezdelīgas”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā D. L.

 V.Jablonska- nolasa lemjošo daļu.

 

 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 735, 30.10.2007. „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta piektās  daļas 2. punktam,  atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Pārtraukt  2007. g. 1. augustā noslēgto zemes nomas līgumu D. L.   uz daļu zemes vienību „Bezdelīgas”, Gramzdas  pagastā, Priekules novadā, apzīmējums kadastrā 6458 002 0277 6,5 ha platībā. Izdarīt grozījumus 2007.g. 1.augustā noslēgtajā  zemes nomas līgumā ar D.L.
  2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. D. L.;

1 eks. Guntai Briekmanei.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par zemes nomas līguma pārtraukšanu uz  zemes  vienību „Bezdelīgas”,  Gramzdas pagastā, Priekules novadā D. L.’’ uz 1 lp. (26.pielikums).

 

27. Par zemes „Bezdelīgas” Gramzdas pag., Priekules novadā iznomāšanu

 V.Jablonska-vēlmi nomāt šo zemes gabalu izteikuši 2 pretendenti. Tiks rīkota nomas tiesību izsole.

 

Nolasa lemjošo daļu.

 

            Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009. g., atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Izsludināt nomas tiesību izsoli uz daļu zemes vienību „Bezdelīgas”, Gramzdas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 002 0277, platība 6,5 ha.

2.   Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. A.Z.;

1 eks. z/s „Jaunvēveri” ;

1 eks. Guntai Briekmanei;

1 eks. Aijai Mickus.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par zemes ‘’Bezdelīgas’’, Gramzdas pag., Priekules novadā iznomāšanu’’ uz 1 lp.(27.pielikums).

31. Par zemes nomas līgumu slēgšanu ar zemes ”Purmsātu speciālā internātskola”, kadastra apzīmējums 6498 004 0224, Virgas pag., Priekules nov., lietotājiem

 V.Jablonska- ir virkne lietotāju, kas izmanto zemes ‘’Purmsātu speciālā internātpamatskola’’. Līgums tiks slēgts uz 5 gadiem, tās paredzētas ēku un būvju uzturēšanai.

 

Nolasa lemjošo daļu.

            Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 4.,7.2.,7.² punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Slēgt zemes nomas līgumus uz 5 (pieciem) gadiem, ēku/būvju uzturēšanai, ar sekojošiem zemes „Purmsātu speciālā internātskola”, kadastra apzīmējums 6498 004 0224, Virgas pagastā, lietotājiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu (  pielikums):

1.1. K. P., personas kods [:], platība 0,004 ha, kas pielikumā apzīmēts ar Nr.1;

1.2. I. Š., personas kods [:], platība 0,003 ha, kas pielikumā apzīmēts ar Nr.2;

1.3. L. J., personas kods [:], platība 0,01 ha, kas pielikumā apzīmēts ar Nr.3, 18, 19;

1.4. B. V., personas kods[:], platība 0,007 ha, kas pielikumā apzīmēts ar Nr.4;

1.5. I. B., personas kods [:], platība 0,02 ha, kas pielikumā apzīmēts ar Nr.5;

1.6. A.Z., personas kods [:], platība 0,02 ha, kas pielikumā apzīmēts ar Nr.6,7;

1.7. R.G., personas kods [:], platība 0,03 ha, kas pielikumā apzīmēts ar Nr.9,13,14,17;

1.8. R. K., personas kods [:], platība 0,02 ha, kas pielikumā apzīmēts ar Nr.15,16;

2. Noteikt nomas maksu atbilstoši 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2. apakšpunktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.punktam- apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot zemes lietu speciālistei M. Kokovihinai sagatavot zemes nomas līgumus atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekiem divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz zemes nomas līgums. Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu”  11. punktu- ja ēkas (būves) īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs atsakās noslēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības prasīt piespiedu nomas līguma noslēgšanu.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

 1 eks.- Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai;

 1 eks.- K. P., [adrese] Virgas pag., Priekules nov., LV 3485;

 1 eks.- I. Š.,[adrese], Virgas pag., Priekules nov., LV 3485;

1 eks.- L. J.,[adrese], Virgas pag., Priekules nov., LV 3485;

1 eks.- B. V.,[adrese] , Virgas pag., Priekules nov., LV 3485;

1 eks.- I. B.,[adrese], Virgas pag., Priekules nov., LV 3485

1 eks. – A. Z.,[adrese], Virgas pag., Priekules nov., LV 3485;

1 eks.- R. G.,[adrese], Virgas pag., Priekules nov., LV 3485;

1 eks.- R. K.,[adrese], Virgas pag., Priekules nov., LV 3485;

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par  zemes nomas līgumu slēgšanu ar zemes ”Purmsātu speciālā internātskola”, kadastra apzīmējums 6498 004 0224, Virgas pag., Priekules nov., lietotājiem’’ ar grafisko pielikumu kopā uz 3 lp. (31.pielikums).

32. Par zemes vienības ar kadastra Nr. 6482 003 0089 iznomāšanu A. D. Priekules pag., Priekules novadā

 V.Jablonska- nolasa lemjošo daļu.

 

 

 Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009. g., atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Iznomāt A. D. zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā [:] 2,5 ha platībā personīgo palīgsaimniecību vajadzībām uz 5 gadiem. Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

2.Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

3.Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.Briekmane.

         

         G.Briekmane-šis zemes gabals ir tāds pats, kā prasīja SIA ‘’GR Grupa’’ pārstāvji, tur ir arī krūmi      virsū. Atšķirība tā, ka viņš tur ganīs govis.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. A. D.;

1 eks. Guntai Briekmanei.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par zemes vienības ar kadastra Nr. 6482 003 0089 iznomāšanu A.D. Priekules pag., Priekules novadā’’ ar grafisko pielikumu kopā uz 2 lp. (32.pielikums).

33. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Bamši” Priekules pag. Priekules novadā

 V.Jablonska- nolasa lemjošo daļu.

 

 

Atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, saskaņā spēkā esošo Priekules novada domes  2010. gada 28. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību, teritorijas plānojuma apstiprināšanu”, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašumam „Bamši” 32,7 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:] Priekules pagastā, Priekules novadā un apstiprināt Darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei.
  2. No nekustamā īpašuma „Bamši”, Priekules pagastā, Priekules nov. atdalīt zemes vienību 30,7 ha platībā, vairāk vai mazāk, kā izradīsies pēc uzmērīšanas dabā, saskaņā ar klāt pievienoto zemes robežu plānu.
  3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no     tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja 3400) 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. S. K., adrese [dzīvesvieta], Liepāja;

1 eks. K. F., adrese [dzīvesvieta], Liepāja;

1 eks. Guntai Briekmanei.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Bamši” Priekules pag., Priekules novadā’’ ar grafisko pielikumu un Darba uzdevumu kopā uz 4 lp.’’ (33.pielikums).

34. Par zemes vienības Celtnieku iela 7 Priekules pag., Priekules nov. iznomāšanu R.R.

 V.Jablonska- nolasa lemjošo daļu.

 

 

Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009. g., atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Iznomāt R. R., sākot ar 01.11.2015.gadu, zemes vienību Celtnieku  iela 7, Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 009 0031, platība 0,5987 ha.

Priekules novada pašvaldībai tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

2.   Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 1,5 % no kadastrālās vērtības vai ne mazāk kā 28 euro gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

3.   Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.Briekmane.

4.   Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400. 

 

Lēmums izsūtāms:

1eks.R. R., adrese [adrese] Priekules pag., Priekules nov.;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei G. Briekmanei.

Pielikumā: lēmums ‘’ Par zemes vienības Celtnieku  iela 7 Priekules pag., Priekules nov. iznomāšanu R. R.’’ ar grafisko pielikumu kopā uz 3 lp. (34.pielikums).

35. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Saldenieki”, Priekules pag., Priekules novadā

 V.Jablonska- nolasa lemjošo daļu.

 

 

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 19. panta otro daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu un Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.2. punkts, kas nosaka, ka katram adresācijas objektam piešķir tikai vienu adresi, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

      1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam „Saldenieki” Priekules pag., Priekules nov.

2. Zemes vienību „Saldenieki” Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 004 0069 sadalīt trīs zemes vienībās – 1. zemes vienības platība 7,41 ha, 2. zemes vienības platība 7,60 ha, 3. zemes vienības platība 7,24 ha.

3.2. zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Bērzkalni”, Priekules pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods 0101.

4. 3. zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Dūdas”, Priekules pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods 0101.

5.1. zemes vienībai 7,41 ha platībā atstāt nosaukumu „Saldenieki”, Priekules pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība– kods 0101.

6.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400) 

 

 

Lēmums izsūtāms:

1eks. E. L. T. un L. D. adrese [:], Priekule, Priekules nov.;

1 eks. I. B., adrese [:], Liepāja;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei G. Briekmanei.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Saldenieki”, Priekules pag., Priekules novadā’’ uz 2 lp. (35.pielikums).

36. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 27.08.2015.lēmumā (protokols Nr. 13) 17.§ „Par nekustamā īpašuma „Cērpi” , Krote, Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu”

 V.Jablonska nolasa lemjošo daļu.

 

Jautā vai deputātiem nav jautājumi vai iebildumi? Nav.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 10.01.2012. noteikumu Nr.50 „Vietvārdu informācijas noteikumi” 38.2..punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Izdarīt šādus grozījumus Priekules novada pašvaldības domes 27.08.2015. lēmumā (prot. Nr.13) 17. §  „Par nekustamā īpašuma „Cērpi” , Krote, Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu.”

1.1.Lemjošās daļas 2.punktu izteikt šādā redakcijā :’’2.atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra  apzīmējumu 6446 001 0152, uz kuras atrodas N.Š. piederošās ēkas , atstāt nosaukumu „Cērpi” , noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101 un adresi: „Cērpi”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads (saskaņā ar 1.pielikumu)’’;

1.2.Lemjošās daļas 3. Punktu izteikt šādā redakcijā : ‘’3.atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0210 piešķirt nosaukumu „Jauncērpi”, noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101(saskaņā ar 2.pielikumu)’’;

1.3.Lemjošās daļas 4. punktu izteikt šādā redakcijā : ‘’4.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0127 piešķirt nosaukumu „Akoti”, noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101’’.

        2.   Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms :

1 eks. Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai:  Graudu iela27/29 Liepāja LV-3401

1 eks. Zemes lietu speciālistei I.Lācītei

1 eks. N. Š. [adrese], Liepāja, LV-3414

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par  grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 27.08.2015.lēmumā (protokols Nr. 13) 17.§ „Par nekustamā īpašuma „Cērpi” , Krote, Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu’’ ar grafiskajiem pielikumiem kopā uz 5 lp.(36.pielikums).

37. Par „Krasta iela 3” , Bunka , Bunkas pag., Priekules novadā nedzīvojamo telpu nomu V.L.

 V.Jablonska nolasa lemjošo daļu.

 

Vai  deputātiem ir kādi jautājumi? Jautājumu nav.

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Veltas Lībekas iesniegumu., atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.   Noslēgt  nomas līgumu ar V.L. personas kods [:], [adrese], Bunkas pagasts, Priekules nov., nedzīvojamo telpu nomas līgumu par telpu, ēkā „Krasta iela 3”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0240 001 30.0 m2 nomu (skat. pielikumā izkopējumu no ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas, telpa iezīmēta ar zaļu līniju ) saimnieciskās darbības  vajadzībām, nosakot:

2.   Noteikt nomas maksu atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumam (prot. Nr. 8) 12.§ „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” , nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām , ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tiek piemēroti Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi  0.07 EUR/ m² (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).

3.   Noteikt nomas termiņu no 2015.gada 1.novembra līdz 2018.gada 31.oktobrim. 

4.   Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

5.   Uzdot Priekules novada Bunkas pagasta pašvaldības zemes lietu  speciālistei I.Lācītei sagatavot lēmuma 1.punktam atbilstošu nomas līgumu nedzīvojamo telpu nomai.

Lēmums izsūtāms:

1 eks.   Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

1 eks. V.L.dzīvojošai [adrese], Bunkas pagasts, Priekules novads LV-3446;

1  eks. Priekules novada finanšu nodaļai.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par „Krasta iela 3” , Bunka , Bunkas pag., Priekules novadā nedzīvojamo telpu nomu V.L.’’ ar grafisko pielikumu kopā uz 3 lp. (37.pielikums).

38. Par daļu no zemes „ Dzirnavu iela 4 ”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu Dz. U.

 V.Jablonska- saņemts iesniegums ar lūgumu iznomāt daļu no zemes  ‘’Dzirnavu iela 4’’ 15m² platībā ēku uzturēšanai Bunkas pagastā.

 

Nolasa lemjošo daļu.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” , atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                         Iznomāt Dz. U., zemi ar nosaukumu Dzirnavu iela 4 , apzīmējums kadastrā 6446 005 0236  15 m2 platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.09.2015. līdz 31.08.2020., saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.      Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.     Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste Ilze Lācīte

4.     Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms

1 eks. Dz. U.[adrese] ,Bunka,  Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446;

1 eks. Bunkas zemes lietu speciālistei.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par daļu no zemes „ Dzirnavu iela 4 ”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu Dz.U.’’ ar grafisko pielikumu kopā uz 3 lp.(38.pielikums).

39. Par izbraukuma tirdzniecību Virgas un Bunkas pag., Priekules novadā

 V.Jablonska- saņemts iesniegums ar sastādītiem maršrutiem, pēc kuriem SIA ‘’Ozols reiz 2’’ vēlas veikt izbraukuma tirdzniecību.

 

Nolasa lemjošo daļu, jautā vai nav iebildumu. Nav.

           

 Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 11.punktu kā pašvaldības funkcija ir izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos.

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut SIA „Ozols reiz 2” reģ.nr.42103074472, izbraukuma tirdzniecību ar pārtikas un nepārtikas precēm  līdz 2016.gada 1.novembrim.

 

 1.1. Virgas pagasta teritorijā  pa maršrutu autoceļā P106 uz Paplaku pie mājām “Rasas”, “Kalvas”, “Rožlejas”, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

 

 1.2. Bunkas pagasta teritorijā pie mājām “ Tēva nams”, ,pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par izbraukuma tirdzniecību Virgas un Bunkas pag., Priekules novadā’’ uz 1 lp.(39.pielikums).