30.03.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.3)

139. Par kredītu jauna minitraktora ar papildaprīkojumu iegādei

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                                                  

Nr.139                      

          (protokolsNr.3,60.punkts)

 Par kredītu jauna minitraktora ar papildaprīkojumu iegādei

 

Lai uzlabotu labiekārtošanas darbu kvalitāti un ātrumu Priekules pilsētā, nodrošinātu teritorijas uzkopšanu, zāliena pļaušanu, atpūtas un piemiņas vietu labiekārtošanu, kapsētas uzturēšanu un citus nozīmīgus labiekārtošanas darbus, apstiprinot 2017.gada budžetu, tika nolemts iegādāties mini traktoru labiekārtošanas darbu veikšanai.

Ar šī projekta īstenošanu tiks atrisināta problēma ar darba dinamiku, tieši zāliena pļaušanā, darba spēks būs spējīgs laicīgi veikt zāles pļaušanu, nekavējot šī darba izpildi citā apsaimniekojamā teritorijā, iegūstot laiku veikt arī citus nepieciešamos labiekārtošanas darbus. Līdz ar to, samazinās arī izmaksas, jo nav jāizmanto papildus zāliena pļaušanas pakalpojumi, jo darbu spēs paveikt pašu darba spēks savā darba laikā.

Traktortehnikas papildus aprīkojums sniedz arī iespēju veikt ielu slaucīšanas darbus, kas atvieglotu arī sētnieku darbu, un veidotu pilsētas ainavu sakoptāku. Ziemas periodā tehnikas aprīkojums sniedz iespēju ātrāk un kvalitatīvāk veikt sniega savākšanas darbus, kas arī uzlabos pilsētas ainavu un drošību uz gājēju celiņiem.

2017.gada februāra beigās tika izsludināts iepirkums PNP 2017/7  ”Jauna minitraktora ar papildaprīkojumu iegāde ”. Iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas AS “Ferrus” par piedāvāto līgumcenu EUR 27030.00. PVN sastāda EUR 5676.30, kopējā summa EUR 32706.30. Nepieciešamais aizņēmums jauna minitraktora ar papildaprīkojumu iegādei ir EUR 32700. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.p, likumu „Par valsts budžetu 2017.gadam”,atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2017.gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 32 700 (trīsdesmit divi tūkstoši septiņi simti euro) Valsts Kasē uz 7 gadiem ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi

2.      Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.

3.      Aizņēmumu garantēt ar Priekules novada pašvaldības budžetu.

4.      Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2018. gada janvāri.

5.      Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši MK 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.

 

Lēmums izsūtāms: 1 eks. finanšu nodaļai

140. Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu “Lejaskurzemes latviešu tautas tērps - pētījums un risinājumi Priekules novada Purmsātos” un līdzfinansējuma piešķiršanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                                                 

Nr.140                     

          (protokolsNr.3,61.punkts)

 Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu “Lejaskurzemes latviešu tautas tērps - pētījums un risinājumi Priekules novada Purmsātos” un līdzfinansējuma piešķiršanu

Priekules novada pašvaldības Purmsātu senlietu krātuve ir sagatavojusi projekta iesniegumu iesniegšanai “Liepājas rajona partnerības” izsludinātajā Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projekta iesnieguma konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (LAP 2014.-2020.) apakš pasākumā 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” (LEADER). Projekta izmaksu noteikšanai Purmsātu senlietu krātuve ir veikusi cenu aptauju.

Projekts “Lejaskurzemes latviešu tautas tērps - pētījums un risinājumi Priekules novada Purmsātos” ir loģisks turpinājums diviem realizētajiem projektiem, kuru ietvaros novadam tika izgatavoti Virgas, Priekules, Krotes un Kalētu ciema latviešu tautas tērpi. Šajā projektā tiks izgatavots etnogrāfiski izpētīts Purmsātu meitas-sievas tautas tērps vienā eksemplārā, kuru ir paredzēts eksponēt Purmsātu senlietu krātuvē, kā arī interaktīvai lietošanai, tai skaitā vadot dažāda veida latviskus pasākumus un izmantojot vadot ekskursijas senlietu krātuvē, muižā un citur novadā. Projekts kopumā veicinās latviskās etnogrāfijas atpazīstamību un popularitāti. Projekta īstenošanas vieta ir ” Purmsātu muiža”, Virgas pagasts, Priekules novads.

Projekta kopējās izmaksas ar PVN:                                    1 936,00 euro

Priekules novada pašvaldības finansējums:                            193,60 euro

ELFLA LAP 2014.-2020. LEADER:                                                1 742,40 euro

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma,  Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Piedalīties projektu konkursā ar projektu “Lejaskurzemes latviešu tautas tērps - pētījums un risinājumi Priekules novada Purmsātos”.

2.      Apstiprināt projekta izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas ar PVN:                                    1 936,00 euro

Priekules novada pašvaldības finansējums:                            193,60 euro

ELFLA LAP 2014.-2020. LEADER:                                                1 742,40 euro

3.      Līdzfinansējumu nodrošināt no Priekules novada pašvaldības budžeta.

4.      Atbildīgo par projekta realizāciju nozīmēt Priekules novada pašvaldības Purmsātu senlietu krātuves vadītāju Ieva Šteinberga.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

Lēmums nosūtams: Priekules novada pašvaldības Purmsātu senlietu krātuves vadītājai, Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai un Finanšu nodaļas vadītājai.

141. Par līdzfinansējuma piešķiršanu bērnu rotaļlaukuma labiekārtošanas projekta realizācijai Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                                                 

Nr.141                     

          (protokolsNr.3,62.punkts)

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu bērnu rotaļlaukuma labiekārtošanas projekta realizācijai Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 

2017.gada 27.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts biedrības „Pakavs G” valdes locekles XX iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/894-S, ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām izmaksām bērnu rotaļu laukuma labiekārtošanas projekta realizācijai Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Gramzdas pagastā izstrādāts bērnu rotaļu laukuma labiekārtošanas projekts, kurš tiks iesniegts ES Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības (ELFLA), Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīva”. Projektā paredzēts iegādāt rotaļu laukuma aprīkojumu. Projekta kopējās orientējošās izmaksas EUR 21005,09.

            Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

             Piešķirt līdzfinansējumu EUR 2101,00 apmērā bērnu rotaļlaukuma labiekārtošanas  projekta realizācijai Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

 

Lēmums  1 eks. izsūtāms: biedrībai „Pakavs G”, Finanšu nodaļai.

142. Par līguma slēgšanu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Priekules novada Priekulē, Priekules pagastā, Virgas pagastā ar SIA “Priekules nami”

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 30.martā                                                                                                                                 

Nr.142                    

          (protokolsNr.3,63.punkts)

Par līguma slēgšanu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Priekules novada Priekulē, Priekules pagastā, Virgas pagastā ar

SIA “Priekules nami”

 

Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 1.punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā – ūdensapgādi un kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu.
            Priekules novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Priekules nami”, reģ. Nr. 42103020465, veic ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Priekules novadā Priekulē, Priekules pagastā un Virgas pagastā, pamatojoties uz iepriekš noslēgtajiem deleģēšanas līgumiem.

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Priekules nami” ir Priekules novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Priekules novada pašvaldībai, līdz ar to tā atrodas pilnīgā pašvaldības kontrolē.

Sabiedrības pamatdarbības veids un piešķirtās tiesības sniegt sabiedriskos pakalpojumus izriet no likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības kompetencē esošās autonomās funkcijas – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus – ūdensapgādes un kanalizācijas, kā arī notekūdeņu savākšanas novadīšanas un attīrīšanas jomā. 


            Lai Priekules novadā Priekulē, Priekules pagastā un Virgas pagastā nodrošinātu nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus pakalpojumus ūdenssaimniecības nozarē, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu,

atklāti balsojot PAR - 12deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Slēgt līgumu ar SIA “Priekules nami” par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu Priekules novada Priekulē, Priekules pagastā un Virgas pagastā, pēc  30.03.2017. pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17/3 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Priekules novadā” stāšanās spēkā.

2.      Noteikt līguma termiņu – 10 gadi no līguma noslēgšanas brīža.

3.      Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors.

 

Izsūtāms: Izpilddirektors; SIA “Priekules nami”.

143. Par informācijas izsniegšanas noteikumu apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                                                  

Nr.143                    

          (protokolsNr.3,64.punkts)

Par informācijas izsniegšanas noteikumu apstiprināšanu

 

            Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus.

            Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta trešo daļu informācijas autors vai iestādes vadītājs, norādot šajā likumā vai citos likumos paredzēto pamatojumu, nosaka informācijai ierobežotas pieejamības statusu.

            Lai nodrošinātu vienotu kārtību, kādā tiek izsniegta pašvaldības, tās iestāžu un struktūrvienību rīcībā esošā informācija ir izstrādāti informācijas izsniegšanas noteikumus.

Ierobežotas informācijas veidi atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.17/2 “Priekules novada pašvaldības nolikums” 22.17.punktam nosakāmi ar pašvaldības domes priekšsēdētāja rīkojumu.

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  1. Apstiprināt informācijas izsniegšanas noteikumus.
  2. Noteikumi stājas spēkā ar 2017.gada 1.aprīli.
  3. Ierobežotas pieejamības informācijas veidu un statusa ilgumu (t.sk. statusa izmaiņas) nosaka ar domes priekšsēdētāja rīkojumu atbilstoši Informācijas atklātības likumā noteiktajam.

 

Noteikumi publicējami Priekules novada pašvaldības mājas lapā trīs dienu laikā pēc to parakstīšanas.

 

Šis lēmums paziņojams visām pašvaldības, iestādēm un struktūrvienībām.

 

Pielikums: ''Informācijas izsniegšanas noteikumi''. 

144. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX par nekustamajiem īpašumiem KALNI un KALNA LAGZDIŅAS, Priekules pagastā, Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                                                  

Nr.144                    

          (protokolsNr.3,65.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX par nekustamajiem īpašumiem KALNI un KALNA LAGZDIŅAS, Priekules pagastā, Priekules novadā

 

1.  Nekustamais īpašums KALNI, Priekules pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr. 6482 007 0027) pieder XX, personas kods XX. Tas 22.01.2009. reģistrēts Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā  Nr. 100000446620.

 

2.      Par laika periodu 01.07.2013. – 31.12.2016. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

3.      30.03.2017. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par ēku īpašumu KALNI, Priekules pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 15058) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 21,28;

nokavējuma nauda līdz 30.03.2017. –            EUR 7,07;

KOPĀ                                                             EUR 28,35,

 

un par zemes īpašumu (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 11243):

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 864,65;

nokavējuma nauda līdz 30.03.2017. –            EUR 295,31;

KOPĀ                                                             EUR 1159,96.

 

4.      Nekustamais īpašums KALNA LAGZDIŅAS, Priekules pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr. 6482 007 0029) pieder XX, personas kods XX. Tas 22.01.2009. reģistrēts Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 248.

 

5.      Par laika periodu 01.10.2013. – 31.12.2016. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

6.      30.03.2017. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu KALNA LAGZDIŅAS, Priekules pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 11244) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 86,11;

nokavējuma nauda līdz 30.03.2017. –            EUR 27,93;

KOPĀ                                                             EUR 114,04.

 

7.      05.02.2016. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2016.gadam Nr.16-3269 un nosūtīts XX uz deklarēto dzīvesvietas adresi XX, Priekules novads, LV-3434.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 30.03.2017. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX (XX), personas kods XX, deklarētā dzīvesvietas adrese XX, Priekules novads, LV 3434, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem KALNI (kad.apz. 6482 007 0027) un KALNA LAGZDIŅAS (kad.apz. 6482 007 0029), Priekules pagastā, Priekules novadā par laiku 01.07.2013. – 31.12.2016., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 972,04;

nokavējuma nauda līdz 30.03.2017. –            EUR 330,31;

KOPĀ                                                                        EUR 1302,35

(Viens tūkstotis trīs simti divi euro, 35 centi).

 

  1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

  1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 14.maijam.

 

  1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 15.maijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

  1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

  1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

  1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums nosūtāms:

 

1 eks. XX,XX, Priekules novads, LV 3434;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

145. Par Priekules novada vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                                                

Nr.145                    

          (protokolsNr.3, 66.punkts)

 

Par Priekules novada vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 11.panta ceturto daļu, Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Vija Jablonska par vēlēšanu komisijas kandidāti izvirzījusi Priekules novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Dzirnaviņas” vadītāju INU DALBIŅU, personas kods 091256-11915 adrese Dzirnavu iela 4 – 30, Priekule, Priekules novads, LV-3434. Kandidāte nav piedalījusies vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk.

            Atbilstoši „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma” 8.panta pirmajā daļā noteiktajam, domes priekšsēdētājas pieteikumam par kandidāta izvirzīšanu Priekules novada vēlēšanu komisijai pievienots kandidātes rakstveida paziņojums, ka viņa piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar šī likuma prasībām. 

            Izvirzītais kandidāts atbilst „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma” 6.panta pirmajā daļā vēlēšanu komisijas locekļiem noteiktajām prasībām par pilsonību, latviešu valodas prasmi un izglītības līmeni, kā arī uz viņu nav attiecināmi šī likuma 6.panta otrajā un trešajā daļā minētie ierobežojumi.

Pamatojoties uz „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma” 10.panta otro daļu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Ievēlēt par Priekules novada vēlēšanu komisijas locekli Inu DALBIŅU.

2.      Uzdot dokumentu pārvaldības nodaļai piecu dienu laikā lēmumu pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Centrālai vēlēšanu komisijai un Priekules novada vēlēšanu komisijai zināšanai.

146. Par Priekules novada apbalvojumu piešķiršanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                                                  

Nr.146                    

          (protokolsNr.3,67.punkts)

Par Priekules novada apbalvojumu piešķiršanu

 Izvērtējot 2016. gada Priekules novada sportistu sasniegumus Latvijas čempionātos un Priekules novada Biedrību ieguldījumu sporta un aktīvās atpūtas pasākumu rīkošanā, pamatojoties uz 2015.gada 24.septembra noteikumu ‘’Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem’’ 4.,5.un 6.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Piešķirt apbalvojumu GODA RAKSTS un naudas balvu 75 EUR:

 Biedrībai FK ‘’Bandava’’ –par jaunatnes futbola popularizēšanu un jauno futbola talantu audzināšanu Priekules novadā 2016.gadā.

 Biedrībai SK ‘’Dienvidkurzeme’’ –par autosporta popularizēšanu Priekules novadā un treniņsacensību organizēšanu 2016.gadā.

 Biedrībai ŠMK ‘’Priekule’’ –par Priekules novada popularizēšanu Latvijā un pasaulē 2016.gadā, startējot ar labiem panākumiem augsta līmeņa sacensībās.

 Biedrībai ‘’Priekules Veloklubs’’ – par Priekules MTB velomaratona organizēšanu un riteņbraukšanu kā aktīva dzīvesveida popularizēšanu 2016.gadā.

 Biedrībai ‘’Kanu atvars’’- par pajūga braukšanas popularizēšanu Priekules novadā un augstiem panākumiem starptautiska līmeņa sacensībās pajūgu braukšanā.

 

Piešķirt apbalvojumu ATZINĪBAS RAKSTS un naudas balvu 50 EUR:

 Madaram RAZMAM- par

 1. vietu Latvijas čempionātā šautriņu mešanā 2016.gadā,

 3.vietu Latvijas čempionātā šautriņu mešanā 2017.gadā,

 1.vietu Latvijas čempionātā šautriņu mešanā 2017.gadā - pāros

 

Aigaram STRĒLIM-  par

1.vietu Latvijas čempionātā šautriņu mešanā 2017.gadā

1. vietu Latvijas čempionātā šautriņu mešanā 2017.gadā - pāros

Ainim KĻAVENIEKAM- par 3.vietu Latvijas kausā 2016.gadā Enduro sprintā kvadraciklos.

 

Endijam ERBEM- par

1.vietu kadetiem Latvijas individuālajā jaunatnes čempionātā novusā 2016.gadā,

3.vietu Latvijas jaunatnes komandu čempionātā novusā 2016.gadā,

1.vietu jauniešiem Latvijas individuālajā jaunatnes čempionātā novusā 2017.gadā.

 

Danielam RAŠMANIM- par

2.vietu kadetiem Latvijas individuālajā jaunatnes čempionātā novusā 2016.gadā

3.vietu Latvijas jaunatnes komandu čempionātā novusā 2016.gadā

 

Emīlam ŠEFLERAM- par

2.vietu Latvijas individuālais jaunatnes čempionāts novusā jauniešiem 2017.gadā 3.vietu Latvijas jaunatnes komandu čempionātā novusā 2016.gadā

 

Annai ŠILINEI- par

3.vietu Latvijas individuālajā jaunatnes čempionātā novusā jaunietēm 2017.gadā,

3.vietu Latvijas jaunatnes komandu čempionātā novusā 2016.gadā

 

 Gintam ASTRAUSKIM- par 2.vietu Latvijas čempionātā bagijiem B600 grupā 2016.gadā

 

Kasparam Sebastianam TIŠKUM-par

 1. vietu Latvijas čempionātā akadēmiskajā airēšanā junioriem B grupā četrinieku laivu klasē 2016.gadā.

 2. vietu Latvijas čempionātā akadēmiskajā airēšanā junioriem B grupā vieninieku laivu klasē 2016.gadā

 

Ingum EGLEM –par Crossfit kustības popularizēšanu Priekules novadā

 

Voldemāram ROGAM- par brīvprātīgo darbu sporta pasākumu organizēšanā Priekules novadā

 

Piešķirt apbalvojumu PATEICĪBA:

 Gramzdas pagasta pārvaldei- par aktīvu dalību Priekules novada sporta pasākumos, par riteņbraukšanas popularizēšanu Gramzdas pagastu pārvaldē un Priekules novadā 2016. Priekules novada vārda popularizēšanu Latvijā.

 Virgas pagasta pārvaldei - par aktīvu dalību Priekules novada sporta pasākumos 2016. gadā Priekules novada vārda popularizēšanu Latvijā.

 Bunkas pagasta pārvaldei- par aktīvu dalību Priekules novada sporta pasākumos 2016. gadā un Priekules novada vārda popularizēšanu Latvijā.

 Kalētu pagasta pārvaldei- par aktīvu dalību Priekules novada sporta pasākumos 2016.gadā  un Priekules novada vārda popularizēšanu Latvijā.

147. Par saistošo noteikumu Nr.17/2 “Priekules novada pašvaldības nolikums” precizētās redakcijas apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                                                 

Nr.147                   

          (protokolsNr.3,68.punkts)

Par saistošo noteikumu Nr.17/2 “Priekules novada pašvaldības nolikums” precizētās redakcijas apstiprināšanu

 

Ar 2017.gada 23.februāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (Nr.2, 49.) apstiprināti saistošie noteikumi Nr.17/2 “Priekules novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – saistošie noteikumi).

2016.gada 20.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) atzinums, kurā izteikti iebildumi par saistošajiem noteikumiem.

Izvērtējot VARAM atzinu Priekules novada pašvaldības dome (turpmāk – dome) nepiekrīt šādiem ministrijas iebildumiem:

1)      precizēt saistošo noteikumu 21.punktu saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 61.panta pirmo un trešo daļu. Pašvaldības dome norāda, ka saistošo noteikumu 21.punkts pēc jēgas un satura nav attiecināms uz gadījumiem, kas skar pašvaldības funkcijas vai teritoriālās pārvaldīšanas jautājumus, bet gan atsevišķus pašvaldības darba organizācijas jautājumus īslaicīgu vai noteiktu uzdevumu veikšanai. Piemēram, amatu kandidātu izvērtēšanas komisijas izveide. Darba grupas izveide noteiktu, tajā skaitā neparedzētu, uzdevumu veikšanai vai risināšanai. Saistošo noteikumu 21.punkta un likuma “Par pašvaldībām” 61.panta mērķis un regulēšanas priekšmets ir atšķirīgs līdz ar to saistošo noteikumu 21.punkts nav pretrunā augstākstāvoša tiesību akta regulējumam.

2)      atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 62.panta 4.punktam nodrošināt, lai pašvaldības domes priekšsēdētāja un izpilddirektora (saistošo noteikumu 25.6.punkts) līguma parakstīšanas pienākumi nepārklājas. Pašvaldības dome norāda, ka saistošo noteikumu 25.6.punkts skatāms kontekstā ar likuma “Par pašvaldībām” 69.panta 6., 8.punktu un saistošo noteikumu 56.2.punktu.  Atbilstoši iepriekš minēto normu saturam un mērķim pašvaldības domes priekšsēdētāja un izpilddirektora pienākumi nepārklājas. Saistošie noteikumi precizē un atrunā gadījumus, kādos pašvaldības amatpersonas paraksta līgumus.

3)      precizēt saistošo noteikumu 29.punktu atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 54.panta pirmās daļas prasībām. Tā kā ministrija nav norādījusi, kas saistošo noteikumu 29.punktā būtu jāprecizē un likuma “Par pašvaldībām” 54.panta pirmā daļa norāda tikai uz proporcionalitātes principu, vēlot deputātus komitejās, secināms, ka ministrijas ieskatā nav pieļaujams, ka, vēlot komiteju locekļus, priekšroka tiek dota principam, ka deputāts izvēlas darboties komitejā atbilstoši interesēm un vēlmēm. Tādā gadījumā saistošo noteikumu punkts ir svītrojams nevis precizējams, lai netiktu dublēts likuma “Par pašvaldībām” 54.panta pirmajā daļā noteiktais. Pašvaldības dome vērš ministrijas uzmanību uz to, ka šādu regulējumu pašvaldības savos nolikumos ieviesušas saskaņā ar ministrijas publicēto metodisko materiālu, ko ministrija izstrādājusi kopā ar SIA „NK konsultāciju birojs” un publicējusi savā mājas lapā (skatīt http://www.varam.gov.lv/lat/publ/met/pasv/?doc=20958 90.lpp. 23.punkts.). Tā kā šāds regulējums šobrīd pastāv lielākajā daļā pašvaldību, lūdzam, aktualizēt šo metodisko materiālu, ja informācija, kas tajā ir iekļauta, neatbilst tiesiskajam regulējumam.

4)      lūgumu precizēt saistošo noteikumu 66.punktu, lai netiktu ierobežota preses brīvība. Pašvaldības dome norāda, ka saistošo noteikumu 66.punkts neaizskar un neierobežo preses brīvību, jo regulē vienīgi kārtību, kādā deputāti saskaņo ar domes priekšsēdētāju un deputātiem audioieraksta vai filmēšanas veikšanu. Šāds nosacījums ietverts nolikumā, lai aizsargātu to personu datu aizsardzības intereses, kuras piedalās domes sēdē un kuras nav politiskas personas vai amatpersonas. Tāpat nolikums nosaka, ka deputāti paši ir atbildīgi par iegūto personu datu glabāšanu un lietošanu atbilstoši tiesību aktos noteiktajam.  Līdz ar to nolikuma norma neaizliedz veikt minētās darbības vispār, bet saskaņot šādas darbības nolikumā noteiktajā kārtībā, savukārt preses un masu mēdiju pārstāvju tiesības pilnībā neskar.

5)      lūgumu svītrot saistošo noteikumu 71.punktu, lai tiktu ievērota fizisko personu datu aizsardzība atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma (FPDAL) prasībām. Pašvaldības domes norāda, ka saistošo noteikumu 71.punkts paredz, ka personas, kuras nav domes deputāti vai darbinieki, domes sekretāru informē par to, kādā statusā tās piedalīsies domes sēdē – uz sēdi aicināta persona, persona, kuru skar domes sēdē skatāms jautājums, eksperts, utml. Taču šī punkta saturs neparedz personas reģistrāciju, tajā skaitā savu personas datu izpaušanu kā tas norādīts ministrijas atzinumā. Šāda kārtība saistīta ar domes sēdes organizatorisko jautājumu risināšanu un to, ka uzaicināto personu jautājumiem un jautājumiem, kuros pieaicināti eksperti vai citi ziņotāji, tiek dota priekšroka. Fizisko personu datu apstrādi saistošo noteikumu 71.punts neparedz, izņemot gadījumus, kad domes sekretārs lūdz uzrādīt personu apliecinošu dokumentu personai, kas ir uzaicināta uz domes sēdi, lai pārliecinātos par personas identitāti, taču tas nav pretrunā ar FPDAL 7.panta mērķi.

Priekules novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.17/2 “Priekules novada pašvaldības nolikums” pārējā daļā ir precizēti atbilstoši ministrijas norādījumiem.

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta trešo daļu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.17/2 “Priekules novada pašvaldības nolikums” precizēto redakciju.

2.      Uzdot pašvaldības dokumentu pārvaldības nodaļai triju darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Par saistošo noteikumu publicēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos atbildīga pašvaldības dokumentu pārvaldības nodaļa.

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.17/2 “Priekules novada pašvaldības nolikums” precizētā redakcija un paskaidrojuma raksts uz 17 lp.

 

Lēmums paziņojams: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

 

Pielikums: Saistošie noteikumi Nr. 17/2 (precizētā redakcija)