Aktualitātes

Paziņojums par projektu iesniegumu pieņemšanu “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020.gadam” īstenošanai

 

 

 

 

Paziņojums par projektu iesniegumu pieņemšanu “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības

stratēģijas 2014.-2020.gadam” īstenošanai

  1. Vispārīga informācija

 

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2020.gada 9.novembra līdz 9.decembrim.

8.kārtā pieejamais publiskais finansējums:

M1/R1 - Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA) finansējums 269 650, 49 EUR

M2/R1 – Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA) finansējums41 883, 13  EUR

Projektu īstenošanas termiņš: viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Kontaktinformācija:

Biedrība “Liepājas rajona partnerība”

Krasta  iela 12 ,Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430

Kontaktpersona: Inita Ate  +371 26595623, Santa Brāle +371 29164833, e-pasts info@lrpartneriba.lv

Stratēģija un vērtēšanas vadlīnijas atrodamas mājas lapā: www.lrpartneriba.lv

Papildu informācija ir atrodama Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegums iespējams iesniegt tikai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā www.eps.lad.gov.lv

 

Konkurss izsludināts šādai  rīcībai  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētai rīcībai:

Rīcība  M1/R1

ELFLA LEADER

Rīcības nosaukums:

Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai

Mērķis:

Veicināt ilgtspējīgas  un produktīvas uzņēmējdarbības  attīstību partnerības teritorijā

Kārtai piešķirtais finansējums:

269 650, 49 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam

50 000 EUR  pamatlīdzekļu iegādei

Maksimālā atbalsta intensitāte

70%  privātajiem

70% kopprojektiem

 

Aktivitāšu apraksts.

Šīs Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību, esošo uzņēmumu attīstību nelauksaimnieciskās darbības jomās, īpaši atbalstot tūrisma nozari. Jaunu pakalpojumu izveidošana tuvāk iedzīvotāju dzīves videi, esošo pakalpojumu uzlabošana, dažādošana, pilnveidošana. Jāveicina uzņēmējdarbības nozaru attīstība ar augstu pievienoto vērtību. Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt esošos mājražotājus un mikrouzņēmumus, jaunos uzņēmumus savas darbības uzsākšanai, darbības uzlabošanai radot augstāku pievienoto vērtību produktiem. Modernizēt esošos uzņēmumus, lai tie varētu ražot efektīvāk, kvalitatīvākus produktus un/ vai sniegt pakalpojumus. Pamatizejvielas mājražošanā ir lauksaimniecības produkti, kas minēti Līguma par ES darbību I pielikumā, izņemot zivsaimniecības.  Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt tādus projektus, kas veicina darbinieku produktivitāti, darbinieku apmācības.

Lauku attīstības programmas apakšpasākuma    aktivitāte

Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas:

1.jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

2.lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

3.vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai;

4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai;

Projektu īstenošanas teritorija

Grobiņas, Aizputes, Durbes, Priekules, Vaiņodes, Nīcas, Rucavas un Pāvilostas novadi.

Rīcība M2/R1

ELFLA

Rīcības nosaukums:

Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām.

Mērķis:

Veicināt kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un darba vides attīstību. 

Kārtai piešķirtais finansējums:

41 883, 13  EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam

8 000 eiro pamatlīdzekļu iegādei

Maksimālā atbalsta intensitāte

85 % - sabiedriskā labuma projektiem

Projektu iesniedzēji

Biedrības un nodibinājumi

Rīcības nosaukums un aktivitāšu apraksts:

1.aktivitāte: Sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.

Mūžizglītības iespējas; interešu izglītības iespējas visos vecumos; sociālo pakalpojumu attīstība vai uzlabošana; brīvā laika pavadīšanas iespējas, tajā skaitā bērnu rotaļu laukumu izveide; jauniešu centri; aprīkojumu un tehnikas iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, sporta inventāra iegāde, kopienu centru izveidošana vai esošo uzlabošana, pilnveidojot materiāli tehnisko bāzi; tautas tērpu iegāde pašdarbības kolektīviem, nometņu, apmācību organizēšana.

Sabiedriskā labuma projekts – projekts, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, par kura rezultātu netiek prasīta samaksa un kurš ir publiski pieejams. 

Kritērijos minēto nosacījumu  izpilde jānodrošina projekta īstenošanas un uzraudzības laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6.pielikumam.

Lauku attīstības programmas apakšpasākuma    aktivitāte

Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas: sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.

Projektu īstenošanas teritorija

Grobiņas, Pāvilostas, Nīcas, Rucavas, Durbes, Vaiņodes, Priekules un Aizputes novadi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ