09.03.2018. ārkārtas domes sēde (protokols Nr.3)

09.03.2018. ārkārtas domes sēdes audioieraksts
09.03.2018. ārkārtas domes sēdes protokols Nr.3
93. Par grozījumiem pašvaldības 02.08.2017. lēmumā Nr. 361 (prot. Nr.4, 2.punkts) “Par līdzfinansējumu projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta”

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 09.martā                                                                                                                                  

Nr.93                 

          (protokols Nr.3, 1.punkts)

 Par grozījumiem pašvaldības 02.08.2017. lēmumā Nr. 361 (prot. Nr.4, 2.punkts) “Par līdzfinansējumu projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta”

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” 10.01.2018. saņēma Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) lēmumu (reģistrēts 10.01.2018. Nr.39-2-60/344) par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta” iesnieguma Nr.5.3.1.0/17/I/030 apstiprināšanu ar nosacījumiem.

2017. gada 2.augustā Priekules novada dome nolēma atbalstīt un nodrošināt līdzfinansējumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PRIEKULES NAMI” projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta” par kopējām projekta izmaksām – 2 062 012,00 euro.

Pamatojoties uz CFLA sniegtajiem norādījumiem par projekta iesnieguma precizēšanu, tika veikta projekta iesnieguma precizēšana un papildināšana, atbilstoši projektu iesniegumu atlases nolikumā iekļautajiem kritērijiem, norādot projekta iesniegumā iekļautās kopējās izmaksas (kopējās projekta attiecināmās izmaksas, kopējās projekta neattiecināmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas), plānotās atbalstāmās darbības un izmaksu pozīcijas, lai tās atbilstu MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu noteiktajām, t.sk. nepārsniedz noteikto izmaksu pozīciju apjomus.

Veicot projekta iesnieguma precizēšanu, projekta kopējās izmaksas ar PVN ir 3 818 363,12 (bez PVN 3 155 672,00 euro). Projekta attiecināmās izmaksas ir 2 722 259,48, Kohēzijas fonda finanšu instrumenta finansējums 1 752 710,00 euro. Projekta neattiecināmās izmaksas ir 1 096 103,64 euro (no kurām 433 412,52 euro ir ūdensvada izbūves izmaksas un 662 691,12 euro ir PVN). Projekta īstenošanas laikā sasniedzamie rādītāji – papildus centralizēto kanalizācijas pakalpojumu izmantotāju, kam nodrošināti faktiskie pieslēgumi, skaits – 817 iedzīvotāji.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un trešo daļu, Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi”, atklāti balsojot PAR – 8 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis); PRET -  3 (Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Ruta Balode); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes 02.08.2017. lēmuma Nr.361 “Par līdzfinansējumu projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta” lēmuma lemjošajā daļā šādus grozījumus:

  1. Papildināt lēmumu lemjošajā daļā ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"1.1 Apstiprināt SIA „PRIEKULES NAMI” izstrādāto finanšu modeli potenciālajam projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta”, kura ieviešana plānota piesaistot Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējumu programmas Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 5.3.1. "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi” un iesniegšanu Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā.”

2.    Izteikt lēmuma lemjošās daļas 2.punktu jaunā redakcijā:

“2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas: 3 818 363,12 (bez PVN 3 155 672,00 euro), no kurām projekta attiecināmās izmaksas ir 2 722 259,48. Kohēzijas fonda finanšu instrumenta finansējums 1 752 710,00 euro. Projekta neattiecināmās izmaksas ir 1 096 103,64 euro (no kurām 433 412,52 euro ir ūdensvada izbūves izmaksas un 662 691,12 euro ir PVN).”

3.      Izteikt lēmuma lemjošās daļas 3.punktu jaunā redakcijā:

“3. Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā,  2.kārta” atbalsta gadījumā pašu finansējumu nodrošinās ieguldījums SIA „PRIEKULES NAMI” pamatkapitālā, ņemot aizdevumu Valsts kasē.”

 

Par lēmuma konsolidēšanu atbildīga pašvaldības dokumentu pārvaldības nodaļa.

 

Lēmums paziņojams: Finanšu nodaļai, attīstības plānošanas nodaļai, SIA “PRIEKULES NAMI”