27.04.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.5)

187. Par daļu no zemes “Lielauši”, Bunkas pag., Priekules nov. nomu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27.aprīlī

Nr.187

(protokolsNr.5,39.punkts)

Par daļu no zemes “Lielauši”, Bunkas pag., Priekules nov. nomu  XX

               2017.gada 27.martā (reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/889-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX, dzīvojoša XX, iesniegums, kurā lūgts iznomāt daļu no zemes vienības „Lielauši”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 005 0121, 0,80 ha platībā .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, protokols Nr.14, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Lielauši” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs.

Ar XX nomas līgums uz minēto zemes vienību nav slēgts.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 26.septembra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 (protokols Nr.11, 5.§), atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1.   Iznomāt daļu no nekustamā īpašuma „Lielauši”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 005 0121,  0,80 ha  platībā, slēdzot nomas līgumu ar XX,  personas kods  XX, dzīv. XX (pielikums), nosakot:

 - nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

 - nomas līguma termiņu no 2017.gada 1.maija  līdz 2022.gada 30.aprīlim.

 - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

  2.        Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

  3.        Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei

1 eks. XX.

 

PIELIKUMS

188. Par zemes nomas līgumu Nr. 3-36/32-2012; 3-36/34-2012 un 3-36 / 35-2012 pagarināšanu ar XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27.aprīlī

Nr.188

(protokolsNr.5,40.punkts)

Par zemes nomas līgumu Nr. 3-36/32-2012; 3-36/34-2012 un 3-36 / 35-2012 pagarināšanu ar XX

        2017.gada 5.aprīlī (reģistrācijas Nr.2.1.4/17/1017-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-36/32-2012 uz daļu no zemes vienības „Izgāztuve”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 005 0220, 0,3 ha platībā , zemes nomas līgumu Nr. 3-36 /35-2012 uz zemes vienību „Pagasta Jaunie Tiltiņi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 005 0543, 1,1103 ha platībā un zemes vienību „Lāčplēši 4”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējumus 6446 005 0134  0,6686 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, protokols Nr.14, nekustamie īpašumi ar nosaukumiem „Pagasta Jaunie Tiltiņi”, „Izgāztuve” un “Lāčplēši 4” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā lauksaimniecības zeme.

Nomas līgumi Nr. 3-36/32-2012 uz daļu no zemes “Izgāztuve” un uz zemes vienībām „Lāčplēši 4” un „Pagasta Jaunie Tiltiņi” ar XX slēgti 01.03.2012. Nomas līgumu beigu  termiņš 01.03.2017.

Uz minētajām zemes vienībām XX nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

 Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 26.septembra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 (protokols Nr.11, 5.§), atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  

1. Iznomāt daļu no zemes vienības „Izgāztuve”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 005 0220,  0,30 ha  platībā, zemes vienību „Pagasta Jaunie Tiltiņi”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apz. 6446 005 0543,  1,1103 ha platībā un „Lāčplēši 4”, Bunkas pag., Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 005 0134  0,6686 ha platībā, XX, personas kods  XX, dzīv.XX, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 1.maija līdz 2022.gada 30.aprīlim.

                        - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

3.  Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums izsūtāms:                                         

                       1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei

1 eks. XX.

 

 PIELIKUMI

189. Par zemes nomas līguma Nr. 3-36/29-2012 pagarināšanu ar XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27.aprīlī

Nr.189

(protokolsNr.5,41.punkts)

Par zemes nomas līguma Nr. 3-36/29-2012 pagarināšanu ar XX

               2017.gada 3.aprīlī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/984-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX dzīvojoša XX, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-36/29-2012 uz zemes vienību „Kalna Riekstiņi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 006 0305 3,40 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu , protokols Nr.14, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Kalna Riekstiņi” ieskaitīts pašvaldībai piekrītošās neapbūvētās zemēs kā lauksaimniecības zeme.

Nomas līgums Nr. 3-36/29-2012 uz zemi “Kalna Riekstiņi” ar XX slēgts 01.03.2012. Nomas līguma beigu  termiņš 01.03.2017.

Uz minēto zemes vienību Uldim Jankevicam nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

 Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 26.septembra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 (protokols Nr.11, 5.§), atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.    Iznomāt zemes vienību, „Kalna Riekstiņi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 006 0305  3,40 ha  platībā, XX, personas kods  XX, dzīv. XX, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 1.maija līdz 2022.gada 30.aprīlim.

                  - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2.        Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

3.       Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

                       1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei

1 eks. XX

 

PIELIKUMI

 

190. Par zemes nomas līgumu Nr. 3-36B/7-2012 un 3-36B / 8-2012 pagarināšanu ar XX

LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27.aprīlī

Nr.190

(protokolsNr.5,42.punkts)

Par zemes nomas līgumu Nr. 3-36B/7-2012 un 3-36B / 8-2012 pagarināšanu ar XX

             2017.gada 30.martā (reģistrācijas Nr. 2.1.4/ 17/ 940-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-36B/7-2012 uz daļu no zemes vienības „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0118, 0,85 ha platībā , zemes nomas līgumu Nr. 3-36B /8-2012 uz zemes vienību „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0121,  1,60 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, protokols Nr.14, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piekrītošās zemēs kā lauksaimniecības zeme.

Nomas līgums Nr. 3-36B/7-2012 uz daļu no zemes “Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0118 un nomas līgums Nr. 3-36B/8-2012  uz zemes vienību „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0121 ar XX slēgti 01.06.2012. Nomas līgumu beigu  termiņš 01.06.2017.

Uz minētajām zemes vienībām XX nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

  Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 26.septembra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 (protokols Nr.11, 5.§), atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  

1.                 Slēgt papildus vienošanos par zemes nomas līguma Nr.3-36B/7-2012  pagarināšanu, „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0118  0,85 ha  platībā un zemes nomas līguma Nr. 3-36B / 8-2012 pagarināšanu, “Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 003 0121  1,6 ha platībā , ar XX, personas kods XX, dzīv. “Kroniņi” , Bunkas pagasts, Priekules novads, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 1.jūnija līdz 2022.gada 31.maijam.

                       - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.                  Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

3.                 Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

                       1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei

1 eks. XX

 

PIELIKUMI

 

191. Par daļu no zemes “Bunkas Lāčplēši”, Bunkas pagasts, Priekules nov., nomu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27.aprīlī

Nr.191

(protokolsNr.5,43.punkts)

 

Par daļu no zemes “Bunkas Lāčplēši”, Bunkas pagasts, Priekules nov., nomu XX

 

2017.gada 23.martā (reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/839-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, kurā lūgts iznomāt daļu no zemes „Bunkas Lāčplēši”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 005 0108,  0,6449  ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 29.11.2009. lēmumu, protokols Nr.14,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „ Bunkas Lāčplēši” ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās zemēs .

Nomas līgums ar XX nav slēgts.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 31.oktobra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem (protokols Nr.11, 5.§) 5. un 6. punktu , atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Iznomāt nekustamo īpašumu, „Bunkas Lāčplēši”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 005 0108  0,6449 ha  platībā, slēdzot nomas līgumu ar XX, personas kods XX, dzīv. XX, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 1.aprīļa  līdz 2022.gada 31.martam.

                  - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.      Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

3.       Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

                       1 eks.    Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei

1 eks.    XX

 

PIELIKUMS

 

192. Par daļu no pašvaldības zemes “Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules nov., iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 27.aprīlī

Nr.192

(protokolsNr.5,44.punkts)

Par daļu no pašvaldības zemes “Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pagasts,  Priekules nov., iznomāšanu XX

           Priekules novada pašvaldībā saņemts XX dzīvojoša XX, 23.03.2017. iesniegums (iereģistrēts ar nr.2.1.4/17/840-S) ar lūgumu iznomāt daļu no  pašvaldības zemes “Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 005 0084,  0,25 m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 005 0201 reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000558881 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

XX minētā zeme nepieciešama malkas šķūņa būvniecības legalizācijai, malkas šķūnis dabā jau ir uzcelts, nepieciešams sakārtot dokumentāciju.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” , atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt XX, daļu no zemes ar nosaukumu “Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pagasts , Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0201  25 m2 platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.05.2017. līdz 30.04.2027., saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.       Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.      Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei  sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums izsūtāms:                                        

1 eks. XX

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei

 

PIELIKUMS

 

193. Par zemes nomas līgumu pirmstermiņa izbeigšanu XX uz pašvaldībai piekritīgo zemes vienību „Bunkas Lāčplēši”, Bunkas pag., Priekules nov. , kadastra apzīmējums 6446 005 0108

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 27.aprīlī

Nr.193

(protokols Nr.5,45.punkts)

Par  zemes nomas līgumu pirmstermiņa izbeigšanu XX uz pašvaldībai piekritīgo zemes vienību „Bunkas Lāčplēši”, Bunkas pag., Priekules nov. , kadastra apzīmējums 6446 005 0108

                Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 23.03.2017. iesniegums (Nr.2.1.4/17/841-S) ar lūgumu izbeigt zemes nomas līgumu Nr.3-36B/1-2012.

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 29.11.2009. lēmumu , protokols Nr.14,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „ Bunkas Lāčplēši” ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās zemēs .

18.04.2012. ar Rutu Kalniņu noslēgts zemes nomas līgums Nr. 3-36B/1-2012 uz zemes vienību „Bunkas Lāčplēši”, 0.6449 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 005 0108.  Līguma beigu termiņš 01.01.2018

XX minēto zemes vienību izmantot vairs nevēlas, zemes vienību apsaimnieko XX.

Nekustamā īpašuma nodokļa un nomas parāda nav.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

              Izbeigt ar 2017.gada 13.aprīli ar XX, personas kods XX, noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 3-36B/1-2012.

 Lēmums izsūtāms :

1 eks. Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei,

1 eks. XX.

 

 

 

194. Par zemes „ Pie Saules iela 10 ”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27.aprīlī

Nr.194

(protokols Nr.5,46.punkts)

 

Par zemes „ Pie Saules iela 10 ”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 

2017 .gada 23.martā (reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/843-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Pie Saules iela 10 ” 0.026 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 003 0167, Tadaiķos, Bunkas pagastā, Priekules novadā, ēku uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

             Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0167 atrodas garāžas ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0152 002, kuras atrodas Priekules novada pašvaldības bilancē. Zeme XX nepieciešama garāžas uzturēšanai.

Nomas līgumu XX ar Priekules novada pašvaldību uz minēto zemes vienību nav slēdzis.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” , atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.    Iznomāt XX zemi ar nosaukumu Pie Saules iela 10 , apzīmējums kadastrā 6446 003 0167  0.026 ha platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.05.2017. līdz 30.04.2022. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.      Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.        Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte

4.        Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums izsūtāms

1 eks. XX,

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei.

 

PIELIKUMS

 

195. Par zemes nomas līgumu Nr. 3-36B/9-2012 un 3-36 B/ 10-2012 pagarināšanu ar XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27.aprīlī

Nr.195

(protokols Nr.5,47.punkts)

 

Par zemes nomas līgumu Nr. 3-36B/9-2012 un 3-36 B/ 10-2012 pagarināšanu ar XX

 

2017.gada 22.martā (reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/826-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX, dzīvojoša XX, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr.3-36B/10-2012 uz daļu no zemes vienības „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 001 0020, 0,64 ha platībā , zemes nomas līgumu Nr. 3-36 B/9-2012 uz zemes vienību „Krotes Ozoli”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 001 0425, 1,56 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, protokols Nr.14, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs.

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu , protokols Nr.11, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Krotes Ozoli” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs.

Nomas līgums Nr. 3-36B/10-2012 uz daļu no zemes “Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ar Andri Stūri slēgts 01.06.2012. Nomas līguma beigu  termiņš 01.06.2017. Nomas līgums Nr. 3-36B/9-2012 uz zemi “Krotes Ozoli” ar Andri Stūri slēgts 01.06.2012., nomas līguma beigu termiņš 01.06.2017.

Uz minētajām zemes vienībām Andrim Stūrim nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

 Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 26.septembra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 (protokols Nr.11, 5.§), atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.  Slēgt papildus vienošanos par zemes nomas līguma Nr.3-36B/9-2012pagarināšanu uz daļu no zemes vienības  „Krotes Ozoli”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 001 0425  1,56 ha platībā, ar XX, personas kods  XX, dzīv. “Ķeiri”, Bunkas pagasts, Priekules novads, (1.pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 2.jūnija  līdz 2022.gada 1.jūnijam.

                  - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2.   Slēgt papildus vienošanos par zemes nomas līguma Nr.3-36B/10-2012pagarināšanu uz daļu no zemes vienības  „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 001 0020  0,64 ha platībā, ar XX, personas kods XX, dzīv. XX, (2.pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 2.jūnija  līdz 2022.gada 1.jūnijam.

                  - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

3.   Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

4.   Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

1 eks. XX.

 

PIELIKUMI

 

196. Par zemes Rīta iela 2, ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0069 , Priekule, Priekules nov. iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 27.aprīlī

Nr.196

(protokols Nr.5,48.punkts)

Par zemes Rīta iela 2,  ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0069  , Priekule, Priekules nov. iznomāšanu XX

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 16.03.2017. pilnvarotās personas XX (18.01.2012.Ģenerālpilnvara nr.472) iesniegumu Nr.2.1.4/17/768-S ar lūgumu iznomāt  zemes vienību Rīta iela 2, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 004 0069, 700 m2 platībā ēku uzturēšanas vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0069 Priekulē, Priekules novadā ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu ieskaitīta rezerves zemes fonda zemēs.

Uz augstākminētās zemes vienības atrodas dzīvojamā ēka un palīgēka kuras kā būvju īpašums reģistrētas Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000511192 uz XX vārda (2/6 domājamās daļas) un XX vārda (4/6 domājamās daļas).

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” , atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt XX, dzimis 27.10.1960., zemi ar nosaukumu Rīta iela 2, Priekule, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6415 004 0069  700 m2 platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.05.2017. līdz 30.04.2027. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.       Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.      Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei  sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

 1 eks. XX pilnv.pers.

 1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei.

 

PIELIKUMS

197. Par zemes Rīta iela 2, ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0069, Priekule, Priekules nov. iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 27.aprīlī

Nr.197

(protokols Nr.5,49.punkts)

Rīta iela 2,  ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0069, Priekule, Priekules nov. iznomāšanu XX

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 16.03.2017. iesniegumu Nr. 2.1.4/17/770-S  ar lūgumu iznomāt  zemes vienību Rīta iela 2, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 004 0069, 1400 m2 platībā ēku uzturēšanas vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0069 Priekulē, Priekules novadā ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu ieskaitīta rezerves zemes fonda zemēs.

Uz augstākminētās zemes vienības atrodas dzīvojamā ēka un palīgēka kuras kā būvju īpašums reģistrētas Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000511192 uz XX vārda (2/6 domājamās daļas) un XX vārda (4/6 domājamās daļas).

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” , atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Iznomāt XX, dzimis 18.05.1970. zemi ar nosaukumu Rīta iela 2, Priekule, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6415 004 0069  1400 m2 platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.05.2017. līdz 30.04.2027. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.  Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.   Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei  sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4.   Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums izsūtāms:                                          

1 eks. XX,

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei.

 

PIELIKUMS

 

198. Par daļu no zemes un daļu no ēkas Liepājas ielā 13 A, Priekule, Priekules nov., iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 27.aprīlī

Nr.198

(protokols Nr.5,50.punkts)

Par daļu no zemes un daļu no ēkas  Liepājas ielā 13 A, Priekule,  Priekules nov., iznomāšanu XX

             Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, 03.03.2017. iesniegums (Nr. 2.1.4/17/642-S) ar lūgumu iznomāt daļu no  zemes  Liepājas iela 13 A, Priekule, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6415 001 0075,  69,8 m2 platībā un daļu no ēkas Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, kadastra apz. 6415 001 0075 006 25,8 m2 platībā nomu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000186197 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Minētā zemes vienība ir apbūvēta ,uz tās atrodas Priekules novada pašvaldībai piederošas palīgēkas.

XX vēlas nomāt daļu no ēkas un zemes ar kadastra apz.6415 001 0075 006 25,8 m2 platībā, kā arī daļu zemes, kas atrodas aiz minētās ēkas 44 m2 platībā. Uz zemes vienības 44 m2 platībā atrodas lielas betona konstrukcijas. Minētajā teritorijā SIA “Priekules nami” ieplānojuši žoga uzstādīšanu.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par  Priekules novada  pašvaldības  nedzīvojamo telpu nomu” ( protokols Nr.8, 12.§) , 9.punktu – „telpu nomas maksa viena pretendenta gadījumā – apstiprinātā cenrādī noteiktā nomas maksa saskaņā ar pielikumu Nr.1 . Papildus šajā nolikumā noteiktajai nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis ( PVN).”

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Iznomāt XX, daļu no zemes ar nosaukumu Liepājas iela 13 A, Priekule , Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6415 001 0075 25,8 m2 platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.05.2017. līdz 30.04.2018. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.   Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.   Noslēgt ar XX  nedzīvojamo telpu nomas līgumu par daļu no telpas ēkā Noliktava Liepājas iela 13 A, Priekule, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6415 001 0075 006 25,8 m2 nomu (skat. pielikumā , telpa iezīmēta ar dzeltenu līniju) XX vajadzībām, nosakot:

4.   - Nomas maksu atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumam (prot. Nr. 8) 12.§ „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”, nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām, ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tiek piemēroti Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi  0.11 EUR/ m² (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).

5.     Nomas termiņu no 2017.gada 1.maija  līdz 2018.gada 30.aprīlim.

6.     Līgumā iekļaut punktu, ka līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, ja iznomātā ēka tiks nodota atsavināšanai.

7.     Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

8.      Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei  sagatavot šim lēmumam atbilstošu zemes nomas un nedzīvojamo telpu nomas līgumus.

9.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums izsūtāms:                                         

                      1 eks. XX.

                      1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei

                      1 eks. Finanšu nodaļai

 

PIELIKUMS

 

199. Par 01.01.2009. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. Pr.p/6 pagarināšanu ar XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27.aprīlī

Nr.199

(protokols Nr.5,51.punkts)

Par 01.01.2009. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. Pr.p/6 pagarināšanu ar XX

2017.gada 7.aprīlī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/ 17/ 1047-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX, dzīvojoša XX, iesniegums, kurā pagarināt lauku apvidus zemes nomas līgumu nr. Pr.p/6 .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2009.gada janvārī starp Priekules pagasta pašvaldību un XX tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums ar Nr.Pr.p/6 par zemes vienības ar nosaukumu “Trekņi” 16,0771 ha platībā, kadastra nr. 6482 009 0030, Priekules pagastā, Priekules novadā, par iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš  noteikts līdz 31.08.2017.

          XX lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

           Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

           Saskaņā ar likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu personai ,kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts.

          Atbilstoši MK noteikumiem nr.644 ”Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un  nomas maksas aprēķināšanas kārtību ” 7.punktu - gada nomas maksa tiek aprēķināta 0.5 % apmērā no kadastrālās vērtības.

 Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu un Ministru kabineta noteikumi Nr.644 „Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Pagarināt 01.01.2009. Lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.Pr.p/6, kas noslēgts starp Priekules pagasta pašvaldību un XX, noteikto līguma termiņu par 10 gadiem un noteikt to līdz 2027.gada 30.augustam , izsakot līgumu jaunā redakcijā.

2.   Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

3.   Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums izsūtāms:                                             

   1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,  

   1 eks.   XX.

   PIELIKUMS

 

 

200. Par nosaukuma „Mārtiņrozes” piešķiršanu XX mantotai zemes vienībai Priekules pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27.aprīlī

Nr.200

(protokols Nr.5,52.punkts)

Par nosaukuma „Mārtiņrozes” piešķiršanu XX mantotai zemes vienībai  Priekules pag., Priekules nov.

                2017.gada 27.martā (reģistrācijas Nr.2.1.4/17/883-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX, personas kods XX, dzīvojošas XX, ar lūgumu piešķirt mantotai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0133 nosaukumu „Mārtiņrozes”, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar 26.08.2013. Centrālās zemes komisijas lēmumu (atzinumu)  Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi Nr.9188 XX atzītas īpašuma tiesības uz Priekules novada Priekules pagasta zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0133.

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktam nekustamāīpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu, 27.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,  atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.        Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 6482 008 0185 , zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0133 nosaukumu „Mārtiņrozes”, Priekules pag., Priekules nov.

2.        Noteikt nekustamajam īpašumam „Mārtiņrozes”, ar kadastra Nr. 6482 008 0185, zemes vienībai ar  kadastra apzīmējumu 6482 008 0133, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība , kods 0101.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

  1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

  1 eks. XX,

  1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai kac.liepaja@vzd.gov.lv

 

    

201. Par nosaukuma „Pie Auzniekiem” piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0411, Kalētu pagastā, Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27.aprīlī

Nr.201

(protokols Nr.5,53.punkts)

 Par nosaukuma „Pie Auzniekiem” piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu  6464 004 0411, Kalētu pagastā, Priekules novadā

               Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX 24.03.2017. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/877-S, ar lūgumu piešķirt nosaukumu “Pie Auzniekiem” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0411 Kalētu pagastā, uz kuru atzītas īpašuma tiesības.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar 26.08.2013. Centrālās zemes komisijas atzinumu Nr.9188 Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi XX atzītas īpašuma tiesības uz Priekules novada Kalētu pagasta zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0411.

Valsts kadastra Nekustamā īpašuma informācijas sistēmā zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0411 reģistrēts ar nosaukumu „Pie Auzniekiem”.

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktam nekustamāīpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību, atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu, Priekules novada pašvaldības 27.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt nosaukumu “Pie Auzniekiem” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0411 Kalētu pagastā, Priekules novadā.

2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

3.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms

1 eks. XX,

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai kac.liepaja@vzd.gov.lv,

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

202. Par zemes nomas līguma Nr. 3-36/28-2012 pagarināšanu ar XX

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 27.aprīlī

Nr.202

(protokols Nr.5,54.punkts)

Par zemes nomas līguma Nr. 3-36/28-2012 pagarināšanu ar XX

 2017.gada 5.aprīlī (reģistrācijas Nr.2.1.4/17/1019-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX dzīvojoša, XX iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-36/28-2012 uz zemes vienību „Ziņģenieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 006 0106, 4,00 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu , protokols Nr.14, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Ziņģenieki” ieskaitīts pašvaldībai piekrītošās neapbūvētās zemēs kā lauksaimniecības zeme.

Nomas līgums Nr. 3-36/28-2012 uz zemi “Ziņģenieki” ar XX slēgts 01.03.2012. Nomas līguma beigu  termiņš 01.03.2017.

Uz minēto zemes vienību XX nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 26.septembra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 (protokols Nr.11, 5.§), atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                              Iznomāt zemes vienību , „Ziņģenieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 006 0106  4,00 ha  platībā, XX  personas kods  XX, dzīv. XX, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 1.maija līdz 2022.gada 30.aprīlim.

                  - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2.                              Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

3.                              Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

1 eks. XX, LV-3446.

 

Pielikums

203.Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 27.aprīlī

Nr.203

(protokols Nr.5,55.punkts)

 

Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu “Publiskās infrastruktūras pilnveidošana pakalpojumu pieejamības kvalitātes un sasniedzamības nodrošināšanai Priekulē, Priekules novadā” un līdzfinansējuma piešķiršanu

Priekules novada pašvaldība 2017.gada 3.martā ir noslēgusi līgumu par būvniecības iecerei nepieciešamās dokumentācijas izstrādi (paskaidrojuma raksts) publiskās infrastruktūras pilnveidošana pakalpojumu pieejamības kvalitātes un sasniedzamības nodrošināšanai Priekulē. Saskaņā ar līguma nosacījumiem ir saņemts minētais dokuments un balstoties uz to sagatavots projekta “Publiskās infrastruktūras pilnveidošana pakalpojumu pieejamības kvalitātes un sasniedzamības nodrošināšanai Priekulē, Priekules novadā” pieteikums Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesnieguma konkursam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (LAP 2014.-2020.) apakš pasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātei 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” (LEADER).

Realizējot projektu tiks pārbūvēts segums slimnīcas ēkas priekšā pie Aizputes ielas un izveidota stāvvieta invalīdiem blakus tai, kā arī stāvvietās Aizputes ielas malā un Dambja ielā, posmā no Aizputes ielas līdz Dambja ielai 1 un Dambja ielas ietvei no Aizputes ielas līdz slūžām. Paredzēts pārcelt esošo gājēju pāreju Aizputes ielā pie Baznīcas ielas uz Baznīcas ielu, kā arī ierīkot jaunu gājēju pāreju Aizputes ielā pretim slimnīcai, paredzot attiecīgas ceļas zīmes un horizontālos apzīmējumus. Gājēju pārejai paredzēts ierīkot apgaismojumu ar 2 solārām LED ielu laternām, stāvvietas apgaismojumam paredzētas 2 apgaismojuma laternas ar elektropieslēgumu no esošās laternas. Pēc veiktajiem darbiem tiks būtiski uzlabotas piekļuves iespējas pakalpojumu saņemšanai Priekules slimnīcā, ēkā Aizputes ielā 6, ziedu veikalā un baznīcā. It īpaši pārbūves rezultātā ieguvēji būs personas ar kustību traucējumiem, jo tiks izveidotas jaunas atbilstošas invalīdu autostāvvietas daudz tuvāk slimnīcas ieejai, kā arī veicot segumu nomaiņu tiks uzlabots teritorijas kopējais tēls, tiks atvieglota tās uzkopšana un iedzīvotājiem tā būs daudz ērtāka nekā līdz šim.

Projekta kopējās izmaksas ar PVN:                                    130 437,95 euro

Priekules novada pašvaldības finansējums:                            85 437,95 euro

t.sk.      noteiktais 10% līdzfinansējums:                     5 000,00 euro

neattiecināmās izmaksas (PVN 21% u.c.):      80 437,95 euro

ELFLA LAP 2014.-2020. LEADER:                                                45 000 euro

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piedalīties projektu konkursā ar projektu “Publiskās infrastruktūras pilnveidošana pakalpojumu pieejamības kvalitātes un sasniedzamības nodrošināšanai Priekulē, Priekules novadā”.

2.      Apstiprināt projekta izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas ar PVN:                                    130 437,95 euro

Priekules novada pašvaldības finansējums:                            85 437,95 euro

t.sk.      noteiktais 10% līdzfinansējums:                                 5 000,00 euro

neattiecināmās izmaksas (PVN 21% u.c.):                  80 437,95 euro

ELFLA LAP 2014.-2020. LEADER:                                                45 000 euro

 

3.      Līdzfinansējumu nodrošināt no Priekules novada pašvaldības budžeta un papildus piesaistot aizņēmumu Valsts Kasē.

4.      Atbildīgo par projekta realizāciju nozīmēt Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram.

Lēmums nosūtams: Izpilddirektoram, Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai un Finanšu nodaļas vadītājai.

204. Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 27.aprīlī

Nr.204

(protokols Nr.5,56.punkts)

 

Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu “Ceļu satiksmes noteikumu izziņu veicinošas rotaļu pilsētiņas izveide Priekules pilsētā, Dzirnavu ielas mikrorajonā” un līdzfinansējuma piešķiršanu

Priekules novada pašvaldība 2017.gada 10.aprīlī ir noslēgusi līgumu par būvniecības iecerei nepieciešamās dokumentācijas izstrādi (paskaidrojuma raksts) ceļu satiksmes noteikumu izziņu veicinošas rotaļu pilsētiņas izveidei Priekules pilsētā, Dzirnavu ielas mikrorajonā. Saskaņā ar līguma nosacījumiem ir saņemts minētais dokuments un balstoties uz to sagatavots projekta “Ceļu satiksmes noteikumu izziņu veicinošas rotaļu pilsētiņas izveide Priekules pilsētā, Dzirnavu ielas mikrorajonā” pieteikums Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesnieguma konkursam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (LAP 2014.-2020.) apakš pasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātei 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” (LEADER).

Realizējot projektu tiks izbūvēta ceļu satiksmes noteikumu izziņu veicinoša bērnu rotaļu pilsētiņa Priekules pilsētas Dzirnavu ielas mikrorajonā. Pilsētiņas braucamā zona tiks vizuāli veidota Latvijas kartes formā, vietās, kur atrodas lielās pilsētas būs dažāda veida rotaļu aprīkojums. Teritorijai būs uzstādīts žogs, tā nebūs slēdzama, vietās, kur Latvijai sākas robeža ar kaimiņvalsti, tajā tiks iestrādātas atpazīšanās zīmes. Rotaļu pilsētiņai paredzētas 3 ieejas pie kurām būs izvietoti lietošanas noteikumi un dažādi informatīvi, atbilstoši tematikai, apraksti. Pilsētiņas braucamā zona būs aprīkota ar ceļa zīmēm, tajā būs krustojums, gājēju pārejas un citi atbilstoši atribūti. Projekta mērķa auditorija ir bērni vecumā no 1 līdz 10 gadiem un viņu vecāki, vecvecāki un citas personas, kuras veic bērnu pieskatīšanu, izglītošanu un audzināšanu. Teritoriju varēs izmantot rotaļām, ceļu satiksmes noteikumu izziņas veicināšanai vai vienkārši vizinoties ar saviem personīgajiem transportlīdzekļiem (piemēram- skrejriteņi, velosipēdi, dip-dap, rotaļu mašīnas). Rīkojot plašāka mēroga pasākumus tiks pieaicināti CSDD pārstāvji, kā arī projekta tapšanas stadijā viņi jau ir piesaistīti kā konsultanti. Šāda veida pilsētiņa Latvijas rietumu daļā, it sevišķi Liepājas rajona partnerības teritorijā nav zināma, līdz ar to ir atzīstama kā novitāte saskaņā ar stratēģiju.

Projekta kopējās izmaksas ar PVN:                                    95 140,12 euro

Priekules novada pašvaldības finansējums:                            50 140,12 euro

t.sk.      noteiktais 10% līdzfinansējums:                     5 000,00 euro

neattiecināmās izmaksas (PVN 21% u.c.):      45 140,12 euro

ELFLA LAP 2014.-2020. LEADER:                                                45 000,00 euro

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piedalīties projektu konkursā ar projektu “Ceļu satiksmes noteikumu izziņu veicinošas rotaļu pilsētiņas izveide Priekules pilsētā, Dzirnavu ielas mikrorajonā”.

2.      Apstiprināt projekta izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas ar PVN:                                    95 140,12 euro

Priekules novada pašvaldības finansējums:                            50 140,12 euro

t.sk.      noteiktais 10% līdzfinansējums:                                 5 000,00 euro

neattiecināmās izmaksas (PVN 21% u.c.):                  45 140,12 euro

ELFLA LAP 2014.-2020. LEADER:                                                45 000,00 euro

 

3.      Līdzfinansējumu nodrošināt no Priekules novada pašvaldības budžeta un papildus piesaistot aizņēmumu Valsts Kasē.

4.      Atbildīgo par projekta realizāciju nozīmēt Rimasu Mickus.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītājai.

Lēmums nosūtams: Projekta vadītājam, Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai un Finanšu nodaļas vadītājai.

 

 

205. Par telpas Nr.3, Aizputes ielā 6, Priekules, Priekules novadā, nodošanu nomas tiesību izsolē, izsoles nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 27.aprīlī

Nr.205

(protokols Nr.5,57.punkts)

Par telpas Nr.3, Aizputes ielā 6, Priekules, Priekules novadā, nodošanu nomas tiesību izsolē, izsoles nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

            2017.gada 31.martu Aizputes ielā 6, Priekulē, Priekules novadā, atbrīvota telpa Nr.3, ar kopējo platību 38 m2 (turpmāk – telpa). Informācija par brīvo telpu publicēta Priekules novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Priekules nami” mājas lapā www.priekulesnami.lv sadaļā “Pašvaldības brīvie dzīvokļi”.

Nedzīvojamā ēka Aizputes ielā 6, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 506 0004, reģistrēta Priekules pilsētas zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda. Ēka atrodas uz trešajai personai piederošas zemes.

Priekules novada pašvaldībā saņemti divu personu iesniegumi ar lūgumu iznomāt minēto telpu saimnieciskās darbības veikšanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 “Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.515) 10.un 11.punktu, nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē, pieņemot lēmumu par piemērojamo izsoles veidu.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.oktobra noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” 7.punktu nomnieku, ja ir pieteikušies vairāki pretendenti, noskaidro izsolē. Izsoles noteikumus izstrādā un izsoli organizē  Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija. Saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu Nomas maksa Priekules novada administratīvajā teritorijā telpas nosacītā cena un izsoles sākumcena nosakāma 0,50 EUR/m2 mēneši bez PVN.

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 “Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 10. un 11.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inita Rubeze);deputāts Arnis Kvietkausks pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darba’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Nodot rakstiskā (atklātā) izsolē nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu Nr.3, Aizputes ielā 6, Priekulē, Priekules novadā, (ēkas kadastra numurs 6415 506 0004), telpas kopējā platība 38 m2.

2.      Apstiprināt izsoles sākumcenu 0,50 EUR (piecdesmit euro centi)/ par 1 m2 mēneši bez PVN.

3.      Apstiprināt pirmās rakstiskās nomas tiesību izsoles noteikumus.

4.      Uzdot pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt un rīkot nomas tiesību izsoli normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Par lēmuma izpildi atbildīga  īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītāja.

 Pielikums

206. Par grozījumiem 30.03.2017.Priekules novada pašvaldības domes lēmumā (protokols nr. 3.37.punkts) “Par zemes ierīcības projekta Aizputes iela 30, Priekule, Priekules nov., apstiprināšanu”

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 27.aprīlī

Nr.206

(protokols Nr.5,57.punkts)

  Par grozījumiem 30.03.2017.Priekules novada pašvaldības domes lēmumā (protokols nr. 3.37.punkts) “Par zemes ierīcības projekta Aizputes iela 30, Priekule, Priekules nov., apstiprināšanu”

 

Ar Priekules novada pašvaldības domes 30.03.2017. lēmumu nr. 3,37. tika pieņemts lēmums “Par zemes ierīcības projekta Aizputes iela 30, Priekule, Priekules nov., apstiprināšanu”.

Uzsākot uzmērīšanas darbus tika konstatēts, ka atdalāmajai zemes vienībai nepieciešams veikt atdalāmās zemes vienības platības precizēšanu.

Projekta grozījumos paredzēta nekustamā īpašuma Aizputes ielā 30, Priekulē, Priekules novadā (kadastra Nr.6415 002 0078) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0078 sadalīšana, grozot projektēto zemes vienību Nr.1 (plānotais kadastra apzīmējums 6415 002 0111) un Nr.2 (plānotais kadastra apzīmējums 6415 002 0110) savstarpējo robežu ap būvēm – ūdens attīrīšanas stacija un tīrā ūdens rezervuārs.(pielikums nr.1)

Zemes ierīcības projekta grozījumu mērķis ir precizēt dalījuma līnijas konfigurāciju un novietojumu apvidū, ievērojot projektēto zemes vienību platību atbilstību Priekules novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktām zemes vienības minimālām platībām, kā arī nodrošinot racionālu SIA „Priekules nami”, reģistrācijas Nr.42103020465, piederošo būvju ar kadastra apzīmējumiem 6415 002 0078 002 (ūdens attīrīšanas stacija) un 6415 002 0078 003 (tīrā ūdens rezervuārs) apsaimniekošanu

Atbilstoši Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 25. un 26 punktam “Pēc projekta saņemšanas apstiprināšanai vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu, norādot vai pielikumā pievienojot informāciju par tās zemes vienības kadastra apzīmējumu, kurai izstrādāts projekts, un projekta grafiskās daļas rekvizītus (attiecīgā zemes ierīkotāja vārdu, uzvārdu, datumu un laiku, kad tas minēto dokumentu ir parakstījis) vai projekta grafiskās daļas kopiju.”

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.                              Lemjošajā daļā 2.punktā un 4.punktā  aizstāt skaitļus 0,5500 ha platībā ar 0,4802 ha platībā, saskaņā ar mērnieka veiktajiem uzmērījumiem.

2.                              Pārējos lēmuma punktus atstāt negrozītus.

Lēmums izsūtāms:

             1 eks.   nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei

 1 eks. SIA Metrum: liepaja@metrum.lv

 1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai: kac.liepaja@vzd.gov.lv

 

Pielikums