27.04.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.5)

167. Par strūklakas iegādi

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27.aprīlī

Nr.167

(protokolsNr.5,19.punkts)

Par strūklakas iegādi

          1. 2017.gada 11.aprīlī Kalētu pagasta pārvalde izsūtīja uzaicinājumus piedalīties tirgus izpētē par strūklakas iegādi par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai.

          2.  Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1.Izvērtējot tirgus izpētes piedāvājumus 2017.gada 13.aprīlī Kalētu pagasta pārvalde pieņēma lēmumu iegādāties strūklaku par 2597.32 EUR no SIA “AKVEDUKTS”.

2.2. Strūklaku bija plānots uzstādīt jau 2015.gadā, bet pēc dīķa tīrīšanas adaptācijas periodā, dīķis izteikti aizauga ar ūdensaugiem.2016.gadā tika veikti dīķa sakārtošanas darbi.

2.3. 2014.gadā Priekules novada pašvaldība uzdāvināja Kalētu pagasta  jubilejas pasākumā 500 EUR strūklakas iegādei.

2.4. Atsavinot nekustamo īpašumu “Lauki” Kalētu pagasta budžetā ir iegūti līdzekļi 19487.00 EUR apmērā, no kuriem  līdz 10 000.00 novirzīti jaunas automašīnas iegādei un lūdzam 2097.32 novirzīt strūklakas iegādei.

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Novirzīt no nekustamā īpašuma “Lauki” atsavināšanas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem 2097.32 EUR strūklakas iegādei.

2. Atbildīgie par lēmuma izpildi – Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Agrita Driviņa .

168. Par daļu no nekustamā īpašuma „Purenes”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads iegādi

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27.aprīlī

Nr.168

(protokolsNr.5,20.punkts)

Par daļu no nekustamā īpašuma „Purenes”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads iegādi

 Priekules novada pašvaldībā 23.03.2017. saņemts Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Edgara Darguža  iesniegums (reģistrācijas nr. 2.1.5/17/842-S) ar lūgumu pieņemt lēmumu par daļu no zemes „Purenes”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads iegādi un pirkuma līguma slēgšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Purenes”, Krote, Bunkas pagastā, Priekules novadā ar kadastra Nr.6446 001 0143 reģistrēts Liepājas tiesu zemesgrāmatu nodaļā Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000426939 uz XX vārda.

Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0143   1,75 ha platībā.

Zemes grāmatā ir reģistrēts aizliegums bez AS DnB NORD Bankas , nodokļa maks. kods 40003024725, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām.

              Lai Bunkas pagasta pārvaldes vadītājs varētu izstrādāt jaunu projektu Krotes attīrīšanas iekārtām un izvietotu notekūdeņu attīrīšanas būves tālāk no Krotes dzīvojamām mājām, nepieciešams iegādāties daļu no zemes „Purenes”, 0,5 ha platībā. Uz šīs zemes daļas jau atrodas būve Krotes notekūdens daļējai attīrīšanai. Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā norādītā būve nav reģistrēta.

           Cena, par kādu XX piekritis pārdot minēto zemes  „Purenes” platību, 2000,- EUR.

XX norādījis, ka zemes ierīcības projekta izdevumi jāsedz pašvaldībai.

           Lai daļu no zemes „Purenes”, Krote, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra nr. 6446 001 0143 Priekules novada pašvaldība varētu atpirkt, nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.

          Zemes ierīcības projekta ierosināšanai nepieciešams īpašnieka rakstveida iesniegums, kam klāt jāpievieno AS DnB NORD Bankas rakstiska piekrišana minētā īpašuma sadalīšanai.

           Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas

17.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                     Piekrist 0,5 ha platības iegādei 2000,- EUR vērtībā, kas tiks atdalīta no nekustamā īpašuma „Purenes”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads.

2.                     Piekrist segt izdevumus zemes ierīcības projekta izstrādei no pašvaldības budžeta.

3.                     Sagatavot pirkuma līgumu minētās zemes iegādei pēc zemes ierīcības projekta izstrādes.

           

Lēmums izsūtāms:      

                                

1 eks. Bunkas pagasta pārvaldes vadītājam E.Dargužim,

1 eks. XX : XX, LV-3446,

 1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

PIELIKUMS

 

169. Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 62, Priekule, Priekules novads, nomaksas pirkuma līguma noslēgšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27.aprīlī

Nr.169

(protokolsNr.5,21.punkts)

 

 Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 62, Priekule, Priekules novads, nomaksas pirkuma līguma noslēgšanu

 

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 29.decembra lēmumu Nr.20, 28, apstiprināta nekustamā īpašuma Brīvības iela 62, Priekule, Priekules novads (turpmāk – nekustamais īpašums) nosacītā cena t.i. 1165 EUR.

2017.gada 18.aprīlī, saņemts pirmpirkuma tiesīgās personas XX iesniegums kurā lūgts sadalīt pirkuma maksu uz 24 mēnešiem.

Pirmpirkuma tiesības pirmpirkuma tiesīgajai personai piekrīt saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 44.panta ceturto daļu. Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.1 panta piektajai daļai, pārdodot apbūvētu publiskas personas zemesgabalu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt ilgāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.1 panta piektā panta otrās daļas 2.punktam pirmpirkuma tiesīgā persona ir veikusi avansa maksājumu 10% t.i. 116,50 EUR apmērā no nosacītās cenas.

            Ņemot vērā, ka iesniegumā lūgtais nomaksas termiņš nepārsniedz likumā noteikto maksājuma maksimālo termiņu, iesniegumā minētais lūgums apmierināms pilnībā.

Pamatojoties uz augstāk minēto un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.1 panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,  atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Noslēgt nomaksas pirkuma līgumu arpirmpirkuma tiesīgo personu XX, dzīvojoša XX, Priekule, Priekules nov., par nekustamo īpašumu Brīvības iela 62, Priekule, Priekules nov., nosakot, ka norēķini par nekustamo īpašumu veicami 24 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas saskaņā ar nomaksas grafiku ( pielikums).

 

Atbildīgā par lēmuma izpildi atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas vadītāja.

Par lēmuma kontroli atbildīga pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītāja.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

xx vienkāršā pasta sūtījumā uz deklarēto adresi;

Grāmatvedēm I.Sokolovskai, G.Vaičekauskai.

 

PIELIKUMS

 

170. Par dzīvokļa nodošanu īpašumā bez atlīdzības XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27.aprīlī

Nr.170

(protokolsNr.5,22.punkts)

Par dzīvokļa nodošanu īpašumā bez atlīdzības XX

               Priekules novada pašvaldībā 14.03.2017. saņemts XX iesniegums (reģistrācijas nr.2.1.5/17/749-S) ar lūgumu nodot īpašumā bez atlīdzības dzīvokli Nr.22, Lāčplēši, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Lāčplēši, Bunka, Bunkas pagastā, Priekules novadā - zemes gabals ar kadastra Nr.6446 005 0201, zemes gabala kopējā platība 0,8540 daudzdzīvokļu māja reģistrēts Liepājas tiesu zemesgrāmatu nodaļā Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000558881.  Īpašuma tiesības uz zemi un būvi nostiprinātas Priekules novada pašvaldībai.

Nekustamo īpašumu – dzīvokli nr. 22, Lāčplēši, Bunka, Bunkas pagastā, Priekules novadā XX ieguvusi savā īpašumā 1993.gada 21.decembrī saskaņā ar Aktu Nr.180, kas noslēgts pie zvērināta notāra Mildas Ancānes, starp XX (XX) un Liepājas rajona paju sabiedrību „Bunka”.

              Lai XX varētu izveidot dzīvokļa īpašumu, nepieciešams pieņemt lēmumu par dzīvokļa nodošanu īpašumā bez atlīdzības, tā kā dzīvokli B.S. jau ir privatizējusi, par ko liecina 21.12.93. Akts.

            

           Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Nodot bez atlīdzības XX dzīvokli nr.22, Lāčplēši, Bunka, Bunkas pag., Priekules novads.

2. Noslēgt ar XX vienošanos par 1. punktā minētās dzīvokļa nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi domes juriste I.Avotiņa un nekustamo īpašumu speciāliste I.Lācīte.

           

 Lēmums izsūtāms:                                         

1 eks. XX : XX LV-3401,

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

171. Par Tirgoņu iela 4A, Priekule, Priekules novads nedzīvojamo telpu nomu Liepājas kristīgajam centram Emmanuēls

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 27.aprīlī

Nr.171

(protokolsNr.5,23.punkts

Par Tirgoņu iela 4A, Priekule, Priekules novads nedzīvojamo telpu nomu Liepājas kristīgajam centram Emmanuēls

 2017.gada 4.aprīlī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/998-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  Liepājas kristīgā centra Emmanuēls, reģistrācijas nr. 90000159481 , juridiskā adrese Aldaru iela 3/7, Liepāja, iesniegums, kurā lūgts pagarināt telpu nomas līgumu nr. 14/2009.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Liepājas kristīgo centru Emmanuēls noslēgts telpu nomas līgums  Nr. 14/2009 par nedzīvojamo telpu nomu. Nomas līguma beigu termiņš 31.12.2014.

Uz minēto telpu Liepājas kristīgajam centram Emmanuēls nav nomas parādu.

Neviens cits pretendents nav pieteicies minētās ēkas nomai.

Saskaņā ar 13.10.2013. Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par  Priekules novada  pašvaldības  nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8, 12.§) 6.punktu „lēmumu par pašvaldības telpu un/vai ēkas  nodošanu iznomāšanai pieņem tautsaimniecības un attīstības komiteja ” , 9.punktu – „telpu nomas maksa tiek noteikta atbilstoši izsolē apstiprinātai augstākai cenai, bet viena pretendenta gadījumā – apstiprinātā cenrādī noteiktā nomas maksa saskaņā ar 1.pielikumu. Papildus šajā nolikumā noteiktajai nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis ( PVN).”

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu Romāna Grišina iesniegumu., atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.    Noslēgt Telpu nomas līgumu ar Liepājas kristīgo centru Emmanuēls, reģistrācijas nr. 90000159481,  par telpas nomu ēkā  Tirgoņu iela 4A, Priekulē, (kadastra numurs 6415 503 0008), 175,6 m² platībā, nosakot:

2.    Nomas maksu atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumam (prot. Nr. 8) 12.§ „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” , nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām, ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tiek piemēroti Priekules pilsētas 1.zonai atbilstošie izcenojumi  0.28 EUR/ m² (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).

3.     Iznomāt Liepājas kristīgajam centram Emmanuēls, reģistrācijas nr. 90000159481, daļu no zemes ar nosaukumu Tirgoņu iela 4 A, Priekule , Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6415 003 0094 1000 m2 platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.05.2017. līdz 30.04.2022. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

       Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

4.        Noteikt nomas termiņu no 2017.gada 1.maija līdz 2022.gada 30.aprīlim. 

5.        Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

6.        Uzdot Priekules novada Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei sagatavot lēmuma 1.punktam atbilstošu nomas līgumu nedzīvojamo telpu nomai.

Lēmums izsūtāms:

1 eks.  Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

1 eks.  Liepājas kristīgo centram Emmanuēls: Aldaru iela 3/7, Liepāja, LV-3401,

1  eks. Priekules novada finanšu nodaļai.

 

PIELIKUMI

 

172. Par medību tiesību nomas līgumu termiņa pagarināšanu mednieku klubam “Mežābele-1” Kalētu pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27.aprīlī

Nr.172

(protokolsNr.5,24.punkts)

Par medību tiesību nomas līgumu termiņa pagarināšanu mednieku klubam “Mežābele-1” Kalētu pag., Priekules nov.

                Priekules novada pašvaldībā saņemts mednieku kluba “Mežābele-1”, reģ.Nr.40008051965, juridiskā adrese Liepu aleja 3A-12, Kalēti, Kalētu pagastā, Priekules novadā, valdes locekļa XX 03.04.2017. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/991-S, ar lūgumu pagarināt medību tiesību nomas līgumu termiņus.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2014.gada 19.augustā Priekules novada pašvaldība ar mednieku klubu „Mežābele-1” noslēgusi (pārjaunojusi) Medību tiesību nomas līgumus uz sekojošām pašvaldībai piederošajām un valdījumā esošajām zemes vienībām:

1. Nr.2.2.2/235 uz zemi „Mazkalētu mežs”- 10,3 ha, kadastra apz. 6464 001 0242;

2. Nr.2.2.2/234 uz zemi „Mediņi - Upesgrietēni”- 10,0 ha, kad.apz.6464 006 0030;

3. Nr.2.2.2/233 uz zemi  „Zēri”- 17,9 ha, kad.apz.6464 004 0145;

4. Nr.2.2.2/232 uz zemi „Mazā zeme”- 25,2 ha, kad.apz.6464 001 0063;

5. Nr.2.2.2/231 uz zemi „Ābolīši”- 22,0 ha, kad.apz.6464 004 0067;

6. Nr.2.2.2/230 uz zemi „Plosti”- 21,8 ha, kad.apz. 6464 003 0073;

7. Nr. 2.2.2/229 uz zemi „Centrs pie meža”- 12,0 ha, kad.apz.6464 001 0093.

Līgumu termiņš noteikts līdz 2017.gada 31.maijam.

Nomas līgumā ir jāprecizē iznomātās medību tiesību platības sekojošām zemes vienībām:

·         “Mediņi-Upesgrietēni” no 10,0 ha uz 9,1 ha;

·         “Mazā zeme” no 25,2 ha uz 26,8277 ha;

·         “Plosti” no 21,8 ha uz 23,0668 ha;

·         “Centrs pie meža” no 12,0 ha uz 13,6198 ha.

Nomas maksas parāda nav.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Pagarināt noteikto līguma termiņu par 5 gadiem sekojošiem 19.08.2014. Medību tiesību nomas līgumiem:

1.1. Nr.2.2.2/235 uz zemi „Mazkalētu mežs”, kadastra apz. 6464 001 0242;

1.2. Nr.2.2.2/234 uz zemi „Mediņi - Upesgrietēni”, kad.apz.6464 006 0030;

1.3. Nr.2.2.2/233 uz zemi  „Zēri”, kad.apz.6464 004 0145;

1.4. Nr.2.2.2/232 uz zemi „Mazā zeme”, kad.apz.6464 001 0063;

1.5. Nr.2.2.2/231 uz zemi „Ābolīši”, kad.apz.6464 004 0067;

1.6. Nr.2.2.2/230 uz zemi „Plosti”, kad.apz. 6464 003 0073;

1.7. Nr. 2.2.2/229 uz zemi „Centrs pie meža”, kad.apz.6464 001 0093.

2. Precizēt iznomātās medību tiesību platības sekojošām zemes vienībām:

2.1. “Mediņi-Upesgrietēni” no 10,0 ha uz 9,1 ha;

2.2.“Mazā zeme” no 25,2 ha uz 26,8277 ha;

2.3. “Plosti” no 21,8 ha uz 23,0668 ha;

2.4. “Centrs pie meža” no 12,0 ha uz 13,6198 ha.

 3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot Vienošanos par grozījumiem Medību tiesību nomas līgumos atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz Vienošanās par grozījumiem. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu Vienošanās par grozījumiem slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms 1 eks.: Mednieku klubam “Mežābele-1”, Liepu aleja 3A-12, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.,LV3484, grāmatvedei Ilzei Sokolovskai, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

173. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27.aprīlī

Nr.173

(protokolsNr.5,25.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem  XX

 2017.gada 6.aprīlī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/1032-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Priekules īpašumu Parka iela 18b ar kadastra Nr. 6415 004 0027, kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

XX  īpašumā ir sekojošs īpašums:

1.Zeme un ēkas Parka iela 18b, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr. 6415 004 0027  1796  m2 platībā

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. R1300833 kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punkts - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.”

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība”32. un 33. punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Piemērot ar 2017.gada 1.maiju nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai  Natālijai Sokolovai  personas kods  130956– 10816  par zemi  Parka iela 18b, Priekulē ,Priekules novads, kadastra Nr. 6415 004 0027  1796 m2 platībā.

 

                   Lēmums izsūtāms:

                1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei

                1 eks. XX: XX LV-3401

174. Par daļu no zemes ”Mazā zeme” Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27.aprīlī

Nr.174

(protokolsNr.5,26.punkts)

 

Par daļu no zemes ”Mazā zeme” Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX., 05.04.2017. iesniegums, iereģistrēts Nr.2.1.4/17/1018-S, ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības ar nosaukumu „Mazā zeme” 1,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0063, Kalētu pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Mazā zeme” 26,8277 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0063, Kalētu pagastā piekrīt pašvaldībai. Daļa ir iznomāta.

Informācija par iznomājamām zemes vienībām ievietota pašvaldības mājaslapā ar pieteikšanās termiņu līdz 2017.gada 18.aprīlim.

Līdz 18.aprīlim saņemts viens iesniegums par zemes iznomāšanu- no iesniedzējas.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11,5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes vienības „Mazā zeme” 1,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0063, Kalētu pagastā, lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot zemes nomas līgumu uz 5 gadiem, saskaņā ar grafisko pielikumu . 

2. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu  nav spēkā.

5.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. XX, XX, LV3484;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

PIELIKUMS

 

175. Par daļu no zemes ”Viģeļu grantsbedres” Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27.aprīlī

Nr.175

(protokolsNr.5,27.punkts)

Par daļu no zemes ”Viģeļu grantsbedres” Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

               Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, 12.04.2017. iesniegums ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības ar nosaukumu „Viģeļu grantsbedres”  1,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0246, Kalētu pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Viģeļu grantsbedres” 3,5055 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0246, Kalētu pagastā piekrīt pašvaldībai. Daļa no zemes ir izmantojama lauksaimniecībā. Grants ieguve pašlaik nenotiek.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11,5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes vienības „Viģeļu grantsbedres” 1,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0246, Kalētu pagastā, lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot zemes nomas līgumu uz 5 gadiem, saskaņā ar grafisko pielikumu. 

2. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 3. Iekļaut zemes nomas līgumā punktu, ka līgums var tikt vienpusēji izbeigts pirms termiņa, ja iznomātā zemes daļa būs nepieciešama pašvaldībai grants ieguvei.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

5. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu  nav spēkā.

6.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. XX, XX,LV3484;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

PIELIKUMS 

176. Par nekustamā īpašuma „ Zālītes” , Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27.aprīlī

Nr.176

(protokolsNr.5,28.punkts)

 

Par  nekustamā īpašuma „ Zālītes” , Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, 31.03.2017. iesniegums (Nr. 2.1.4/17/964-S) ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Zālītes”, kadastra Nr.6482 004 0052, Priekules pagastā, Priekules novadā, divos atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Zālītes”, Priekules pag., Priekules nov., ir XX īpašums, kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.98.

Nekustamais īpašums „ Zālītes” 33,40  ha kopplatībā, kadastra Nr.6482 004 0052, sastāv no 2 (divām) atsevišķām zemes vienībām –zemes vienība 14,00 ha, kadastra apzīmējumu 6482 004 0052 , zemes vienība  19,40 ha, kadastra apzīmējumu 6482 004 0053.

Īpašniece vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „ Zālītes”, kadastra Nr. 6482 004 0052, atdalot zemes vienības 19,40 ha platībā, kadastra apzīmējums 6482 004 0053, atdalītajai zemes vienībai piešķirot jaunu nosaukumu  „Lācītes” , nosakot zemes lietošanas mērķi, zeme- uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, ( NĪLM kods- 0101).

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

            Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Zālītes” kadastra Nr.6482 004 0052  Priekules pagasts, Priekules nov., zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6482  004 0053 saskaņā ar pielikumu- zemes robežu plānu.

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 004 0053 piešķirt vienotu nosaukumu „Lācītes” un noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms :

 1 eks. XX :XX  LV-3416

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

 

PIELIKUMI

177. Par nekustamā īpašuma „Poliki”, Virgas pagastā, Priekules novadā sadalīšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 27.aprīlī

Nr.177

(protokolsNr.5,29.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma „Poliki”, Virgas pagastā, Priekules novadā sadalīšanu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Rīgā, 29.03.2017. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/931-S, ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Poliki”, kadastra Nr. 6498 003 0018, Virgas pagastā, atdalot no īpašuma zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0087 un piešķirt jaunu nosaukumu “Lejas Poliki”.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Poliki” (turpmāk tekstā- nekustamais īpašums), kadastra Nr.6498 003 0018, Virgas pagastā, Priekules novadā, reģistrētas Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.93 uz iesniedzējas vārda.

Nekustamais īpašums sastāv no divām atsevišķām zemes vienībām.

Iesniedzēja vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0087- 27,2 ha platībā un piešķirt jaunu nosaukumu “Lejas Poliki”.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.,32. un 33. pantiem, pēc tiesīgās personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos īpašumos vai grozot reģistrētu nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma objektus.

Saskaņā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Poliki”, kadastra Nr.6498 003 0018, Virgas pagastā, Priekules novadā, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0087, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu “Lejas Poliki” un noteikt zemes lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms- 1 eks. izsūtāms: A.Andersonei, Elvīras iela 18-33, Rīga, LV 1083;  nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

PIELIKUMS

178. Par 01.02.2012. Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/8-2012 pirmstermiņa izbeigšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 27.aprīlī

Nr.178

(protokolsNr.5,30.punkts)

 

Par 01.02.2012. Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/8-2012 pirmstermiņa izbeigšanu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX., 24.03.2017. iesniegums ar lūgumu izbeigt pirms termiņa 01.02.2012. Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.3-36/8-2012 par zemes „Vaivari” 0,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0098, Virgas pagastā nomu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju 2012.gada 01.februārī tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums ar Nr. 3-36/8-2012 par zemes vienības „Vaivari” 0,3 ha, kadastra apzīmējums 6498 002 0098, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš noteikts līdz 31.01.2022.

Iznomātā zemes vienība vairs nav nepieciešama iesniedzējam.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izbeigt pirms termiņa 2012.gada 01.februāra lauku apvidus zemes nomas līgums ar Nr. 3-36/8-2012.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciāliste M.Kokovihina.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. XX,XX, LV-3416;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

179. Par 28.04.2012. zemes nomas līguma Nr.3-36V/4-2012 termiņa pagarināšanu XX par zemes „Birztaliņas”, Virgas pag., Priekules nov., nomu

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 27.aprīlī

Nr.179

(protokolsNr.5,31.punkts)

 

Par 28.04.2012. zemes nomas līguma Nr.3-36V/4-2012 termiņa pagarināšanu XX par zemes „Birztaliņas”, Virgas pag., Priekules nov., nomu 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, 27.03.2017. iesniegums, ar lūgumu pagarināt 28.04.2012.zemes nomas līguma ar Nr.3-36V/4-2012 termiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2012.gada 28.aprīlī starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.3-36V/4-2012( turpmāk- Līgums) par zemes vienības ar nosaukumu „Birztaliņas”  2,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0083, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš  noteikts līdz 01.05.2017.

Iesniedzējs lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Līgumā ir jāgroza noteiktā nomas maksa. Nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11,5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Pagarināt 28.04.2012. zemes nomas līgumā Nr.3-36V/4-2012 noteikto līguma termiņu par 5 gadiem.

2. Veikts grozījumus Līguma:

2.1.  2.1. punktā – termiņš tiek noteikts līdz 30.04.2022.;

2.2.  3.1. punktā - noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;

2.3.  papildināt līgumu ar 3.5. punktu- Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par valsts vai pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību vai pēc pašvaldības saistošo noteikumu izstrādāšanas, nosūtot Nomniekam attiecīgu rakstisku paziņojumu. Šādas iznomātāja noteiktas izmaiņas ir saistošas nomniekam ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot Vienošanos par grozījumiem zemes nomas līgumā atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz Vienošanās par grozījumiem. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu Vienošanās par grozījumiem slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms: 1 eks.: XX, XX,LV3485, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

180. Par zemes nomas līguma Nr.13/2012 termiņa pagarināšanu XX par zemes “Tīrumi” un „Pagasta palīgsaimniecības”, Gramzdas pag., Priekules nov., nomu

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 27.aprīlī

Nr.180

(protokolsNr.5,32.punkts)

 

Par zemes nomas līguma Nr.13/2012 termiņa pagarināšanu XX par zemes “Tīrumi” un „Pagasta palīgsaimniecības”, Gramzdas pag., Priekules nov., nomu

 

04.04.2017. Priekules novada pašvaldībā saņemts XX , dzīvojoša XX, iesniegums ar lūgumu pagarināt 2012.gada zemes nomas līguma Nr.13/2012 termiņu par zemes vienības “Tīrumi”, kadastra apzīmējums 6458 002 0087 un “Pagasta palīgsaimniecības”, kadastra apzīmējums 6458 001 0351 nomu, Gramzdas pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2012.gada 28.maijā starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.13/2012 par zemes vienības “Tīrumi” 5,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 002 0087 un zemes vienības “Pagasta palīgsaimniecības” 17,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0351, Gramzdas pagastā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš noteikts līdz 01.06.2017.

Ir jāprecizē zemes vienības “Pagasta palīgsaimniecības”, kadastra apzīmējums 6458 001 0351, iznomātā platība no 17,8 ha uz 20,8 ha un nomas maksa no 0,5 % uz 5%.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11,5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Pagarināt 28.05.2012. Zemes nomas līgumā Nr.13/2012, noteikto līguma termiņu par 5 gadiem un noteikt to līdz 2022.gada 31.maijam, izsakot līgumu jaunā redakcijā.

2. Precizēt iznomātās zemes vienības “Pagasta palīgsaimniecības”, kadastra apzīmējums 6458 001 0351, iznomāto platību no 17,8 ha uz 20,8 ha.

3. Noteikt nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

5. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms 1 eks. izsūtāms: XX, LV3486; nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

181. Par daļu no zemes “Komplekss” Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 27.aprīlī

Nr.181

(protokolsNr.5,33.punkts)

 

Par daļu no zemes “Komplekss” Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu XX

 

04.04.2017. Priekules novada pašvaldībā saņemts XX , dzīvojoša XX, iesniegums ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības “Komplekss” 0,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0371, Gramzdas pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Zemes vienība “Komplekss” 5,97 ha kopplatībā, Gramzdas pagastā nodota rezerves zemes fondam. Daļa no zemes  5 ha platībā jau iznomāta.

Iesniedzējs lūdz iznomāt zemes daļu 0,6 ha platībā, kas robežojas ar īpašumā esošo zemi un iznomāto zemi.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu- neapbūvēta zemesgabala nomas maksā gadā ir ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmā daļa nosaka, ka Rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda un otrā daļa, ka vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.

Zemes nomas līgums var tikt vienpusēji izbeigts, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.

Pamatojoties uz likuma „Zemes pārvaldības likuma” 17.panta 1.un 2.daļu, Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt XX daļu no zemes vienības “Komplekss” 0,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0371, Gramzdas pagastā, lauksaimniecības vajadzībām, saskaņā ar grafisko pielikumu.

 2. Noteikt:

2.1. līguma termiņu līdz 30.06.2022.;

2.2. nomas maksu gadā- 1,5% no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Zemes nomas līgumā paredzēt punktu, ka līgums var tikt vienpusēji izbeigts, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

5. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz zemes nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, LV3486; nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

PIELIKUMS

182. Par grafiskā pielikuma precizēšanu 01.05.2013. Zemes nomas līgumam Nr.37/2013 Gramzdas pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 27.aprīlī

Nr.182

(protokolsNr.5,34.punkts)

 

Par grafiskā pielikuma precizēšanu 01.05.2013. Zemes nomas līgumam Nr.37/2013 Gramzdas pag., Priekules nov.

 

04.04.2017. Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums ar lūgumu precizēt grafisko pielikumu 01.05.2013 zemes nomas līgumam Nr.37/2013.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2013.gada 01.maijā starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.37/2013 par daļu no zemes vienības “Gaiļi” 22 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 002 0108, Gramzdas pagastā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš noteikts līdz 01.06.2018.

Iesniedzējs lūdz precizēt zemes nomas līgumam pievienoto grafisko pielikumu. Iznomātā platība nemainās.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Precizēt 01.05.2013 zemes nomas līguma Nr.37/2013 grafisko pielikumu saskaņā ar lēmumam pievienoto skici ( pielikums).

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot Vienošanos par grozījumiem zemes nomas līgumā atbilstoši šim lēmumam.

Lēmums izsūtāms 1 eks. izsūtāms: XX; nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

PIELIKUMS

 

183. Par grozījumiem 23.11.2015. zemes nomas līgumā nr.2.3.4/196 Gramzdas pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27.aprīlī

Nr.183

(protokolsNr.5,35.punkts)

 

Par grozījumiem 23.11.2015. zemes nomas līgumā nr.2.3.4/196 Gramzdas pag., Priekules nov.

 

04.04.2017. Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums ar lūgumu precizēt iznomātās zemes platību un grafisko pielikumu 23.11.2015.zemes nomas līgumā Nr.2.3.4/196.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2015.gada 23.novembrī starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.3.4/196 (turpmāk- līgums) par daļu no zemes vienības “Pagasta palīgsaimniecības” 5,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0177, Gramzdas pagastā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līgumā noteikta zemes nomas maksa 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.

Zemes vienība “Pagasta palīgsaimniecības” 11,99 ha kopplatībā, Gramzdas pagastā ir iznomāta vairākiem nomniekiem. Vienam no nomnieka izbeidzās zemes nomas līguma termiņš un līgums netika pagarināts. Līdz ar to radās brīva 0,5 ha zemes platība. Iesniedzējs šo platību ir apsējis.

Līguma 3.4.punkts nosaka, ka Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos vai pašvaldības pieņemtos lēmumos par pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11,5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Līgumā ir jāprecizē iznomātā platība no 5 ha uz 6,8 ha, grafiskais pielikums un jāmaina nomas maksa.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Veikt grozījumus 23.11.2015. Zemes nomas līguma Nr.2.3.4/196:

1.1.   1.1.un 1.4.punktā – aizstāt skaitli “5,0” ar “6,8”;

1.2.   3.1. punktu izteikt sekojošā redakcijā “Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu gadā 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks papildus nomas maksai maksā pievienotās vērtības nodokli. Nomas maksa samaksājama līdz tekošā gada 15.novembrim.”

2. Precizēt iznomātās zemes daļas grafisko pielikumu.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot Vienošanos par grozījumiem zemes nomas līgumā atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz Vienošanās. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu Vienošanās slēgšanai, lēmums par grozījumiem nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, LV3486; nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

PIELIKUMS

 

184. Par apbūvētas zemes “Rotiņi” Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27.aprīlī

Nr.184

(protokolsNr.5,36.punkts)

 

Par apbūvētas zemes “Rotiņi” Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu XX

 

04.04.2017. Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums ar lūgumu apbūvētu zemes vienību “Rotiņi” 0,4 ha, kadastra apzīmējums 6458 001 0399, Gramzdas pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Uz pašvaldībai piekritīgās zemes “Rotiņi” 0,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0399,Gramzdas pagastā atrodas lauku saimniecību nedzīvojamā ēka – šķūnis 441 kvm. platībā.

Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā kā šķūņa tiesiskais valdītājs norādīts XX (1994.gadā privatizēts par pajām). XX miris 2015.gada 08.maijā. Mantinieki uz šķūni nav pieteikušies un īpašuma tiesības nav kārtotas.

XX šo šķūni izmanto un maksā nekustamā īpašuma nodokli par zemi.

Saskaņā ar 30.10.2007.Ministru kabineta noteikumu Nr.735 “Par publiskās personas zemes nomu”

·         4. punktu - Zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju;

·          7.2.apakšpunktu- Apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības;

·          7.2 punktu -Apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.

Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  Ministru kabineta noteikumu Nr.735 “Par publiskās personas zemes nomu” 4., 7.2., 7.² punktiem, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt XX zemes vienību “Rotiņi” 0,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0399, Gramzdas pagastā ēku uzturēšanai, saskaņā ar grafisko pielikumu, nosakot:

1.1.   līguma termiņu līdz 31.05.2022.;

1.2.   gada nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes  kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 eiro gadā.

2. Iekļaut līgumā punktu, ka zemes nomas līgums var tikt vienpusēji izbeigts, ja ēku īpašumā iegūst cita persona.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz zemes nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, LV3486; nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

PIELIKUMS

 

185. Par 28.04.2012. zemes nomas līguma Nr.3-36K/4-2012 termiņa pagarināšanu SIA “Ruģi”, Kalētu pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 27.aprīlī

Nr.185

(protokolsNr.5,37.punkts)

 

Par 28.04.2012. zemes nomas līguma Nr.3-36K/4-2012 termiņa pagarināšanu SIA “Ruģi”, Kalētu pag., Priekules nov.

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Ruģi”, reģ.nr.42102012757, juridiskā adrese Galvenā iela 15, Priekule, Priekules novads, valdes locekles XX 07.04.2017. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/1046-S, ar lūgumu pagarināt 28.04.2012.zemes nomas līguma ar Nr.3-36K/4-2012 termiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2012.gada 28.aprīlī starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.3-36K/4-2012( turpmāk- Līgums) par zemes vienību ar nosaukumu „Meiri”, kadastra apzīmējums 6464 002 0031, “Dzeguzītes”, kadastra apzīmējums 6464 003 0076, “Mazniedras”, kadastra apzīmējums 6464 003 0009, Kalētu pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš  noteikts līdz 30.04.2017.

Iesniedzējs lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Zemes vienībai “Meiri”, kadastra apzīmējums 6464 002 0031, ir mainīts nosaukums uz “Mazie Meiri”. Zemes vienībām ir jāprecizē iznomātā platība (ir veikta zemes instrumentālā uzmērīšana): “Dzeguzītes” no 4,2 ha uz 3,14 ha un “Mazniedras” no 2,0 ha uz 2,11 ha.

Līgumā ir jāgroza noteiktā nomas maksa. Nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11,5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Pagarināt 28.04.2012. zemes nomas līgumā Nr.3-36K/4-2012 noteikto līguma termiņu uz 5 gadiem.

2. Veikt grozījumus Līguma:

2.1.  1.1. punktā- precizēt zemes vienībai “Meiri” nosaukumu uz “Mazie Meiri”, zemes vienībām platību : “Dzeguzītes” no 4,2 ha uz 3,14 ha un “Mazniedras” no 2,0 ha uz 2,11 ha.

2.1.     2.1. punktā – termiņš tiek noteikts līdz 30.04.2022.;

2.2.   3.1. punktā - noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;

2.3.  papildināt līgumu ar 3.5. punktu- Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par valsts vai pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību vai pēc pašvaldības saistošo noteikumu izstrādāšanas, nosūtot Nomniekam attiecīgu rakstisku paziņojumu. Šādas iznomātāja noteiktas izmaiņas ir saistošas nomniekam ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos;

2.4. iekļaut Līgumā punktu- Iznomātājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt zemes nomas līgumu pirms termiņa, brīdinot Nomnieku vismaz 6(sešus) mēnešus iepriekš, ja zeme tiek atsavināta vai ierakstīta zemesgrāmatā uz citas personas vārda. 

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot attiecīgus grozījumus zemes nomas līgumā atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz Vienošanās par grozījumiem. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu Vienošanās par grozījumiem slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms 1 eks.: SIA “Ruģi”, Galvenā iela 15, Priekule, Priekules nov.,LV3434, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

186. Par zemes “Sirsniņi”, Kalētu pag., Priekules nov. iznomāšanu XX ēku uzturēšanai

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 27.aprīlī

Nr.186

(protokolsNr.5,38.punkts)

 

Par zemes “Sirsniņi”, Kalētu pag., Priekules nov. iznomāšanu XX ēku uzturēšanai

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, 03.04.2017. iesniegums, iereģistrēts Nr.2.1.4/17/979-S, ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar nosaukumu „Sirsniņi”, kadastra apzīmējums 6464 001 0201, Kalētu pagastā, Priekules novadā, ēku uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Sirsniņi” 0,8 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0201, Kalētu pagastā, Priekules novadā piekrīt pašvaldībai.

Uz zemes vienības atrodas kadastrā reģistrēta ēka- dzīvojamā māja (drupas) un nereģistrēta ēka/būve- saimniecības ēka.

Līdz šim zemes vienība bija iznomāta pirmnomas personai XX. Pirmnomas persona mirusi 29.03.2017.

            Iesniedzēja ir pirmnomas personas mazmeita.

            Saskaņā ar 30.10.2007. MK noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes noma” 4. pantu- zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, 7.pantu- apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.7.2 pants nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 4.,7.,7.²pantu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt XX, personas kods XX, zemes vienību “Sirsniņi” 0,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0201, Kalētu pagastā, ēku uzturēšanai, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.

2. Noteikt:

2.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 30.04.2022.

2.2. gada nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

2.3.  zemes nomas līgums var tikt vienpusēji izbeigts, ja ēkas/būves īpašumā iegūst cita persona;

2.4. apgrūtinājumu: servitūta ceļš 114 m garumā un 4,5 m platumā (ceļš uz attīrīšanas iekārtām).

3.Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M. Kokovihinai sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4.  Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms1 eks.: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

PIELIKUMS