24.11.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.19)

24.11.2016. domes sēdes audioieraksts
1. Par valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Priekulē

 2016.gada 24.novembrī                                                                                                              Nr.19

 

1.

Par valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Priekulē

           

            Ar 2013.gada 19.februāra Ministru kabineta rīkojumu Nr.58 ir apstiprināta „Koncepcija par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi” (turpmāk – Koncepcija), kas nosaka valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (turpmāk – VPVKAC) tīkla izveidi. Koncepcija paredz iedzīvotājiem un uzņēmējiem iespēju pieteikt noteiktus Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Lauksaimniecības datu centra pakalpojumus, saņemt konsultācijas par deviņu valsts iestāžu (Lauku atbalsta dienests, Lauksaimniecības datu centrs, Nodarbinātības valsts aģentūra, Uzņēmumu reģistrs, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts darba inspekcija, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Valsts zemes dienests) pieprasītākajiem pakalpojumiem un e-pakalpojumiem, kā arī saņemt praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID viedkaršu lasītāju.

            Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 3.maija rīkojuma Nr. 275 „Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” pasākuma punktam 35.10., 2017. gadā plānots izveidot 23 novadu nozīmes valsts un pašvaldību vienotos klientu apkalpošanas centrus.

Plānotais Priekules novada pašvaldībai pieejamais 2017.gada finansējums vienreizējai valsts budžeta dotācijai ir EUR 10 000 (jeb 70% no kopējām VPVKAC izveidošanas izmaksām); līdz EUR 75 mēnesī pieejami izveidotā VPVKAC uzturēšanai, savukārt EUR 500 mēnesī ir pieejami VPVKAC nodarbināto atlīdzības fonda nodrošināšanai.

 Vienoto klientu apkalpošanas centru plānots izvietot Priekules novada pašvaldības ēkas pirmajā stāvā Saules ielā 1, Priekulē. Vienotā klientu apkalpošanas centra izveidošana uzlabos pašvaldības un valsts pakalpojumu pieejamību Priekules novada un apkārtējo novadu pakalpojumu saņēmējiem. Priekules novada pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei kopā nepieciešami EUR 13204.37, no kuriem EUR 10 000 ir paredzēts saņemt kā valsts budžeta dotāciju, pārējos līdzekļus EUR 3204.37 apmērā Priekules novada pašvaldība sedz no pašvaldības budžeta līdzekļiem finanšu vai kapitālieguldījumu veidā.

 Plānojot vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi ir konstatēts, ka nepieciešams piesaistīt papildus nodarbināto vienas slodzes apmērā, ko paredzēts apmaksāt no valsts budžeta dotācijas nodarbināto atlīdzības fonda nodrošināšanai.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Iesniegt Priekules novada pašvaldības pieteikumu un nepieciešamos pavaddokumentus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) līdz 2016. gada 28.novembrim valsts budžeta dotācijas saņemšanai 2017.gadā vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei un uzturēšanai.

2. Izveidot vienoto klientu apkalpošanas centru Priekules novada pašvaldības administrācijas ēkas pirmajā stāvā Saules ielā 1, Priekulē līdz 2017.gada 3.aprīlim.

3. Apliecināt, ka ne mazāk par 30% no vienotā klientu apkalpošanas centra izveides izmaksām un ne mazāk par 50% no vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanas izmaksām Priekules novada pašvaldība sedz no saviem budžeta līdzekļiem finanšu vai kapitālieguldījumu veidā.

 

Par šā lēmuma izpildi atbildīgs pašvaldības izpilddirektors A.Razma.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

 

2. Par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekules novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2016. gada 1.septembra

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

2.

Par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekules novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2016. gada 1.septembra

 

Pamatojoties uz 2016.gada 28.jūnija MK noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, Priekules novada pašvaldība ir apstiprinājusi pašvaldības izglītības iestāžu 2015.gada izdevumus un aprēķinājusi viena skolēna izmaksas mēnesī, kuras jāņem vērā, slēdzot līgumus par savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Tā kā skolēnu skaits izglītības iestādēs ar 2016.gada 1.septembri ir mainījies, nepieciešams apstiprināt jaunas viena skolēna izmaksas.Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Atcelt 2016.gada 27.oktobra lēmumu “Par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekules novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2016.gadā” , protokols Nr.18, lēmums Nr.2.

2.     Apstiprināt viena skolēna izmaksas no 2016. gada 1.septembra Priekules novada izglītības iestādēs saskaņā ar 1.pielikumu.

3.     Par lēmuma izpildi atbild Izglītības vadītāja Agrita Purviņa.

Lēmums nosūtāms:

Izglītības vadītājai Agritai Purviņai, 17 pašvaldībām ar kurām noslēgta vienošanās par savstarpējiem norēķiniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Par papildus valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali Priekules novada izglītības iestādēm no 2016.gada septembra līdz decembrim

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

 

3.

Par papildus valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali Priekules novada izglītības iestādēm no 2016.gada septembra līdz decembrim

__________________________________________________________________________

 

2016. gada 14.novembrī ir izdots Ministru kabineta rīkojums Nr.480 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm - pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai no 2016. gada 1. septembra līdz 2016. gada 31. decembrim”.

Rīkojums nosaka, ka mērķdotācija tiek piešķirta reformas ieviešanas pirmajā gadā (vienreizējs pasākums) un var tikt izlietota, kompensējot ar reformu saistītos papildu izdevumus, tai skaitā ar izglītības iestāžu pedagogu atlaišanas pabalstiem saistītās izmaksas, kā arī daļēji kompensējot reformas rezultātā radušos pedagogu atalgojuma samazinājumu. Priekules novadam papildus mērķdotācija sastāda 3011 euro. Tā kā 2016.gada rudenī sakarā ar reformas īstenošanu Priekules novadā pedagogi netika atlaisti, papildus finansējumu var izmantot daļēji kompensējot reformas rezultātā radušos pedagogu atalgojuma samazinājumu.

Atalgojums Priekules novadā ir samazinājies tiem pedagogiem, kuri strādā pamatskolās, Priekules vidusskolā atalgojums ir pieaudzis. Līdz ar to izstrādātais lēmuma projekts sagatavots, piešķirto finansējumu sadalot proporcionāli normētajam izglītojamo skaitam pamatskolās.

Ministru kabineta rīkojums nosaka, ka par finansējuma racionālu un efektīvu izlietojumu ir atbildīgas pašvaldības, kas pēc faktiskās situācijas izvērtēšanas attiecīgās pašvaldības izglītības iestādēs nodrošina, ka pedagogiem finansējums tiek izmaksāts līdz 2016. gada 31. decembrim.

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Papildus finansējumu no valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības pamatizglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2016.gada septembra līdz decembrim sadalīt sekojoši (vienreizējs pasākums):

 

 

 

Skola

Papildus izmaksājamā summa

VSAOI

Kopā

Gramzdas pamatskola

319,18

75,29

394,47

Kalētu pamatskola

808,54

190,73

999,27

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

726,47

171,37

897,84

Virgas pamatskola

582,1

137,32

719,42

KOPĀ

   

3011,00

 

2.     Atbilstoši direktoru sagatavotam rīkojumam par papildus pedagogu darba pienākumu veikšanu mācību programmu realizēšanā, papildus piešķirto finansējumu izmaksāt līdz 2016.gada 31.decembrim.

Lēmums izsniedzams: Finanšu nodaļa, A.Purviņa

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

 

 

 

4. Par Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.oktobra noteikumu “Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” 1.pielikumā noteiktās nedzīvojamo telpu nomas maksas termiņa pagarināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

 

4.

Par Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.oktobra noteikumu “Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” 1.pielikumā noteiktās nedzīvojamo telpu nomas maksas termiņa pagarināšanu

__________________________________________________________________________

 

            2013.gada 31.oktobrī (protokols Nr.8, 12.§.) apstiprināti noteikumi “Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”.

            Noteikumu 16.punktā noteikts, ka nomas maksa tiek noteikta ar domes sēdē apstiprinātiem izcenojumiem, kas ir Noteikumu 1.pielikums.

            Nomas maksas apmērs par nedzīvojamām telpām tika noteikts uz laiku no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim.

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un b)apakšpunktiem, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Pagarināt Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.oktobra noteikumu “Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” Pielikumā Nr.1 noteikto nomas maksas apmēru par nedzīvojamām telpām uz laika periodu no 2017.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim.

 

Izsūtāms:

Nekustamo īpašumu speciālisti M.Kokovihina, I.Lācīte, V.Rubeze; Finanšu nodaļa;

Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Virgas pārvaldes; Juriste I.Avotiņa, SIA ‘’Priekules nami’’.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Par noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem” apstiprināšanu

  

SĒDES  PROTOKOLS

Priekules novadā

 

2016. gada 24.novembrī                                                                                                Nr.19

 

5.

Par noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem” apstiprināšanu

 

            Pamatojoties uz pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu (08.11.2016.) un 2015. gada 24.septembra noteikumu 4. un 5. punktu “Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības noteikumus „Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem”.

 

Pielikumā: Noteikumi „Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem” uz 7 lpp.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 30.decembra lēmumā “Par degvielas limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības transporta līdzekļiem 2016.gadā” (protokols Nr.17, 16.§)

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

6.

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 30.decembra lēmumā “Par degvielas limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības transporta līdzekļiem 2016.gadā” (protokols Nr.17, 16.§)

 

2016.gada budžetā tika paredzēts finansējums mazlietotas vieglās automašīnas (8+1) iegādei Virgas pagasta pārvaldes saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Ir iegādāta vieglā automašīna RENAULT TRAFIC (). Lūdzu noteikt degvielas limitu 400,00 EUR mēnesī.

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 30.decembra lēmumā “Par degvielas limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības transporta līdzekļiem 2016.gadā” (protokols Nr.17, 16.§) iestādē “Virgas pagasta pārvalde” šādus grozījumus:

 

1.1. papildināt lēmumu ar jaunu rindu:

Transportlīdzekļa marka modelis (valsts reģistrācijas Nr.)

Limiti, euro/mēnesī 2016

Struktūrvienība

Renault Trafic   ()

400

06.6006

 

2. Grozījumi stājas spēkā ar 2016.gada 24.novembri.

 

Lēmums paziņojams elektroniski:

1 eks. finanšu nodaļai;

1 eks. Virgas pagasta pārvaldei

1 eks. izpilddirektoram

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

 

 

 

 

 

7. Par maksājumu veikšanu dzīvoklim Priekulē, Vaiņodes ielā 2 dz.8.

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

7.

Par maksājumu veikšanu dzīvoklim Priekulē, Vaiņodes ielā 2 dz.8.

__________________________________________________________________________

 

2016.gada 10.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Priekules nami” iesniegums ar lūgumu veikt maksājumus par pašvaldībai piederošā dzīvokļa Priekulē, Vaiņodes ielā 2 dz.8 apsaimniekošanu un apkuri par laika periodu no brīža, kad dzīvoklis ir atbrīvots līdz brīdim, kad tiek piešķirtas  dzīvokļa īres tiesības.

Dzīvoklis atbrīvots 21.09.2016.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Veikt maksājumus SIA “Priekules nami” par pašvaldības  dzīvojamo telpu Priekulē, Vaiņodes ielā 2 dz.8 sekojoši:

1.1. par apkuri sākot ar 2016.gada 1.oktobri;

1.2.par apsaimniekošanu sākot ar 2016.gada 1.novembri.

 

2.Maksājumus veikt līdz brīdim, kad attiecībā uz dzīvojamo telpu tiek noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums un dzīvoklis tiek nodots īrē.

 

3.Maksājumi veicami saskaņā ar SIA “Priekules nami” iesniegtajiem rēķiniem.

 

Izsūtāms:

SIA “Priekules nami”, Finanšu nodaļa, Juriste I.Avotiņa

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

 

8. Par ziedojuma (dāvinājuma) pieņemšanu no SIA “Artis JP”

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

8.

Par ziedojuma (dāvinājuma) pieņemšanu no SIA “Artis JP”

 

             2016.gada 10.novembrī  noslēgts ziedojuma līgums Nr.2.2.2./358 starp SIA “Artis JP” un Priekules novada pašvaldību par dāvinājumu EUR 1500.00 apmērā Gramzdas pagasta velosporta komandas dalībai sacensībās.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,Priekules novada pašvaldības domesnolikumu “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Priekules novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs”, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  2 deputāti Arta Brauna un Andis Eveliņš; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt 2016.gada 10.novembrī  noslēgto ziedojuma līgumu Nr.2.2.2./358 starp SIA “Artis JP” un Priekules novada pašvaldību par dāvinājumu EUR 1500.00 apmērā Gramzdas pagasta velosporta komandas dalībai sacensībās.

2.     Par lēmuma izpildi atbild Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs.

 

Lēmums nosūtāms:

Finanšu nodaļai,

Gramzdas pagasta pārvaldei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

9. Par Priekules novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

9.

Par Priekules novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu

 

            Pamatojoties uz 2015. gada 24. septembra noteikumu 5. punktu “Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            Piešķirt Priekules novada apbalvojumu PATEICĪBA:  Veltai ZŪNAI, Līzei Olgai SUDMALEI, Anitai Guntai KUDUMAI, Adelijai ABRUTIENEI, Mirdzai SMILTNIECEI, Valei ROZENTĀLEI, Stefai BULAVKINAI, Staņislavai BUNJUŠAI par veiksmīgu un radošu darbu senioru dejas mākslā, piedaloties Priekules kultūras nama Eiropas senioru deju kolektīva “Valceris” sastāvā kopš dibināšanas, un popularizējot senioru aktīvu dzīves veidu Priekules novadā, citviet Latvijā un Lietuvā, kā arī sakarā ar ansambļa 10 gadu pastāvēšanu.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

 

 

 

10. Par apbalvojuma piešķiršanu biedrības „Kalētu Vietējās iniciatīvas grupas” biedriem un senioru kopai „Liepavoti”

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

10.

Par apbalvojuma piešķiršanu biedrības  „Kalētu Vietējās iniciatīvas grupas” biedriem un senioru kopai „Liepavoti”

___________________________________________________________________________

 

            2016gada 21.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts Agritas DRIVIŅAS, p/k.290959-11754  iesniegums (reģ.Nr.2.1.17/366), ar lūgumu piešķirt apbalvojumu „Kalētu Vietējās iniciatīvas grupas” biedriem un senioru kopai „Liepavoti”.

Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

            Biedrība „Kalētu VIG ” uzsāka darbību 2006.gada 18.decembrī un savas pastāvēšanas laikā realizējusi projektus piesaistot finansējumu 57160.00 EUR apmērā, tādejādi veicinot Kalētu pagasta infrastruktūras sakārtošanu, pieaugušo izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespēju papildināšanu.

Senioru kopa „Liepavoti” aktīvi atbalsta „Kalētu VIG” organizētos pasākumus.

             Pamatojoties uz iepriekš minēto, apbalvot „Kalētu Vietējās iniciatīvas grupas” biedrus Agritu Purviņu un Elitu Jaunzemi ar Priekules novada Goda rakstu, Svetlanu Zaši-Zasu un Artu Troiku ar Priekules novada Atzinības rakstu, senioru kopu „Liepavoti” ar Priekules novada Pateicības rakstu.

 Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apbalvot ar  Priekules novada Goda rakstu  „Kalētu Vietējās iniciatīvas grupas” biedrus Agritu Purviņu un Elitu Jaunzemi.

2. Apbalvot ar Priekules novada Atzinības rakstu, Svetlanu Zaši -Zasu un Artu Troiku.

3. Apbalvot ar Priekules novada Pateicības rakstu senioru kopu „Liepavoti”.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

5. Par lēmumu atbildīga Agrita Driviņa.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

11. Par izdevuma “Priekules vidusskolas vēsture 1960.-1990.” pārdošanas cenas apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

11.

Par izdevuma “Priekules vidusskolas vēsture 1960.-1990.” pārdošanas cenas apstiprināšanu

Sakarā ar Priekules vidusskolas 65 gadu jubileju, filoloģe Inga Raškova ir veikusi  vēstures pētījumu un apkopojumu par Priekules skolām laika periodā no 1758. gada līdz mūsdienām. Valsts arhīvos iegūtā informācija, bijušo un tagadējo skolotāju un skolēnu atmiņas, skolas un privāto arhīvu, foto materiālu apkopojums rezumējās izdevumā “Priekules vidusskolas vēsture”. Uz šo brīdi  ir izgatavota  grāmatas 2.daļa 1960.-1990.gads.

            Izdevumam  ir 124 lappuses  A4 formātā, tehniskie izdevumi  ir EUR 4,50 ( papīrs, izdruka, iesiešana). Par autores darbu samaksāts EUR  400.00. Par grāmatu jāmaksā PVN 12%, kas tiek piemērota tāpēc, ka izdevums tiek reģistrēts LR nacionālās bibliotēkas bibliogrāfijas institūtā, kur tiek saņemts ISBN grāmatas izdošanas kods. Izgatavojot 150 eksemplārus, izdevuma “Priekules vidusskolas vēsture 1960.-1990.” cena būtu nosakāma EUR 8.00 (tai skaitā PVN 12%). Grāmatu paredzēts tirgot pašvaldības bibliotēkā un grāmatas atklāšanas svētkos skolēnu vecāku kopsapulcē.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, uzklausot skolas direktores viedokli un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Apstiprināt izdevuma “ Priekules vidusskolas vēsture 1960.-1990.”  pārdošanas cenu EUR 8.00 (tai skaitā PVN 12%).

2.     Atļaut izdevumu tirgot pašvaldības bibliotēkā un skolā.

3.     Par lēmuma izpildi atbild skolas direktore.

Lēmums nosūtāms: Priekules vidusskola, Finanšu nodaļa.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

12. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma (zemes) „Salmiņi”, adrese Dārza iela 7, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

12.

Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma (zemes) „Salmiņi”, adrese Dārza iela 7, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

 

Izskatot jautājumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma (zemes) “Salmiņi”, adrese Dārza iela 7, Purmsāti, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6498 004 0192, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

2016.gada 25.aprīlī Priekules novada pašvaldībā tika saņemts B.Š., personas kods [:], aizgādņa I. Š., dzīvojoša [:], Priekules novadā (02.03.2016. Priekules novada bāriņtiesas lēmums Nr.1.6/8 “Par aizgādņa iecelšanu B. Š.) iesniegums, iereģistrēts ar nr.2.1.4/695, ar lūgumu iznomāt zemi ēku/būvju īpašuma Dārza iela 7 uzturēšanai un atsavināt zemes gabalu.

Uz zemes vienības atrodas ēku/būvju īpašums Dārza iela 7, kadastra Nr.[:], kurš saskaņā ar 25.04.2016. ierakstu Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000555151 pieder B.Š. 2016.gada 03.jūnijā tika noslēgts zemes nomas līgums par zemes “Salmiņi”, kadastra apzīmējums 6498 004 0192, Virgas pagastā iznomāšanu ēku (būvju) uzturēšanai.

Īpašuma tiesības uz zemi 2016.gada 17.oktobrī reģistrētas Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000560679 uz pašvaldības vārda. Īpašums sastāv no zemes vienības 0,2951 ha platībā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 3.punktu atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve)(….).

 Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...) un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Atbilstoši PPMAL 5.panta ceturto daļu (…) ja atsavināšanas ierosinājums saņemts attiecībā uz apbūvētu zemesgabalu, kas nav ierakstīts zemesgrāmatā, lēmumu par atļauju atsavināt atsavinātas publiskas personas īpašumā esošu apbūvētu zemesgabalu atsavinātas publiskas personas lēmējinstitūcija pieņem divu mēnešu laikā no dienas, kad apbūvētais zemesgabals ierakstīts zemesgrāmatā.

2016.gada 31.oktobrī sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, noteicis, ka nekustamā īpašuma Priekules novada, Virgas pagasta, Purmsātos [:], zemes vienības „Salmiņi”, kadastra Nr.[:], tirgus vērtība apsekošanas dienā, 2016.gada 26.oktobrī,  ir 1264 EUR ( viens tūkstotis divi simti sešdesmit četri eiro).

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 1862,22 EUR (viens tūkstotis astoņi simti sešdesmit divi eiro un 22 eiro centi), ko veido:

1) noteiktā nekustamā īpašuma tirgus vērtība – 1264 EUR (viens tūkstotis divi simti sešdesmit četri eiro);

2) izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 139,15 EUR (simtu trīsdesmit deviņi eiro un piecpadsmit eiro centi) ,saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

3) izdevumi par zemes instrumentālo uzmērīšanu- 423,50 EUR (četri simti divdesmit trīs eiro un piecdesmit eiro centi);

4) kancelejas nodeva nekustamā īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā – 35,57 EUR (trīsdesmit pieci eiro un piecdesmit septiņi centi).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo un ceturto daļu, 9.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,  atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Atsavināt Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu (zemi) “Salmiņi”, adrese Dārza iela 7, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6498 004 0192, pirmpirkuma tiesīgajai personai.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma (zemes) „Salmiņi”, adrese Dārza iela 7, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6498 004 0192, nosacīto cenu 1862 EUR (viens tūkstotis astoņi simti sešdesmit divi eiro), noapaļojot uz leju līdz veseliem eiro.

3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības uz zemes vienību “Salmiņi”, adrese Dārza iela 7, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov. vai jāsniedz informācija par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.

6. Pirmpirkuma tiesību atteikšanās gadījumā ar pirmpirkuma tiesīgo personu turpināms nomas līgums par šā lēmuma 1.punktā minēto īpašumu atbilstoši nomas līgumā noteiktajam termiņam.

 

Atbildīgā persona par pirkuma līguma noslēgšanu ir pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja A.Mickus.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- Virgas pagasta pārvaldei;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.          

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

13. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Centra katlu māja”, Gramzdas pag., Priekules novads

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

13.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu  “Centra katlu māja”, Gramzdas pag., Priekules novads

 

Ar 2016.gada 28.ūlija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.14, 3.) nekustamais īpašums “Centra katlu māja”, Gramzdas pag., Priekules nov., (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai, apstiprināta nekustamā īpašuma nosacītā cena un apstiprināti pirmās mutiskās izsoles noteikumi.

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks A.Z., personas kods [:], dzīvojošs [:] Prikeules nov., kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 5114 EUR.

Saskaņā ar Publiskas personas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu izsolē nosolītā augstākā cena ir jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 28.07.2016. lēmumu (prot.Nr.14, 3) 6.1.punkts paredz, ka nosolītājam sava augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles dienas.

Nekustamā īpašuma nosolītājs ir veicis samaksu par nekustamo īpašumu izsoles noteikumos paredzētajā termiņā un apmērā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu [..].

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Apstiprināt 2016.gada 3.oktobra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Centra katlu māja”, Gramzdas pag., Priekules nov., pirmās mutiskās izsoles rezultātus.

2.     Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar A.Z. par pirkuma līguma cenu 5114 EUR (pieci tūkstoši simtu četrpadsmit euro un 00 euro centi)

3.     Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

A.Z. uz deklarētās dzīvesvietas adresi;

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

Grāmatvedei G.Vaičekauskai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

 

 

 

14. Par nekustamā īpašuma (zemes starpgabala) “Lauki”, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

14.

Par nekustamā īpašuma (zemes starpgabala) “Lauki”, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

          Ar 2016.gada 27.oktobra domes sēdes lēmumu, protokola noraksts Nr.18, 8., nekustamais īpašums (zemes starpgabals) “Lauki”, kadastra Nr. 6464 006 0010, Kalētu pagastā tika nodots atsavināšanai, rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Zemes gabala platība 6,33 ha.

  2016.gada 25.oktobrī sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA” noteicis, ka nekustamā īpašuma “Lauki” 6,33 ha, Kalētu pag., Priekules nov.,  kadastra Nr. 6464 006 0010, tirgus vērtība apsekošanas dienā, 2016.gada 13.oktobrī, ir 18 866 EUR (astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit seši eiro).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 19 486,73 EUR (deviņpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit seši eiro un 73 eiro centi), ko veido:

1)Noteiktā nekustamā īpašuma tirgus vērtība – 18 866 EUR (astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit seši eiro);

2)Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 139,15 EUR (simtu trīsdesmit deviņi eiro un piecpadsmit eiro centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

3) izdevumi par zemes instrumentālo uzmērīšanu- 481,58 EUR (četri simti astoņdesmit viens eiro un piecdesmit astoņi eiro centi), saskaņā ar izrakstīto rēķinu.

PPMAL 44.pantaastotās daļas 1.punkts nosaka, ka zemes starpgabalu, kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), vai zemes starpgabalu, kurš ir nepieciešams, lai nodrošinātu pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), šajā likumā noteiktajā kārtībā drīkst atsavināt tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru zemei piegul attiecīgais zemes starpgabals.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, 10.panta pirmo daļu, 14.panta trešo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...), atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Lauki” 6,33 ha platībā, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 6464 006 0010, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu EUR 19 487 (deviņpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit septiņi eiro), noapaļojot uz augšu līdz veseliem eiro.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Lauki”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 6464 006 0010, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- Kalētu pagasta pārvaldei;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.          

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

 

Noteikumi

15. Par nekustamā īpašuma “Līdumnieki”, Gramzdas pag., Priekules nov., nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

 

15.

Par nekustamā īpašuma “Līdumnieki”, Gramzdas pag., Priekules nov., nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 29.septembra sēdes lēmumu, protokola noraksts Nr.16, 10. “Par nekustamā īpašuma “Līdumnieki”, Gramzdas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai” tika nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Līdumnieki”, Gramzdas pag., rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

           2016.gada 31.oktobrī sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Līdumnieki”, Gramzdas pag., Priekules nov.,  kadastra Nr. 6458 002 0070, tirgus vērtība apsekošanas dienā, 2016.gada 13.oktobrī, aprēķināta  4893 EUR (četri tūkstoši astoņi simti deviņdesmit trīs eiro).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 5098,70 EUR (pieci tūkstoši simtu četrpadsmit eiro), noapaļojot līdz veseliem eiro ko veido:

1)Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 4893 EUR (četri tūkstoši astoņi simti deviņdesmit trīs eiro);

2)Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 205,70 EUR (divi simti pieci eiro un 70 eiro centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, 10.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...), atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Līdumnieki”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6458 002 0070,  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 5099 EUR (pieci tūkstoši deviņdesmit deviņi eiro), noapaļojot uz augšu līdz veseliem eiro.

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Līdumnieki”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6458 002 0070, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- Gramzdas pagasta pārvaldei;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.          

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

  

PIRMĀS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

16. Par zemesgabala Ganību iela 5A, Priekule ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

 

16.

Par zemesgabala  Ganību iela 5A, Priekule  ierakstīšanu zemesgrāmatā un  nodošanu atsavināšanai

____________________________________________________________________________

 

2016.gada 14.novembrī ( reģ. Nr. 2.1.4/1859) Priekules novada pašvaldībā saņemts J.M., dzīvojošs [:], iesniegums par Priekules novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ganību iela 5A, kadastra numurs 6415 003 0166 iegūšanu īpašumā. J.M. vēlas šo zemesgabalu sakopt un uzsākt akvakultūru. 

 Izskatot J.M.  14.11.2016. iesniegumu par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā     tiek konstatēts, ka:

1)     Zemes vienība Ganību iela  5A , Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 003 0166, 67510 m² platībā (6,75 ha pirms uzmērīšanas) ir Priekules novada pašvaldībai piekritīga zeme,  nav reģistrēta zemesgrāmatā.

 

2)     Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma   (turpmāk Atsavināšanas likums) 4.panta pirmajai daļai (…). “Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. (…)  5.pantapirmajā daļā ir teikts, ka  Atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija”.

  

3)      Minētais zemesgabals nav nepieciešams Priekules novada pašvaldībai un tās iestāžu to funkciju nodrošināšanai.  Zemesgabala lietošanas mērķis ir –zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

 

[4.] Atbilstoši Civillikuma 994.pantam:  Par nekustama īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts zemes grāmatās. Līdz ierakstīšanai zemes grāmatās nekustama īpašuma ieguvējam pret trešām personām nav nekādu tiesību” (…)  CL 994.panta otrā daļa. 

 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,kas nosaka, ka pašvaldībai, “ pildot savas funkcijas, likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: 2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības” ;, 21.panta pirmās daļas 17.punktu,   Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma   5.panta pirmo daļu,    2016.gada 22. novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubeze) veikt nepieciešamās darbības zemes zemesgabala Ganību iela 5A, Priekule, Priekules nov., 67510 m² (pirms uzmērīšanas), kadastra apzīmējums 6415 003 0166, reģistrēšanai zemesgrāmatā uz Priekules  novada pašvaldības vārda (pielikumā skice).

 

2. Nodot atsavināšanai Priekules novada pašvaldības zemesgabalu, Ganību iela 5A, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējumu 6415 003 0166, 67510 m² platībā (platība var tikt precizēta pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā), pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā. 

 

3. Izdevumus, kas saistīti ar dotā uzdevuma izpildi, segt no Priekules novada pašvaldības budžeta.

4. Kontroli par uzdevuma izpildi uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam.

5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam (Administratīvā procesa likuma  70.panta pirmā daļa).

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. J.M., adrese:[:];

1 eks. Finanšu nodaļai;

1 eks. Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

 

 Pielikums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no T. G. par nekustamajiem īpašumiem [:] un [:], Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

17.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no T. G. par nekustamajiem īpašumiem [:] un [:], Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 

            08.11.2016. Priekules novada pašvaldībā saņemts T. G. iesniegums (reģistrēts ar indeksu 2.1.4/1819), kurā viņa pauž apņemšanos līdz 2019.gadam samaksāt savu nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 738,61 apmērā.

            Izskatot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

1.          Zemes vienība [:], Gramzdas pagastā, Priekules novadā (kad.nr. 6458 003 0208) 10,82 hektāru platībā līdz 31.12.2011. bija T.G. lietošanā. Un laikā 01.01.2012. – 31.12.2012. minētā zemes vienība bija iznomāta T.G.

2.          Pašvaldības dzīvojamajā mājā [:], Gramzdas pagastā T.G. ir izīrēts dzīvoklis [:].

3.          Tā kā nekustamā īpašuma nodoklis nav maksāts pilnā apmērā, 24.11.2016. ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 768,93 apmērā, kurš sastāv no:

nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes vienību [:], Gramzdas pagastā

par laiku 01.01.2009. – 31.12.2012.                  EUR 389,10;

nokavējuma nauda līdz 24.11.2016.                 EUR 355,83;

Kopā                                                                  EUR 744,93.

 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi [:], Gramzdas pagastā

par laiku 01.01.2012. – 31.12.2016.                  EUR 6,89;

nokavējuma nauda līdz 24.11.2016.                 EUR 2,25;

Kopā                                                                  EUR 9,14.

 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds par mājokli[:], Gramzdas pagastā

par laiku 01.01.2012. – 31.12.2016.                  EUR 11,12;

nokavējuma nauda līdz 24.11.2016.                 EUR 3,74;

Kopā                                                                  EUR 14,86.

 

4.          T.G. uz viņas norādīto pasta adresi [:] 29.09.2016. tika nosūtīts „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadam Nr.16-5149” un 19.07.2016. nosūtīts “Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2016.gadam Nr. 16-5115”. Līdz pat 24.11.2016. maksāšanas paziņojumi nav apstrīdēti un nav saņemta informācija, ka tie nebūtu saņemti.

5.          Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums no T.G. Ls 31,52 (t.i. EUR 44,85)  apmērā saņemts 01.12.2008.

 

6.          Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta (1) daļas 1) punkts: „Nodokļu administrācijai [...], uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata ir tiesības: 1) sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas, nodokļu maksājumu samaksu. Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai iesniedz ne vēlāk kā mēnesi pēc maksājuma termiņa iestāšanās. [...]”

 

T.G.nodokļa samaksas pēdējais termiņš bija 02.04.2013. par nekustamo īpašumu [:], Gramzdas pagastā un 15.11.2016. par nekustamo īpašumu [:], Gramzdas pagastā. Iesniegums par samaksas termiņa pagarināšanu saņemts 08.11.2016., tāpēc piemērot šo likuma normu var pēdējā ceturkšņa maksājumam par nekustamo īpašumu [:], Gramzdas pagastā EUR 1,73 apmērā, kurš bija jāsamaksā līdz 15.11.2016.

7.               Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta (11) daļa: „Nodokļu administrācija, izskatot [...] minēto iesniegumu, izvērtē nodokļu maksātāja faktisko finansiālo stāvokli, kā arī ņem vērā šādus faktorus:

1)     vai nodokļu maksātājs ievēro [...] noteiktos nodokļu kārtējo maksājumu samaksas termiņus;

2)     vai nodokļu maksātājam [...] agrāk ir piešķirti nodokļu maksājumu samaksas termiņu pagarinājumi un vai nodokļu maksātājs ir ievērojis tajos noteikto nodokļu maksājumu samaksas kārtību;

3)     [...];

4)     vai nodokļu maksātājs sadarbojas ar nodokļu administrāciju;

5)     [...].

 

Domei nav informācijas par T.G. faktisko finansiālo stāvokli.

T.G. nav ievērojusi kārtējo nodokļa maksājumu samaksas termiņus, jo kopš 2008.gada nav saņemts neviens nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.

No T.G. saņemto iesniegumu ar izteikto apņemšanos parādu samaksāt Dome uzskata kā sadarbošanos ar nodokļu administrāciju.

Par T.G. Priekules novada pašvaldībā nekad iepriekš nav pieņemti lēmumi par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu.

8.          Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta (1) daļas 4) punkts: „Nodokļu administrācijai [...], uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata ir tiesības: 4) sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz vienam gadam nokavēto nodokļu maksājumu samaksu, ja termiņa nokavējums radies nepārvaramas varas rezultātā.”

 

T.G. iesniegumā nav minēti nepārvaramas varas apstākļi un Domei par šādu apstākļu pastāvēšanu informācijas nav, tāpēc nav pamata atlikt nokavēto nodokļa maksājumu samaksu.

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 4) punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu, 24.panta (11) daļas 2. un 4.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Noraidīt T. G. lūgumu atlikt nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksu.

 

2.     Nepagarināt kārtējā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma termiņu.

 

3.     Piedzīt bezstrīdus kārtībā no T. G. (T.G.), personas kods[:], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem [:] un [:], Gramzdas pagastā, Priekules novadā par laika periodu 01.01.2009. – 24.11.2016., sekojoši:

 

      nekustamā īpašuma nodokļa parāds                    EUR 407,11;

      nokavējuma nauda līdz 24.11.2016.        EUR 361,82;

      KOPĀ                                                       EUR 768,93

      (Septiņi simti sešdesmit astoņi euro, 93 centi).

 

4.     Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

5.     Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2016.gada 30.decembrim.

 

6.     Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi norādītajā termiņā, 2016.gada 2.janvārī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

7.     Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

8.     Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

      Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

10. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

T. G.,[:];

T. G.,[:];

Gramzdas pagasta pārvaldei;

Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

                                                                                                  

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu represētai personai M. G.

  

LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

 

18.

Par nekustamā īpašuma  nodokļa atvieglojuma  piešķiršanu  represētai personai

M. G.  

___________________________________________________________________________

                 

Priekules novada pašvaldības dome izskatot M. G., dzīvojoša [:], iesniegumu, (reģistrēts Priekules novada pašvaldībā 14.11.2016. reģistrācijas Nr. 2.1.4/1860)  par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 2017.gadā  par nekustamiem īpašumiem [:] Priekules nov.,[:], Priekules nov.  konstatē:

1.     M. G. iesniegumam pievienojis politiski represētās personas apliecības kopiju;

2.     M. G. apliecinājis, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā [:] Priekules nov., [;] un [:], Priekules nov. un minētie īpašumi ir īpašumā/valdījumā vismaz piecus gadus.                     

3.     M. G. iesniegums atbilst Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība 32. un 33.punktam.

4.     Likuma „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta otrajā daļā, teikts, ka “ Politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots)”.

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta otro daļu, 2016.gada 22.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Piemērot 2017. gadā   nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā M.G., personas  kods[:],  par nekustamo īpašumu:

- [:] Priekules nov., 30,24 ha platībā, kadastra Nr. [:];

-  [:], Priekules nov. platība 1391 m², kadastra Nr. [:]:

 - [:], Priekules nov., platība 3766 m², kadastra Nr.[:] kā represētajai  personai.

2.     Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad tas paziņots adresātam.

Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments .

3.     Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400) , (pamatojums Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmā daļa, 79.panta pirmā daļa).

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. M. G., adrese:  [:],

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei,

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu politiski represētai personai L.B.

  

LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 24.novembrī                                                                                                             Nr.19

 

19.

Par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu politiski represētai personai  L.B.

___________________________________________________________________________

 

          2016.gada 9.novembrī (reģistrācijas Nr.2.1.4/1822) Priekules novada pašvaldībā saņemts L. B., dzīvojošas [:]  iesniegums (turpmāk tekstā –iesniegums), kurā lūgts piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2017.gadam, kā politiski represētai personai par nekustamo īpašumu [:], kadastra numurs [:].  L.B. iesniegumā norāda, ka īpašuma atrodas valdījumā vairāk kā 5 gadi, un netiek izmantots saimnieciskai darbībai. Iesniegumam pievienots politiski represētās personas apliecības kopija.

 Iesniegumā norādīts, ka nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai.

[1.] L. B. iesniegums atbilst Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība 32.un 33.punktam.

          [2.] Pēc pašvaldības rīcībā esošās informācijas, L.B. pieder dzīvoklis, kas atrodas [:] Priekules nov. Dzīvokļa kopplatība 54.90 m², iegūts īpašumā privatizācijas rezultātā (Īpašumā no 02.01.2007.).

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”  5.panta otro daļu ,kas nosaka, ka “ Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots”,  atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.   Piemērot 2017. gadā   nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētai personai L.B.,  personas  kods  [:],par dzīvokļa īpašumu [:]  kadastra Nr.[:],  54,90 m² platībā, kā represētajai  personai.

2.     Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā, Liepājas tiesas namā  (Liepājā, Lielā ielā 4,  LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:                                      

     1 eks. L. B., [:],

     1 eks. Priekules nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska