29.10.2015. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 15.)

60. Par amatu savienošanas atļauju A.Cīrulim

 V.Jablonska nolasa lemjošo daļu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un amatpersonu darbībā” 81. panta pirmo daļu, 6. panta pirmo un otro daļu, 7.panta piektās daļas 4.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut A. Cīrulim Priekules novada pašvaldības domes deputāta un pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieka amatu savienot ar  Priekules novada medību koordinācijas komisijas priekšsēdētāja amatu.

 

          2. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi.

 

           3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par amatu savienošanas atļauju A.Cīrulim’’ uz 2 lp. (60.pielikums).

61. Par īres līguma laušanu un īres un pamatpakalpojumu parāda piedziņu no I. F.

 V.Jablonska- saņemts grāmatvedes Ilzes Sokolovskas iesniegums ar lūgumu lemt par īres līguma laušanu un prasības sniegšanu tiesā par parāda piedziņu no I.F. par īres un pamatpakalpojumu parādu dzīvoklī [adrese], Bunkas pagastā.

Minētai personai sakrāts īres parāds 148, 50 EUR, par ūdeni un kanalizāciju 28,55 EUR un atkritumu apsaimniekošanu 17,99 EUR.

I.Avotiņa- šī persona jau vairākkārt pieprasījusi īrē dzīvokļus-te vienu, te citu. Pašlaik viņa ar visu ģimeni ir pārcēlusies uz dzīvi Liepājā. Dzīvokļa atslēgas nav nodotas, iekšā tikt nevar. Nosūtīsim vēstuli ar uzaicinājumu nodot dzīvokļa atslēgas un izdeklarēties. Šajā gadījumā būs jāiesaitās arī sociālajam darbiniekam.

G.Ķervija-šī bija ģimene ar bērniem, bet ja dzīvesvieta ir tagad Liepājā, tad cita dzīvojamā platība sakarā ar izlikšanu nav jāierāda.

 

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4.punktu, otrās daļas 3., 4. un 6.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta 1.daļas 1.punktu un “01.12.2014. Dzīvojamās telpas īres līguma Nr.2.13.1-31” 4.5. un 6.1. punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Ar 20.11.2015. izbeigt “Dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.2.13.1/31”, kas 01.12.2014. noslēgts ar I.F.un izlikt viņu no īrētās dzīvojamās telpas.

Noteikt, ka I.F. dzīvojamās telpas [adrese], Bunkas pagastā jāatbrīvo līdz 20.11.2015. Ja dzīvojamās telpas netiek labprātīgi atbrīvotas, izlikšanu veikt tiesas ceļā.

2.     Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par īres un pamatpakalpojumu maksājumu parāda piedziņu no I.F., personas kods [:], par dzīvokli [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā tādā apmērā, kāds tas ir prasības pieteikuma sagatavošanas dienā.

3.     Uzdot Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un divu mēnešu laikā no šī lēmuma stāšanās spēkā iesniegt to tiesā.

4.     Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

 

Lēmums nosūtāms:

-        I. F.,[adrese], Bunkā, Bunkas pagastā, Priekules novadā, LV 3446;

-        Bunkas pagasta pārvaldei;

-        Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

-        Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

-        Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par īres līguma laušanu un īres un pamatpakalpojumu parāda piedziņu no I. F.’’ uz 2 lp.(61.pielikums).

62. Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0149 Priekulē, Priekules nov.

 V.Jablonska- šis jautājums netika skatīts nevienā komitejā. Dodu vārdu nekustamo īpašumu speciālistei.

V.Rubeze-tas ir pašvaldībai piederošs zemes starpgabals. Konstatējām, ka līdz šim nav bijis lēmuma par nosaukuma piešķiršanu. Tas ir neapbūvēts zemes gabals un atrodas starp Ganību, Parka un Tirgoņu ielām. Ir ierosinājums šo zemes gabalu atsavināt. Persona vēlas pievienot pie sava īpašuma. Līdz šim šo starpgabalu esam dēvējuši par Parka iela 25A, bet Adrešu reģistrā tas neparādās.

A.Brauna- tas ies uz atsavināšanu?

V.Rubeze- jā, būs izsole pa vairākām daļām, jo starpgabals piekrīt vairāku īpašnieku zemēm. Tiks piedāvāts katram īpašniekam piedalīties izsolē.

V.Jablonska- vai ir vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav.

Nolasa lemjošo daļu.

 

Pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas  20. punktu,  kas nosaka, ka, Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var:)  20) piešķirt nosaukumus ielām, parkiem un laukumiem, kā arī pārdēvēt tos; 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 “ Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0149, platība (pirms uzmērīšanas) 5000 m² piešķirt nosaukumu Parka iela 25A, Priekule, Priekules nov., saskaņā ar pielikumu.

2.     Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese: Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401;

1 eks. SIA “ METRUM” Liepājas birojam, adrese: Graudu iela 27/29,Liepāja, LV-3401;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0149 Priekulē, Priekules nov.’’ ar grafisko pielikumu uz 2 lp.(62.pielikums).

63. Par zemes vienību ‘’Lagzdiņi ‘’ un zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0060 Priekules pagastā, Priekules novadā apvienošanu

 V.Jablonska- tiek izskatīts SIA ‘’Latvijasmernieks.lv’’ iesniegums par zemes vienības ‘’Lagzdiņi’’ un zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0060 apvienošanu.

Šis lēmuma projekts netika izskatīts komitejās, tādēļ dodu vārdu nekustamo īpašumu speciālistei.

G.Briekmane- ‘’Lagzdiņi’’ ir zemes vienība, uz kuru atjaunotas īpašuma tiesības bijušai mantiniecei.

 

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu,  atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apvienot zemes vienību„Lagzdiņi”, ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0038 un zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0060, Priekules pagastā Priekules novadā.

2. Apstiprināt zemes vienībai „Lagzdiņi”, Priekules  pag., Priekules nov. zemes robežu skici  (pielikumā) un platību 4,65 ha, vairāk vai mazāk kā izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā.

3. Zemes vienībainoteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība, kods 0101.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400).

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Z. Z.;

1 eks. SIA „Latvijasmernieks.lv”;

1 eks. Attīstības plānošanas nodaļai.

Pielikumā: lēmums ‘’ Par zemes vienību’’ Lagzdiņi’’  un zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0060 Priekules pagastā, Priekules novadā apvienošanu’’ ar grafisko pielikumu uz 2 lp.(63.pielikums).

64. Par iepirkumu ‘’Traktora iegāde Kalētu pagasta pārvaldes vajadzībām’’

 V.Jablonska - saņemts Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijas iesniegums par iepirkumu ‘’Traktora iegāde Kalētu pagasta pārvaldes vajadzībām’’.

A.Valuže- Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisija izvērtējusi iepirkumā „Traktora iegāde Kalētu pagasta pārvaldes vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2015/28) iesniegtos piedāvājumus.

Viena pretendenta piedāvātā cena (cena ar PVN) ir EUR 25022, kas ir ļoti tuva domes apstiprinātajam finansējumam šim mērķim (EUR 26180). Otra pretendenta piedāvātā cena pārsniedz piešķirtā finansējuma apmēru.

Prasībās bija minēts: traktora ražošanas/izlaiduma gads – ne vecāks par 2014.gadu, nostrādātās motorstundas – ne vairāk kā 250, jauda – ne mazāk kā 60 kW  u.c. parametri.

Iepirkumu komisija lūdz domi atkārtoti izvērtēt, vai tiešām Kalētu pagasta pārvaldes saimniecisko darbu veikšanai (ņemot vērā iepriekš sniegto informāciju par esošā traktora noslodzi no 2014.gada septembra līdz 2015.gada septembrim nostrādātas 286 motorstundas (izlietota degviela 706 litri) un veicamajiem darbiem – malkas savešana šķūņos un pievešana kurtuvēm, laukumu, grāvmalu un kapu pļaušana, Kalētu Mežaparka ”Priediens” sakopšanas un uzturēšanas, dažādu kravu vešanas, mežu īpašumu kopšanas un sniega stumšanas darbi laukumos pie skolām, pārvaldes, daudzdzīvokļu mājām) nepieciešams praktiski jauns traktors par piedāvāto cenu, un pieņemt lēmumu par atļauju iepirkumu komisijai piešķirt attiecīgajam pretendentam līguma slēgšanas tiesības vai nē.

V.Jablonska- vai ar šo traktoru varēs strādāt pie ceļiem, stumt sniegu?

A.Valuže- pārvaldes vadītāja pie iesniegtajiem darbiem, ko paredzēts veikt ar šo traktoru to bija rakstījusi.

A.Kvietkausks- es tagad nesaprotu, komitejā jau spriedām , ka jāņem traktors vecāks. Tad bija argumenti, ka nevarēs uzrakstīt specifikāciju.

A.Eveliņš- ir vēl problēma-kad runājām par dīzeļdegvielas izlietojumu pašvaldības teritorijā. Vienā pagastā traktoram nav uzlikt GPS, jo tas neko nenobrauc. Līdz to pašvaldības teritorijā ir neizmantotas tehnikas vienības.

A.Driviņa- nav jau runa, ka obligāti vajadzīgs tik dārgs traktors, problēma tā, ka jāņem lētāko pēc iepirkuma. Labu traktoru neviens nepārdos-ne zemnieks, ne kāds cits.

A.Valuže- neteicu, ka jāņem lētākais, tikai jādefinē saimnieciskie kritēriji.

P.Andersone-kāpēc nevarēja rakstīt ne vecāks par 2012. vai 2013.gadu, motorstundas varēja rakstīt 1000. Mēs taču iepriekš sarēķinājām cik stundas nostrādā- tās ir 286 motorstundas gadā. Paskatoties uz iepirkumā piedāvāto traktoru-tas ir milzīgs, tādu var pirkt zemnieks, kuram jāar un citādi jāapstrādā lauki. Neuzskatu, ka lai izpildītu nelielus ikdienas darbus, pastumtu laukumus, būtu vajadzīgs tik milzīgs traktors.

A.Kvietkausks-bija uzstādījums, ka jāpērk jauns.

P.Andersone-domāju, ka kaut kas ir pārprasts. Lūdzu pārdomājiet šī traktora nepieciešamību un izvērtējiet vai pašvaldības līdzekļi tiks lietderīgi izmantoti.

V.Jablonska-negribētu, ka pašvaldība pārņem visu sniega stumšanu, jādod iespēja šos darbus veikt uzņēmējiem. Kalētos ir uzņēmējs, kurš sniegu stumj jau gadiem.

A.Driviņa – viņš ar lielo greideri nevar iebraukt pie daudzdzīvokļu mājām.

V.Jablonska- bet jums ir arī sniega pūtējs. Es uzaicinu katru deputātu izteikt savu viedokli. Nedomāju līdzekļus traktora iegādei noņemt, bet lūdzu izvērtēt tik dārga traktora iegādes nepieciešamību.

G.Ķervija-jau finanšu komitejas sēdē teicu, ka ir par dārgu. Tādēļ arī lēmām par darba grupas izveidošanu. Pašlaik saprotu, ka darba grupa savu uzdevumu pilnībā nav veikusi.

A.Kvietkausks-es arī biju tajā komitejā. Izpilddirektors uzskatīja, ka lietotu nevarēs nopirkt, jāņem gandrīz jauns. Personīgi uzskatu, ka jāizskata no jauna. Ir nepieciešams mazāks un ekonomiskāks traktors.

M.Mikāls-mēs nolēmām izveidot darba grupu, tādēļ vairāk traktora jautājumā neiedziļinājos, paļāvos uz darba grupas izvērtējumu.

A.Eveliņš-visi sīkie ikdienas darbi jau ir uzskaitīti un mums zināmi. Uzskatu, ka jāizvēlas prioritātes un atsevišķu darbu veikšanai-sniega tīrīšanai, piemēram, jāizvēlas pakalpojuma sniedzējs no malas. Diez vai vajag turēt pie rokas tik milzīgu  traktoru šo ikdienas darbu veikšanai.

A.Driviņa- nav tāda zelta specifikācija, lai nopirktu labu, lietotu traktoru. Tā ir lielākā problēma.

A.Brauna- atzīstu, ka darba grupa noteikti ir zinošāka šajos jautājumos. Neesmu tā ļoti iedziļinājusies, neesmu pret to, lai pārskatītu šo specifikāciju. Tam, ka Kalētiem vajag traktoru, piekrītu.

I.Kuduma- jautājums ir par daudz ieildzis. Jau kopš runāja par darba grupas izveidošanu, specifikāciju rakstīšanu, lai līdz gada beigām var tikt pie traktora. Nekas nav izdarīts.

I.Rubeze- process ir par garu.

A.Driviņa-deputāti, vēlos teikt, ka meža īpašums tika pārdots tikai ar tādu mērķi, lai būtu šī jaunā tehnika. Mās jau gaidām šo traktoru gadu. Tas vairs nav normāli.

V.Kadaģis- nezinu, ko skatījās iepirkumu komisija. Kādreiz par šitādu naudu varēja dabūt pilnīgi jaunu traktoru. Šādas jaudas traktoru diez vai vajag. Būs lielāki ekspluatācijas izdevumi- riepas, remonti. Visu iepriekš minēto darbu veikšanai pietiek astoņdesmitdivnieks.

R.Džeriņa-diezgan tālu stāvu no tādām tehniskām lietām, bet droši vien ka varētu iztikt ar mazākas jaudas traktoru.

A.Valuže- gribu atgādināt, ka bija viedoklis- tik dārgi jau nebūs. Darba grupā es nepiedalījos. Teica, ka īsto cenu jau iepirkums parādīs. Paļāvās uz to, ka cena tik augsta nebūs, tādēļ uzlika tādas prasības.

Dz.Kudums- mūsu pārvaldē arī šī problēma stāv priekšā. Ja būs sniegs, nezinu, kas to tīrīs. Uzņēmēji ar lielajiem traktoriem tiešām ap mājām un centrā netiek iekšā, sniega pūtējs, savukārt ir par mazs. No sava viedokļa saku, ka gribētu nelielu traktoru-maziem rakšanas darbiem, sniega stumšanai centrā ap skolu u.tml.

G.Ķervija-cik ilgs laiks paies atkārtotai procedūrai?

A.Valuže- apmēram 2 mēneši.

V.Jablonska-esam vienojušies neslēgt līgumu ar pretendentu un uzdot darba grupai pārstrādāt specifikāciju. Lūdzu iekļaut darba grupā Patriciju Andersoni.

 

Nolasa lēmuma projektu.

 

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Neatļaut iepirkumu komisijai piešķirt attiecīgajam pretendentam līguma slēgšanas tiesības iepirkumā ‘’Traktora iegāde Kalētu pagasta pārvaldes vajadzībām’’.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par iepirkumu ‘’Traktora iegāde Kalētu pagasta pārvaldes vajadzībām’’ uz 1 lp (64.pielikums).

 

 Protokola pielikumā: izpilddirektora ziņojums par paveiktajiem darbiem Priekules novadā oktobrī uz 3 lp.(65.pielikums).

   

35. Par saistošo noteikumu Nr.5 ‘’Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā’’ precizētās redakcijas apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.septembrī                                                                                                  

Nr.16

35.

Par saistošo noteikumu Nr.5 ‘’Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā’’ precizētās redakcijas apstiprināšanu

 

Ar 2016.gada 25.augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (protokols Nr.15, 8.) apstiprināti saistošie noteikumi Nr.5 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā”.

2016.gada 20.septembrī Priekules novada pašvaldībā saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule, kurā izteikti iebildumi par saistošajiem noteikumiem.

Priekules novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.5 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā” ir precizēti atbilstoši ministrijas norādījumiem.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta trešo daļu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.5 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā” precizēto redakciju.

2.     Uzdot pašvaldības lietvedības nodaļai triju darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

Par saistošo noteikumu publicēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos atbildīga pašvaldības lietvedības nodaļa.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.5 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā” precizētā redakcija un paskaidrojuma raksts uz 6 lp.

 

Lēmums paziņojams: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Priekules novada pašvaldības Sociālajam dienestam.