30.03.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.3)

119. Par zemes Bērzu iela 13, Saulaine, Priekules pag., Priekules novadā iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                                                  

Nr.119                                       

(protokolsNr.3,40.punkts)

Par zemes Bērzu iela 13, Saulaine, Priekules pag., Priekules novadā iznomāšanu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Priekules novadā, iesniegums (reģistrācijas Nr.2.1.4/17/433-S), kurā lūgts atļaut atsavināt nekustamo īpašumu Bērzu iela 13, Saulaine, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 006 0025  0,5605 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar 26.11.2009. Priekules novada domes  lēmumu , protokols nr.14, zemei  Bērzu iela 13, Saulaine, Priekules pagasts ,Priekules novads ar noteikts statuss - pašvaldībai piekritīgā apbūvētā zeme.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0025 ir apbūvēta, uz tās atrodas XX piederoša dzīvojamā māja un saimniecības ēka. Būves reģistrētas Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000561948 uz XX vārda.

 Likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās daļas 3.punkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve).

 Lai nekustamo īpašumu varētu atsavināt XX, vispirms  nepieciešams noslēgt zemes nomas līgumu.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un Apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir EUR 28.00 gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā EUR 28.00 gadā.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.        Iznomāt XX, personas kods XX, zemi ar nosaukumu Bērzu iela 13, Saulaine, Priekules pagasts, Priekules novads,  apzīmējums kadastrā 6482 006 0025 0.5605 ha platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu uz 10. (desmit) gadiem ar 01.04.2017. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.       Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 28.00 gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.      Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. xx: xx, Priekules novads, LV-3434,

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

Pielikums.

120. Par zemes Līvu iela 7, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules novadā iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 30.martā                                                                                                                                  

Nr.120                                       

(protokolsNr.3,41.punkts)

 

Par zemes Līvu iela 7, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules novadā iznomāšanu XX

 

2017.gada14.februārī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/465-S ) Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX, dzīvojošas XX, Priekules novadā, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi Līvu iela 7, Tadaiķi, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0008 , 0,3030 ha platībā ēku uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemei „Līvu iela 7”, Tadaiķi , Bunkas pagasts ,Priekules novads ar Priekules novada domes 2010.gada 28.oktobra sēdes protokolu Nr. 18, pielikumu Nr. 24 noteikts statuss - pašvaldībai piekrītošā zeme.

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64460030008  un kadastra apzīmējumu 64460030120  ir apbūvētas , uz tām atrodas ēka un palīgēkas , kuru potenciālais mantinieks  ir XX.

 Ar XX  XX 01.01.2017. ir noslēdzis dzīvojamās telpas īres līgumu par Līvu iela 7, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads īri.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un Apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir EUR 28.00 gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā EUR 28.00 gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” , atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt XX, personas kods XX, zemi ar nosaukumu Līvu iela 7, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads,  apzīmējums kadastrā 6446 003 0008 0.3030 ha platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu uz 10. (desmit) gadiem ar 01.04.2017. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.       Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR  28.00 gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.      Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. XX:XX, Priekules novads, LV-3446,

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

Pielikums.

121. Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, Priekules nov., iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                                                  

Nr.121                                       

(protokolsNr.3,42.punkts)

 

 Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule,  Priekules nov., iznomāšanu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Liepāja, 06.02.2017. iesniegums (Nr.2.1.4/17/175-S) ar lūgumu iznomāt daļu no  zemes  Paplakas iela 28, Priekule, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6415 001 0007,  65,28 m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums  „Paplakas iela 28” ,Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0007 ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr. 100000442973 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Minētā zemes vienība ir apbūvēta ,uz tās atrodas garāžas ar nenoskaidrotu piederību.

Zeme minētās garāžas uzturēšanai bija iznomāta XX.

 XX miris 14.07.2016.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt XX, daļu no zemes ar nosaukumu Paplakas iela 28, Priekule , Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6415 001 0007  65,28 m2 platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.04.2017. līdz 31.03.2022. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.       Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.      Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei  sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Pielikums.

122. Par ceļa servitūta noteikšanu zemes vienībā “Mediņi-Upesgrietēni” Kalētu pagastā, Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                                                  

Nr.122                                        (protokolsNr.3,43.punkts)

 

 

Par ceļa servitūta noteikšanu zemes vienībā “Mediņi-Upesgrietēni” Kalētu pagastā, Priekules novadā

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules novadā, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/443-S, ar lūgumu noteikt ceļa servitūtu zemes vienībā “Mediņi- Upesgrietēni”, kadastra apzīmējums 6464 006 0030, Kalētu pagastā, nodrošinot piekļuvi zemes vienībai “Meldri” ar kadastra apzīmējumu 6464 006 0047 .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Meldri”, kadastra Nr. 6464 006 0024, Kalētu pag., reģistrētas Liepājas tiesas zemesgrāmatas nodaļā Kalētu pagasta nodalījumā Nr.100000070670 uz iesniedzējas vārda. Nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām.

Nekustamais īpašums “Mediņi-Upesgrietēni”, kadastra Nr.6464 006 0030, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 006 0030, Kalētu pagastā ir pašvaldībai piekrītošs. Zemes vienība ir iznomāta.

Iesniedzējas piederošajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6464 006 0047 nav nodrošināta piekļuve un noteikts ceļa servitūts.

            Saskaņā ar LR likuma „Par autoceļiem” 6.¹ panta pirmo daļu ”Ja kāda īpašnieka zemes gabalu, kuru viņš ieguvis sakarā ar īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes privatizāciju, pievedceļš nesavieno ar valsts vai pašvaldības ceļu, šādam īpašniekam ir servitūta tiesības lietot braukšanai citos zemes gabalos esošos ceļus vai ierīkot tos no jauna un otro daļu Servitūtu nodibina Civillikumā noteiktajā kārtībā.[…]”.

            Saskaņā ar LR Civillikuma:

- 1231.pantu servitūtus nodibina ar likumu, ar tiesas spriedumu, ar līgumu vai testamentu;

- 1235.pantu no servitūta izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā abām pusēm, t. i. valdošā un kalpojošā nekustamā īpašuma īpašniekiem, tikai pēc servitūta ierakstīšanas zemes grāmatās; līdz tam laikam viņu starpā pastāv vienīgi personiska saistība, kuras ierakstīšanu zemes grāmatās var tomēr prasīt katra puse, ja vien izpildīti visi citi servitūtam nepieciešamie noteikumi;

 - 1156.pantu ar ceļa servitūtu var piešķirt tiesību uz braucamo ceļu.

Lai nodrošinātu piekļūšanu zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6464 006 0047, saskaņā ar grafisko pielikumu, būtu nodibināms ceļa servitūts 0,099 ha platībā - tiesība uz braucamo ceļu, ar kuru Priekules novada pašvaldībai piekrītošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6464 006 0030 tiktu apgrūtināta par labu zemes vienībai ar kadastru apzīmējumu 6464 006 0047.

            Ņemot vērā iepriekš minēto, vadoties no Civillikuma 1130.panta, 1131.panta, 1148.panta, 1156.panta, 1158.panta, 1231.panta 3.apakšpunkta, 1232.panta, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Nodibināt ceļa servitūtu 0,099 ha platībā (220 m garumā un 4,5 m platumā) pašvaldībai piekrītošajā zemes vienībā “Mediņi-Upesgrietēni”, kadastra apzīmējums 6464 006 0030, kurš tiek apgrūtināts par labu zemes vienībai “Meldri” ar kadastra apzīmējumu 6464 006 0047, Kalētu pagastā, Priekules novadā, saskaņā ar skici (1.pielikums).

2. Apstiprināt servitūta līguma projektu saskaņā ar šī lēmuma  2.pielikumu.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai organizēt servitūta līguma parakstīšanu un reģistrēt servitūtu Kadastra informācijas sistēmā. 

4. Informēt zemes nomniekus par ceļa servitūta nodibināšanu.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

  

Lēmums izsūtāms- 1 eks. izsūtāms: XX, XX., Priekules nov., LV 3484;  1 eks.nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

Pielikumi.

 

123. Par zemes ”Pie Zēliņiem” Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                                                 

 Nr.123                                      

  (protokolsNr.3,44.punkts)

 

 Par zemes ”Pie Zēliņiem” Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 

Priekules novada pašvaldībā tika saņemts XX, dzīvojošas XX., Priekules nov., 01.02.2017. iesniegums, iereģistrēts Nr.2.1.4/17/345-S, ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar nosaukumu „Pie Zēliņiem”  3,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0272, Kalētu pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Pie Zēliņiem” 4 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0272, Kalētu pagastā piekrīt pašvaldībai.

Augstāk minētā zemes vienība līdz 2016.gada 31.decembrim bija iznomāta pirmnomas personai. Pirmnomas persona līguma termiņu nepagarināja un atteicās no turpmākās zemes nomas.

Informācija par iznomājamām zemes vienībām ievietota pašvaldības mājaslapā no 2017.gada 20.janvāra ar pieteikšanās termiņu līdz 2017.gada 20.februārim.

Līdz 20.februārim tika saņemts viens iesniegums par zemes iznomāšanu.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11, 5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Iznomāt XX, personas kods XX, zemes vienību „Pie Zēliņiem”  3,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0272, Kalētu pagastā, lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot zemes nomas līgumu uz 5 gadiem, saskaņā ar grafisko pielikumu. 

2. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu  nav spēkā.

5.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. XX, XX., Priekules nov., LV3484;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikums.

124. Par daļu no zemes “Asfalta laukums” Kalētu pagastā iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                                                 

Nr.124                                       

(protokolsNr.3,45.punkts)

 

Par daļu no zemes “Asfalta laukums” Kalētu pagastā iznomāšanu XX

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX., Priekules nov., 01.03.2017. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/619-S, ar lūgumu iznomāt daļu no zemes “Asfalta laukums” 0,3 ha lielā platībā (0,07 ha šķūņa uzturēšanai un 0,23 ha ganībām).

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Asfalta laukums” 0,6861 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0266, Kalētu pagastā, Priekules novadā piekrīt pašvaldībai.

Uz zemes vienības atrodas ēka/būve- šķūnis, kas uz 23.08.1993. Vienošanās ar reģistra Nr.1-2887 pamata pieder iesniedzējai. Privatizēts par pajām.

Iesniedzēja lūdz iznomāt zemes daļu šķūņa uzturēšanai un ganībām.

            Saskaņā ar 30.10.2007. MK noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes noma” 4. pantu- zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, 7.pantu- apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.7.2 pants nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 4.,7.,7.²pantu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes vienības “Asfalta laukums” kopā 0,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0266, Kalētu pag., Priekules nov., 0,07 ha ēku/būvju uzturēšanai un 0,23 ha ganībām, saskaņā ar lēmumam pievienoto skici (pielikums).

2. Noteikt:

2.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 31.03.2027.

2.2. gada nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M. Kokovihinai sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4.  Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms - 1 eks.: XX, XX., Priekules nov., LV-3484,  nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai

 

Pielikums.

125. Par daļu no zemes ”Gundegas” Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                                                 

Nr.125                                   

   (protokolsNr.3,46.punkts)

 

Par daļu no zemes ”Gundegas” Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 

Izskatot jautājumu par daļu no zemes vienības “Gundegas” 6,4 ha platībā, Gramzdas pagastā iznomāšanu tika konstatēts, ka:

Zemes vienība “Gundegas” 10,82 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6458 003 0208, Gramzdas pagastā piekrīt pašvaldībai.

Zemes vienība nav iznomāta un ir starpgabals (nav piekļuves). Zemes vienība ir instrumentāli uzmērīta un sastāv no 4,1 ha meža, 6,4 ha aramzemes un  0,32 ha zeme zem ūdeņiem.

Informācija par iznomājamām zemes vienībām ievietota pašvaldības mājaslapā no 2017.gada 20.janvāra ar pieteikšanās termiņu līdz 2017.gada 20.februārim ar piezīmi, ka uz zemes nomu var pieteikties piegulošo zemju īpašnieki.

2017.gada 24.janvārī pašvaldībā tika saņemti divi iesniegumi ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar nosaukumu „Gundegas”  6,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 003 0208, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām:

- XX, dzīvojoša XX, Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/267-S;

- ZS “Jaunvēveri”, reģ.Nr.42101024994, īpašnieka XX iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/268-S.

 ZS “Jaunvēveri” piederošie zemes īpašumi nerobežojas ar iznomājamo zemes vienību. 2017.gada 13.februārī  iesniedzējam tika nosūtīta vēstule Nr.2.1.4/17/161-N par zemes neiznomāšanu, jo pašvaldība nevar nodrošināt piekļuvi.

XX piederošā zeme pieguļ iznomājamai zemes vienībai.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11,5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes vienības „Gundegas”  6,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 003 0208, Gramzdas pagastā, lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot zemes nomas līgumu uz 5 gadiem, saskaņā ar grafisko pielikumu. 

2. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu  nav spēkā.

5.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. XX, XX., Priekules nov., LV3487;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikums.

126. Par nosaukuma maiņu nekustamajiem īpašumiem Nākotnes iela 7 un Nākotnes iela 9, Gramzdas pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                  

Nr.126                                   

  (protokolsNr.3,47.punkts)

 Par nosaukuma maiņu nekustamajiem īpašumiem Nākotnes iela 7 un Nākotnes iela 9, Gramzdas pag., Priekules nov.

Izskatot jautājumu par nosaukuma maiņu nekustamajiem īpašumiem “Nākotnes iela 7” un “Nākotnes iela 9” , Gramzdas pagastā, Priekules novadā tika konstatēts, ka:

Ar 2016.gada 29.decembra Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu, protokola noraksts Nr.20, 46., apbūvētām zemes vienībām:

·          Nākotnes iela 7, Gramzdas pagastā, kadastra apzīmējums 6458 001 0049, mainīta adrese uz Jasmīnu iela 5, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.;

·         Nākotnes iela 9, Gramzdas pagastā, kadastra apzīmējums 6458 001 0219, mainīta adrese uz Jasmīnu iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.

Augstāk minētās zemes vienības ir pašvaldībai piederoša un piekrītoša.

   Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums. Saskaņā ar šā likuma 14.panta otro un trešo daļu īpašumu nosaukumus piešķir, maina vai apstiprina pašvaldības dome ar lēmumu, kuru pēc tam pašvaldība piecu darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas, nosūta Valsts zemes dienestam.

             Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14.panta otro un trešo daļu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Mainīt nekustamajam īpašumam “Nākotnes iela 7”, kadastra Nr.6458 001 0049, Gramzdas pagastā nosaukumu uz “Jasmīnu iela 5”.

2. Mainīt nekustamajam īpašumam “Nākotnes iela 9”, kadastra Nr.6458 001 0219, Gramzdas pagastā nosaukumu uz “Jasmīnu iela 3”.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai elektroniski parakstītu uz adresi: kac.liepaja@vzd.gov.lv ;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

127. Par adreses piešķiršanu ēkām/būvēm nekustamajā īpašumā “Spāres”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                                                 

Nr.127                                    

(protokolsNr.3,48.punkts)

Par adreses piešķiršanu ēkām/būvēm nekustamajā īpašumā “Spāres”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 2017.gada 24.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX., Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/569-S, ar lūgumu piešķirt adresi ēkām (trim šķūņiem) adresi “Spāres”, Gramzdas pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniedzējam piederošās trīs ēkas/būves, atrodas nekustamajā īpašumā ar nosaukumu “Spāres”, kadastra Nr.6458 001 0161, Gramzdas pagastā.

Iesniedzējs vēlas izveidot ēku/būvju īpašumu un ir nepieciešams ēkām piešķirt adresi.

Atbilstoši 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” (turpmāk- noteikumi) 2.8. apakšpunktam adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka (turpmāk – ēka) un 9.punktam, kurš nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

             Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8.apakšpunktu, 9.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piešķirt ēkām/būvēm ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0161 001, 6458 001 0161 002 un 6458 001 0161 003 adresi: “Spāres”, Gramzdas pag., Priekules nov.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. XX, XX., Priekules nov., LV 3486,

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, kurzeme@vzd.gov.lv,

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

128. Par 01.03.2012. zemes nomas līguma Nr.3-36/19-2012 termiņa pagarināšanu L.Kvāšei par zemes „Pie Ziediņiem”, Virgas pag., Priekules nov., nomu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                                                 

Nr.128                                  

  (protokolsNr.3,49.punkts)

 

Par 01.03.2012. zemes nomas līguma Nr.3-36/19-2012 termiņa pagarināšanu L.Kvāšei par zemes „Pie Ziediņiem”, Virgas pag., Priekules nov., nomu 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules novadā, 02.03.2017. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/634-S, ar lūgumu pagarināt 01.03.2012.zemes nomas līguma ar Nr.3-36/19-2012 termiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2012.gada 01.martā starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.3-36/19-2012 (turpmāk- Līgums) par zemes vienības ar nosaukumu „Pie Ziediņiem” 2,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0260, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš  noteikts līdz 01.03.2017.

Iesniedzēja lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11,5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 01.03.2012. zemes nomas līgumā Nr.3-36/19-2012, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un XX, noteikto līguma termiņu par 5 gadiem.

2. Veikts grozījumus Līguma:

2.1.  2.1. punktā – termiņš tiek noteikts līdz 31.03.2022.;

2.2.  3.1. punktā - noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;

2.3.  papildināt līgumu ar 3.5. punktu- Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par valsts vai pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību vai pēc pašvaldības saistošo noteikumu izstrādāšanas, nosūtot Nomniekam attiecīgu rakstisku paziņojumu. Šādas iznomātāja noteiktas izmaiņas ir saistošas nomniekam ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot Vienošanos par grozījumiem zemes nomas līgumā atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz Vienošanās par grozījumiem. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu Vienošanās par grozījumiem slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms  - 1 eks. XX, XX., Priekules nov.,LV3433, 1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

129. Par 31.07.2012. zemes nomas līguma Nr.3-36V/10-2012 termiņa pagarināšanu SIA „Sveaskog Baltfor” uz zemi „Lielskraģīši”, Virgas pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                                                 

Nr.129                                

   (protokolsNr.3,50.punkts)

 

 Par 31.07.2012. zemes nomas līguma Nr.3-36V/10-2012 termiņa pagarināšanu SIA „Sveaskog Baltfor” uz zemi „Lielskraģīši”, Virgas pag., Priekules nov. 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „Sveaskog Baltfor”, reģ.Nr.40003293038, izpilddirektora XX 22.02.2017. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/577-S, ar lūgumu pagarināt 31.07.2012. zemes nomas līgumā Nr.3-36V/10-2012 noteikto zemes nomas termiņu līdz 2018.gada 30.aprīlim.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2012.gada 31.jūlijā starp Priekules novada pašvaldību un SIA „Sveaskog Baltfor” tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.3-36V/10-2012 par daļu no zemes vienības ar nosaukumu „Lielskraģīši” – 1,19 ha (bijušais lidlauks), kadastra apzīmējums 6498 002 0055, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu saimnieciskai darbībai. Līguma termiņš ir līdz 30.04.2013.

2013.gada 25.jūnijā tika noslēgta Vienošanās Nr.3-36V/39-2013 par līguma termiņa pagarināšanu līdz 2015.gada 30.aprīlim.

2015.gada 10.aprīlī tika noslēgta Vienošanās Nr.2.3.4/47 par līguma termiņa pagarināšanu līdz 2017.gada 30.aprīlim.

SIA „Sveaskog Baltfor” lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu līdz 2018.gada 30.aprīlim.

SIA  „Sveaskog Baltfor” nav nekustamā īpašuma nodokļa un nomas parāda.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Pagarināt 31.07.2012. Zemes nomas līgumā Nr.3-36V/10-2012, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un SIA „Sveaskog Baltfor”, noteikto līguma termiņu un noteikt to līdz 2018.gada 30.aprīlim.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot attiecīgus grozījumus 31.07.2012. zemes nomas līgumā Nr.3-36V/10-2012 atbilstoši šim lēmumam.

3. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz vienošanās. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu grozījumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

4.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. SIA „Sveaskog Baltfor”, Brīvības iela 40-23, Rīga, LV-1050;

1 eks.  grāmatvedei Ilzei Sokolovskai;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

130. Par 01.07.2011. Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/38/2011 pirmstermiņa izbeigšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                                                 

Nr.130                                  

 (protokolsNr.3,51.punkts)

 

 Par 01.07.2011. Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/38/2011 pirmstermiņa izbeigšanu

 

            Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX., Priekules nov., 22.02.2017. iesniegums, iereģistrēts ar Nr. 2.1.4/17/564-S, ar lūgumu izbeigt pirms termiņa 01.07.2011. Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.3-36/38/2011 par zemes „Pie Lubejām” 0,9037 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0249, Virgas pagastā nomu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju 2011.gada 01.jūlijā tika noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums ar Nr.3-36/38/2011 par zemes „Pie Lubejām” 0,9037 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0249, Virgas pagastā iznomāšanu kā pirmnomas personai. Termiņš noteikts līdz 2021.gada 30.jūnijam.

Iznomātā zemes vienība vairs nav nepieciešama iesniedzējai.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

                  Izbeigt pirms termiņa 01.07.2011.noslēgto Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.3-36/38/2011 ar 2017.gada 31.martu.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. XX,XX., Priekules nov.,LV3485;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

131. Par nekustamā īpašuma „Lekužzvejas”, Virgas pagastā, Priekules novadā sadalīšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                                                 

Nr.131                                  

(protokolsNr.3,52.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma „Lekužzvejas”, Virgas pagastā, Priekules novadā sadalīšanu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules novadā un XX, dzīvojošas XX, Liepājā, 01.03.2017. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/667-S, ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Lekužzvejas”, kadastra Nr. 6498 001 0067, Virgas pagastā, atdalot no īpašuma divas zemes vienības un piešķirt jaunu nosaukumu “Ķempji”.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Lekužzvejas” (turpmāk tekstā- nekustamais īpašums), kadastra Nr.6498 001 0067, Virgas pagastā, Priekules novadā, reģistrētas Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.78 uz iesniedzēju vārda. Katrai ½ domājamā daļa.

Nekustamais īpašums sastāv no četrām atsevišķām zemes vienībām.

Iesniedzējas vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6498 001 0279- 1.93 ha un 6498 001 0255- 3.1 ha platībā, un piešķirt jaunu nosaukumu “Ķempji”.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.,32. un 33. pantiem, pēc tiesīgās personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos īpašumos vai grozot reģistrētu nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma objektus.

Saskaņā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Lekužzvejas”, kadastra Nr.6498 001 0067, Virgas pagastā, Priekules novadā, atdalot no tā divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 6498 001 0279 un 6498 001 0255, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Atdalāmajām zemes vienībām piešķirt jaunu nosaukumu “Ķempji” un noteikt zemes lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms - 1 eks. izsūtāms: XX,XX., Priekules nov., LV 3433;  XX, XX Liepāja, LV- 3405, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

132. Par daļu no zemes ”Centrs pie meža” Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                                                 

Nr.132                                  

 (protokolsNr.3,53.punkts)

Par daļu no zemes ”Centrs pie meža” Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Priekules nov., 08.03.2017. iesniegums, iereģistrēts Nr.2.1.4/17/697-S, ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības ar nosaukumu „Centrs pie meža”  6,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0093, Kalētu pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Centrs pie meža” 13,6198 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0093, Kalētu pagastā piekrīt pašvaldībai. Daļa ir iznomāta.

Informācija par iznomājamām zemes vienībām ievietota pašvaldības mājaslapā no 2017.gada 20.janvāra ar pieteikšanās termiņu līdz 2017.gada 20.februārim.

Līdz 20.februārim netika saņemts neviens iesniegums par zemes iznomāšanu.

Iesniegums par zemes iznomāšanu saņemts 2017.gada 08.martā.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11,5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes vienības „Centrs pie meža”  6,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0093, Kalētu pagastā, lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot zemes nomas līgumu uz 5 gadiem, saskaņā ar grafisko pielikumu. 

2. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu  nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks.XX, XX., Priekules nov.,LV3484;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

133.Par zemes „Zītari” , Krote, Bunkas pag., Priekules novadā iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                                                  

Nr.133                        

          (protokolsNr.3,54.punkts)

 

Par zemes „Zītari” , Krote, Bunkas pag., Priekules novadā iznomāšanu XX

 2017.gada 27.februārī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/549-S ) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules novadā, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi „Zītari”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 001 0142 , 0.80 ha platībā ēku uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu protokola Nr.14 nekustamais īpašums „Zītari”, Krote, Bunkas pagastā, Priekules novadā, apzīmējums kadastrā 6446 001 0142 0.80 ha platībā ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās apbūvētajās zemēs.

Pēc Valsts zemes dienesta kadastra reģistra datiem nekustamajā īpašumā „Zītari”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads esošās ēkas pieder XX, pers. kods XX. Vienīgais dokuments, kas apliecina ēku piederību ir Liepājas rajona Bunkas ciema kolhoza „Bunka” izziņa par to, ka saņemto aizdevumu individuālajai būvniecībai XX ir nomaksājis.

XX miris 04.10.2000. (miršanas apliecības kopija LV AB 432506).

Ēku potenciālā mantiniece XX (dzimšanas apliecības kopija Nr.104034, izsniegta 10.11.1958; laulības apliecības kopija Nr. AA 036793) mantojumu nav kārtojusi.

Nomas līgumu B_Zītari beidzies 31.12.2016. Nomas un nekustamā īpašuma nodokļa parādu  nav.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un Apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir EUR 28.00 gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā EUR 28.00 gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”

 Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Iznomāt XX, personas kods XX, zemi ar nosaukumu Zītari, apzīmējums kadastrā 6446 001 0142 0.80 ha platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu uz 10.(desmit) gadiem ar 01.04.2017. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.       Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 28.00 gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.      Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. XX: XX, Priekules novads, LV-3446;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

134. Par nekustamā īpašuma „ Jaunie Kalniņi” , Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                                                  

Nr.134                        

          (protokolsNr.3,55.punkts)

 

Par  nekustamā īpašuma „ Jaunie Kalniņi” , Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša „Kalniņi”, Bunkas pag., Priekules nov., 21.02.2017. iesniegums (Nr. 2.1.4/17/540-S) ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunie Kalniņi”, kadastra Nr.6446 006 0450, Bunkas pagastā, Priekules novadā, divos atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Jaunie Kalniņi”, Bunkas pag., Priekules nov., ir XX īpašums, kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000416833.

Nekustamais īpašums „ Jaunie Kalniņi” 16,62 ha kopplatībā, kadastra Nr.6446 006 0450, sastāv no 3 (trīs) atsevišķām zemes vienībām –zemes vienība 6,25 ha, kadastra apzīmējums 6446 006 0066 , zemes vienība  5,96 ha, kadastra apzīmējums 6446 006 0450, zemes vienība 4,41 ha , kadastra apzīmējums 6446 006 0465.

Īpašnieks vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „ Jaunie Kalniņi”, kadastra Nr. 6446 006 0450, atdalot zemes vienību 5,96 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 006 0450, piešķirot nosaukumu  „Lauras” , atdalītajiem zemes gabaliem nosakot zemes lietošanas mērķi, zeme- uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods- 0101).

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

            Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Jaunie Kalniņi” kadastra Nr.6446 006 0450 Bunkas pagasts, Priekules nov., zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6446  006 0450 saskaņā ar pielikumu- zemes robežu plānu..

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0450 piešķirt nosaukumu „Lauras” un noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms :

 1 eks. XX : XX, Priekules novads ,  LV-3446.

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

Pielikums.

135. Par zemes nomas līgumu Nr. 3-36/10-2012 un 3-36 B/ 6-2012 pagarināšanu ar XX

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                                                  

Nr.135                       

          (protokolsNr.3,56.punkts)

Par zemes nomas līgumu Nr. 3-36/10-2012 un 3-36 B/ 6-2012 pagarināšanu ar XX

 2017.gada 9.martā (reģistrācijas Nr. 2.1.4/ 17/ 692-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules novadā, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-36/10-2012 uz daļu no zemes vienības „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0118, 1,00 ha platībā , zemes nomas līgumu Nr. 3-36 B/6-2012 uz zemes vienību „Aņķi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 007 0010, 3,10 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu , protokols Nr.14, nekustamie īpašumi ar nosaukumiem „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” un “Aņķi” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā lauksaimniecības zeme.

Nomas līgums Nr. 3-36/10-2012 uz daļu no zemes “Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ar XX slēgts 01.03.2012. Nomas līguma beigu  termiņš 28.02.2017. Nomas līgums Nr. 3-36B/6-2012 uz zemi “Aņķi” ar XX slēgts 01.06.20112., nomas līguma beigu termiņš 01.06.2017.

Uz minētajām zemes vienībām XX nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 26.septembra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 (protokols Nr.11, 5.§), atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.   Iznomāt daļu no zemes vienības , „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0118  1,00 ha  platībā, XX,  personas kods XX, dzīv. XX, Priekules novads, (2.pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2022.gada 31.martam.

- papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.     Slēgt papildus vienošanos par zemes nomas līguma Nr.3-36B/6-2012pagarināšanu „Aņķi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 007 0010  3,10 ha platībā, ar XX, personas kods  XX, dzīv. XX, Priekules novads, (1.pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 2.jūnija  līdz 2022.gada 1.jūnijam.

 - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

3.   Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

4.   Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:

 1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei.

 1 eks. XX: XX, Priekules novads, LV-3446.

 

Pielikumi. 

136. Par adreses piešķiršanu transformatoru apakšstacijas TP-3114 ēkai, Priekulē, Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                                                 

Nr.136                      

          (protokolsNr.3,57.punkts)

 

Par adreses piešķiršanu transformatoru apakšstacijas TP-3114 ēkai, Priekulē, Priekules novadā

2017.gada 09.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts AS “Latvenergo”, reģ.Nr. 40003032949, juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, administratīvā direktora XX (AS “Latvenergo” 30.11.2015. izdota Pilnvara Nr.01VD00-05/236) 08.03.2017. elektronisks iesniegums Nr.01VD00-13/851, iereģistrēts ar Nr.2.1.7/17/689-S, ar lūgumu piešķirt adresi Kadastra informācijas sistēmā nereģistrētai transformatoru apakšstacijas TP-3114 ēkai, kas atrodas uz pašvaldībai piekritīgās zemes Smilšu ielā 21, Priekulē, Priekules novadā ar kadastra apzīmējumu 6415 005 0024.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Lai izveidotu ēku/būvju īpašumu un ierakstītu zemesgrāmatā, ir nepieciešams ēkai piešķirt adresi.

Atbilstoši 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” (turpmāk- noteikumi) 2.8. apakšpunktam adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka (turpmāk – ēka) un 9.punktam, kurš nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

             Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8.apakšpunktu, 9.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piešķirt transformatoru apakšstacijas TP-3114 ēkai, kas atrodas uz pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Smilšu ielā 21, Priekulē, Priekules novadā ar kadastra apzīmējumu 6415 005 0024, adresi: Smilšu iela 21A, Priekule, Priekules nov.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms 1 eks. izsūtāms: AS “Latvenergo”, Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230,  Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, kurzeme@vzd.gov.lv, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikums.

137. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu ar XX

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                                                  

Nr.137                      

          (protokolsNr.3,58.punkts)

 Par  ceļa servitūta līguma slēgšanu ar XX

 Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/588-S), kurā lūgts noteikt servitūtu pašvaldības zemes vienībai „Priekules  pagasta palīgsaimniecības”, Priekules pagasts, Priekules novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 004 0025 par labu nekustamajam īpašumam „Austras”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6482 004 0036.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Lai XX piekļūtu savam īpašumam „Austras” , Priekules pag., Priekules novads, kadastra nr. 6482 004 0036 , nepieciešams šķērsot Priekules novada pašvaldības īpašuma „Priekules pagasta palīgsaimniecības” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6482 004 0025(1.pielikums).

 Nekustamais īpašums „Priekules pagasta palīgsaimniecības”, Priekules pag., Priekules novads ar 17.09.2008. Priekules pagasta padomes lēmumu nr.9 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Minēto zemes vienību apsaimnieko z/s Krūmkalni reģistrācijas nr.42101002107, 01.02.2017. ar Priekules novada pašvaldību noslēgts zemes nomas līgums nr. 2.3.4/17/290, nomas līguma beigu termiņš 31.01.2022 .

Nepieciešams noslēgt līgumu par ceļa servitūta nodibināšanu ar XX nekustamajā īpašumā „Priekules pagasta palīgsaimniecības”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6482 004 0025.

              Saskaņā ar LR Civillikuma 1156.pantu ar ceļa servitūtu var piešķirt tiesību uz braucamo ceļu, bet saskaņā ar Civillikuma 1231.pantu servitūtus nodibina ar likumu, ar tiesas spriedumu, ar līgumu vai testamentu, kā arī atbilstoši Civillikuma 1235.pantam no servitūta izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā abām pusēm, t. i. valdošā un kalpojošā nekustamā īpašuma īpašniekiem, tikai pēc servitūta ierakstīšanas zemes grāmatās; līdz tam laikam viņu starpā pastāv vienīgi personiska saistība, kuras ierakstīšanu zemes grāmatās var tomēr prasīt katra puse, ja vien izpildīti visi citi servitūtam nepieciešamie noteikumi.

             Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu 21.panta 27.punktu, Civillikuma 1231.panta pirmās daļas 3.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Slēgt  līgumus par ceļa servitūta nodibināšanu ar XX, personas kods XX, dzīvojošu XX, Priekules novads, saskaņā ar pielikumu (Nr.2) nosakot servitūta ceļa platumu 4,0 metri un ceļa garumu 78 m.

2.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei sagatavot un noslēgt šim lēmumam atbilstošu līgumu.

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Pielikums.

138. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                                                 

Nr.138                      

          (protokolsNr.3,59.punkts)

 Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu XX

 

1. Priekules novada pašvaldība izskatīja XX iesniegumu, kas saņemts 17.01.2017. Nr. 2.9.1/17/195-S par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu dzīvoklī Aizputes iela 53-1, Priekule, Priekules nov., nedzīvojošo XX, kurš minētāja adrese nedzīvo, īres un komunālos maksājumus nemaksā.

2. Izvērtējot Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

 

SIA “Priekules nami” ar XX, dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts, 2011.gada 1. martā Nr. 208.

 

2.2. XX dzīvojamās telpas īres līgumu ar XX nav slēgusi.

 

2.3. Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrā daļa nosaka:  

„Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums.”

 

2.4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu ir noteikts:

“Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

 

2.5. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas XX minētajā īpašumā nedzīvo, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

 

2.6. XX ir deklarēta dzīvesvieta XX, Priekules novadā no 15.10.2012.

 

2.7. XX pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2017. gada 20. martu pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veicis.

 

2.8. Kristapam Butvilam 2017. gada 19. janvārī, reģ. Nr. 2.9.1/17/81-N, Priekules novada pašvaldība nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas Pasts Priekules pasta nodaļas kvīts Nr. RR511711226LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgriezis atpakaļ nosūtītājam 28.02.2017.

 

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka XX būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

 

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. 06.06.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punkts nosaka:

 “Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu:

 „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

            Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu Aizputes iela 53-1, Priekulē, Priekules novadā XX, personas kods XX, jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, īres un komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar, un tai nav tiesisks pamats dzīvot deklarētajā adresē.
  2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
  3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt XX.
  4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.