30.03.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.3)

99. Par nekustamā īpašuma Celtnieku iela 10, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                      

Nr.99

                                                                                                        (protokolsNr.3,20.punkts)

Par nekustamā īpašuma Celtnieku iela 10, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX  Priekules nov., iesniegumu, kurā lūgts atsavināt zemes vienību Celtnieku ielu 10, Mazgramzdā,  Priekules pagastā, Priekules novadā. 1.16 ha platībā, kadastra apzīmējums 6482 009 0141 .

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Celtnieku ielu 10, kadastra Nr.6482 009 0141 – 1.16 ha platībā, Mazgramzdā, Priekules pagastā, Priekules novadā, pieder Priekules novada pašvaldībai, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.192.

            Uz nekustamā īpašuma Celtnieku iela 10, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules novads atrodas dzīvojamā māja , kas pieder Priekules novada pašvaldībai, XX 03.07.2003. noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums

Ar XX 01.12.2016.noslēgts zemes nomas līgums 2.3.4/139, nomas līguma beigu termiņš 31.12.2026.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 4.punkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā .

Atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes vienības , novērtēšanu, atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes vienības atsavināšanas ierosinātājs, iekļaujot izdevumus zemes pirkuma noteiktajā cenā.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai pašvaldībai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  -  zemesgabalu Celtnieku iela 10, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov., kadastra  numurs 6482 009 0141, kurš sastāv no zemesgabala 1,16 ha platībā, par brīvu cenu. 

 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu.

 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms :

1 eks. Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei,

1 eks. Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

1 eks. Finanšu nodaļai;

1 eks. XX:adrese XX, Priekules novads, LV-3486.

100. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Upes iela 4, Priekule, Priekules novads

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                    

 Nr.100

                                                                                                        (protokolsNr.3,21.punkts)


Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Upes iela 4, Priekule, Priekules novads

 Ar 2014.gada 30.oktobra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.20, 8.§) nekustamais īpašums Upes iela 4, Priekule, Priekules novads (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai.

Ar 2016.gada 29.septembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (Nr.16, 14.) apstiprināti nekustamā īpašuma trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un izsoles sākumcena 948 EUR.

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti trīs dalībnieki, no kuriem augstāko cenu – 2508 EUR (divi tūkstoši pieci simti astoņi euro) izsolē ar augšupejošu soli nosolīja dalībnieks ar kārtas Nr.2, XX, deklarētā dzīvesvieta XX., Grobiņas nov.,

Saskaņā ar Publiskas personas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu izsolē nosolītā augstākā cena ir jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 29.septembra lēmumu (Nr.16, 14) 6.1.punkts paredz, ka nosolītājam sava augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā t.i. līdz 2017.gada 8.martam.

Nekustamā īpašuma nosolītājs ir veicis pilnu samaksu par nekustamo īpašumu izsoles noteikumos paredzētajā termiņā un apmērā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu [..].

            Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt 2016.gada 6.decembra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Upes iela 4, Priekule, Priekules nov., trešās mutiskās izsoles rezultātus.

2.      Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar nosolītāju par pirkuma līguma cenu 2508 EUR (divi tūkstoši pieci simti astoņi euro un 00 euro centi)

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

4.      Pirkuma līgums divu mēnešu laikā no tā noslēgšanas brīža reģistrējams zemesgrāmatā.

Gadījumā, ja pirkuma līgums noteiktajā termiņā nav reģistrēts zemesgrāmatā, pašvaldībai ir tiesības līguma priekšmetu atsavināt citai personai, piedzenot no pircēja nodarītos zaudējumus.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot attīstības plānošanas nodaļas vadītājai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

XX vienkāršā pasta sūtījumā uz deklarēto adresi;

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

Grāmatvedei G.Vaičekauskai

101. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par nekustamo īpašumu Paplakas iela 16 A, Priekule, Priekules novads

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                    

 Nr.101

                                                                                                        (protokolsNr.3,22.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par nekustamo īpašumu Paplakas iela 16 A, Priekule, Priekules novads

 Ar 2016.gada 25.februāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (Nr.4, 22.) nekustamais īpašums Paplakas iela 16A, Priekule, Priekules novads (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai.

Ar 2016.gada 29.septembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (Nr.16, 15.) apstiprināti nekustamā īpašuma trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 2411 EUR.

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks XX, personas kods XX, dzīvojošs XX, Priekules novads, pilnvarotās personas XX personā, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 2411 EUR.

Saskaņā ar Publiskas personas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu izsolē nosolītā augstākā cena ir jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 29.09.2016. lēmumu (prot.Nr.16, 15) 6.1.punkts paredz, ka nosolītājam sava augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles dienas.

Nekustamā īpašuma nosolītājs ir veicis samaksu par nekustamo īpašumu izsoles noteikumos paredzētajā termiņā un apmērā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu [..].

            Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt 2016.gada 6.decembra nekustamā īpašuma Paplakas iela 16A, Priekule, Priekules nov., trešās mutiskās izsoles rezultātus.

2.      Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar nosolītāju par pirkuma līguma cenu 2411 EUR (divi tūkstoši četri simti vienpadsmit euro un 00 euro centi)

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot attīstības plānošanas nodaļas vadītājai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

XX vienkāršā pasta sūtījumā uz deklarēto adresi;

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

Grāmatvedei G.Vaičekauskai

 

102. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par nekustamo īpašumu Līči, Gramzdas pag., Priekules novads

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                    

 Nr.102

                                                                                                        (protokolsNr.3,23.punkts)

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par nekustamo īpašumu Līči, Gramzdas pag., Priekules novads

 Ar 2017.gada 26.janvāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (Nr.1, 29.) nekustamais īpašums Līči, Gramzdas pag., Priekules novads (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai, apstiprināti nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli noteikumi un nosacītā cena 5814 EUR.

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēta viena dalībniece SIA “Liepu aleja”, reģ.Nr.42103014469, juridiskā adrese Vaiņodes iela 9, Priekule, Priekules novads, valdes locekļa XX, p.k. XX,  personā, kura saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 5814 EUR.

Saskaņā ar Publiskas personas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu izsolē nosolītā augstākā cena ir jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.01.2017. lēmumu (Nr.1, 29) 6.1.punkts paredz, ka nosolītājam sava augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles dienas.

Nekustamā īpašuma nosolītājs ir veicis samaksu par nekustamo īpašumu izsoles noteikumos paredzētajā termiņā un apmērā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu [..].

            Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt 2017.gada 15.marta nekustamā īpašuma Līči, Gramzdas pag., Priekules nov., pirmās mutiskās izsoles rezultātus.

2.      Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar nosolītāju par pirkuma līguma cenu 5814 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti četrpadsmit euro un 00 euro centi)

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot attīstības plānošanas nodaļas vadītājai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

SIA “Liepu aleja” vienkāršā pasta sūtījumā uz deklarēto adresi;

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

Grāmatvedei G.Vaičekauskai

103. Par Priekules novada pašvaldības kustamās mantas izsoles noteikumu un nosacītās cenas apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                    

  Nr.103

(protokolsNr.3,24.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības kustamās mantas izsoles noteikumu un nosacītās cenas apstiprināšanu

 

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr.2, 37, “Par Priekules novada pašvaldībai piederošās Priekules pilsētās valdījumā esošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu”, Nr.2, 39. “Par Priekules novada pašvaldībai piederošās Gramzdas pagasta pārvaldes valdījumā esošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu” un Nr.2, 40. “Par Priekules novada pašvaldībai piederošās Virgas pagasta pārvaldes valdījumā esošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu” pašvaldības kustamā manta nodota novērtēšanai un atsavināšanai.

Ar Pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas lēmumu Nr.2.4.4 – 4 – 2016 noteikta kustamās mantas vērtība, kas atzīstama par mantas nosacīto cenu un izsoles sākumcenu.

            Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu piekto daļu kustamās mantas novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā likuma 6.panta nosacījumiem ir tiesīga atļaut attiecīgās mantas atsavināšanu. Atbilstoši šā panta septītajai daļai nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija. Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmajai daļai izsoles noteikumus apstiprina šā likuma 9.pantā minētā institūcija.

 

            Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta piekto daļu, 10.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.              Atsavināt, pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli šādu pašvaldībai piederošo kustamo mantu:

1.1.  Traktoru – DT 75 – H, izlaiduma gads 1987., valsts reģ.Nr.T98441LP, par nosacīto cenu 856,00 EUR, izsoles solis 10,00 EUR.

1.2.  Zāles pļāvēju (pašgājējs), smalcinātājs E – 302, izl.gads 1983., valsts reģ.Nr.T7840LP, par nosacīto cenu 612,00, izsoles solis 10,00 EUR;

1.3.  Kartupeļu izkliedētāju (kratītājs), par nosacīto cenu 34,00 EUR, izsoles solis 2,00 EUR;

1.4.  Pasažieru autobusu Mercedes Benz 0303, izl.gads 1976., valsts reģ.Nr.DH5732, (ķiršu krāsā), par nosacīto cenu 816,00 EUR, izsoles solis 10,00 EUR;

1.5.  Vieglo automašīnu AUDI 100, izl.gads 1989, valsts reģ.Nr.DL7014, par nosacīto cenu 110,00, izsoles solis 2,00 EUR;

1.6.  Mikroautobuss Mersedes Benz MB Spinter 212 par nosacīto cenu 400,00 EUR, izsoles solis 10,00 EUR.

2.                       Apstiprināt kustamās mantas izsoles noteikumus.

3.                       Izsludināt un organizēt kustamās mantas izsoli normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Par lēmuma izpildi atbildīga Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija.

Par šā lēmuma izpildes kontroli atbildīgs pašvaldības izpilddirektors.

 

Lēmums paziņojams īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai. 

 

Pielikums: Izsoles noteikumi

104. Par nekustama īpašuma Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., atsavināšanu, nosacītās cenas un pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                    

 Nr.104

                               (protokolsNr.3,25.punkts)

 Par nekustama īpašuma Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., atsavināšanu, nosacītās cenas un pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli apstiprināšanu

             Priekules novada pašvaldībā 2016.gada 24.novembrī saņemts XX iesniegums, kurā lūgts atsavināt nekustamo īpašumu Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0146, (turpmāk – nekustamais īpašums).

Ar Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 01.02.2013. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda. Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0051 6185.

            Nekustamais īpašums sastāv no viena zemes gabala ar kadastra numuru 6415 003 0146, 5431 m2 platībā, būves (internāts) ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0146 001, būves (sūkņu māja) ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0146 002, būves (šķūnis) ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0146 004, būves (garāža) ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0146 005.

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 77.panta ceturtajai daļai to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajiem nolūkiem, pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī lai likumā noteiktajā kārtībā to privatizētu vai atsavinātu.

            Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības vai to iestāžu funkciju izpildes nodrošināšanai.

            Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu lietderīgākais nekustama īpašuma izmantošanas veids ir tā nodošana atsavināšanai.

Saskaņā ar sertificēta vērtētāja SIA “Latio” sniegto 2017.gada 13.februāra novērtējumu nekustamā īpašuma visvairāk iespējamā tirgus vērtība ir EUR 7 800 (septiņi tūkstoši astoņi simti euro).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Nekustamā īpašuma nosacīto cenu un pirmās izsoles sākumcenu EUR 7 900 (septiņi tūkstoši astoņi simti euro) veido – noteiktā tirgus vērtība EUR 7 800 un izdevumi par nekustamā īpašumu novērtēšanu saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu EUR 100 (viens simts euro)

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Atsavināt nekustamo īpašumu Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., pārdodot atklātā izsolē.

2.  Apstiprināt nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., nosacīto un pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 7 900 EUR (septiņi tūkstoši deviņi simti euro un 00 euro centi)

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., izsoles noteikumus un to pielikumus.

 

Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai turpināt atsavināšanas procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļas vadītājai.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

  Pielikums: Izsoles noteikumi.

105. Par nekustamā īpašuma Krasta iela 4, Bunka, Priekules novads, nomaksas pirkuma līguma noslēgšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                    

 Nr.105

                               (protokolsNr.3,26.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma Krasta iela 4, Bunka, Priekules novads, nomaksas pirkuma līguma noslēgšanu

 

 

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 29.septembra lēmumu Nr.16,11, nekustamais īpašums Krasta iela 4, Bunka, Priekules novads (turpmāk – nekustamais īpašums), nodots atsavināšanai.

Ar 2017.gada 26.janvāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.1, 27, nekustamajam īpašumam  apstiprināta nosacītā cena 2995 EUR (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit pieci euro 00  euro centi).

2017.gada 14.februārī pirmpirkuma tiesīgajai personai XX, dzīvojošs XX Priekules novads, (turpmāk – iesniedzējs) nosūtīts paziņojums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

2017.gada 6.marta atbildes iesniegumā uz paziņojumu par pirmpirkumu tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgā persona lūdz norēķināties par nekustamo īpašumu ar atlikto maksājumu 3 (trīs) gadu laikā.

Pirmpirkuma tiesības pirmpirkuma tiesīgajai personai piekrīt saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta  ceturtās daļas 3.punktu, 44.panta ceturto daļu. Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.1 panta piektajai daļai, pārdodot apbūvētu publiskas personas zemesgabalu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt ilgāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.1 panta piektā panta otrās daļas 2.punktam iesniedzējs ir veicis avansa maksājuma iemaksu 10% t.i. 299,50 EUR apmērā no nosacītās cenas.

            Ņemot vērā, ka iesniegumā lūgtais nomaksas termiņš nepārsniedz likumā noteikto maksājuma maksimālo termiņu un ņemot vērā apstākļi, ka pirmpirkuma tiesīgā persona ir persona ar  invaliditāti, iesniegumā minētais lūgums apmierināms pilnībā.

            Pamatojoties uz augstāk minēto un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.1 panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Atļaut XX norēķināties par nekustamo īpašumu Krasta iela 4, Bunka, Priekules nov.,saskaņā ar lēmuma pielikumā pievienoto nomaksas pirkuma līguma maksājuma grafiku 3 (trīs) gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

2.      Noslēgt pirkuma līgumu ar XX Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

3.      Lēmums pārsūdzams Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

 

Atbildīgā par lēmuma izpildi atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas vadītāja.

Par lēmuma kontroli atbildīga pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītāja.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

XX vienkāršā pasta sūtījumā uz deklarēto adresi;

Grāmatvedēm I.Sokolovskai, G.Vaičekauskai.

 

Pielikums: Pirkuma līguma nomaksas grafiks

106. Par nekustamo īpašumu “Pazarīši”, “Mazkuplēni”, “Dzeguzītes”, “Josti”, “Mazniedras”, Kalētu pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                     

Nr.106

                               (protokolsNr.3,27.punkts)

 

Par  nekustamo īpašumu “Pazarīši”, “Mazkuplēni”, “Dzeguzītes”, “Josti”, “Mazniedras”, Kalētu pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda       

Izskatot jautājumu par nekustamo īpašumu “Pazarīši”, “Mazkuplēni”, “Dzeguzītes”, “Josti”, “Mazniedras”, Kalētu pagastā, Priekules novadā reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda tika konstatēts, ka:

Ar Priekules novada domes 24.11.2011. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.21, 24.§, zemes vienībai “Pazarīši” 4,42 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 006 0044, Kalētu pagastā noteikts statuss- pašvaldībai piekritīgā zeme.

Ar Kalētu pagasta padomes 15.09.2008. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.9, zemes vienībai “Mazkuplēni” 1,7652 ha, kadastra apzīmējums 6464 003 0062, Kalētu pagastā noteikts statuss- pašvaldībai piekritīgā zeme.

Ar Priekules novada domes 22.12.2011. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.22, zemes vienībai “Dzeguzītes” 3,3 ha, kadastra apzīmējums 6464 003 0076, Kalētu pagastā noteikts statuss- pašvaldībai piekritīgā zeme.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 24.11.2016. sēdes lēmumu, protokola noraksts Nr.19, zemes vienībai “Josti” 4,0, kadastra apzīmējums 6464 006 0061, Kalētu pagastā, noteikts statuss- pašvaldībai piekritīgā zeme.

Ar Priekules novada domes 22.12.2011. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.22, 27.§, zemes vienībai “Mazniedras” 2 ha, kadastra apzīmējums 6464 003 0009, Kalētu pagastā noteikts statuss- pašvaldībai piekritīgā zeme.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Reģistrēt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda sekojošus pašvaldībai piekrītošos nekustamos īpašumus Kalētu pagastā:

1.1. “Pazarīši”, kadastra Nr.6464 006 0043, zemes vienības kadastra apzīmējums 6464 006 0044;

1.2. “Mazkuplēni”, kadastra Nr.6464 003 0062, zemes vienības kadastra apzīmējums 6464 003 0062;

1.3. “Dzeguzītes”, kadastra Nr.6464 003 0077, zemes vienības kadastra apzīmējums 6464 003 0076;

1.4. “Josti”, kadastra Nr.6464 006 0063, zemes vienības kadastra apzīmējums 6464 006 0061;

1.5. “Mazniedras”, kadastra Nr.6464 003 0004, zemes vienības kadastra apzīmējums 6464 003 0009.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai veikt visas nepieciešamās formalitātes nekustamo īpašumu (lēmuma 1.punkts) reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3. Izdevumus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

  Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai;

1 eks. attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai;

1 eks. Finanšu nodaļai.

107. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX par nekustamajiem īpašumiem CEĻMALAS LAUKI, CINĪŠI, GRANTSKALNI, JAUNCEPĻI, KARUĻI, KĀPĪŠI, LEJASCEPĻI un LIELLAUKI, Virgas pagastā, Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                    

 Nr.107

                               (protokolsNr.3,28.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX par nekustamajiem īpašumiem CEĻMALAS LAUKI, CINĪŠI, GRANTSKALNI, JAUNCEPĻI, KARUĻI, KĀPĪŠI, LEJASCEPĻI un LIELLAUKI, Virgas pagastā, Priekules novadā

          1. Nekustamais īpašums CEĻMALAS LAUKI, Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.6498 003 0139) līdz 29.01.2014. piederēja XX, personas kods XX. Tas reģistrēts Zemesgrāmatā ar nodalījumu Nr.100000443564.

2. Par laika periodu 01.01.2009. – 31.12.2013. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

3. 30.03.2017. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu CEĻMALAS LAUKI, Virgas pagastā (personīgā konta nr. NINO sistēmā 10583) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 252,41;

nokavējuma nauda līdz 30.03.2017. –            EUR 208,41;

KOPĀ –                                                         EUR 460,82.

4. 24.01.2013. tika sagatavots “Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2013.gadam Nr. 13-319” un nosūtīts uz norādīto pasta adresi “Cepļi”, Virgas pagastā, Priekules novadā. Maksāšanas paziņojums nav ticis apstrīdēts.

5. Nekustamais īpašums CINĪŠI, Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.6498 001 0029) līdz 29.01.2014. piederēja XX, personas kods XX. Tas reģistrēts Zemesgrāmatā ar nodalījumu Nr.100000236005.

6. Par laika periodu 01.04.2011. – 31.12.2013. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

7. 30.03.2017. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu CINĪŠI, Virgas pagastā (personīgā konta nr. NINO sistēmā 10152) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 480,71;

nokavējuma nauda līdz 30.03.2017.–             EUR 390,14;

KOPĀ –                                                         EUR 870,85.

8. 24.01.2013. tika sagatavots “Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2013.gadam Nr. 13-320” un nosūtīts uz norādīto pasta adresi “Cepļi”, Virgas pagastā, Priekules novadā. Maksāšanas paziņojums nav ticis apstrīdēts.

9. Nekustamais īpašums GRANTSKALNI, Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.6498 003 1091) līdz 04.02.2014. piederēja XX, personas kods ZZ. Tas reģistrēts Zemesgrāmatā ar nodalījumu Nr.100000443573.

10. Par laika periodu 01.01.2009. – 31.12.2013. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

11. 30.03.2017. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu GRANTSKALNI, Virgas pagastā (personīgā konta nr. NINO sistēmā 10584) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 323,53;

nokavējuma nauda līdz 30.03.2017. –            EUR 224,29;

KOPĀ –                                                         EUR 547,82.

12. 24.01.2013. tika sagatavots “Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2013.gadam Nr. 13-321” un nosūtīts uz norādīto pasta adresi “Cepļi”, Virgas pagastā, Priekules novadā. Maksāšanas paziņojums nav ticis apstrīdēts.

 13. Nekustamais īpašums KARUĻI, Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.6498 001 0049) līdz 26.02.2014. piederēja XX, personas kods XX. Tas reģistrēts Zemesgrāmatā ar nodalījumu Nr.27.

14. Par laika periodu 01.10.2009. – 31.03.2014. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

15. 30.03.2017. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu KARUĻI, Virgas pagastā (personīgā konta nr. NINO sistēmā 10122) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 1034,29;

nokavējuma nauda līdz 30.03.2017. –            EUR 834,07;

KOPĀ –                                                         EUR 1868,36.

16. 17.01.2014. tika sagatavots “Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2014.gadam Nr. 14-262” un nosūtīts uz deklarēto dzīvesvietas adresi Liedaga iela 1-46, Liepājā. Maksāšanas paziņojums nav ticis apstrīdēts.

 

 

17. Nekustamais īpašums LEJASCEPĻI, Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.6498 003 0150) līdz 28.01.2014. piederēja XX, personas kods XX. Tas reģistrēts Zemesgrāmatā ar nodalījumu Nr.100000127807.

18. Par laika periodu 01.01.2011. – 31.12.2013. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

19. 30.03.2017. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu LEJASCEPĻI, Virgas pagastā (personīgā konta nr. NINO sistēmā 10140) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 200,70;

nokavējuma nauda līdz 30.03.2017. –            EUR 156,52;

KOPĀ –                                                         EUR 357,22.

20. 24.01.2013. tika sagatavots “Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2013.gadam Nr. 13-323” un nosūtīts uz norādīto pasta adresi “Cepļi”, Virgas pagastā, Priekules novadā. Maksāšanas paziņojums nav ticis apstrīdēts.

21. Nekustamais īpašums LIELLAUKI, Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.6498 003 0106) līdz 29.01.2014. piederēja XX, personas kods XX. Tas reģistrēts Zemesgrāmatā ar nodalījumu Nr.100000443568.

22. Par laika periodu 01.01.2009. – 31.12.2013. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

23. 30.03.2017. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu LIELLAUKI, Virgas pagastā (personīgā konta nr. NINO sistēmā 10582) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 530,72;

nokavējuma nauda līdz 30.03.2017. –            EUR 389,95;

KOPĀ –                                                         EUR 920,67.

24. 24.01.2013. tika sagatavots “Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2013.gadam Nr. 13-324” un nosūtīts uz norādīto pasta adresi “Cepļi”, Virgas pagastā, Priekules novadā. Maksāšanas paziņojums nav ticis apstrīdēts.

 

 

25. Nekustamais īpašums JAUNCEPĻI, Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.6498 001 0035) 20.04.2006. – 21.12.2012. piederēja XX, personas kods XX. To apliecina Zemesgrāmatas nodalījums Nr.43 no 21.08.1997.

26. Par laika periodu 01.01.2008. – 31.12.2010. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

27. 30.03.2017. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par bijušo zemes īpašumu JAUNCEPĻI, Virgas pagastā (personīgā konta nr. NINO sistēmā 10138) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 213,89;

nokavējuma nauda līdz 30.03.2017. –            EUR 213,68;

KOPĀ –                                                         EUR 427,57.

28. Nekustamais īpašums KĀPĪŠI, Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.6498 003 0225) no 01.08.2007. – 31.12.2011. tika iznomāts XX, personas kods XX. To apliecina Zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/90 no 30.07.2007. un Priekules novada domes 22.12.2011. sēdes protokols Nr.22, 28.§ par zemes nomas līguma izbeigšanu.

29. Par laika periodu 01.04.2008. – 31.12.2011. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

30. 30.03.2017. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par iznomāto zemes īpašumu KĀPĪŠI, Virgas pagastā (personīgā konta nr. NINO sistēmā 10369) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 514,23;

nokavējuma nauda līdz 30.03.2017. –            EUR 484,20;

KOPĀ –                                                         EUR 998,43.

31. 24.01.2013. tika sagatavots “Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2013.gadam Nr. 13-315” un nosūtīts uz norādīto pasta adresi “Cepļi”, Virgas pagastā, Priekules novadā. Maksāšanas paziņojums nav ticis apstrīdēts.

              32. 09.04.2015. tika izsludināts XX maksātnespējas process (ieraksts Maksātnespējas reģistrā 10.04.2015.), kurš tika izbeigts 22.12.2015. un XX netika piemērota saistību dzēšanas procedūra (ieraksts Maksātnespējas reģistrā 23.12.2015.).

Maksātnespējas likuma 151.panta otrā daļa: “Ja vienlaikus ar bankrota procedūras pabeigšanu vai izbeigšanu tiek izbeigts fiziskās personas maksātnespējas process, atjaunojas kreditoru tiesības prasīt parādnieka saistību izpildi apmērā, kādā parādnieks nav izpildījis savas saistības fiziskās personas maksātnespējas procesā, kā arī tiek atjaunotas lietas par piespriesto, bet nepiedzīto summu piedziņu un lietas par parādnieka saistību izpildīšanu tiesas ceļā”.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un Priekules novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 23.03.2017. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem CEĻMALAS LAUKI, CINĪŠI, GRANTSKALNI, JAUNCEPĻI, KĀPĪŠI, KARUĻI, LEJASCEPĻI, LIELLAUKI, Virgas pagastā, Priekules novadā par laiku līdz 2013.gada 31.decembrim, sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa kopējā pamatsumma – EUR 3550,48;

nokavējuma nauda līdz 30.03.2017. –                        EUR 2885,13;

KOPĀ            -                                                                       EUR 6435,61

(Seši tūkstoši četri simti trīsdesmit pieci euro, 61 cents).

 

2.Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,                            reģ.Nr. 90000031601 AS „Swedbank” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 14.maijam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 15.maijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX, adreseXX, Saldus novads, LV-3498;

1 eks. Finanšu nodaļai;

1 eks. pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Virgas pagasta pārvaldei.

 

108. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA NIEDRES&KO par nekustamajiem īpašumiem BĒRZU IELA 1, ZVIEDRU VĀRTI 1, Priekulē un DOBELES DĪĶIS, Priekules pagastā, Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                      

Nr.108

                               (protokolsNr.3, 29.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA NIEDRES&KO par nekustamajiem īpašumiem BĒRZU IELA 1, ZVIEDRU VĀRTI 1, Priekulē un DOBELES DĪĶIS, Priekules pagastā, Priekules novadā

 

1.      Nekustamais īpašums DOBELES DĪĶIS, Priekules pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.6482 003 0052) pieder SIA “Niedres & KO”, reģ.nr. 42103045327. Īpašumtiesības 07.05.2008. reģistrētas Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta nodalījumā Nr.100000195290.

 

2.      Par laika periodu 01.01.2016. līdz 31.12.2016. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

3.      30.03.2017. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu DOBELES DĪĶIS, Priekules pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 11506) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 163,40;

nokavējuma nauda līdz 30.03.2017. –            EUR 21,33;

KOPĀ                                                             EUR 184,73.

 

4.      05.02.2016. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2016.gadam Nr.16-3150” un nosūtīts uz uzņēmuma juridisko adresi Lauktehnikas iela 1C, Grobiņa, Grobiņas novads, LV 3430.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts.

 

5.      Nekustamais īpašums ZVIEDRU VĀRTI 1, Priekulē, Priekules novadā (kad.Nr. 6415 507 0010 001) pieder SIA “Niedres & KO”, reģ.nr. 42103045327. Īpašumtiesības reģistrētas Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.122.

 

6.      Par laika periodu 01.01.2016. – 31.12.2016. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

7.      30.03.2016. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par ēkas īpašumu ZVIEDRU VĀRTI 1, Priekulē, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 32498) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 15,13;

nokavējuma nauda līdz 30.03.2017. -             EUR 1,98;

KOPĀ                                                             EUR 17,11.

                       

8.      09.02.2016. tika sagatavots “Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2016.gadam Nr.16-3617” un nosūtīts uz adresi Lauktehnikas iela 1C, Grobiņa, Grobiņas novads, LV 3430.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts.

 

9.      Nekustamais īpašums BĒRZU IELA 1, Priekulē, Priekules novadā (kad.nr. 6415 005 0033 un nr. 6415 005 0018 001) saskaņā ar Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 100000477083 pieder Priekules novada pašvaldībai.

No 01.10.2009. SIA “Niedres & KO” izmanto minēto nekustamo īpašumu, pastāvot faktiskajām nomas attiecībām starp SIA “Niedres & KO” un Priekules novada pašvaldību, bet nav noslēgusi rakstveida nomas līgumu.

21.10.2010. SIA “Niedres & KO” iegādājusies (Nekustamā īpašuma pirkuma līgums Nr. 3-32/415) nekustamo īpašumu BĒRZU IELA 1, Priekulē, bet savas īpašumtiesības uz īpašumu nav reģistrējusi Zemesgrāmatā.

 

10.  Par laika periodu 01.01.2016. – 31.12.2016. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

11.  30.03.2017. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu BĒRZU IELA 1, Priekulē, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 31018) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 25,17;

nokavējuma nauda līdz 30.03.2017. -             EUR 3,28;

KOPĀ                                                             EUR 28,45.

 

Parāds par ēku īpašumu BĒRZU IELA 1, Priekulē, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 31019) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 121,68;

nokavējuma nauda līdz 30.03.2017. -             EUR 15,88;

KOPĀ                                                             EUR 137,56.

 

12.  29.01.2016. tika sagatavots “Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2016.gadam Nr.16-1758” un nosūtīts uz adresi Lauktehnikas iela 1C, Grobiņa, Grobiņas novads, LV 3430.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un Priekules novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 23.03.2017. lēmumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA “Niedres & KO”, reģ.nr.42103045327, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem DOBELES DĪĶIS, Priekules pagastā (kad.nr. 6482 003 0052), ZVIEDRU VĀRTI 1, Priekulē (kad.nr. 6415 507 0010 001) un BĒRZU IELA 1, Priekulē (kad.nr. 6415 005 0033 un Nr. 6415 005 0018 001) par laiku 01.01.2016. – 31.12.2016., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 325,38;

nokavējuma nauda līdz 30.03.2017. –            EUR 42,47;

KOPĀ                                                                        EUR 367,85

(Trīs simti sešdesmit septiņi euro, 85 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 14.maijam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 15.maijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. SIA “Niedres & KO”, reģ.nr. 42103045327, Lauktehnikas iela 1C, Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430; neierakstītā sūtījumā nosūtīt uz Ķieģeļu iela 11, Priekule, LV-3434;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

109. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX par nekustamajiem īpašumiem DUNDURI, Priekules pagastā un JOSTMAŅI, Bunkas pagastā, Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                    

 Nr.109

                               (protokolsNr.3,30.punkts)

 

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX par nekustamajiem īpašumiem DUNDURI, Priekules pagastā un JOSTMAŅI, Bunkas pagastā, Priekules novadā

 

1.      Nekustamais īpašums DUNDURI, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6482 009 0165, saskaņā ar ierakstiem Zemesgrāmatas folijā Nr.100000535517, līdz 22.11.2016. piederēja ZZ (ZZ), personas kodsZZ.

 

2.      Par laika periodu 29.04.2016. – 22.11.2016. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

3.      30.03.2017. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu DUNDURI, Priekules pagastā, Priekules novadā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –              EUR 8,97;

nokavējuma nauda 29.04.2016.- 30.03.2017. –          EUR 3,51;

KOPĀ                                                                         EUR 12,48.

 

4.      Nekustamais īpašums JOSTMAŅI, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6446 007 0033, saskaņā ar 03.12.2013. ierakstu Zemesgrāmatas folijā Nr.100000527723, pieder ZZ (XX), personas kods XX.

 

5.      Par laika periodu 29.04.2016. – 30.03.2017. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

6.      30.03.2017. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu JOSTMAŅI, Bunkas pagastā, Priekules novadā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –              EUR 33,18;

nokavējuma nauda 29.04.2016. – 30.03.2017. –        EUR 17,36;

KOPĀ                                                                         EUR 50,54.

 

7.      05.02.2016. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2016.gadam Nr.16-3165” un nosūtīts uz norādīto elektroniskā pasta adresi peterissvarcs@inbox.lv. Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. XX nav vērsies Priekules novada pašvaldībā un ziņojis, ka maksāšanas paziņojums nebūtu saņemts.

 

8.      Priekules novada pašvaldībā saņemta vēstule (Nr.02803/014/2017-NOS no 20.02.2017.) no zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas par to, ka uz XX piederošo nekustamo īpašumu JOSTMAŅI, Bunkas pagastā (kad.nr. 6446 007 0078) tiek vērsta piedziņa.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un Priekules novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 23.03.2017. lēmumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX (XX), personas kods XX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem DUNDURI, Priekules pagastā (kad.nr.6482 009 0159) un JOSTMAŅI, Bunkas pagastā (kad.nr.6446 007 0033), Priekules novadā par laiku 29.04.2016. – 30.03.2017., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –              EUR 42,15;

nokavējuma nauda 29.04.2016. – 30.03.2017. –        EUR 20,87;

KOPĀ                                                                                    EUR 63,02

(Sešdesmit trīs euro, 02 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 14.maijam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 15.maijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX,XX, Ventspils novadā, LV-3619;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Bunkas pagasta pārvaldei.

110. Par SIA “Alberta saimniecība” iesniegumu, Gramzdas pag. Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                    

 Nr.110

                               (protokolsNr.3,31.punkts)

Par SIA “Alberta saimniecība” iesniegumu, Gramzdas pag. Priekules nov. 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Alberta saimniecība”, reģ.Nr.40103201824, juridiskā adrese: “Stūri”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, valdes XX, 02.03.2017. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/647-S, ar lūgumu pagarināt 11.10.2011.Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.3-39/24-2011 termiņu un par parāda nomaksu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2011.gada 11.oktobrī starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums ar Nr.3-39/24-2011(turpmāk - līgums) par telpu ar kopējo platību 334,2 m² platībā nomu ēkā Miera ielā 3, Gramzdā, Gramzdas pagastā augļu un dārzeņu ražotnes, un pārstrādes ceha izveidei. Līguma termiņš  noteikts līdz 01.09.2012.

2012.gada 23.novembrī ir noslēgta Vienošanās Nr.3-39/17-2012 par grozījumiem līgumā - līguma termiņš pagarināts līdz 01.11.2013.

2014.gada 20.janvārī ir noslēgta Vienošanās Nr.2.3.2/5 par līguma termiņa pagarināšanu līdz 2016.gada 31.decembrim un nomas maksas izmaiņām.

Pēc līguma termiņa izbeigšanās nomniekam ir jāatbrīvo telpas un jānodod pašvaldībai ar Pieņemšanas nodošanas aktu.

Sakarā ar to, ka telpu nomnieks nevar atbrīvot telpas, jo nav kur uzglabāt iekārtas, tiek lūgts pagarināt Nedzīvojamās telpas nomas līguma termiņu.

Iekārtas atrodas nomas telpās un faktiski telpas tiek izmantotas iekārtu uzturēšanai.

Nomniekam par telpu nomu ir iekrājies parāds par laika periodu no 25.12.2015. līdz 31.12.2016. par summu EUR 1073.18. Pēdējais maksājums veikts 2015.gada 31.decembrī.

Iesniedzējs lūdz atļauju nomaksāt parādu par telpu nomu, to sadalot uz 12 mēnešiem.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Pagarināt 11.10.2011.Nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.3-39/24-2011 ar nomnieku SIA “Alberta saimniecība” uz laiku līdz 2017.gada 31.decembrim, pie šādiem nosacījumiem:

                  1.1.nomniekam nomas maksas kavējums EUR 1073, 18.-  jānomaksā līdz 2017.gada 20.decembrim sekojoši – ik mēnesi jāmaksā kārtējie maksājumi un jāsedz no nomas maksas parāda EUR 120.-; 2017.gada decembrī parāda summas pēdējais maksājums ir EUR 113,18.-

                  1.2.nomas maksa par telpu faktisko lietošanu par 2017.g. janvāri papildus parāda segšanas summai un kārtējam nomas maksas maksājumam par aprīli, jānomaksā līdz 2017.gada 30.aprīlim;

                  1.3. nomas maksa par telpu faktisko lietošanu par 2017.g. februāri papildus parāda segšanas summai un kārtējam nomas maksas maksājumam par maiju, jānomaksā līdz 2017.gada 30.maijam;

                  1.4. nomas maksa par telpu faktisko lietošanu par 2017.g. martu papildus parāda segšanas summai un kārtējam nomas maksas maksājumam par jūniju, jānomaksā līdz 2017.gada 30.jūnijam.

2.Gadījumā, ja netiek ievēroti 1.punktā esošie nosacījumi un tiek kavēti maksājumi, pašvaldība ir tiesīga nekavējoši vienpusēji izbeigt līgumu, par to paziņojot nomniekam trīs darba dienas iepriekš un nodot parāda piedziņu tiesā.

3.Pagarināt 12.11.2014. Līgumu Nr.2.2.2/306 par elektroenerģijas piegādi un lietošanu ar SIA “Alberta saimniecība” uz laiku līdz 2017.gada 31.decembrim.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms - 1 eks.: SIA “Alberta saimniecība”, “Stūri”, Gramzdas pag., Priekules nov., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai, finanšu nodaļai, grāmatvedei I.Sokolovskai, juristei I.Avotiņai.

 

111. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības XX

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                      

Nr.111

                               (protokolsNr.3,32.punkts)

Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības XX

 Priekules novada pašvaldībā 09.03.2017. saņemts XX iesniegums (reģistrācijas nr. 2.1.4/17/695-S) ar lūgumu nodot zemi īpašumā bez atlīdzības pie dzīvokļa Liepājas ielā 1, dz.31, Priekulē, Priekules novadā.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamo īpašumu – dzīvokli Liepājas ielā 1-31, Priekulē, Priekules novadā XX ieguvis savā īpašumā 2002.gada 16.maijā saskaņā ar Pirkuma līgumu Nr.127, kas noslēgts starp XX un Priekules pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju.

            2002.gada 16.maijā Priekules pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisija pirkuma līgumā nr. 127 iekļāvusi zemesgabala nomas tiesības uz 99 gadiem 2716 m2 platībā, proporcionāli kopīpašuma daļai

             Nekustamais īpašums Liepājas ielā 1, Priekulē, Priekules novadā - zemes gabals ar kadastra Nr.6415 001 0023, zemes gabala kopējā platība 1279,81 m2, uz kura atrodas namīpašums daudzdzīvokļu māja reģistrēts Liepājas tiesu zemesgrāmatu nodaļā Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 82. Īpašuma tiesības uz zemi nostiprinātas Priekules novada pašvaldībai.

              Likums „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta 4.daļa nosaka, „Šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto dzīvokļu īpašniekiem valsts vai pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

            XX ir piešķirama īpašumā zeme bez atlīdzības pie nekustamā īpašuma - dzīvoklis Nr.31 Liepājas ielā 1, Priekulē, Priekules novadā – 4720/160920 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra Nr.6415 001 0023, zemes gabala kopējā platība 1279,81 m2.

           Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta pirmo un ceturto daļu, likuma„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas

17.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  

1.  Nodot bez atlīdzības XX nekustamo īpašumu – Liepājas iela 1, Priekulē, Priekules novadā – 4720/160920 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra Nr.6415 001 0023, zemes gabala kopējā platība 1279,81 m2.

2.  Noslēgt ar XX vienošanos par 1. punktā minētās zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

3.  Atbildīgais par lēmuma izpildi domes juriste I.Avotiņa un nekustamo īpašumu speciāliste I.Lācīte.

           

 Lēmums izsūtāms:                                         

1 eks. XX: Liepājas iela 1 - 31, Priekule, Priekules novads, LV-3434,

          1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

112. Par daļu no zemes Nākotnes ielā 15, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                   

   Nr.112

                               (protokolsNr.3,33.punkts)

 

Par daļu no zemes Nākotnes ielā 15, Kalnenieki, Priekules pag.,  Priekules nov., iznomāšanu XX

 

          Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Jūrmala, 09.03.2017. iesniegums (Nr.2.1.4/17/693-S) ar lūgumu iznomāt daļu no  zemes  Nākotnes ielā 15, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 007 0080,  200  m2 platībā .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Nākotnes iela 15, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.187 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Minētā zemes vienība ir apbūvēta ,uz tās atrodas Priekules novada pašvaldībai piederoša dzīvojamā ēka.

XX  vēlas nomāt daļu no ēkas un zemes ar kadastra apz.6482 007 0080 200 m2 platībā malkas šķūņa būvniecībai.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par  Priekules novada  pašvaldības  nedzīvojamo telpu nomu” ( protokols Nr.8, 12.§) , 9.punktu – „telpu nomas maksa viena pretendenta gadījumā – apstiprinātā cenrādī noteiktā nomas maksa saskaņā ar pielikumu Nr.1 . Papildus šajā nolikumā noteiktajai nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis ( PVN).”

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” , atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes ar nosaukumu Nākotnes iela 15, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6482 007 0080 200 m2 platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.04.2017. līdz 31.03.2022. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.      Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.      Nomas termiņu no 2017.gada 1.aprīļa  līdz 2022.gada 31.martam. 

4.      Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei  sagatavot šim lēmumam atbilstošu zemes nomas līgumu.

5.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

1 eks. XX : XX, Liepāja,  LV-2011,

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei,

1 eks. Finanšu nodaļai.

 

Pielikums.

113. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                     

 Nr.113

                               (protokolsNr.3,34.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

 2017.gada 27.februārī (reģistrācijas Nr. 2.1.4//17604-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Priekule, Priekules novads, iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Priekules pagasta īpašumu  “Vitas”,  ar kadastra Nr. 6482 008 0150, Rīta iela 8A, kadastra nr. 6415 004 0059 un Zāļu iela 14, Priekule, kadastra nr. 6415 003 0030, kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

XX īpašumā ir sekojoši īpašumi:

Zeme  Zāļu iela 14, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 003 0030 , 3766 m2 .

Zeme  Rīta iela 8A, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 004 0059 , 1391 m2 .

Zeme „Vitas”, Priekules pagastā , Priekules novadā, kadastra Nr. 6482 008 0150  30,24  ha platībā

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus.

XX lūdz nodokļa atvieglojumu zemei Zāļu iela 14, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 003 0030 , 3766 m2 platībā, zemei  Rīta iela 8A, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 004 0059 , 1391 m2 platībā un zemei „Vitas”, Priekules pagastā , Priekules novadā, kadastra Nr. 6482 008 0150  30,24  ha platībā

 Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6401105 kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punktu - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.”

            Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

                           Piemērot 2017. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai XX,  personas kods XX,  par zemi  „Zāļu iela 14, Priekule, Priekules nov., kadastra Nr. 6415 003 0030  3766 m2 platībā, par zemi  Rīta iela 8A, Priekule, Priekules nov., kadastra Nr. 6415 004 0059  1391 m2 platībā un par zemi  “Vitas”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6482 008 0150  30,24 ha platībā kā represētajai  personai.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

   1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

   1 eks. XX, XX, Priekules novads, LV-3434.

114. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma ”Jaunarāji”, Kalētu pagasts, Priekules novads, sadalīšanai

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                   

  Nr.114

                               (protokolsNr.3,35.punkts)

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma  ”Jaunarāji”, Kalētu pagasts, Priekules novads, sadalīšanai

 Priekules novada pašvaldības domē saņemts SIA “Latvijasmernieks.lv”, Dienvidkurzemes biroja administratores XX 21.03.2017. elektroniskā vēstule, iereģistrēts ar Nr.2.1.7/17/809-S, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Jaunarāji”, Kalētu pag., Priekules nov., sadalīšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Jaunarāji” 47,4 ha kopplatībā, Kalētu pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6464 003 0013, kas sastāv no vienas zemes vienības, 2001.gada 24.janvārī reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.131 uz XX vārda (turpmāk- īpašniece).

Īpašniece vēlas sadalīt zemes vienību no tās atdalot vienu zemes vienību.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz nekustamā īpašuma “Jaunarāji”, Kalētu pagastā īpašnieces iesniegumu un Priekules novada pašvaldības 2016.gada 24.novembra izsniegtajiem “Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi zemes vienībai “Jaunarāji”.Zemes ierīcības projektu izstrādājusi SIA “Latvijasmernieks.lv” Dienvidkurzemes birojs.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu un tā grozījumus apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 22.pantu un uz Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6.,26.,28.2.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt SIA “Latvijasmernieks.lv” Dienvidkurzemes biroja izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ”Jaunarāji”, kadastra Nr.6464 003 0013, Kalētu pagastā, Priekules novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 003 0013 sadalīšanai divās zemes vienībās, saskaņā ar projekta grafisko daļu (pielikums).

2. Projektētai zemes vienībai Nr.1 ar plānoto kadastra apzīmējumu 6464 003 0090, platība 15,4 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), saglabāt nosaukumu „Jaunarāji” un noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101 un ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, kods 1201.

3. Projektētai zemes vienībai Nr.2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 6464 003 0091, platība 32,0 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), apstiprināt nosaukumu „Mazarāji” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 Lēmums, elektroniski parakstīts, izsūtāms: 10 darbadienu laikā Valsts zemes dienestam, kac.liepaja@vzd.gov.lv un SIA “Latvijasmernieks.lv”, liepāja@latvijasmernieks.lv ;

1 eks. nek.īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

115. Par zemes ierīcības projekta „Induļi”, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                             

  Nr.115

                                          (protokolsNr.3,36.punkts)

    Par zemes ierīcības projekta  „Induļi”, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu

        Priekules novada pašvaldības domē 22.02.2017. saņemts SIA ,,Topoprojekts”, Reģistrācijas numurs 42103041630 pilnvarotās personas XX, iesniegums ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Induļi”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6446 004 0100 , sadalīšanu.

Nekustamais īpašums „Induļi” Bunkas pagastā, Priekules novadā, nostiprināts Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 82 , īpašnieces XX un XX.

Priekules novada Priekules pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.

01.2017. XX un XX Priekules novada pašvaldībā saņēmušas Zemes ierīcības izstrādes noteikumus (iereģistrēti ar Nr. 2.1.4/1233) nekustamā īpašuma „Induļi”, Bunkas pag., Priekules nov., sadalei.

Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma „Induļi”, Bunkas pag., Priekules nov.,  kadastra Nr.6446 004 0100, sadalīšanu, izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu .

Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-atbilst normatīvo aktu prasībām.

            Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu , kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt SIA „Topoprojekts”, reģistrācijas Nr.42103041630 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Induļi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6446 004 0100, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6446 004 0100 sadalīšanai.

2.      Atļaut veikt zemes vienības ”Induļi”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6446 004 0100 sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot 0,55 ha platībā vienu zemes gabalu Nr.1

3.      Plānotajām zemes vienībām Nr.1 0,55 ha platībā , ar plānoto kadastra apzīmējumu 6446 004 0110 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) atstāt nosaukumu „ Induļi”, Bunkas pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve– kods 0601.

4.      Atdalītajiem zemes gabaliem 0,55 ha platībā ar plānoto kadastra apzīmējumu 6446 004 0111 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) apstiprināt nosaukumu „Jurģīši” un noteikt atdalāmajiem zemes gabaliem, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve – kods 0601 .

5.      Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

6.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 Lēmums izsūtāms:

1 eks. Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei

1 eks. SIA „Topoprojekts”: martins.zgirskis@apollo.lv

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv

 

Pielikums.

116. Par zemes ierīcības projekta Aizputes iela 30, Priekule, Priekules nov., apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                                

Nr.116

                                          (protokolsNr.3,37.punkts)

 

 

   Par zemes ierīcības projekta  Aizputes iela 30, Priekule, Priekules nov., apstiprināšanu

 

 

        Priekules novada pašvaldības domē 27.02.2017. saņemts SIA ,,Metrum”, Reģistrācijas numurs 40003388748 sertificētas zemes ierīkotājasXX, iesniegums ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Aizputes iela 30, Priekule , Priekules nov., kadastra Nr.6415 002 0078, sadalīšanu.

Nekustamais īpašums Aizputes iela 30, Priekule, Priekules nov., nostiprināts Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000435168, īpašnieks Priekules novada pašvaldība.

Priekules novada Priekules pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā mazstāvu dzīvojamās apbūves un tehniskās apbūves teritorijas.

Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma Aizputes iela 30, Priekule , Priekules nov.,  kadastra Nr.6415 002 0078, sadalīšanu, izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu .

Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-atbilst normatīvo aktu prasībām.

            Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu , kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt SIA „Metrum”, reģistrācijas Nr.40003388748 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Aizputes iela 30, Priekule, Priekules novads, kadastra Nr.6415 002 0078, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6415 002 0078 sadalīšanai.

2.      Atļaut veikt zemes vienības Aizputes iela 30, Priekule, Priekules nov., kadastra Nr.6415 002 0078 sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot 0,55 ha platībā vienu zemes gabalu Nr.1

3.      Plānotajām zemes vienībām Nr.1 2,9772 ha platībā, ar plānoto kadastra apzīmējumu 6415 002 0111 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) atstāt nosaukumu Aizputes iela 30, Priekule, Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve– kods 1201.

4.      Atdalītajam zemes gabalam 0,55 ha platībā ar plānoto kadastra apzīmējumu 6415 002 0110 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) apstiprināt nosaukumu Brīvības iela 8, Priekule, Priekules novads un noteikt atdalāmajiem zemes gabaliem, zemes lietošanas mērķi – Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme – kods 0600 .

5.      Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

6.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei

1 eks. SIA „Metrum”: liepaja@metrum.lv

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv

 

Pielikums.

117. Par zemes vienības “Tīdi”, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                                                 

   Nr.117                                         

(protokolsNr.3,38.punkts)

 

 Par zemes vienības “Tīdi”, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Gramzdā, Gramzdas pag., Priekules nov., 21.03.2017. iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību „Tīdi” 3.6 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0423, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kā pirmnomas personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība „Tīdi” 3,6 ha platībā bija piešķirta pastāvīgā lietošanā iesniedzējam.

Ar Gramzdas pagasta padomes 23.03.2009.sēdes lēmumu, protokols Nr.4, iesniedzējam izbeigtas zemes lietošanas tiesības. Iepriekš noslēgtā zemes nomas līguma termiņš izbeidzies.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” (turpmāk- Noteikumi) 2. punktu lauku apvidus zemes nomas līgumu (turpmāk - nomas līgums) par visu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi vai par šīs zemes daļu var noslēgt persona, kas ieguvusi nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu un 7. punktu nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”2. un 7.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar XX, personas kods XX, par zemes vienības „Tīdi” 3,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 00 0423, Gramzdas pagastā, iznomāšanu kā pirmnomas personai, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Noteikt:

2.1. līguma termiņu līdz 31.03.2027.;

2.2. nomas maksu gadā- 0,5% no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu  nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms 1 eks. XX, XX, Priekules nov.

 

Pielikums.

118. Par īpašumā „Lankopi”, Priekules pag., Priekules novads esošo zemes vienību apvienošanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                                                  

Nr.118                                    

     (protokolsNr.3,39.punkts)

 

Par  īpašumā „Lankopi”, Priekules pag., Priekules novads esošo zemes vienību apvienošanu

 

Priekules novada pašvaldībā tika saņemts XX, dzīvojoša
XX, Priekules nov., 13.12.2016. iesniegums (Nr. 2.1.4/ 2041) ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Lankopi”, kadastra Nr.6482 008 0043, Priekules pagastā, Priekules novadā, divos atsevišķos īpašumos.

Nekustamais īpašums „Lankopi”, Priekules pag., Priekules nov., ir XX īpašums, kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.97.

Nekustamais īpašums „ Lankopi” 42,48  ha kopplatībā, kadastra Nr.6482 008 0043, sastāv no 4 (četrām) atsevišķām zemes vienībām –zemes vienība 0,87 ha, kadastra apzīmējumu 6482 008 0163 , zemes vienība  3,2 ha, kadastra apzīmējumu 6482 008 0043, zemes vienība 28,25 ha , kadastra apzīmējums 6482 008 0044 un zemes vienība 9,91 ha , kadastra apzīmējums 6482 008 0164.

          Ar 29.12.2016. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 20,50., „ Par  nekustamā īpašuma „ Lankopi” , Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu” nekustamā īpašuma zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6482 008 0164 un 6482 008 0044 tika atdalītas un tām tika piešķirts vienots nosaukums „Dižozoli” un noteikts NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101.

            Īpašnieks vēlējās minētās , blakus esošās zemes vienības apvienot vienā zemes gabalā.

            Īpašuma “Lankopi”, Priekules pag., Priekules novads zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6482 008 0164 un 6482 008 0044 ir blakus esošas zemes vienības un zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6482 008 0163 un 6482 008 0043 ir blakus esošas zemes vienības.

Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktam zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.

Atbilstoši Kadastra likuma 19.panta 4.punktam, kurš nosaka, ka pamatojoties uz šā likuma 24.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 5., 6., 7. un 11.punktā minēto personu iesniegumu, atbilstoši normatīvo aktu un šā likuma 34.panta nosacījumiem Kadastra informācijas sistēmā drīkst apvienot vairākus viena veida nekustamā īpašuma objektus vienā nekustamā īpašuma objektā un 1.panta 14.punktu - nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

 Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība.

   Uz XX piederošā nekustamā īpašuma „Lankopi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0043 atrodas dzīvojamā ēka un palīgēkas.

            Pamatojoties uz Kadastra likuma 1.panta 14.punktam, 11. panta pirmo daļu, 19.panta 4.punktam, 2006.gada 14.septembra likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta trešās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 23.11.2015. Priekules novada teritorijas plānojums 2015.-2026.gadam, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls);deputāti Ruigonda Džeriņa un Andris Džeriņš, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās; PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut apvienotXX, personas kods XX:

1.1.blakus esošās zemes vienības vienā zemes gabalā: zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem  6482  008 0164 un 6482 008 0044  un zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6482 008 0163 un 6482 008 0043 saskaņā ar grafisko pielikumu, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa (1.pielikums)

1.2.Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi jaunveidojamai zemes vienībai–zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība- kods 0101.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

2.       Dzīvojamai ēkai  ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0043 001 un palīgēkām ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0043 002; 6482 008 0043 003 atstāt adresi – „Lankopi”, Priekules pagasts, Priekules novads, klasifikatora kods- 103795702.

3.      5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms :

 1 eks. XX : XX, Priekules novads ,  LV-3434.

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

Pielikums.