Datu apstrāde/videonovērošana

Informācija par Priekules novada pašvaldības fiziskas personas datu apstrādēm

Saskaņā ar Regulas Nr. 2016/279  13 .pantu

 

1.Pārzinis: Priekules novada dome, reģistrācijas Nr. 9000031601

2. Kontaktinformācija: Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, dome@priekulesnovads.lv, 63461006,

3. Personas datu aizsardzības speciālists: Jānis Hermanis, janis.hermanis@sits.lv.

4. Personas dati tiks apstrādāti un glabāti līdz Pārziņa noteiktā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai saskaņā ar Pārziņa noteikto lietu nomenklatūru, dokumentu un arhīvu pārvaldības un citu normatīvo aktu prasībām.

5. Personai ir pienākums sniegt personas datus tādā apjomā, lai Pārzinis  varētu izpildīt normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. Datu apstrāde, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, balstās uz brīvprātības principa.

6. Personai ir tiesības vērsties pie Pārziņa, lai veiktu datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska datu apstrāde.

7. Personai konstatējot personas datu apstrādes pārkāpumu, ir tiesības iesniegt pretenziju datu apstrādes mērķa īstenotājam, Pārzinim vai Datu valsts inspekcijai.

8. Datu apstrādes mērķi, tiesiskais pamats, saņēmēju kategorijas un mērķu īstenotāji (detalizētāku informāciju par mērķiem var saņemt, vēršoties pie personas datu aizsardzības speciālista ).

 

Datu apstrādes, tai skaitā videonovērošana