Aktualitātes

Informācija par izmaiņām Ministru kabineta noteikumos Nr. 555 „Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” no 2021. gada

Jauni veselības aprūpes pakalpojumi

 • No 2021. gada 1. jūlija tiks izveidoti divi kabineti, kas šobrīd darbojas pilotprojektu veidā:
 • onkoloģisko pacientu psihoemocionālā atbalsta kabinets, kā ietvaros tiks nodrošināts psihoemocionālais atbalsts pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām un to radiniekiem.
 • garastāvokļa traucējumu kabinets bērniem, kā ietvaros tiks nodrošināta bērniem un pusaudžiem agrīnā grūtību vai paaugstināta riska fāzē psihiskās veselības profilakse, psihodiagnostika un aprūpe.

Ar atalgojumu saistītās izmaiņas

 • No 2021. gada 1. janvāra ārstniecības personu atalgojums, kas tiek izmantots tarifu aprēķinos, palielināts par 25%:
 • ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem - 1 862,00 EUR;
 • ārstniecības un pacientu aprūpes personām un funkcionālo speciālistu asistentiem - 1117,00 EUR;
 • ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personām - 745,00 EUR.
 • Dienests, aprēķinot manipulāciju tarifus, var piemērot noteikumos atrunāto atalgojumu par medicīnas fiziķa vai farmaceita veikto darbu, ja attiecīgā pakalpojuma sniegšanā medicīnas fiziķa un farmaceita veiktais darba laiks ir ilgāks kā 30% no pakalpojumā norādītā darba laika.
 • Dienests veicot manipulāciju tarifu aprēķinus darba samaksas D elementā, iekļauj atvaļinājuma un pirmo desmit darbnespējas dienu apmaksai nepieciešamo finansējumu. Kā arī maksājumā par darba samaksu (D) ir iekļautas visas izmaksas, ko paredz darba tiesiskās attiecības regulējošie normatīvie akti.
 • Ārstniecības iestādes finansējums, ko ārstniecības iestāde maksā pakalpojumu sniegšanā iesaistītā personāla atalgošanai par sniegtajiem valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, nedrīkst būt zemāks par kopējo, no dienesta saņemto, finansējumu darba samaksai (D). Finansējumā netiek iekļautas administratīvās izmaksas.

Ar Covid-19 saistītās izmaiņas

 • Ņemot vērā, ka izmeklējumi Covid-19 noteikšanai tiek veikti atbilstoši SPKC rekomendācijām, Covid-19 izmeklējumu apmaksa tiks nodrošināta ārpus esošās laboratorisko izmeklējumu apmaksas kārtības.
 • Lai nodrošinātu Covid-19 pacientiem diagnostiku un ārstēšanu mājās ir izstrādāta manipulācija, kas paredz ārstniecības personām apmaksāt ceļa izdevumus, ja pacienta veselības stāvoklis neļauj apmeklēt ārstniecības iestādi, bet stacionārā ārstēšana pacientam nav nepieciešama  (60162 “Ceļa izdevumi pie Covid-19 pacienta mājās par 10 minūtēm”).
 • Covid-19 pacientiem tiks apmaksāta pulsa oksimetra noma un nepieciešamības gadījumā tā piegāde mājās.
 • Tiek atlīdzināti izdevumi, kas saistīti ar ambulatoru pacientu aprūpi, izmantojot darbam nepieciešamos individuālos aizsardzības līdzekļus un dezinfekcijas līdzekļus (manipulācijas: 60160 - “IAL izmaksas viena COVID-19 pacienta aprūpei”; 60161 - “IAL izmaksas COVID-19 vairāku pacientu aprūpei”).
 • Papildus tiek noteikts riska maksājums sekundārās veselības aprūpes speciālistiem darbam ar Covid-19 pacientu un kontaktpersonām, kā arī ārpus kvotas tiks apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi tām ārstniecības personām, kuras sniegs sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus personām ar apstiprinātu Covid-19 infekciju vai kontaktpersonām.
 • Ja stacionārās ārstniecības iestādes ierobežotā gultu resursa dēļ nevar nodrošināt Covid-19 pacientu stacionāro ārstēšanu, Dienests līdz 2021. gada 30.jūnijam ir tiesīgs līgumu par šādu pacientu stacionāro aprūpi slēgt ar citām stacionārajām ārstniecības iestādēm.
 • Atrunāts, ka kompensācijas maksājums gatavības režīma nodrošināšanai tiek izmaksāts, lai nodrošinātu ārstniecības personu pieejamību, ārstniecības iestāžu darbību un no valsts budžeta apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nepārtrauktu pieejamību, kad pakalpojuma sniegšanai ir noteikti ierobežojumi vai pakalpojumu sniegšana ir apgrūtināta.

Ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumi

 • Lai saņemtu pozitronu emisijas tomogrāfijas izmeklējumu ar datortomogrāfiju izmeklējumus ir nepieciešams ārsta konsīlija lēmums. Atbilstoši speciālistu atzinumam, ārstu konsīlija sastāvā iekļauts radiologs. Šis nosacījums neattiecās uz hemotologu un hematoonkologu konsīliju.
 • Balstoties uz grozījumiem likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu", no veselības aprūpes jomā reglamentēto profesiju saraksta tiek izslēgta zobārstniecības māsas profesija.
 • Tiek precizētas diagnozes, ar kurām persona var vērsties pie endokrinologa kā tiešās pieejamības speciālista.
 • No 2021. gada 1.janvāra zarnu vēža organizēto skrīningu būs jāveic reizi divos gados. Papildus atrunāti gadījumi, kad personai nav jāveic zarnu vēža skrīnings – pacientiem ar jau atklātu ļaundabīgu zarnu audzēju (diagnozes C18, C19, C20 un C21) un ja personai iepriekšējā kalendārajā gadā ir veikts kolonoskopijas izmeklējums.
 • No 2021. gada 1. janvāra varēs veikt divas ginekologa konsultācijas medicīniskās apaugļošanas pakalpojuma sniegšanas laikā (14 dienas un 28 dienas pēc embrija transfēra), lai apmaksātu ārstniecības personu darbu par medicīniski apaugļotu sieviešu konsultēšanu un grūtniecības fakta konstatēšanu.

Izmaiņas, kas saistītas ar ģimenes ārstu praksēm

 • Noteikumos tiek veiktas izmaiņas, atrunājot to, ka primārās veselības aprūpes pakalpojumus sniedz ne tikai ģimenes ārsts, bet ģimenes ārsta komanda, t.sk. ārsta palīgs (feldšeru) un medmāsas.
 • Ja ģimenes ārsts izbeidz līgumattiecības ar Dienestu, Dienests viņa pacientu sarakstā reģistrētās personas pārreģistrē tā ģimenes ārsta sarakstā, kurš pārņem līgumattiecības izbeigušā ģimenes ārsta praksi vai darbības pamatteritoriju (arī tās daļu), izņemot Rīgu, kur pārreģistrē tikai tos pacientus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir ģimenes ārsta pamatteritorijā.
 • Balstoties uz 2020.gada ārkārtējās situācijas laikā būtiski ierobežo, lai to veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, kas ietekmē pacientu plūsmas apjomu ģimenes ārstu praksēs un  lai motivētu ģimenes ārstus sasniegt labākus kritēriju izpildes rezultātus, ir precizēti ģimenes ārstu gada darbības novērtēšanas kritēriji un samaksas principi par 2020.gada rādītājiem.
 • Turpmāk, atbilstoši dzemdes kakla vai krūts vēža skrīninga atsaucības rādītājiem ģimenes ārsta praksē reģistrētajiem pacientiem,  ģimenes ārsta praksei ir tiesības saņemt bonusa maksājumu, kas tiek veikts divas reizes gadā.

Par sasniegtajiem dzemdes kakla vēža skrīninga atsaucības rādītājiem:

 • 10 EUR apmērā par katru veikto skrīninga izmeklējumu, ja sasniegta vismaz 50 līdz 70 % atsaucība;
 • 20 EUR apmērā par katru veikto skrīninga izmeklējumu, ja sasniegta vismaz 71 % atsaucība.

Par sasniegtajiem krūts vēža skrīninga atsaucības rādītājiem:

 • 10 EUR apmērā par katru veikto skrīninga izmeklējumu, ja sasniegta vismaz 60 līdz 70 % atsaucība;
 • 20 EUR apmērā par katru veikto skrīninga izmeklējumu, ja sasniegta vismaz 71 % atsaucība.
 • Noteikts, ka līdzmaksājumu no pacienta turpmāk par var iekasēt gadījumos, kad tiek apmeklēta ģimenes ārsta prakse, nevis kā iepriekš - ģimenes ārsts.

Dienas stacionārā sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi

 • Esošās pakalpojumu uzskaites kārtības uzlabošanai ir izstrādāti jauni rehabilitācijas manipulāciju kodi dienas stacionārā:
 • 55106 - Multiprofesionāls rehabilitācijas bāzes pakalpojums dienas stacionārā (2–3 stundas), ko nodrošina 1-2 speciālisti;
 • 55107 - Multiprofesionāls rehabilitācijas bāzes pakalpojums dienas stacionārā (2–3 stundas), ko nodrošina 3-4 speciālisti;
 • 55108 - Intensīvs multiprofesionāls rehabilitācijas pakalpojums dienas stacionārā (3–4 stundas), ko nodrošina 1-2 speciālisti;
 • 55109 - Intensīvs multiprofesionāls rehabilitācijas pakalpojums dienas stacionārā (3–4 stundas), ko nodrošina 3-4 speciālisti.
 • Tiek apvienoti divi psihiatrijas dienas stacionāra manipulācijas kodi vienā manipulācijas kodā:
 • 60124 “Pacienta ārstēšanās psihiatrijas dienas stacionārā ar papildus piemaksu psihiatram par darbu, strādājot ar pacientiem ar garīgiem un psihiskiem traucējumiem”.
 • Papildināts dienas stacionārā veicamo pakalpojumu saraksts ar jauniem manipulācijas kodiem bērniem:
 • 50087 - “Resnās zarnas retrogrādā kontrastizmeklēšana”;
 • 17123 – “Svešķermeņu izņemšana no acs konjunktīvas maisa vai mehāniska skropstu matiņu izņemšana”;
 • 17135 – “Korneosklerālu vai radzenes šuvju izņemšana”;
 • 17136 – “Rūsas gredzena izfrēzēšana no radzenes”;
 • 19052 – “Mikcijas cistometrija ar datu apstrādi darba stacijā”;
 • 08081 – “Līdz galam neveikta manipulācija 08077 neparedzētu apstākļu dēļ. Nenorādīt kopā ar manipulāciju 08077”;
 • 18046 – “Haimora dobuma punkcija, ieskaitot skalošanu un/vai medikamentu ievadīšanu”.
 • Turpmāk reto slimību pacientiem, kas atrodas VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Reto slimību kabineta uzskaitē, būs tiesības saņemt dienas stacionārā dažādu  speciālistu konsultācijas un diagnostikas izmeklējumus.

Izmaiņas veselības aprūpes pakalpojumu plānošanā

 • Balstoties uz Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" un valsts sabiedrības ar ierobežotu "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" reorganizāciju tiek precizēts, kādi veselības aprūpes pakalpojumi apvienotajā ārstniecības iestādē tiks veikti.
 • Ņemot vērā 2020.gada situāciju veselības aprūpē saistībā ar Covid-19 pandēmiju, finansējuma apjoms 2021.gadam tiek plānots, izmantojot plānotos līguma apjomus 2020.gadam, izņemot medicīniskās rehabilitācijas dienas stacionāra pakalpojumus, kur tas tiks plānots, ņemot vērā pakalpojuma sniedzēju atlases procedūrā noteikto.
 • Turpmāk finansējums prioritāri tiks novirzīt tiem ambulatorās psihiskās veselības centriem ar multiprofesionālo komandu, kas nodrošina plašāku pakalpojumu klāstu, attiecīgi nodrošinot pacientiem pēc iespējas pilnvērtīgākas terapijas iespējas vienuviet.

Citas izmaiņas

 • Uz doto brīdi ir pieļaujams, ka pakalpojumu nodrošināšanai veselības aprūpes pakalpojumu mājās sniedz Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrēta māsa vai ārsta palīgs (feldšeris), izslēdzot prasību par īpašu sertifikāciju.
 • Lai atvieglotu V līmeņa slimnīcas, noteikumos noteikta kārtība, kādā tiek sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība, ja persona tiek aeromedicīniski vai ilgstoši medicīniski transportēta no ārstniecības iestādes ārvalstīs.
 • No noteikumiem svītrojama norma par nodarbinātā vai pašnodarbinātā būtisku savas darbības daļas veikšanu, fiziski atrodoties Latvijā. Jo balstoties uz gadījumiem, kad personas vienīgā nodarbinātības valsts ir Latvija atbilstoši regulā noteiktajam nebūtu jāvērtē, vai savu darbību persona veic fiziski atrodoties Latvijā, jo var veidoties situācijas, kurās personai būtu atsakāma S 1 veidlapas izsniegšana arī gadījumā, ja persona, esot nodarbināta vienīgi Latvijā, veic darbu attālināti, fiziski atrodoties citā dalībvalstī.
 • Noteikumos iekļauts punktu, kas paredz, ka atsevišķu medicīnas ierīču apmaksa endovaskulārai trombektomijai tiks veikta ar rēķiniem, lai segtu katras ārstniecības iestādes faktiskās izmaksas.
 • Noteikumos atrunāta jau pašreiz pastāvošā kārtība, ka ikmēneša fiksētais maksājums par kabineta darbības nodrošināšanu tiek piemērots tikai tādos gadījumos, ja šis kabinets (telpa) eksistē ne tikai formāli, bet faktiski.
 • Precizētas normas saistībā ar papildu maksas apjomu psihiatram un komandai, nosakot piemaksas fiksētu summu veidā:
 • maksu par sarežģītību (darbu ar pacientiem ar garīgiem un psihiskiem traucējumiem) - psihiatra kabinetam, psihologa/psihoterapeita kabinetam, funkcionālo speciālistu kabinetam – 405,00 EUR un garīgās veselības aprūpes māsas kabinetam – 243,00 EUR apmērā;
 • psihiatra kabinetam un psihologa/psihoterapeita kabinetam papildu maksu par pieejamības nodrošināšanu un darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos – 540,00 EUR apmērā.
Atpakaļ