Priekules novada pašvaldība


Priekules novada pašvaldība, Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV 3434

Tālrunis 63461006; e-pasts dome@priekulesnovads.lv

Darba laiks:

pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8:00 -12:00 un 12:45-17:00

piektdienās 8:00 -12:00 un 12:30 -15:30.

PIEŅEMŠANAS LAIKI 

AMATS

VĀRDS, UZVĀRDS

TĀLRUNIS

E-PASTS

Novada vadība

Novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

Vija JABLONSKA 

63461056

26523595

  vija.jablonska@priekulesnovads.lv

Novada pašvaldības priekšsēdētājas vietnieks

Ainars CĪRULIS

26490164

ainars.cirulis@priekulesnovads.lv

Priekules novada pašvaldības izpilddirektors

Andris RAZMA

63461391

29176392

direktors@priekulesnovads.lv

Dokumentu pārvaldības nodaļa
Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja

Santa MIKĀLE

63461006 dome@priekulesnovads.lv
Dokumentu pārvaldības speciāliste Daiga TILGALE

63459069

22048505

daiga.tilgale@priekulesnovads.lv
Arhīva un dokumentu pārvaldības speciāliste Inta TAUČUS 63497948 inta.taucus@priekulesnovads.lv
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Kristīne DUNDURE 

 

63497947
26171833

priekulesavize@inbox.lv
VPVKAC vadītāja

Vizma GARKALNE 

66954870 priekule@pakalpojumucentri.lv   

Juriste

Ināra AVOTIŅA

63497910
25424180

inara.avotina@inbox.lv

Jurista palīdze

Rita VAIVARE 

63497910

rita.vaivare@priekulesnovads.lv

Jurista palīdze Inga KADIĶE 63497951 inga.kadike@priekulesnovads.lv

Personāla vadības speciāliste

Iveta JUŠKEVIČA 

63497941
26423443

amatpersonas@priekulesnovads.lv

Priekules novada darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists Oskars JĒKABSONS 26085911

oskars.jekabsons@priekulesnovads.lv

Kultūras nodaļa

Kultūras vadītājs

Gundars VENENS

63497942
27872433

gundars.venens@priekulesnovads.lv  

Tūrisma vadītāja Dace GAILĪTE 63497950
26132442
turisms@priekulesnovads.lv

Izglītība 

Izglītības vadītāja

Agrita PURVIŅA 26138392 agrita.purvina@priekulesnovads.lv

Priekules vidusskolas direktore 

Irina TIESNESE

26671920 

 priekulesvsk@priekulesnovads.lv

Priekules vidusskolas direktora vietniece mācību darbā

Airita EŠENVALDE

29227734

 priekulesvsk@priekulesnovads.lv

PII "Dzirnaviņas"vadītāja

Ina DALBIŅA  

26341151

 ina.dalbina@priekulesnovads.lv

Priekules mūzikas un mākslas skolas direktore

Inita RUBEZE

22008528

priekulesmms@priekulesnovads.lv

 ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS NODAĻA

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Una RŽEPICKA 

63497939

26101674

una.rzepicka@priekulesnovads.lv 

Projektu koordinators

Guntars JANKUS

63497949

26368221

guntars.jankus@priekulesnovads.lv

Informācijas sistēmu uzturētāji

Ivars POĻJAŠČENKO 

 

Lauris ŠTĀLS 

63497945
26622672

63497945

Ivars.poljascenko@priekulesnovads.lv

 

Lauris.stals@priekulesnovads.lv

Datu aizsardzības speciālists Jānis HERMANIS 20211325 janis.hermanis@sits.lv

Priekules pagasta lauksaimniecības konsultante

Vizma GARKALNE 

29178312

vizma.garkalne@inbox.lv

Priekules novada lauku attīstības konsultante

Irina GINTERE

28310484

irina.gintere@llkc.lv

Nekustamo īpašumu speciāliste (Priekules pilsēta un pagasts, Bunkas pagasts)

Ilze LĀCĪTE 

63497938

28671972

ilze.lacite@priekulesnovads.lv

Nekustamo īpašumu speciāliste (Virgas, Gramzdas, Kalētu pagasts)

Marina KOKOVIHINA 

63454857

29430925

marina.kokovihina@priekulesnovads.lv

Būvinženieris

Jānis SKADIŅŠ

25708801

janis.skadins@priekulesnovads.lv

 FINANŠU NODAĻA

Finanšu nodaļas vadītāja

 Laura VĪTOLA 

63459070  28683785

laura.garkalne@priekulesnovads.lv 

Finanšu nodaļas vadītājas vietniece

Dzintra SOKOLOVSKA 

63461143

dzintra_s@tvnet.lv
dzintra.sokolovska@priekulesnovads.lv

Grāmatvede

Roma BERĶE

63459068

roma.berke@priekulesnovads.lv

Grāmatvede

Genovaite VAIČEKAUSKA

63497944

 genovaite.vaicekauska@priekulesnovads.lv

Grāmatvede

Inese PAULAUSKA

 

63461143

inesepaula3@inbox.lv
inese.paulauska@priekulesnovads.lv

Grāmatvede

Mārīte GARKALNE 

63497944

 marite.garkalne@priekulesnovads.lv

Grāmatvede kasiere

Ilze SOKOLOVSKA 

63461433

ilze.sokolovska@priekulesnovads.lv

Galvenais iepirkumu speciālists 

Juris DŽERIŅŠ 

63497911

 juris.dzerins@priekulesnovads.lv 

Iepirkumu speciāliste

Līga ŠENFELDE

63497911

liga.senfelde@priekulesnovads.lv

PRIEKULES NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Iveta JUŠKEVIČA 

63497941
26423443

dzimtsaraksti@priekulesnovads.lv

PRIEKULES NOVADA BĀRIŅTIESA  

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Ilona ŠLISERE 

 

63461240

26741009

barintiesa@priekulesnovads.lv

ilona.slisere@priekulesnovads.lv

Bāriņtiesas locekle 

Inese BALČUS

 

63461240

26392286

  inese.balcus@priekulesnovads.lv

Bāriņtiesas locekle 

Mārīte LOČMELE 

63461564

22008691

marite.locmele@priekulesnovads.lv
Bāriņtiesas locekle Iveta ARĀJA

63497951 29141219

iveta.araja@priekulesnovads.lv
Bāriņtiesas locekle Judīte PRŪSE 29368661 judite.pruse@priekulesnovads.lv
Bāriņtiesas locekle (veic notariālās darbības / apliecinājumus) Līga ŠENFELDE 25760425 liga.senfelde@priekulesnovads.lv

PRIEKULES NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS

Sociālā dienesta vadītāja

Andra VALUŽE 

63461009

26609076

andra.valuze@priekulesnovads.lv

Sociālā dienesta vadītājas vietniece

Liene OKNERE (PROMBŪTNĒ)    

Priekules pilsētas un pagasta sociālā darbiniece

Iveta KALNENIECE

63497943

26627451

iveta.kalneniece@priekulesnovads.lv

Priekules pilsētas un pagasta sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem

Dace PUTNIŅA 

63497943

28629984

dace.putnina@priekulesnovads.lv

Sociālā atbalsta centra vadītāja 

Liene OKNERE

(PROMBŪTNĒ, AIZVIETO Andra Valuže 26609076; 63461009) 

63452008

 

soc.dienests@priekulesnovads.lv

Bunkas pagasta pārvaldes sociālā darbiniece

Dace VANAGA 

28397710

dace.vanaga@priekulesnovads.lv

Gramzdas pagasta pārvaldes sociālā darbiniece

Austra  SMILGAINE

63454797

25714929

soc.gramzda@priekulesnovads.lv 

Kalētu pagasta pārvaldes sociālā darbiniece

Evita DĒZNIECE 

63461576

29470883

evita.dezniece@priekulesnovads.lv

Virgas pagasta pārvaldes sociālā darbiniece

Evita DĒZNIECE 

63454848

29470883

soc.virga@priekulesnovads.lv

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS BŪVVALDE

Būvvaldes vadītāja

Ineta BUTĀNE 

29283768

ineta.butane@priekulesnovads.lv

Būvinspektors

Raimonds KALĒJS

26463999

raimonds.kalejs@priekulesnovads.lv

PRIEKULES KULTŪRAS NAMS

Priekules Kultūras nama direktore Rigonda DŽERIŅA

63461373

26260526

 kulturasnams@priekulesnovads.lv

rigonda.dzerina@inbox.lv

Mākslinieciskā vadītāja

Liena BRAŽE 

29163439

 

lienabraze@inbox.lv

PRIEKULES PILSĒTAS BIBLIOTĒKA

Bibliotēkas vadītāja

Zenta SVARA

 

63461600

zentasvara50@inbox.lv

Bibliotekāre

Maija GRANTIŅA 

63461600

maija343@inbox.lv

PRIEKULES DAUDZFUNKCIONĀLĀ SPORTA HALLE

Novada sporta vadītājs

Mārtiņš MIKĀLS 

28631995

martins.mikals@inbox.lv

martins.mikals@priekulesnovads.lv

Novada sporta metodiķis

Raitis FELDMANIS 

22454094

feldzis18@inbox.lv 

Sporta halles saimniecības vadītājs

Arturs ZĪLĪTIS

28628007

 

PAŠVALDĪBAS

TERITORIJA UN

MĀJOKĻU

APSAIMNIEKOŠANA

Autobusa vadītājs

Kravas automašīnas vadītājs

Auto greidera vadītājs

Ivars VISMANIS

Edvīns RŪJA

 

Māris DRAUGS

28638411

26411770

 

 

Saimniecības vadītājs Priekules pilsētā un pagastā

Edgars RUBEZIS

29428641

 

Mikroautobusa vadītājs, sagādnieks

Oļegs KAUPIS

26193539

 

Elektriķis

Aigars LEGZDIŅŠ

26141560

aigarslegzdins@inbox.lv