30.10.2014. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.20)

21.§ Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar A. K. par daļā no zemesgabala Paplakas iela 28, Priekulē nomu

 2014.gada 6.oktobrī (reģ.Nr.2.1.4/1545) Priekules novada pašvaldībā saņemts  A. K., dzīvojošs [adrese], Priekule iesniegums, ar lūgumu iznomāt zemesgabalu Paplakas  ielā 28, Priekulē, garāžas uzturēšanai, no kuras atteicies J.K.

2014.gada 2.oktobrī (reģ.Nr.2.14./1531) Priekules novada pašvaldībā ir reģistrēts J.K. iesniegums, kurā J.K. atsakās no zemes nomas Paplakas ielā 28, Priekulē, kura bija iznomāta garāžas Nr. 46 uzturēšanai.

Priekules novada pašvaldībā nav reģistrēti citi pieteikumi (iesniegumi) par zemes vienības daļas piešķiršanu nomā augstāk minētās garāžas uzturēšanai. 

Ar 2008.gada 8.septembra Liepājas tiesas Zemesgrāmatu tiesneša lēmumu, nekustamais īpašums -zemesgabals Paplakas ielā 28, Priekulē, ar kadastra numuru 6415001 0007, 3656 m² platībā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz Priekules novada pašvaldības vārda. Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma numurs 1000 0044 2973.  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, grozījumiem Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7² punktu, 2014.gada 16.oktobra  Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Ar 2014.gada 1.novembri pārtraukt zemes nomas līgumu Nr. 61 /2008, noslēgtu 2008.gada 30.oktobrī ar J. K. (J. K.),  personas kods [:], par daļu ( kas ir 65.28 m² ) no zemesgabala Paplakas  ielā 9B, Priekulē, kadastra numurs 6415 001 0007, nomu, garāžas  Nr. 46, uzturēšanai.

1. Ar 2014.gada 1.novembri noslēgt zemes nomas līgumu ar A. K., personas kods [:], dzīvojošs [adrese], Priekulē, Priekules nov., uz daļu Priekules novada pašvaldībai piederošā zemesgabala (kadastra numurs 6415 001 0007)  Paplakas  ielā 28,  Priekule     65.28 m² platībā, garāžas Nr. 46 uzturēšanai, nosakot :

 - nomas līguma termiņu līdz 2024.gada 31.decembrim;

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7² punktu, kas nosaka, ka apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.

Nomnieks papildus nomas maksai maksā likumos noteiktos nodokļus.

Noslēdzot nomas līgumu paredzēt, ka pašvaldībai ir tiesības lauzt nomas līgumu, ja uz garāžu Nr. 46, kas atrodas Paplakas ielā 28, Priekulē pieteiksies citas personas, kurām ir tiesības uz garāžu Nr. 46.  

2. Nomniekam divu mēnešu laikā jānoslēdz nomas līgums, ja nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

3. Nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubeze) sagatavot atbilstošu līgumu (lēmuma 1.punkts).

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

            Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo

Izsūtāms:

1 eks. A. K. adrese:[adrese], Priekule, Priekules nov., LV-3434;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei;

1 eks. finanšu nodaļas grāmatvedei I. Sokolovskai.

22.§ Par adreses piešķiršanu transformatoru ēkai, kas atrodas Priekulē, Liepājas ielā 11

 Priekules noada pašvaldības dome izskatot akciju sabiedrības „Sadales tikls” Rietumu ekspluatācijas daļas 16.09.2014. vēstuli (reģ.Nr.30EF40-18.04/1052) par nosaukuma un adreses piešķiršanu transformatoru būvei TP3146, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0073, adrese Liepājas iela 11, Priekule, tiek konstatēts, ka transformatoru būvei TP3146 iepriekš adrese nav piešķirta.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 20.punktu, 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9.punktu un 10.punktu , 2014.gada 16.oktobra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Piešķirt nosaukumu transformatora būvei TP3146 un adresi Liepājas iela 11T, Priekule, Priekules nov., kurš atrodas uz zemes vienības Liepājas iela 11,Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 001 0073, 3.pielikumā – izkopējums no kadastra kartes.

2.      Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, šis administratīvais akts stājas spēkā tā paziņošanas brīdī adresātam. 

3.   Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo daļu un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese: Graudu iela 27/29,Liepāja, LV-3401;

1 eks. AS „Sadales tīkls” Ekspluatācijas funkcijas Tīklu īpašuma daļas nekustamā īpašuma speciālistei Z. Ernstsonei. 

23.§ Par nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanu Priekules pagastā, Priekules nov. un jaunu nosaukumu [adrese] un [adrese] piešķiršanu

 Priekules novada dome izskatīja A. R., adrese[:], Priekule, Priekules nov. iesniegumu, par nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu., kas ir reģistrēts Priekules novada domē 12.09.2014. ar Nr.2.1.4/1417. A. R. ir J. B. pilnvarotā persona pamatojoties uz pilnvaru, izdotu 08.09.2014. Priekules novada Bāriņtiesā ar reģistrācijas Nr. 101.  Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns un zemesgrāmatas apliecības kopija.

Īpašums [adrese] Priekules pagastā Priekules novadā 36,59 ha platībā, kadastra Nr.[:] ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 26.09.2003. zemesgrāmatas nodalījuma Nr.189. Īpašums sastāv no trīs zemes gabaliem – 1. zemes gabals ar apzīmējumu kadastrā [:], platība 7,9 ha, 2. zemes gabals ar apzīmējumu kadastrā [:], platība 13,1 ha, 3. zemes gabals ar apzīmējumu kadastrā [:], platība 15,59 ha. Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu[:] atrodas dzīvojamā ēka un saimniecības ēka. Īpašnieks vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma [adrese] Priekules pagastā, Priekules novadā 2. zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā [:], platība 13,1 ha, atdalītai zemes vienībai piešķirt nosaukumu [adrese], atdalīt 3. zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā [:], platība 15,59 ha un piešķirt nosaukumu [adrese].

Atbilstoši „Likumam par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006.noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā ar spēkā esošo Priekules pagasta teritorijas plānojumu (2009-2021 gads, apstiprinātiem ar Priekules novada domes 29.12.2009. sēdes lēmumu prot. Nr.17,45.§), teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Sadalīt nekustamo īpašumu [adrese],  36,59 ha platībā, kadastra Nr.[:], kas atrodas Priekules pagastā Priekules novadā.

2.      No nekustamā īpašuma [adrese], atdalīt 2. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:], platība 13,1 ha Priekules pagastā Priekules novadā. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu [adrese], noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.

3.      No nekustamā īpašuma [adrese], atdalīt 3.zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:], platība 15,59 ha Priekules pagastā Priekules novadā. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu [adrese], noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.

4.      Palikušajai zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā [:], platība 7,9 ha,  atstāt nosaukumu [adrese] un atstāt spēkā zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

24.§ Par zemes vienības ‘’Rozes’’ iznomāšanu A. B. Priekules pagastā, Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatīja A.B., adrese [:], Priekules pag., Priekules nov. 01.10.2014. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar reģistrācijas  Nr.2.1.4/1518 par zemes gabala „Rozes” iznomāšanu 2,9 ha  platībā, apzīmējums kadastrā 6482 003 0066.

 

Zemes vienība ar kadastra Nr. 6482 003 0066, platība 2,9 ha ar Priekules novada domes 26.11.2009. g. lēmumu Nr. 10, paredzēta zemes reformas pabeigšanai.

 

Iznomājamā zemes vienība ir publicēta Priekules novada mājas lapā 03.10.2014.

 

Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009. g., atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Iznomāt A. B. zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā 6482 003 0066 2,9 ha platībā uz 5 gadiem. Priekules novada domei ir  tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

 1. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 1,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

 1. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.Briekmane.
25.§ Par zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu un platības apstiprināšanu Smilšu iela 5, Priekulē, Priekules nov.

 Izskatot SIA „Latvijasmernieks.lv” Dienvidkurzemes biroja iesniegto Zemes robežu plānu - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 005 0039, adrese: Smilšu iela 5, Priekule, Priekules nov., Priekules nov., konstatēts:

 

1. Ar 2014.gada 24.aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr. 9) 26§ „Par platības noteikšanu ēku/būvju īpašuma Smilšu ielā, Priekulē, Priekules nov. uzturēšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā” , nolemts noteikt platību 16 200 m² (1,62 ha), atdalāmajai zemes vienībai piešķirt adresi Smilšu iela 5, Priekule, Priekules nov.    

 

       2. 2014.gada 1.jūlijā SIA „Latvijasmernieks.lv” veica zemes vienības kadastra apzīmējums 6415 005 0039  robežu uzmērīšanu, uzmērot kadastrāli zemes platība ir 1.6199 ha.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu daļu,  SIA „Latvijasmernieks.lv” veikto zemes kadastrālo uzmērīšanu,  2014.gada 16.oktobra Tautsaimniecības  un attīstības komitejas  atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt zemes robežu, situācijas un informāciju par apgrūtinājumiem  zemes vienībai, kadastra apzīmējums 6415 005 0039, adrese Smilšu iela 5, Priekule, Priekules nov. , mērogā 1: 2000  un platību 1.6199 ha , saskaņā ar pielikumiem Nr.6 un Nr.7.
 1.  Zemes vienībai –adrese Smilšu  iela 5, Priekule, Priekules nov. apgrūtinājumi nav noteikti.

 

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70., 76.,79 panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas Tiesu namā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

26.§ Par Valsts akciju sabiedrības ‘’Latvijas dzelzceļš’’ ēku nepārņemšanu pašvaldības īpašumā

 Izskatot Valsts akcija sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” piedāvājumu bez atlīdzības pārņemt pašvaldības īpašumā ēkas ar nosaukumu „Priekule –stacijas ēka”, „Dīzeļģeneratora telpas ēku”, „Garāžas stacija Priekule”, „Noliktava st. Priekule”, „Sadzīves telpas st. Priekule”, Priekules novada pašvaldības dome konstatē, ka:

[1.] Ēkas ar nosaukumu „Priekule –stacijas ēka”, „Dīzeļģeneratora telpas ēku”, „Garāžas stacija Priekule”, „Noliktava st. Priekule”, „Sadzīves telpas st. Priekule”, netiek  izmantotas VAS „Latvijas dzelzceļš” vajadzībām.  Minētās ēkas atrodas uz valstij piekritīgās zemes vienības Dzelzceļš 2 ,Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 006 0060.

[2.] Augstāk minētās ēkas nav reģistrētas zemesgrāmatā.

[3.] Veicot ēkas „Priekule –stacijas ēka” vizuālo apsekošanu ,tiek  fiksēts (konstatēts), ka ēka ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī,  ir būtiski bojājumi jumta segumā, un nokrišņu laikā mitrums ir bojājis  griestu pārsedzes  (ēkas 2 stāvā), līdz ar to ir mazinājusies  griestu noturība un tie ir ielūzuši. Ēkas pirmajā stāvā mitruma rezultātā sienām nodrupis apmetums, vizuāli telpas ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Bez lielas finanšu līdzekļu ieguldīšanas, ēka nav izmantojama ne sabiedriskām vajadzībām, ne dzīvokļu iekārtošanai. Likums „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pants nosaka, ka pašvaldībai jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi. Ņemot vērā lietderības apsvērumus, ieguldītie līdzekļi ēkā būs lielāki par sabiedrības ieguvumu. 

[4.] Apsekojot dabā pārējās ēkas: „Dīzeļģeneratora telpas ēka”, „Garāžas stacija Priekule”, „Noliktava st. Priekule”, „Sadzīves telpas st. Priekule”, tiek konstatēts, kas tās nav nepieciešamas pašvaldības autonomu funkciju veikšanai

Ņemot vērā  augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu,  likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu,  2014.gada 26.oktobra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Nepārņemt Priekules novada pašvaldības īpašumā VAS „Latvijas dzelzceļš” valdījumā esošo ēku/ būvju īpašumu „Priekule –stacijas ēka”, „Dīzeļģeneratora telpas ēku”, „Garāžas stacija Priekule”, „Noliktava st. Priekule”, „Sadzīves telpas st. Priekule”.

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401).

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. VAS „Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547;

1 eks. Attīstības plānošanas nodaļai (V. Rubeze).

27.§ Par platības precizēšanu zemes vienības daļai ‘’Nodegu skola’’, Priekules pagasts, Priekules nov., kad.apz.6482 0060187 8004

 Izskatot SIA „Latvijasmernieks.lv” Dienvidkurzemes biroja iesniegto Zemes vienības daļas    robežu plānu - zemes vienības daļai kadastra apzīmējums 6482 0060187 8004, adrese: „Nodegu skola”, Priekules pag., Priekules nov., konstatēts:

 

[1.] Ar Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 25.septembra lēmumu (prot. Nr. 18) 35.§ „Par zemes nomu SIA „Priekules nami”, Aizputes ielā 30, Priekule un „Nodegu skola”, Priekules pagastā” Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Priekules nami” nodoti nomā 15865 m² platībā no Priekules novada pašvaldībai piederošā zemesgabala, „Nodegu skola”, Priekules pagasts, Priekules nov., kapitālsabiedrībai piederošo ēku uzturēšanai.

[2.] 2014.gada 6.oktobrī SIA „Latvijasmernieks.lv” veica zemes vienības daļas „Nodegu skola”, kas atrodas  Priekules pagastā, robežu uzmērīšanu, uzmērot kadastrāli zemes platība ir 0.8058 ha.

[3.] Atbilstoši Zemes vienības daļas robežu plānam zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0187 8004 platība ir mazāka (0,8058 ha) par Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 25.septembra lēmumā (prot.Nr.18,35.§) noteikto platību 15865 m (1.5865 ha) .

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27 punktu, SIA „Latvijasmernieks.lv”, 2014.gada 6.oktobrī veikto robežu uzmērīšanu, 2014.gada 16.oktobra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Precizēt zemes vienības daļai kadastra apzīmējums 6482 006 0187 8004, adrese: „Nodegu skola”, Priekules pag., Priekules nov., pēc kadastrālās uzmērīšanas platību 0,8058 ha, saskaņā ar 8.pielikumu -zemes vienības daļas robežu plānu, mērogā 1:1000.

 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401).

28.§ Par zemes vienības ‘’Blakus Burvjiem’’, Priekules pagastā, Priekules nov. iznomāšanu zemnieku saimniecībai ‘’Mazpoļi’’, Cīravas pag., Aizputes nov.

 Priekules novada dome izskatīja A.R., adrese „Mazpoļi”, Cīravas pag., Aizputes nov., kurš ir zemnieku saimniecības „Mazpoļi” īpašnieks, 14.10.2014. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar reģistrācijas  Nr.2.1.4/1609 par zemes gabala „Blakus Burvjiem”, Priekules pag., Priekules nov. iznomāšanu 2,6 ha  platībā, apzīmējums kadastrā 6482 003 0079.

Zemes vienība ar kadastra Nr. 6482 003 0079 2,6 ha ar Priekules novada domes 26.11.2009. g. lēmumu Nr. 10, paredzēta zemes reformas pabeigšanai.

Iznomājamā zemes vienība ir publicēta Priekules novada mājas lapā 01.10.2014.

Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009. g., atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Iznomāt z/s „Mazpoļi”, Cīravas pag., Aizputes nov. zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā 6482 003 0079 2,6 ha platībā uz 5 gadiem. Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.
 2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 1,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.
 3. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.Briekmane.
29.§ Par zemes nomas līguma Nr.3-36/37-2001 izbeigšanu B.J. un zemes nomas līguma slēgšanu ar I.N. par zemes ‘’Mazsanderi’’, Virgas pagasts, Priekules nov. iznomāšanu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts Virgas pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas, 13.10.2014. iesniegums (iereģistrēts ar Nr. 2.1.4/1600) par 01.07.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/37-2011 izbeigšanu B.J. un zemes nomas līguma slēgšanu ar ēku/būvju „Mazsanderi” īpašnieku I. N.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu (zeme) „Mazsanderi” 2 ha platībā, kadastra Nr.6498 003 0060, Virgas pag., Priekules nov., sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0060, 02.07.2014. reģistrētas uz Priekules novada pašvaldības vārda Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000534678.

2011.gada 01.jūlijā starp Priekules novada pašvaldību un B. J. tika noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.3-36/37-2011 par zemes „Mazsanderi” 1,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 003 0060, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu kā ar pirmnomas personu. Uz zemes atradās B.J. piederošas ēkas.

Saskaņā ar  08.10.2014. ierakstu Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000537239 īpašuma tiesības uz ēku/būvju īpašumu „Mazsanderi”, kadastra Nr.6498 503 0003, Virgas pagastā, Priekules novadā reģistrētas uz I. N.vārda.

            Saskaņā ar 30.10.2007. MK noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes noma” 4. pantu- zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, 7.pantu- apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.7.2 pants nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 4.,7.,7.²pantu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izbeigt ar 31.10.2014. 01.07.2011. zemes nomas līgumu Nr.3-36/37-2011 par zemes „Mazsanderi” 1,0 ha, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu B.J.

2. Slēgt ar 01.11.2014.zemes nomas līgumu ar I. N., personas kods [:],  par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Mazsanderi” 2,0 ha platībā, kadastra Nr. 6498 003 0060, Virgas pag., Priekules nov., sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0060, iznomāšanu ēku uzturēšanai, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu Nr.10.

3. Noteikt:

3.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 31.12.2024.

3.2. gada nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

4. Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M. Kokovihinai sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

5. Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu”  11. pantu- ja ēkas (būves) īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs atsakās noslēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības prasīt piespiedu nomas līguma noslēgšanu.

6. Pieņemto lēmumu nosūtīt I. N., [adrese], Liepāja, LV-3414.

 

7.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

30.§ Par daļu no zemes ‘’Vizbulītes’’, Virgas pagasts, Priekules nov. iznomāšanu I.P.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts I.P., dzīvesvieta [adrese], Virgas pagasts, Priekules novads, 26.09.2014. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/1485, ar lūgumu iznomāt daļu no zemes “Vizbulīši” 6,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 003 0076, Virgas pagastā, Priekules novadā, pļavu un ganību vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada pašvaldības domes 26.07.2012. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.9, J. S. tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību “Vizbulītes” 6,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 003 0076, Virgas pagastā un piešķirtas zemes nomas pirmtiesības un zemei noteikts statuss- pašvaldībai piekrītošā zeme. Zemesgabals ir apbūvēts. Uz tās atrodas J.S. piederošas ēkas/būves- dzīvojamā māja ar palīgēkām. Zeme nav instrumentāli uzmērīta un  reģistrēta zemesgrāmatā.

J.Stončiene nav noslēgusi zemes nomas līgumu (kā pirmnomas persona), kā arī nav iesniegusi atteikumu no zemes turpmākās izmantošanas. J.Stončiene dzīvo ārzemēs.

Zemes vienība netiek apstrādāta un sāk aizaugt. Lai novērstu turpmāko zemes aizaugšanu, neapbūvētā zemes vienības daļa būtu iznomājama citām personām.

Informācija par iznomājamo zemes vienību daļu izlikta Virgas pagasta pārvaldes ēkā un pašvaldības mājaslapā 2014.gada 30.septembrī.

Par augstāk minētās zemes iznomāšanu ir saņemts viens iesniegums- I.P.

I.P. ir nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parāds par 2014.gadu.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”(apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu,prot.Nr.11,5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m².

Zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013.Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu,  atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt I. P., personas kods [:], pašvaldībai piekritīgo neapbūvētu zemes vienības daļu „Vizbulītes” 6,0 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6498 003 0076, Virgas pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām, saskaņā ar grafisko pielikumu (11.pielikums) pēc nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parāda samaksas.

2. Noteikt:

2.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 31.12.2019.

2.2. gada nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M. Kokovihinai sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam. 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt I. P.,[adrese], Virgas pag., Priekules nov., LV-3485.

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

31.§ Par zemes vienību ‘’Pagasta mežs’’, Gramzdas pagasts, Priekules nov. uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

 Priekules novada dome izskata lēmuma projektu par zemes vienību „Pagasta mežs” Gramzdas pag., Priekules nov. uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda., kas sagatavots pēc Gramzdas pārvaldes vadītāja, Augustina Eidejus  02.10.2014.iesnieguma, reģistrācijas Nr. 2.1.3/1530.

Ar Gramzdas pagasta padomes 2008. gada 22. septembra lēmumu (protokola Nr.10) zemes vienības „Pagasta mežs”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā piekrīt pašvaldībai.

Saskaņā ar Latvijas Valsts Vēstures arhīva 1992. gada 15 decembra izziņu Nr.2-41-1710 par nekustamā īpašuma piederību, nekustamais īpašums „Gramzdas pagasta centrs” Nr. 79F 79Fa, Liepājas apriņķī Gramzdas pagastā līdz 1940. gada 21. jūlijam piederēja Gramzdas pagasta pašvaldībai, zemes gabala kopplatība 31,023 ha. Lēmuma pieņemšanas brīdī zemesgrāmatā uz Gramzdas pagasta pašvaldības vārda nav reģistrēta daļa bijušā īpašuma, platība 24,133 ha.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 1. daļu , kas nosaka, ka zemes reformas laikā uz  pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21. jūlijā piederēja pašvaldībai tās pašreizējā administratīvā teritorijā.

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda zemes vienības „Pagasta mežs”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, 15,5621 ha kopplatībā, apzīmējums kadastrā 6458 003 0114.

      Īpašums sastāv no sešām zemes vienībām :

apzīmējums kadastrā 6458 001 0358, platība 1,9036 ha;

apzīmējums kadastrā 6458 002 0139, platība 2,5 ha;

apzīmējums kadastrā 6458 002 0141, platība 1,2384 ha;

apzīmējums kadastrā 6458 003 0090, platība 0,5910 ha;

apzīmējums kadastrā 6458 003 0114, platība 7,4291 ha;

apzīmējums kadastrā 6458 003 0132, platība 1,9 ha.

32.§ Par zemes nomas līguma slēgšanu ar D.R. par zemes ‘’Mazmeiri’’, Kalētu pagasts, Priekules nov. iznomāšanu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts D. R., dzīvojošas [adrese], Rīgā, 10.10.2014. iesniegums (iereģistrēts ar Nr. 2.1.4/1582) ar lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu par zemes [adrese], Kalētu pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. D.R. ir ieguvusi īpašumā ēku/būvju īpašumu [adrese].

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu (zeme) [adrese] 1,2426 ha platībā, kadastra Nr.[:], Kalētu pag., Priekules nov., sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:], reģistrētas uz Priekules novada pašvaldības vārda Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000502888.

            Priekules novada pašvaldība 2011.gadā bija noslēgusi zemes nomas līgumu ar Nr.3-36/44-2011 ar ēku/būvju [adrese] īpašnieku R. K. par zemes vienības [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu ēku uzturēšanai.

Ar 2014.gada 30.septembri īpašuma tiesības uz ēku/būvju īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], ieguvusi D. R. Īpašuma tiesības reģistrētas Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000504445.

            Saskaņā ar 30.10.2007. MK noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes noma” 4. pantu- zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, 7.pantu- apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.7.2 pants nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Pamatojoties uz D.Rotkales iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 4.,7.,7.²pantu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izbeigt ar 31.10.2014. 01.09.2011. zemes nomas līgumu Nr.3-36/44-2011 par zemes [adrese] 1,2426 ha, Kalētu pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu R.K.

2. Slēgt zemes nomas līgumu ar D. R., personas kods [:],  par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu [adrese] 1,2426 ha, kadastra Nr.[:], Kalētu pag., Priekules nov., sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:], iznomāšanu ēku uzturēšanai, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko 13. pielikumu.

3. Noteikt:

3.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 31.12.2024.

3.2. gada nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

4. Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M. Kokovihinai sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

5. Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

6. Pieņemto lēmumu nosūtīt D. R.,[adrese], Rīga, LV-1046.

 

7.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

33.§ Par nosaukuma [adrese] piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kad.apz.[:], Kalētu pagastā, Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts I. A., dzīvojoša Salaspilī, [adrese], 18.09.2014. iesniegums (iereģistrēts 24.09.2014. ar Nr.2.1.4/1473), ar lūgumu piešķirt nosaukumu [adrese] zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:], Kalētu pagastā, Priekules novadā un noteikt zemes lietošanas mērķi.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar 25.08.2014. Centrālās zemes komisijas lēmumu Nr.9679 I. A. atjaunotas īpašuma tiesības uz Priekules novada Kalētu pagasta zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:].

Valsts kadastra Nekustamā īpašuma informācijas sistēmā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [:] reģistrēta ar nosaukumu [adrese].

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktam nekustamāīpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

Par Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību, atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu, Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Nekustamajam īpašumam [adrese], kadastra Nr. [:], Kalētu pagastā, Priekules novadā, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:], mainīt nosaukumu uz [adrese]. Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

2.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un I. A.,[adrses], Salaspils, Salaspils nov., LV-2169.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401)    viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

34.§ Par zemes vienības ‘’Peldētava’’ ar kad.apz.6464 001 0245, Kalētu pagastā, Priekules nov. atzīšanu par starpgabalu ar piekritību pašvaldībai

 Priekules novada pašvaldības domē tika saņemta Valsts zemes dienesta 18.06.2014.vēstule Nr.2-04/511 Par rezerves zemes fonda zemes vienībām, iereģistrēts ar Nr.2.1.7/725, ar lūgumu izvērtēt datu atlasē iekļauto informāciju.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Valsts zemes dienesta 18.06.2014. vēstules Nr.2-04/511 pielikumā pievienots rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību saraksts. Sarakstā ir iekļauta zemes vienība „Peldētava”, kadastra apzīmējums 6464 001 0245, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

Ar Kalētu pagasta padomes 2008.gada 15.septembra sēdes lēmumu Nr.5.§, protokols Nr.9, „Par lauku apvidus zemes piekritību Kalētu pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikumu Nr.2.3 zemes vienībai „Peldētava” 0,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0245, noteikts statuss- starpgabals.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta b) apakšpunkts nosaka, ka zemes starpgabals ir publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam).

Augstāk minētai zemes vienībai nav iespējams nodrošināt piekļuvi un tā piekļaujas pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai „Kalētu parks”, kuras teritorija noteikta kā parka teritorija.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu” Kalētu pagasta teritorijas grafisko daļu, zemes vienības „Peldētava”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, teritorija noteikta kā lauksaimniecībā izmantojamā teritorija.

Pašvaldība pieņem lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta nosacījumiem.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja tā ir zemes starpgabals atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajam un par to pašvaldības dome (padome) ir pieņēmusi lēmumu, ka tā ir starpgabals, izņemot šā likuma 8.pantā minēto uz valsts vārda zemesgrāmatā ierakstāmo zemi.

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.        Atzīt zemes vienību „Peldētava”, kadastra apzīmējums 6464 001 0245 0,9 ha platībā, Kalētu pagastā, Priekules novadā, par starpgabalu ar piekritību pašvaldībai, saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu (grafiskais pielikums 14.pielikumā).

2.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

35.§ Par pašvaldībai piekritīgās zemes ‘’Pie Intiem’’, Kalētu pagastā, Priekules novadā iznomāšanu E.M.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts E. M., dzīvesvieta [adrese], Kalētu pagasts, Priekules novads, 27.08.2014. iesniegums, reģistrēts ar Nr.2.1.4/1330, ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību “Pie Intiem” 1,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0204, Kalētu pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.14, zemes vienība “Pie Intiem” 1,5 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0204, Kalētu pag., piekrīt pašvaldībai.

Informācija par iznomājamo zemes vienību “Pie Intiem” bija izlikta Kalētu pagasta pārvaldes ēkā no 2014.gada 23. jūlija.

Par augstāk minētās zemes iznomāšanu ir saņemts viens iesniegums- E.M.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11,5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m².

Zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība.

E.M. ir nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parāds par 2014.gadu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013.Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Slēgt zemes nomas līgumu ar E. M., personas kods [:], par  zemes vienības „Pie Intiem”, kadastra apzīmējums 6464 001 0204 – 1,5 ha platībā, Kalētu pag., Priekules nov., nomu lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5(pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu (15.pielikums) pēc nekustamā īpašuma un nomas maksas parāda samaksas.

2.      Noteikt gada nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3.      Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt E.M., [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., LV-3484.

      6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā                                                                                                                                   (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401)  viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

36.§ Par zemes ‘’Macīši’’, Bunkas pagastā, Priekules nov. iznomāšanu A. V.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts  A.V. , dzīvojošas [adrese], Liepājā , iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/ 1201 ), kurā lūgts iznomāt zemi „Macīši”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0071 ,1.50 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

A. V. minētā zemes vienība nepieciešama īpašumā esošo bišu stropu novietošanai.

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr. 14 nekustamais īpašums „Macīši”, Bunkas pagasts, Priekules novads, ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Augstāk minētā zemes vienība ir apbūvēta. Uz tās atrodas dzīvojamā ēka un palīgēkas.

Ēkas nav reģistrētas zemes grāmatā, uz īpašumu mantinieki nav pieteikušies. Ēkas ir nelietojamā stāvoklī . Zeme pašlaik netiek izmantota.

A.V. izteikusi vēlmi nekustamo īpašumu „Macīši”, Bunkas pagasts, Priekules novads, iegādāties īpašumā.

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajai daļai publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 3) zemesgrāmatā ierakstītas ēkas(būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka(būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka(būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei.

A.V. iesniegumam nav pievienojusi dokumentus, kas apliecinātu īpašuma tiesības uz ēkām un palīgēkām. Līdz ar to atsavināšanas ierosinājums par Priekules novada pašvaldībai piekrītošās  zemes vienības  „Macīši”, Bunkas pag., Priekules pag., netiek izskatīts, jo persona nav iesniegusi nepieciešamos dokumentus (atsavināšanas ierosinātāja īpašuma tiesības apliecinošu dokumenta/u kopiju, robežu plāna kopiju būvju ierakstīšanai zemesgrāmatā).

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības un Ministru kabineta 31.05.2010. noteikumiem Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2. punktu apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu’’, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt A.V.  personas kods [:] , dzīv.[adrese], Liepāja  Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību  „Macīši”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0071,  1.50  ha  platībā lauksaimniecības vajadzībām (16.pielikums), nosakot:

-          nomas maksu 1.5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāka kā 28 euro gadā

-          nomas līguma termiņu no 2014.gada 1.novembra  līdz 2019.gada 31.oktobrim.

-          Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.      Nomas līgumā iekļaut punktu, kas nosaka, ēku īpašnieku pieteikuma gadījumā, nomas līgums tiks pārtraukts.

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

5. Uzdot  Bunkas pagasta Zemes lietu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

 

Lēmums izsūtāms:

  1 eks. A. V. :[adrese], Liepāja,  LV-3411;

  1 eks. Bunkas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei Ilzei Lācītei .

37.§ Par grozījumiem 25.04.2007.zemes nomas līgumā Nr.B-4/2007 V.B.

 Priekules novada pašvaldība izskatījusi Bunkas pagasta zemes lietu speciālistes Ilzes Lācītes iesniegumu ar lūgumu pārjaunot zemes nomas līgumu Nr. B-4/2007 V.B.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

18.04.2007 pieņemts Bunkas pagasta padomes lēmums (sēdes protokola Nr.4, 1.§) par nomas tiesību piešķiršanu V. B. uz zemes gabalu „Bunkas Zvejas” kad. nr. 64460040049  uz laiku līdz 10 gadiem    .             

25.04.2007 starp Bunkas pagasta padomi  (tagad Priekules novada pašvaldība) un  V. B. ir noslēgts zemes nomas līgums  par „Bunkas Zvejas” 5,00 ha, kad. nr. 6446 004 0049 nomu.  Nomas līguma termiņš ir līdz  30.12.2016.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 29.08.2013. lēmumu , protokols Nr.5, 36.§, no nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Bunkas Zvejas” , Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 004 0049 6.46 ha platībā izdalīta zemes vienības daļa ēku uzturēšanai  1,5 ha platībā (pirms uzmērīšanas), atdalītajai (pārējai) zemes vienībai, piešķirts jauns nosaukums „Pie Ozoliem”    4.96 ha platībā  (pirms uzmērīšanas).

Zemes vienībai „Pie Ozoliem” 4,96 ha platībai, kadastra apzīmējums 6446 004 0108  noteikts zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods NĪLM 0101. Noteikts statuss – pašvaldībai piekrītošā zeme .

Zemes nomas līgumā Nr. B-4/2007 V.B. iznomāta lauksaimniecības zeme, pēc 29.08.2013 Priekules novada pašvaldības domes lēmuma protokols Nr.5,36.§ atrodas atdalītajā zemes vienībā „Pie Ozoliem”, Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 004 0108.

V. B. nav nekustamā īpašuma nodokļa un nomas parādu.

Atbilstoši  Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13. punktu- novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.

 Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

          Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Grozīt 25.04.2007. noslēgto zemes nomas līgumu Nr. B-4/2007,(turpmāk –līgums),  kas noslēgts starp Bunkas pagasta padomi un V. B.,  personas kods [:],  par  zemes vienības „Pie Ozoliem”, Bunkas pagasts, Priekules novads , kadastra apzīmējums 6446 004 0108  4.9527  ha  platībā, nomu,  ganību vajadzībām,  izdarot šādus grozījumus:

 1. Visā līguma tekstā aizstāt vārdus „Bunkas pagasta padome” ar vārdiem „Priekules novada pašvaldība” attiecīgajos locījumos (precizējot rekvizītus).

1.2. Noteikt  nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus

2. Pagarināt līguma termiņu līdz 2019.gada 31.oktobrim.

3. Uzdot Bunkas pagasta Zemes lietu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu vienošanos.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

5. Lēmums izsūtāms:

1 eks.  Vaclovam Baužim : „Ozoli”, Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446;

1 eks. Bunkas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei Ilzei Lācītei.

38.§ Par rezerves zemes fonda zemi ar kad.apz.6446 007 0036, Bunkas pagastā, Priekules nov. iznomāšanu IK ‘’Līga JV’’

 Priekules novada pašvaldība izskatījusi IK „Līga JV” pārstāves L. J.-V. 18.08.2014. iesniegumu  ar lūgumu iznomāt  zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā 6446 007 0036  , Bunkas pag., Priekules nov.,  1.60  ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

IK „Līga JV” reģ.Nr.42102036308 pēc LURSOFT datiem Uzņēmumu Reģistrā reģistrēts 07.07.2009. kā jauktās lauksaimniecības veicējs (lopkopība, graudkopība).

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6446 007 0036 Bunkas pagastā, Priekules novadā nav apbūvēta un ar 15.12.2009. Priekules novada  domes lēmumu (protokola Nr.15) ieskaitīta rezerves zemes fonda zemēs. Zemes lietošanas mērķis –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir  lauksaimniecība –kods 0101.

Bunkas pagastā pārvaldē informācija par brīvajām rezerves zemes fonda zemēm pieejama kopš 2013.gada novembra. Neviens cits pretendents uz minēto zemes vienību nav pieteicies.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības un Ministru kabineta 31.05.2010. noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu „neapbūvēta zemesgabala iznomātājs nosaka nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības”.

           Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Ar 2014.gada 1.novemnri iznomāt IK „Līga JV”  reģ. nr. 42102036308 , rezerves zemes fonda  zemi, kadastra apzīmējums  6446 007 0036 , 1.60 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām, nosakot:

1.1. nomas maksu  1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības . Papildus nomas maksai nomnieks maksā normatīvajos aktos  noteiktos nodokļus;

             1.2. nomas  līguma termiņu līdz 2019.gada 31.decembrim, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici (pielikums Nr.18).

 1. Uzdot  Bunkas pagasta zemes lietu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
 3. Lēmuma izraksts nosūtāms IK „Līga JV”  L.J.-V. :[adrese], Durbes novads, LV-3446.
39.§ Par dzīvokļa uzņemšanu pašvaldības bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

 Izskatot Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistes Vēras Rubezes iesniegumu par dažu dzīvokļu Nr. 1, Nr.6 un Nr.8, kuru adrese ir Suvorovs 31, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov., uzņemšanu Priekules novada pašvaldības grāmatvedības bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā, tiek konstatēts, ka:

[1.] Uz Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Suvorovs 31, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov. atrodas dzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 6446 003 0134 001).

[2.] Saskaņā ar būves (Suvorovs 31, Tadaiķi, Bunkas pag.) tehniskās inventarizācijas lietu- dzīvojamā mājā ir 7 dzīvokļi un 1 nedzīvojamo telpu grupa. Dzīvokļi Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5 un Nr. 7 ir privatizēti saskaņā ar likumu „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”, dzīvokļi Nr. 6., Nr. 8 un nedzīvojamo telpu grupa Nr. 1, nav nodoti privatizācijai.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likumu „Par budžetu un finanšu vadību”, Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumiem Nr. 390 „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr. 1486 ”Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, 2014.gada 16.oktobra tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Uzņemt Priekules novada pašvaldības grāmatvedības bilancē nekustamo īpašumu –dzīvokļus Nr.   1, Nr. 6, Nr. 8, kuru adrese ir : Suvorovs 31, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov., un ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda:

            1.1. Dzīvoklis Nr. 1, kadastrālā vērtība uz 01.01.2014. ir 768.00 EUR (septiņi simti sešdesmit astoņi euro), un ir 415/3519 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes. Dzīvokļa Nr. 1 platība 41.50 m²;

1.2. Dzīvoklis Nr. 6, kadastrālā vērtība uz 01.01.2014.ir 687.00 EUR (seši simti astoņdesmit septiņi euro), un ir 464/3519 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes. Dzīvokļa Nr. 6 platība 46.40 m²;

1.2. Dzīvoklis Nr. 8, kadastrālā vērtība uz 01.01.2014.ir 613.00 EUR (seši simti trīspadsmit euro), un ir 414/3519 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes. Dzīvokļa Nr. 8 platība 41.40 m².

2. Atbilstoši likumam „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā” ierakstīt zemesgrāmatā dzīvojamo ēku, kadastra apzīmējums 6446 003 0134 001, „Suvorovs 31”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov.

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļu un par ierakstīšanu zemesgrāmatā nekustamo īpašumu speciālisti V. Rubezi.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bunkas pagasta pārvaldes vadītājam Edgaram Dargužim.

 

40.§ Par dzīvokļu Nr.20, Nr.21, Nr.26 dzīvojamā mājā ‘’Lāčplēši’’, Bunka, Bunkas pagasts, uzņemšanu pašvaldības bilancē

 Izskatot Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistes Vēras Rubezes iesniegumu par dažu dzīvokļu Nr. 20, Nr.21 un Nr. 26, kuru adrese ir „Lāčplēši”, Bunka,   Bunkas pag., Priekules nov., uzņemšanu Priekules novada pašvaldības grāmatvedības bilancē  , tiek konstatēts, ka:

[1.] Uz Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Lāčplēši”, Bunkas pag., Priekules nov. atrodas dzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 6446 053 0201 001), kur saskaņā ar būves tehniskās inventarizācijas lietu ir 27 dzīvokļi. Dzīvokļi Nr. Nr. 1, Nr.2,Nr. 3,Nr. 5,Nr. 6, Nr. 8, Nr. 10., Nr. 12.,Nr. 13.Nr. 15,Nr, 19, Nr. 22, Nr. 23 ir privatizēti saskaņā ar likumu „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”. Par dzīvokļiem   Nr. 20.Nr. 21, Nr. 26  pašvaldībā nav ziņu, ka tie būtu nodoti privatizācijai.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likumu „Par budžetu un finanšu vadību”, Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumiem Nr. 390 „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr. 1486 ”Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, 2014.gada 16.oktobra tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Uzņemt Priekules novada pašvaldības grāmatvedības bilancē nekustamo īpašumu –dzīvokļus, Nr. 20, Nr. 21, Nr. 26, kuru adrese ir : „Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.:

1.1. Dzīvoklis Nr.20, kadastrālā vērtība uz 01.01.2014. ir 555,00 EUR(pieci simti piecdesmit pieci euro), kopīpašuma 289/12062 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201. Dzīvokļa Nr. 20 platība ir 28.9 m².

1.2. Dzīvoklis Nr.21, kadastrālā vērtība uz 01.01.2014. ir 1116,00 EUR (viens tūkstotis viens simts sešpadsmit euro), kopīpašuma 581/12062 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201. Dzīvokļa Nr. 21 platība ir 58.1 m².

1.3. Dzīvoklis Nr.26, kadastrālā vērtība uz 01.01.2014. ir 617,00 EUR (seši simti septiņpadsmit euro), kopīpašuma 289/12062 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201.Dzīvokļa Nr. 26 platība ir 28.9 m².

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļa.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bunkas pagasta pārvaldes vadītājam E.Dargužim.